Lietuvoje

2014.06.20 10:28

Reforma retina pareigūnų gretas

Kazys Kazakevičius, lzinios.lt2014.06.20 10:28

Per po­rą pa­sta­rų­jų mė­ne­sių tar­ny­bą ša­lies po­li­ci­jo­je pa­li­ko per 100 kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos par­ei­gū­nų. Ne­sle­pia­ma, kad prie ma­si­nio par­ei­gū­nų iš­ėji­mo į pen­si­ją pri­si­dė­jo pa­va­sa­rį pra­dė­ta kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos re­for­ma. Ta­čiau net ir ją pri­stab­džius par­ei­gū­nų gre­tos ne­si­lio­vė re­tė­ti, rašo „Lietuvos žinios“.

Per po­rą pa­sta­rų­jų mė­ne­sių tar­ny­bą ša­lies po­li­ci­jo­je pa­li­ko per 100 kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos par­ei­gū­nų. Ne­sle­pia­ma, kad prie ma­si­nio par­ei­gū­nų iš­ėji­mo į pen­si­ją pri­si­dė­jo pa­va­sa­rį pra­dė­ta kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos re­for­ma. Ta­čiau net ir ją pri­stab­džius par­ei­gū­nų gre­tos ne­si­lio­vė re­tė­ti, rašo „Lietuvos žinios“.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vai ir po­li­ti­kai lai­ko­si sa­vo po­zi­ci­jos ir tvir­ti­na, kad po­li­ci­jos re­for­ma – ne­iš­ven­gia­ma.

Pa­si­nau­do­jo proga

Dar­bą vie­na­me ša­lies po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ne­se­niai pa­li­kęs Ša­rū­nas (var­das pa­keis­tas pa­šne­ko­vo pra­šy­mu) LŽ sa­kė, kad mes­ti mėgs­ta­mą dar­bą ir ieš­ko­ti nau­jo pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio pri­ver­tė ne­ži­no­my­bė dėl ryt­die­nos. Ge­gu­žę ga­vęs pra­ne­ši­mą apie kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pert­var­ką ir bū­si­mą at­lei­di­mą iš dar­bo, jis mė­ne­sį su­ko gal­vą, svars­tė, kaip elg­tis. Ta­rė­si su šei­ma, pa­žįs­ta­mais. „Mums bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bus pa­nai­kin­ti mū­sų eta­tai ir tik ta­da spren­džia­ma, ar mus pri­im­ti dirb­ti į aps­kri­ties vy­riau­sią­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Ne­su ti­kras, kad tu­rė­siu dar­bą ir ga­lė­siu iš­mai­tin­ti šei­mą, tad ėmiau ieš­ko­ti ki­to­kios veik­los. Su­si­ra­dęs dar­bą iš­ėjau į pen­si­ją, nors man dar nė­ra ir 50 me­tų“, – kal­bė­jo vy­ras.

Pa­sak bu­vu­sio par­ei­gū­no, po­li­ci­ją pa­li­ko ir ke­li jo ko­le­gos. Jie taip pat pa­var­go nuo ne­ži­nios ke­lia­mo stre­so bei nuo­lat di­dė­jan­čio dar­bo krū­vio, nes ma­žė­jant dar­buo­to­jų ten­ka tir­ti vis dau­giau by­lų. „Ne­ži­no­jo­me, ar po kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos re­for­mos bū­si­me rei­ka­lin­gi. Ar mums ne­rei­kės va­ži­nė­ti dirb­ti į to­li­mes­nius, aps­kri­čiai pri­klau­san­čius ra­jo­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tus“, – abe­jo­nes dėl at­ei­ties at­sklei­dė bu­vęs par­ei­gū­nas.

Ne­tek­tys – ir ma­žes­nės, ir didesnės

Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) par­ei­gū­nai į pen­si­ją ką tik iš­lei­do 13 sa­vo ko­le­gų, kri­mi­na­li­nė­je po­li­ci­jo­je dir­bu­sių dau­giau kaip 20 me­tų. Dau­giau­sia par­ei­gū­nų iš dar­bo iš­ėjo Kaz­lų Rū­do­je, Vil­ka­viš­ky­je bei Ša­kiuo­se. Dėl to, kad di­džiau­sią pa­tir­tį tu­rin­tys kri­mi­na­lis­tai pa­li­ko dar­bą, su­dė­tin­giau­sia pa­dė­tis su­si­da­rė Ša­kių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te (PK). Nors pa­gal eta­tų są­ra­šus šia­me ra­jo­ne tu­rė­tų dirb­ti 21 kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos par­ei­gū­nas, iš ti­krų­jų ten triū­sia tik 13. Be to, no­rą pa­lik­ti par­ei­gas par­eiš­kė dar ke­le­tas pa­kan­ka­mą dar­bo sta­žą par­ei­gū­no pen­si­jai gau­ti tu­rin­čių kri­mi­na­lis­tų.

Vis dėl­to Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties VPK, ku­riam pa­val­dus ir Ša­kių ra­jo­no PK, vir­ši­nin­kas Skir­man­tas And­riu­šis pa­dė­ties ne­dra­ma­ti­zuo­ja. „Nė vie­nas par­ei­gū­nas ne­bu­vo va­ro­mas į pen­si­ją, lais­vų par­ei­gy­bių po­li­ci­jos sis­te­mo­je yra pa­kan­ka­mai. Ta­čiau ką rink­tis – žmo­gaus tei­sė. Ne­pla­na­vu­sie­ji to­liau dirb­ti pa­si­nau­do­jo iš­ei­ti­nė­mis kom­pen­sa­ci­jo­mis“, – aiš­ki­no S. And­riu­šis.

Tau­ra­gės aps­kri­ties VPK vir­ši­nin­kas Ma­rius Draud­vi­la LŽ tei­gė, kad jų te­ri­to­ri­jo­je dar­bą po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tuo­se pa­liks la­bai ne­daug par­ei­gū­nų. „Mū­sų ko­lek­ty­vas yra jau­nas ir dau­ge­lis par­ei­gū­nų dar ne­tu­ri rei­kia­mo dar­bo sta­žo, kad ga­lė­tų ei­ti į pen­si­ją. Tad jie ir ne­ke­ti­na pa­lik­ti dar­bo“, – ti­ki­no M. Draud­vi­la.

Pert­var­ka bus

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ma­to­nis LŽ sa­kė, kad pra­dė­jus ša­lies kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pert­var­ką iki bir­že­lio 19 die­nos iš tar­ny­bos pa­si­trau­kė 102 kri­mi­na­lis­tai. Dau­giau­sia par­ei­gū­nų tar­ny­bą pa­li­ko Kau­no aps­kri­ty­je – 24, Klai­pė­dos – 18, Aly­taus – 15, Ma­ri­jam­po­lės – 13, Šiau­lių – 9, Tau­ra­gės – 7, Vil­niaus – 6, Ute­nos – 5, Pa­ne­vė­žio – 4, Tel­šių – 2. Kri­mi­na­li­nė­je po­li­ci­jo­je iš vi­so dir­ba apie 2 tūkst. par­ei­gū­nų.

R. Ma­to­nis, pri­pa­žin­da­mas, kad tar­ny­bą pa­lie­ka ne­ma­žai di­de­lę pa­tir­tį su­kau­pu­sių spe­cia­lis­tų, pa­brė­žė, jog pa­ti kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos re­for­ma ne­sus­tab­dy­ta, pa­si­ren­gi­mo dar­bai tę­sia­mi, nes pert­var­ką nu­spręs­ta vyk­dy­ti dviem eta­pais. Pir­ma­sis, apim­sian­tis žval­gy­bos ir kai ku­rių tech­ni­nių pa­da­li­nių reor­ga­ni­za­vi­mą, pla­nuo­ja­mas nuo rug­sė­jo 1-osios. An­tra­sis reor­ga­ni­za­ci­jos eta­pas pra­si­dės 2015-ųjų sau­sio 1 die­ną.

„Pe­rei­na­mie­ji eta­pai nu­ma­ty­ti lo­gis­ti­kai, by­loms bei par­ei­gū­nams ro­tuo­ti, kad bū­tų lai­ko pri­im­ti spren­di­mus dėl pa­tal­pų su­tei­ki­mo dar­buo­to­jams, per­si­kel­sian­tiems į aps­kri­čių VPK. Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­re su­kur­ta dar­bo gru­pė, at­lik­sian­ti reor­ga­ni­za­ci­jos ste­bė­se­ną, teik­sian­ti me­to­di­nę pa­gal­bą bei vyk­dy­sian­ti kon­tro­lę“, – tei­gė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas.

Par­ei­gū­nai dar svarstys

Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Soš­če­kie­nė LŽ ne­abe­jo­jo, kad dar­bą kri­mi­na­li­nė­je po­li­ci­jo­je ga­li pa­lik­ti dau­gu­ma par­ei­gū­nų, tu­rin­čių rei­kia­mą dar­bo sta­žą vals­ty­bi­nei par­ei­gū­no pen­si­jai gau­ti. „Kas no­rė­jo pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be pa­lik­ti dar­bą, ja ir pa­si­nau­do­jo ar­ba pa­si­nau­dos“, – tei­gė L. Soš­če­kie­nė.

Anot jos, dėl kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos par­ei­gū­nų sty­giaus su­dė­tin­giau­sia pa­dė­tis ga­li su­si­da­ry­ti kai ku­riuo­se ne­di­de­liuo­se ra­jo­nų ar aps­kri­čių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tuo­se, kur to­kių spe­cia­lis­tų ne­bu­vo daug. Ta­čiau, anot jos, tai pri­klau­sys nuo to­les­nių Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vų veiks­mų. „Da­bar kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos re­for­ma pri­stab­dy­ta, tad kiek­vie­nas par­ei­gū­nas ga­li pa­gal­vo­ti, kaip to­liau elg­sis. Lai­ko nė­ra daug – tik iki ki­tų me­tų pra­džios. O iki to lai­ko pa­aiš­kės ir re­for­mos vi­zi­ja“, – tei­gė Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kė.

Rei­kia ir re­for­mos, ir kalbėtis

„Nu­si­kals­ta­mas pa­sau­lis ne­snau­džia, jis spar­čiai to­bu­lė­ja, to­dėl no­rė­da­mi už­kar­dy­ti šį pro­ce­są tu­ri­me bū­ti vie­na ko­ja prie­ky­je. Po pert­var­kos di­dės vi­sų kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos par­ei­gū­nų kom­pe­ten­ci­jos, vyk­do­ma veik­la bus skaid­res­nė, o vi­suo­me­nė gaus ko­ky­biš­kes­nes pa­slau­gas, lei­sian­čias jai jaus­tis sau­giau“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė kiek dau­giau nei prieš mė­ne­sį Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­rui pra­dė­jęs va­do­vau­ti Ro­lan­das Kiš­kis. Pra­dė­tos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos re­for­mos es­mė – di­džiau­sios, kom­pe­ten­tin­giau­sios par­ei­gū­nų pa­jė­gos bus su­telk­tos aps­kri­čių VPK su­nkiems nu­si­kal­ti­mams tir­ti, o smul­kūs nu­si­kal­ti­mai bus ati­duo­ti tir­ti te­ri­to­ri­nių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų dar­buo­to­jams.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rio, par­la­men­to An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Vi­ta­li­jaus Gai­liaus nuo­mo­ne, ša­lies kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos re­for­ma „jau se­niai bu­vo pri­bren­du­si“. Anot par­la­men­ta­ro, bū­ti­na efek­ty­vin­ti kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos veik­lą. Ta­čiau V. Gai­lius pri­pa­ži­no, kad re­for­muo­jant tei­si­nes struk­tū­ras iš tie­sų iš dar­bo iš­ei­na ir tie žmo­nės, ku­rių pa­gal­ba bū­tų la­bai nau­din­ga. To­dėl esą ti­ki­ma­si, kad ku­riam lai­kui ati­dė­jus re­for­mos pro­ce­są dėl to­les­nio dar­bo ga­lu­ti­nai ap­sisp­ręs ir pa­tys par­ei­gū­nai, ir jų va­do­vai.

„Ne­se­niai pa­si­kei­tė Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro, ku­rio ini­cia­ty­va vyks­ta re­for­ma, vir­ši­nin­kas. At­ėjus nau­jam va­do­vui, ti­kiuo­si, at­si­ras dau­giau vie­šu­mo, dau­giau su­si­kal­bė­ji­mo. Re­gio­nuo­se dir­ban­tiems par­ei­gū­nams bus aiš­kiau pa­sa­ky­ta, kas ir kaip kei­sis nuo ki­tų me­tų. Kar­tu at­si­ras dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo, nes re­for­mos tiks­lai yra kil­nūs, pa­dik­tuo­ti šių die­nų ak­tua­li­jų“, – vy­lė­si V. Gai­lius.