Lietuvoje

2014.07.10 12:19

Pensininkams žiebiama nereali viltis

Kazys Kazakevičius, lzinios.lt2014.07.10 12:19

Gru­pė par­la­men­ta­rų ini­ci­juo­ja Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės ir ne­tek­to dar­bin­gu­mo (in­va­li­du­mo) pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad mi­rus pen­si­jų ga­vė­jams ne­iš­mo­kė­tą kom­pen­sa­ci­jos da­lį ga­lė­tų gau­ti jų tur­to pa­vel­dė­to­jai. Ta­čiau šis su­ma­ny­mas vei­kiau­siai ne­su­lauks pa­lai­ky­mo, juo­lab kad ir anks­tes­niems pa­na­šiems siū­ly­mams ne­bu­vo pri­tar­ta, praneša „Lietuvos žinios“.

Gru­pė par­la­men­ta­rų ini­ci­juo­ja Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės ir ne­tek­to dar­bin­gu­mo (in­va­li­du­mo) pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad mi­rus pen­si­jų ga­vė­jams ne­iš­mo­kė­tą kom­pen­sa­ci­jos da­lį ga­lė­tų gau­ti jų tur­to pa­vel­dė­to­jai. Ta­čiau šis su­ma­ny­mas vei­kiau­siai ne­su­lauks pa­lai­ky­mo, juo­lab kad ir anks­tes­niems pa­na­šiems siū­ly­mams ne­bu­vo pri­tar­ta, praneša „Lietuvos žinios“.

Kaip LŽ aiš­ki­no vie­nas pa­tai­sų ini­cia­to­rių par­la­men­ta­ras Po­vi­las Urb­šys, jo­mis sie­kia­ma iki ga­lo įgy­ven­din­ti Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo 2012 me­tų va­sa­rio 6 die­nos nuta­ri­mą, ku­riuo pri­pa­žin­ta, kad So­cia­li­nių iš­mo­kų pers­kai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo lai­ki­no­jo įsta­ty­mo nuo­sta­tos, lei­du­sios pen­si­nin­kams mo­kė­ti su­ma­žin­tą pen­si­ją, prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

Be to, Sei­mo pri­im­ta­me Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės ir ne­tek­to dar­bin­gu­mo (in­va­li­du­mo) pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­me ne­nu­ma­ty­ta tei­sė gau­ti ne­iš­mo­kė­tą pen­si­jos da­lį as­me­nims, ku­rie pa­vel­dė­ji­mo tvar­ka pe­rims mi­ru­sio as­mens tur­tą.

Sie­kia so­cia­li­nio teisingumo

„Kuo žmo­gus kal­tas, kad mi­rė ne­su­lau­kęs vi­sos kom­pen­sa­ci­jos už pen­si­jos da­lį, ku­ri bu­vo ne­tei­sė­tai nu­sa­vin­ta? Bū­tų lo­giš­ka, jei jo ar­ti­mie­ji ar ki­ti pa­vel­dė­to­jai pa­vel­dė­tų ir tą ne­iš­mo­kė­tą da­lį“, – tei­gė P. Urb­šys.

Pa­tai­sas kar­tu su juo re­gis­tra­vo įvai­rioms frak­ci­joms pri­klau­san­tys par­la­men­ta­rai Re­mi­gi­jus Ačas, Ri­ma Baš­kie­nė, Li­nas Bal­sys, Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, Vy­tau­tas Ma­tu­le­vi­čius, Da­lia Tei­šers­ky­tė ir Alek­sand­ras Zel­ti­nis. „Pa­tai­sas pa­lai­kan­čių Sei­mo na­rių pri­klau­sy­mas tiek val­dan­čią­ją dau­gu­mą su­da­ran­čioms par­ti­joms, tiek esan­čioms opo­zi­ci­jo­je lei­džia ti­kė­tis, kad ir jų frak­ci­jos pri­tars pa­kei­ti­mams, nes bū­ti­na at­kur­ti so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.

Gir­di tik pažadus

P. Urb­šys pri­mi­nė, kad Lie­tu­vo­je jau bu­vo su­sik­los­čiu­si pa­na­ši si­tua­ci­ja kom­pen­suo­jant pen­si­jas. 2007-ųjų lap­kri­tį Sei­mas pri­ėmė Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės ir in­va­li­du­mo pen­si­jų da­lies iš­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mą ir tai­kė jį pen­si­jų ga­vė­jams, ku­rie 2001–2002 me­tais tu­rė­jo drau­džia­mų­jų pa­ja­mų, to­dėl ga­vo ne vi­są pa­skir­tą vals­ty­bi­nę so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės ir in­va­li­du­mo pen­si­ją. Tuo įsta­ty­mu bu­vo nu­ma­ty­ta, kad tei­sę gau­ti se­nat­vės ar in­va­li­du­mo pen­si­jos da­lį, pri­klau­san­čią mi­ru­sia­jam, tu­ri as­me­nys, ku­riems pa­vel­dė­ji­mo tvar­ka pe­rei­na ve­lio­nio tur­tas.

Lie­tu­vos pen­si­nin­kų są­jun­gos „Bo­čiai“ pir­mi­nin­kas Pe­tras Ruz­gus LŽ sa­kė ma­nan­tis, kad val­džia ir šį­kart tu­rė­tų pa­sielg­ti taip, kaip prieš sep­ty­ne­rius me­tus. „Vals­ty­bė pa­si­sa­vi­no da­lį mū­sų už­dirb­tų pen­si­jų. Ža­da kom­pen­suo­ti, bet kol kas gir­di­me tik pa­ža­dus, dau­giau nie­ko. Dar ne­gra­žiau el­gia­ma­si ana­pi­lin iš­ei­nan­čių pen­si­nin­kų at­žvil­giu – jų pa­li­kuo­nims net kom­pen­sa­ci­jų ati­duo­ti ne­no­ri­ma. Tai ne­pa­do­ru, ne­gra­žu ir ne­są­ži­nin­ga“, – pa­brė­žė jis.

Anot P. Ruz­gaus, jau bū­tų lai­kas nu­ma­ty­ti pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mą ir tuo me­tu dir­bu­siems pen­si­nin­kams, nes jų se­nat­vės ar vals­ty­bės pen­si­jos su­nkme­čiu bu­vo nu­rėž­tos dar dau­giau. „Sod­ros“ duo­me­ni­mis, 2010 me­tais dir­bo apie 55 tūkst. gy­ven­to­jų, ku­riems bu­vo mo­ka­mos se­nat­vės ar vals­ty­bės pen­si­jos.

Pri­ta­ri­mo ga­li ir nebūti

Ar iš­si­pil­dys dau­ge­lio pen­si­nin­kų sva­jo­nė, kol kas ne­aiš­ku. Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė LŽ aiš­ki­no, kad Sei­me svars­tant įsta­ty­mą dėl pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo su­lauk­ta siū­ly­mo su­ma­žin­tų se­nat­vės pen­si­jų kom­pen­sa­ci­jas mo­kė­ti ir mi­ru­sių pen­si­nin­kų tur­to pa­vel­dė­to­jams, ta­čiau tą­kart ko­mi­te­tas šiems su­ma­ny­mams ne­pri­ta­rė.

„Lie­tu­vo­je nė­ra to­kios pra­kti­kos, kad pen­si­ja bū­tų pa­vel­di­ma. Be to, ne­ma­nau, jog nuo pa­va­sa­rio Lie­tu­vos eko­no­mi­kos si­tua­ci­ja itin pa­ge­rė­jo. O juk rei­kia ieš­ko­ti ga­li­my­bių kom­pen­suo­ti su­ma­žin­tas pen­si­jas ir ki­toms pen­si­nin­kų gru­pėms“, – pa­žy­mė­jo K. Miš­ki­nie­nė.

Pra­džia – jau čia pat

Pri­min­si­me, kad ge­gu­žės 15 die­ną Sei­mas ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka pri­ėmė įsta­ty­mą, ku­ris reg­la­men­ta­vo se­nat­vės ir ne­tek­to dar­bin­gu­mo (in­va­li­du­mo) pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo as­me­nims, ku­riems pen­si­jos bu­vo su­ma­žin­tos 2010–2011 me­tais, tvar­ką.

Nu­ma­ty­ta, jog pro­ce­sas pra­si­dės šių me­tų ket­vir­tą­jį ket­vir­tį. Me­tų pa­bai­go­je pen­si­jų ga­vė­jams bus iš­mo­kė­ta 20 proc. aps­kai­čiuo­to skir­tu­mo, 2015 ir 2016 me­tais – po 40 proc. aps­kai­čiuo­to pen­si­jų dy­džio skir­tu­mo, iš­mo­kant po ly­gią jo da­lį kiek­vie­ną ket­vir­tį. Pa­gal įsta­ty­mą, tais at­ve­jais, kai vi­sa aps­kai­čiuo­ta ne­prie­mo­ka ne­vir­šys 100 li­tų, ji bus iš­mo­kė­ta vi­sa, ne­skai­dant da­li­mis, šių me­tų pa­bai­go­je.

Kom­pen­suo­ja­mos da­lies su­mos bus aps­kai­čiuo­ja­mos ne­rei­ka­lau­jant ga­vė­jų pra­šy­mų pa­gal Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos tu­ri­mus duo­me­nis, iš­sky­rus at­ve­jus, kai pen­si­jos mo­kė­ji­mas yra nu­trauk­tas.

Šie­met nu­ma­to­ma iš­mo­kė­ti apie 90 mln. li­tų, o iš vi­so kom­pen­sa­vi­mui rei­kės maž­daug 450 mln. li­tų. Pen­si­jų kom­pen­sa­ci­jas gaus be­veik 484 tūkst. as­me­nų.

Įsta­ty­me ne­nus­ta­ty­tas se­nat­vės pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mas dir­bu­siems as­me­nims ir di­de­liu mas­tu su­ma­žin­tų vals­ty­bi­nių pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mas, to­dėl Sei­mas pa­siū­lė Vy­riau­sy­bei kas­met, pra­de­dant 2015-ai­siais, įver­tin­ti šių pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo ga­li­my­bes at­siž­vel­giant į Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to ir vals­ty­bės biu­dže­to ga­li­my­bes.

Se­nat­vės pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mas dir­bu­siems pen­si­nin­kams par­ei­ka­lau­tų apie 360,7 mln. li­tų iš Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to, o di­de­liu mas­tu su­ma­žin­tų vals­ty­bi­nių pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mas – maž­daug 45 mln. li­tų iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.