Lietuvoje

2014.06.11 08:12

Už melagingus skambučius grėstų belangė

Kazys Kazakevičius, lzinios.lt2014.06.11 08:12

Lais­vės at­ėmi­mu iki tre­jų me­tų ar­ba pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis iki tūks­tan­čio li­tų už­si­mo­ta pa­ža­bo­ti mė­gė­jus ne­pag­rįs­tai ant ko­jų kel­ti spe­cia­lią­sias tar­ny­bas. Šio siū­ly­mo kri­ti­kai nuo­gąs­tau­ja, kad įsi­su­kus griež­tes­nių sank­ci­jų ka­ru­se­lei pi­lie­tiš­kai nu­si­tei­kę as­me­nys pra­ras bet ko­kį no­rą pa­dė­ti į ne­lai­mę pa­te­ku­siems žmo­nėms.  

Lais­vės at­ėmi­mu iki tre­jų me­tų ar­ba pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis iki tūks­tan­čio li­tų už­si­mo­ta pa­ža­bo­ti mė­gė­jus ne­pag­rįs­tai ant ko­jų kel­ti spe­cia­lią­sias tar­ny­bas. Šio siū­ly­mo kri­ti­kai nuo­gąs­tau­ja, kad įsi­su­kus griež­tes­nių sank­ci­jų ka­ru­se­lei pi­lie­tiš­kai nu­si­tei­kę as­me­nys pra­ras bet ko­kį no­rą pa­dė­ti į ne­lai­mę pa­te­ku­siems žmo­nėms.

Ti­ki­ma­si, kad Sei­mui pri­ėmus Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) siū­lo­mas pa­tai­sas su­ma­žės me­la­gin­gų ir pik­ta­va­lių pra­ne­ši­mų Bend­ra­jam pa­gal­bos cen­trui (BPC), prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos, po­li­ci­jos, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos ar ki­toms tar­ny­boms.

Ra­gi­na baus­ti griežčiau

Pa­gal Ad­mi­nis­tra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so (ATPK) pa­tai­sas, už me­la­gin­gą spe­cia­lių­jų tar­ny­bų iš­kvie­ti­mą grės­tų bau­da nuo 500 iki 1000 li­tų ar­ba areš­tas nuo 30 iki 50 par­ų. Šiuo me­tu bau­dos sie­kia 300-600 li­tų, ad­mi­nis­tra­ci­nis areš­tas – iki 30 par­ų.

Už skam­bi­ni­mą pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­riais ži­nant, kad pa­gal­bos po­rei­kio nė­ra, siū­lo­ma skir­ti bau­dą nuo 500 iki 1000 li­tų ar­ba areš­tą nuo 30 iki 50 par­ų. Da­bar ATPK nu­ma­ty­tas įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 300 iki 500 li­tų, ar­ba ad­mi­nis­tra­ci­nis areš­tas nuo 15 iki 30 par­ų.

Taip pat no­ri­ma griež­tin­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už me­la­gin­gus pra­ne­ši­mus. As­me­nį, me­la­gin­gai pra­ne­šu­sį ir pa­sklei­du­sį ži­nią apie vi­suo­me­nei gre­sian­tį pa­vo­jų ar di­de­lę ne­lai­mę, jei­gu dėl to bu­vo iš­kvies­tos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos, siū­lo­ma baus­ti areš­tu ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki tre­jų me­tų. Da­bar Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas (BK) už tai nu­ma­to vie­šuo­sius dar­bus ar­ba bau­dą, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mą, ar­ba areš­tą.

Pri­ver­tė skambintojai

VRM duo­me­ni­mis, per­nai iš BPC gau­tų 3,9 mln. skam­bu­čių net 80 proc. bu­vo ne­su­si­ję su pa­gal­bos kvie­ti­mu. Maž­daug pu­sę jų su­da­rė skam­bu­čiai per klai­dą ar­ba ne­tin­ka­mai mo­ty­vuo­ti. Dar 10 proc. skam­bu­čių bu­vo „ty­lūs“ – kai su ope­ra­to­riu­mi nie­kas ne­kal­bė­jo. Apie 40 proc. – pik­ta­va­lių žmo­nių skam­bu­čiai, to­kie nu­me­riu 112 skam­bi­na tik no­rė­da­mi su­truk­dy­ti ope­ra­to­rių dar­bą ar­ba juos iš­ko­ne­veik­ti.

„Tar­ny­bų veik­lą ypač trik­do me­la­gin­gi pra­ne­ši­mai, kai ten­ka siųs­ti po­li­ci­jos, ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų, grei­to­sios pa­gal­bos pa­jė­gas, „A­ro“ iš­mi­nuo­to­jus, eva­kuo­ti žmo­nes, ti­krin­ti pa­sta­tus. Tad lie­ka vie­na iš­ei­tis – baus­mės už to­kį ne­at­sa­kin­gu­mą tu­ri bū­ti griež­ti­na­mos“, – pa­brė­žė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas.

Pra­bil­ti apie at­sa­ko­my­bės už šią vei­ką griež­ti­ni­mą VRM su­sku­bo, kai pra­ėju­sį mė­ne­sį dėl me­la­gin­gų pra­ne­ši­mų apie sprog­me­nis te­ko eva­kuo­ti žmo­nes iš Šiau­lių „A­kro­po­lio“ ir Pa­ne­vė­žio aps­kri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, o ba­lan­džio pa­bai­go­je skam­bu­tis iš Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų pri­ver­tė eva­kuo­ti te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės TEO dar­buo­to­jus ir lan­ky­to­jus iš jos biu­rų vi­so­je ša­ly­je.

Di­džiu­liai nuostoliai

LŽ kal­bin­tas Ma­ri­jam­po­lės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties (GMPS) di­rek­to­rius Al­vy­das Dir­sė vy­lė­si, kad su­griež­ti­nus at­sa­ko­my­bę ne­rei­ka­lin­gų iš­kvie­ti­mų ti­krai su­ma­žės. Da­bar jų su­lau­kia­ma kas­dien. „Kad skam­bu­tis me­la­gin­gas, įsi­ti­ki­na­me ta­da, kai mū­sų me­di­kai jau nu­vyks­ta į nu­ro­dy­tą vie­tą“, – pa­sa­ko­jo A. Dir­sė. Jis ne­slė­pė, jog per­nai to­kiems tuš­tiems va­ži­nė­ji­mams iš­leis­ta apie 200 tūkst. li­tų. Šių iš­lai­dų nie­kas ne­kom­pen­suo­ja, o ne­rea­guo­ti į iš­kvie­ti­mus me­di­kai ne­ga­li. Bū­na at­ve­jų, kai grei­to­sios pa­gal­bos bri­ga­da iš­kvie­čia­ma net žmo­gui, užs­nū­du­siam par­ke.

„Mus ga­li­ma leng­vai iš­sik­vies­ti, to­dėl gy­ven­to­jai pikt­nau­džiau­ja tuo. O juk pra­šo­me, kad prieš skam­bin­da­mi žmo­nės įsi­ti­kin­tų, jog pa­gal­ba ti­krai rei­ka­lin­ga. Ta­čiau to ne­da­ro­ma“, – tvir­ti­no Ma­ri­jam­po­lės GMPS di­rek­to­rius. Pa­si­tai­ko ir to­kių at­ve­jų, kai me­di­kai iš­kvie­čia­mi į at­okų kai­mą, at­ve­ža ta­ria­mą li­go­nį iki li­go­ni­nės, o šis kaip­mat pa­sprun­ka iš pri­ėmi­mo sky­riaus, mat jam te­rei­kė­jo ne­mo­ka­mai pa­siek­ti mies­tą.

„Ne ma­no dar­žas...“

BK ir ATPK pa­tai­so­mis siū­lo­ma nu­sta­ty­ti at­sa­ko­my­bę už bet ko­kį ne­pag­rįs­tą krei­pi­mą­si į BPC ar spe­cia­lią­sias tar­ny­bas ži­nant, kad pa­gal­bos po­rei­kio nė­ra. Bet ar skam­bi­nan­tie­ji vi­sa­da ga­li su­vok­ti, jog pa­gal­bos iš tie­sų ne­rei­kia.

Vil­nie­tė Ma­ri­ja K. LŽ pa­sa­ko­jo, kad ne sy­kį yra at­si­dū­ru­si dvip­ras­miš­ko­se si­tua­ci­jo­se, – no­rė­da­ma pa­dė­ti ki­tiems mo­te­ris pa­ti su­lauk­da­vo ne­ma­lo­nu­mų. Kar­tą ji pa­skam­bi­no po­li­ci­jai, kai iš­vy­do pro lan­gą dau­gia­bu­čio kie­me be­si­mu­šan­čius pa­aug­lius. At­va­žia­vus po­li­ci­nin­kams vai­kai iš­si­bė­gio­jo, o vil­nie­tei te­ko aiš­kin­tis su par­ei­gū­nais. Ki­tą kar­tą ji pa­ma­tė kie­mo žo­lė­je gu­lin­tį žmo­gų ir iš­kvie­tė grei­tą­ją pa­gal­bą. At­sku­bė­ję me­di­kai pa­kė­lė įkau­šu­sį vy­rą ir šis nu­svy­ra­vo na­mo. „Da­bar gy­ve­nu pa­gal pri­nci­pą: ne ma­no dar­žas – ne ma­no pu­pos“, – tei­gė Ma­ri­ja K.

Įžvel­gia grėsmę

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Man­tas Ado­mė­nas ma­no, kad su­griež­ti­nus at­sa­ko­my­bę už ne­pag­rįs­tą krei­pi­mą­si į spe­cia­lią­sias tar­ny­bas Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, ir iki šiol ne itin pa­si­žy­mė­ję di­de­liu pi­lie­tiš­ku­mu, dar la­biau už­sisk­lęs. „At­sa­ko­my­bę griež­tin­ti rei­kia. Ta­čiau tu­rė­tų bū­ti aiš­kus skir­tu­mas tarp ty­či­nio veiks­mo ir at­ve­jų, kai žmo­nės ne­ži­no, ar iš­ties da­ro­mas nu­si­kal­ti­mas, ar įvy­ko ko­kia ne­lai­mė“, – LŽ sa­kė M. Ado­mė­nas.

Gy­ven­to­jų, ku­rie pra­ne­ša apie ne­lai­mes, nu­si­kal­ti­mus ar nu­si­žen­gi­mus, par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, ne­rei­kė­tų tam­py­ti po tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas. Sank­ci­jų tu­rė­tų su­lauk­ti tik ty­čia pa­gal­bos tar­ny­bų ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų lai­ką švais­tan­tys as­me­nys. Juk pi­lie­tiš­kai nu­si­tei­kę žmo­nės ga­li su­klys­ti ver­tin­da­mi si­tua­ci­ją. „Ap­lin­ką ste­bin­tys gy­ven­to­jai ne­tu­rė­tų bū­ti bau­džia­mi už par­ody­tą pi­lie­tiš­ku­mą“, – pa­brė­žė Sei­mo na­rys.

VRM Tei­sės ir vi­daus ty­ri­mų de­par­ta­men­to at­sto­vai pri­me­na, kad su­griež­ti­nus at­sa­ko­my­bę už me­la­gin­gus ir ne­pag­rįs­tus skam­bu­čius pi­lie­tiš­kai nu­si­tei­ku­siems as­me­nims ne­bus už­kirs­tas ke­lias pra­neš­ti spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms apie gal­būt svei­ka­tos prob­le­mų tu­rin­čius žmo­nes, jau­nuo­lių ki­vir­čus vie­šo­sio­se vie­to­se ir pa­na­šius at­ve­jus. „Griež­ti­na­ma at­sa­ko­my­bė tik už aki­vaiz­džiai me­la­gin­gus kvie­ti­mus. As­me­nys, ku­rie pa­gal­bos kreip­sis nuo­šir­džiai įsi­ti­ki­nę dėl pa­vo­jaus, grės­mės, ne­lai­mės ar įvy­kio, nei ad­mi­nis­tra­ci­ne, nei bau­džia­mą­ja tvar­ka ne­tu­rės at­sa­ky­ti“, – LŽ aiš­ki­no mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kai.