Lietuvoje

2014.05.19 10:29

Seimo vicepirmininkus praretins rinkimai

Raimonda Ramelienė, lzinios.lt2014.05.19 10:29

Pra­ėjus be­veik pus­me­čiui nuo Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai pa­bai­gos ža­dė­tų kie­ky­bi­nių per­mai­nų Sei­mo va­do­vy­bė­je ne­įvy­ko. Kal­ba­ma, kad po rin­ki­mų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą (EP) Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kų ma­ži­ni­mo pro­ce­dū­ra ga­li bū­ti ma­žiau skaus­min­ga, rašo „Lietuvos žinios“.

Pra­ėjus be­veik pus­me­čiui nuo Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai pa­bai­gos ža­dė­tų kie­ky­bi­nių per­mai­nų Sei­mo va­do­vy­bė­je ne­įvy­ko. Kal­ba­ma, kad po rin­ki­mų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą (EP) Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kų ma­ži­ni­mo pro­ce­dū­ra ga­li bū­ti ma­žiau skaus­min­ga, rašo „Lietuvos žinios“.

Ke­tu­ri iš sep­ty­nių Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kų dar­bą Vil­niu­je pa­si­ry­žę iš­keis­ti į po­sė­džius Briu­se­ly­je ir Stras­bū­re. Tri­jų sva­jo­nės ga­li virs­ti rea­ly­be, nes sa­vo par­ti­jų są­ra­šuo­se jie įra­šy­ti pa­kan­ka­mai aukš­tai. Rin­ki­mų į EP re­zul­ta­tai ga­li virs­ti ini­cia­ty­va ma­žin­ti Sei­mo va­do­vy­bės kė­džių skai­čių.

Gau­si sep­ty­nių Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kų ko­man­da 2012-ųjų pa­bai­go­je bu­vo su­rink­ta mo­ty­vuo­jant par­la­men­tui tek­sian­čiais di­de­liais pir­mi­nin­ka­vi­mo krū­viais. Nors di­džiau­sia naš­ta bu­vo už­krau­ta dviem Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jams – so­cial­de­mo­kra­tui Ge­di­mi­nui Kir­ki­lui, ku­ruo­jan­čiam ES rei­ka­lus, ir li­be­ra­lui Pe­tru Auš­tre­vi­čiui, ku­ris bu­vo tie­sio­giai at­sa­kin­gas už par­la­men­ti­nio mat­mens ren­gi­nius, val­dan­tie­ji ti­ki­no, kad ir veik­los pa­kaks ir ki­tiems vi­ce­pir­mi­nin­kams.

Pir­mie­ji pa­ža­dą ma­žin­ti Sei­mo va­do­vų skai­čių dar per­nai gruo­dį pri­mi­nė opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai. Ap­si­ri­bo­ti še­šiais vi­ce­pir­mi­nin­kas pa­siū­lė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rys Ser­ge­jus Jo­vai­ša. Jo par­eng­tą pro­jek­tą ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je pla­nuo­ja­ma svars­ty­ti bir­že­lio pra­džio­je. Ini­cia­ty­va ša­li­nin­kų tu­ri ir tarp val­dan­čių­jų, ir tarp opo­zi­ci­jos. Pa­tei­ki­mo me­tu vi­ce­pir­mi­nin­kų skai­čių siū­ly­ta ap­kar­py­ti dar dau­giau. Vis dėl­to du Sei­mo ko­mi­te­tai – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos bei Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių (VVSK) pro­jek­tui ne­pri­ta­ria.

„Ma­no nuo­mo­ne, bent jau vie­no vi­ce­pir­mi­nin­ko eta­to ti­krai ga­li­ma bū­tų at­si­sa­ky­ti“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė VVSK va­do­vė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė.

Jos tei­gi­mu, ko­mi­te­tas pro­jek­tui ne­pri­ta­rė tik to­dėl, kad ma­no, jog ir pa­gal da­bar­ti­nę Sta­tu­to for­mu­luo­tę, esant po­rei­kiui, tą ga­li­ma pa­da­ry­ti („Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų yra ne dau­giau kaip sep­ty­ni“, – sa­ko­me Sta­tu­te).

„Pa­gal Sta­tu­tą vi­ce­pir­mi­nin­kų skai­čius ir da­bar nė­ra vir­šy­tas, to­dėl spren­di­mą dėl ma­ži­ni­mo tu­ri pri­im­ti Sei­mo pir­mi­nin­kė“, – sa­kė V.Bal­trai­tie­nė.

Pra­ėju­sią Sei­mo ka­den­ci­ją „dar­bie­tė“ pa­ti bu­vo par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kė. Pa­sak jos, tuo­met ne vi­si vi­ce­pir­mi­nin­kų eta­tai bu­vo užim­ti, be to, ne­bu­vo pir­mo­jo vi­ce­pir­mi­nin­ko. „To­dėl pri­rei­kus tuo­me­ti­nė Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė par­ei­gas ei­ti pa­ves­da­vo tai vie­nam, tai ki­tam pa­va­duo­to­jui. Da­bar ši par­ei­ga ten­ka pir­ma­jam pa­va­duo­to­jui“, – sa­kė V. Bal­trai­tie­nė. Po­li­ti­kė ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad po rin­ki­mų į EP šis klau­si­mas ga­li bū­ti svars­to­mas.

TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos nuo­mo­ne, vi­ce­pir­mi­nin­kų ga­lė­tų ma­žė­ti per­pus ir nie­ko ne­nu­tik­tų.

„Rea­lių dar­bų ti­krai nė­ra. Skai­čius bu­vo pa­di­din­tas dirb­ti­nai, kad vi­siems val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­riams pa­kak­tų ge­rų pos­tų. Par­ei­gos pa­to­gios, ge­ras prie­das, au­to­mo­bi­lis, at­sa­ko­my­bės jo­kios, rep­re­zen­ta­ci­ja, daž­ni kvie­ti­mai į am­ba­sa­das“, – lzi­nios.lt sa­kė J. Raz­ma.

Jis ma­no, kad frak­ci­jos ko­le­gos S. Jo­vai­šos par­eng­to pro­jek­to „bet kol kas pers­pek­ty­vos mig­lo­tos“. „Ga­lu­ti­nai at­mes­ti lyg ir ne­no­ri­ma, bet pri­im­ti taip pat nė­ra va­lios. Ko ge­ro, val­dan­tie­ji gins tas kė­des ne­pa­si­sy­da­mi at­sa­ko­my­bės prieš vi­suo­me­nę, ne­skai­čiuo­da­mi švais­to­mų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų“, – pik­ti­no­si kon­ser­va­to­rius. Pa­sak po­li­ti­ko, pa­pras­tai opo­zi­ci­jai ski­ria­mos dvi vi­ce­pir­mi­nin­kų vie­tos, ki­tos pri­klau­so val­dan­tie­siems. Pa­sta­rą­sias ir tek­tų ma­žin­ti.

Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­va­duo­to­jai yra „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las (pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas), G. Kir­ki­las, jo frak­ci­jos ko­le­ga Al­gir­das Sy­sas, „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė, P. Auš­tre­vi­čius bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kų at­ly­gi­ni­mas, be prie­dų už sta­žą, sie­kia per 10 tūkst. li­tų. Jiems taip pat pri­klau­so tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis su vai­ruo­to­ju.

Populiariausi