Lietuvoje

2014.06.11 10:47

Į savivaldą siūloma rinkti ir „kiemo“ politikus

Tomas Bašarovas, lzinios.lt2014.06.11 10:47

Jau ki­tą­met vyk­sian­tys sa­vi­val­dos rin­ki­mai ga­li bū­ti vi­sai ki­to­kie. Par­la­men­ta­rai ren­gia­si ne tik įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus, bet ir pa­da­ly­ti sa­vi­val­dy­bes į ke­lias ma­žes­nes apy­gar­das. Nors siū­lo­ma nau­jo­vė kol kas sėk­min­gai ski­na­si ke­lią, vis gar­siau skam­ba ir skep­ti­kų bal­sai.

Jau ki­tą­met vyk­sian­tys sa­vi­val­dos rin­ki­mai ga­li bū­ti vi­sai ki­to­kie. Par­la­men­ta­rai ren­gia­si ne tik įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus, bet ir pa­da­ly­ti sa­vi­val­dy­bes į ke­lias ma­žes­nes apy­gar­das. Nors siū­lo­ma nau­jo­vė kol kas sėk­min­gai ski­na­si ke­lią, vis gar­siau skam­ba ir skep­ti­kų bal­sai.

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas (VVSK) jau pri­ta­rė ke­lių par­la­men­ta­rų siū­ly­mui, kad kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė bū­tų su­skirs­ty­ta į dau­gia­man­da­tes apy­gar­das. Jo­se bū­tų ren­ka­ma po ke­lis vie­tos val­džios at­sto­vus, at­siž­vel­giant į kon­kre­čios apy­gar­dos rin­kė­jų ir vi­sų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių skai­čių.

Šio su­ma­ny­mo ini­cia­to­riai ti­ki­na, kad tai leis bend­ruo­me­nėms, kai­mų ir mies­tų se­niū­ni­joms tu­rė­ti sa­vo at­sto­vus sa­vi­val­do­je. Da­lis po­li­ti­kų ne­lin­kę pri­tar­ti nau­jo­vei, juo­lab už­mo­jams esa­mą tvar­ką keis­ti prieš pats rin­ki­mus.

Kan­di­da­tuos tik vie­no­je apygardoje

Kiek­vie­ną ša­lies sa­vi­val­dy­bę su­skirs­ty­ti į ke­lias dau­gia­man­da­tes apy­gar­das, jo­se ren­kant ati­tin­ka­mą ta­ry­bos na­rių skai­čių, pa­siū­lė Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Po­vi­las Urb­šys, „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kon­ser­va­to­rius Al­gis Strel­čiū­nas.

Anot VVSK pir­mi­nin­kės V. Bal­trai­tie­nės, pa­čios sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos tu­rė­tų nu­sis­ta­ty­ti rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bas. Ji ma­no, kad kiek­vie­no­je to­kio­je apy­gar­do­je tu­rė­tų bū­ti 5-6 tūkst. rin­kė­jų. „Par­ti­ja ar rin­ki­mų ko­mi­te­tas iš­kel­tų sa­vo kan­di­da­tus, ku­rie ba­lo­ti­ruo­tų­si tik vie­no­je apy­gar­do­je. Tie pa­tys as­me­nys ne­ga­lė­tų kan­di­da­tuo­ti ke­lio­se apy­gar­do­se“, – LŽ aiš­ki­no ji.

Apy­gar­das siū­lo­ma su­da­ry­ti taip, kad jo­se bū­tų ren­ka­mi ne ma­žiau kaip 2 ir ne dau­giau kaip 5-6 sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai. Pa­vyz­džiui, sos­ti­nę, į ku­rios ta­ry­bą ren­ka­mas 51 na­rys, pa­sak V. Bal­trai­tie­nės, bū­tų tiks­lin­ga su­skirs­ty­ti į 10 rin­ki­mų apy­gar­dų ir kiek­vie­no­je jų iš­si­rink­ti po 5-6 vie­tos val­džios at­sto­vus.

Val­džią ar­tins prie žmonių

V. Bal­trai­tie­nės tei­gi­mu, nau­ja tvar­ka pa­di­din­tų vie­tos bend­ruo­me­nių įta­ką sa­vi­val­dy­bė­se. „No­ri­ma, kad ypač kai­miš­ko­se sa­vi­val­dy­bė­se bū­tų at­sto­vau­ja­mos vi­sos se­niū­ni­jos, nes da­bar daž­niau­siai bal­suo­ja­ma už ži­no­mus žmo­nes, o at­sto­vai iš „pa­kraš­čio“ ne­iš­ren­ka­mi. Juk sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­rė­tų at­sto­vau­ti vi­sam ra­jo­nui“, – dės­tė po­li­ti­kė.

Ji taip pat pa­žy­mė­jo, kad žmo­nėms sa­vi­val­dos rin­ki­mai, ku­riuo­se jie ga­lė­tų iš­si­rink­ti sa­vo se­niū­ni­jos, bend­ruo­me­nės at­sto­vus, tap­tų kur kas pa­trauk­les­ni. Esą rin­kė­jų ak­ty­vu­mas pa­di­dė­tų. „Val­džia tu­ri ar­tė­ti prie bend­ruo­me­nių“, – sa­kė par­la­men­ta­rė.

V. Bal­trai­tie­nė įžvel­gia ir dar vie­ną tei­gia­mą pos­lin­kį – po­li­ti­nės jė­gos bū­tų su­in­te­re­suo­tos iš­siug­dy­ti dau­giau ly­de­rių, nes į są­ra­šo vir­šų iš­kel­ti ži­no­mi po­li­ti­kai rin­ki­muo­se sėk­mės ne­be­nu­lem­tų. Ta­čiau po­li­ti­kė nė­ra ti­kra, ar Sei­mas ry­šis pri­tar­ti siū­ly­mams. „Iš ti­krų­jų par­ti­jo­se esa­ma bai­mės, kad jų ly­de­riai ga­li ne­be­pa­tek­ti į sa­vi­val­dą“, – pa­žy­mė­jo Sei­mo VVSK va­do­vė.

Keis­ti sis­te­mą – ne laikas

Ki­tą­met sos­ti­nės me­ro re­ga­li­jas iš da­bar­ti­nio Vil­niaus va­do­vo Ar­tū­ro Zuo­ko am­bi­cin­gai sie­kian­tys pe­rim­ti Sei­mo na­riai – kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas ir Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) vi­ce­pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius – nė­ra lin­kę pri­tar­ti su­ma­ny­mui, kad sa­vi­val­dy­bės bū­tų pa­da­ly­tos į ke­le­tą ma­žes­nių rin­ki­mų apy­gar­dų.

„Ir tie­sio­gi­niais me­rų rin­ki­mais, ir sa­vi­val­dy­bių skirs­ty­mu į rin­ki­mų apy­gar­das ban­do­ma švel­nin­ti su­si­da­riu­sį kri­zės po­jū­tį, kad sa­vi­val­da ne­ats­to­vau­ja gy­ven­to­jams. Ma­no su­pra­ti­mu, abu siū­ly­mai yra tik da­li­niai ir ne­pa­kan­ka­mi no­rint iš­spręs­ti šią prob­le­mą“, – LŽ ti­ki­no M. Ado­mė­nas. Jo tei­gi­mu, gy­ven­to­jų at­sto­va­vi­mas sa­vi­val­do­je bū­tų su­stip­rin­tas, jei tie­sio­giai bū­tų ren­ka­mi se­niū­ni­jų va­do­vai, ku­rie taip pat bū­tų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos da­lis.

LS at­sto­vas R. Ši­ma­šius pa­žy­mė­jo, kad li­kus aš­tuo­niems mė­ne­siams iki rin­ki­mų keis­ti žai­di­mo tai­syk­les – iš pri­nci­po ne­pro­duk­ty­vu. „Toks jaus­mas, kad tai yra dau­giau sa­vi­val­dos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­lis nei sis­te­mi­nis po­žiū­ris. Ne­bė­ra lai­ko dis­ku­tuo­ti apie rin­ki­mų sis­te­mos kei­ti­mą, da­bar rei­kia teik­ti žmo­nėms siū­ly­mus, kaip jiems ge­riau at­sto­vau­ti“, – LŽ pa­brė­žė po­li­ti­kas.

Di­de­lės nau­dos neįžvelgia

Tei­si­nin­kas, sos­ti­nės Žvė­ry­no bend­ruo­me­nės na­rys Liud­vi­kas Ra­gaus­kis pri­ta­ria sa­vi­val­dy­bių su­skirs­ty­mui į rin­ki­mų apy­gar­das, ta­čiau ma­no, kad dėl to bend­ruo­me­nės na­riams ne­at­si­vers pla­tes­nis ke­lias į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą. „Rin­ki­mų kam­pa­ni­ja pri­ar­tė­tų ar­čiau žmo­nių, bet tei­siš­kai nie­kas ne­pa­si­keis­tų. Ne čia šuo pa­kas­tas! Par­ti­joms ir to­liau pa­lie­ka­ma tei­sė kel­ti kan­di­da­tus. Ži­no­ma, to­kia tei­sė nu­ma­ty­ta ir rin­ki­mų ko­mi­te­tams, bet ji be­veik ne­įgy­ven­di­na­ma. Žmo­nės rinks par­ti­jų kan­di­da­tus, to­dėl vie­tos bend­ruo­me­nės ne­daug ką lai­mės“, – LŽ tei­gė jis.

L. Ra­gaus­kis pri­mi­nė, kad siū­ly­mas sa­vi­val­dy­bes su­skirs­ty­ti į rin­ki­mų apy­gar­das nė­ra nau­jie­na. Pa­sak jo, prieš ke­le­tą me­tų toks siū­ly­mas „nep­raė­jo“, nes di­džio­sios par­ti­jos iš­si­gan­do, kad tai su­skal­dys jų pro­por­ci­nį elek­to­ra­tą, ir jos pra­lai­mės rin­ki­mus.

Šim­tai skir­tin­gų biuletenių

Vy­riau­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas pri­pa­ži­no, kad nau­ja sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų tvar­ka rin­kė­jams su­teik­tų ga­li­my­bę į vie­tos val­džią iš­rink­ti ar­čiau bend­ruo­me­nių esan­čius po­li­ti­kus, ta­čiau rin­ki­mų prie­vaiz­dams ir po­li­ti­nėms jė­goms šie po­ky­čiai su­kel­tų daug pa­pil­do­mų su­nku­mų.

„Tech­ni­nio dar­bo mums ti­krai bū­tų ne­ma­žai, nes pla­nuo­ja­mi ir tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai. To­dėl iš kar­to at­si­ras­tų du biu­le­te­niai, o per vi­są Lie­tu­vą – net 120 skir­tin­gų biu­le­te­nių! Jei­gu dar sa­vi­val­dy­bės į apy­gar­das bū­tų da­li­ja­mos, at­si­ras­tų net ke­li šim­tai biu­le­te­nių“, – LŽ sa­kė Z. Vai­gaus­kas.

VRK va­do­vas taip pat pa­žy­mė­jo, kad pa­pil­do­mų rū­pes­čių ne­iš­veng­tų ir po­li­ti­nės par­ti­jos. „Juk jos tu­rė­tų pa­teik­ti ne­be vie­ną kan­di­da­tų są­ra­šą, o ge­ro­kai dau­giau jų“, – pa­brė­žė jis.