Lietuvoje

2015.02.12 21:38

Seimo etikos prievaizdai dėl apkaltos bejėgiai

Ramonda Ramelienė, „Lietuvos žinios“2015.02.12 21:38

Ini­ci­juo­ti ap­kal­tos pro­ce­są dau­giau nei me­tus Sei­me ne­si­ro­dan­čiai Ne­rin­gai Venc­kie­nei ne kar­tą ra­gin­ta par­la­men­to Eti­kos ir pro­ce­dū­ros ko­mi­si­ja (EPK) pa­ga­liau ap­sisp­ren­dė to im­tis ne­ga­lin­ti.

Ini­ci­juo­ti ap­kal­tos pro­ce­są dau­giau nei me­tus Sei­me ne­si­ro­dan­čiai Ne­rin­gai Venc­kie­nei ne kar­tą ra­gin­ta par­la­men­to Eti­kos ir pro­ce­dū­ros ko­mi­si­ja (EPK) pa­ga­liau ap­sisp­ren­dė to im­tis ne­ga­lin­ti, rašo „Lietuvos žinios“.

Be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties Sei­mo po­sė­džių ne­lan­kan­čius par­la­men­ta­rus „lin­čiuo­jan­ti“ EPK dėl Lie­tu­vo­je ne­gy­ve­nan­čios „Drą­sos ke­lio“ frak­ci­jos se­niū­nės, bu­vu­sios tei­sė­jos N. Venc­kie­nės tik skės­čio­ja ran­ko­mis. Po il­gų svars­ty­mų eti­kos prie­vaiz­dai nu­spren­dė, kad im­tis ap­kal­tos ini­cia­ty­vos jie ga­li tik tuo­met, kai Sei­mo na­riai už­sii­ma ki­to­kia nei par­la­men­ti­nė veik­la ir už tai gau­na pa­ja­mų. Ki­ti at­ve­jai – ne EPK rei­ka­las.

„Nuo pat šios is­to­ri­jos pra­džios vy­ko toks keis­tas žai­di­mas. EPK bu­vo sku­bi­na­ma ini­ci­juo­ti ap­kal­tą N. Venc­kie­nei, ne­abe­jo­jant, ar ji ga­li tai da­ry­ti. To­dėl pa­ti ko­mi­si­ja ap­sisp­ren­dė šį klau­si­mą pa­nag­ri­nė­ti de­ta­liau. Tei­kia­me iš­va­dą, ku­rio­je kons­ta­tuo­ja­me, kad EPK iš tie­sų ga­li ini­ci­juo­ti ap­kal­tą, bet tik tuo at­ve­ju, ku­ris nu­ma­ty­tas Kons­ti­tu­ci­jo­je ir Sei­mo sta­tu­te. Kon­kre­čiai, kai rei­ka­las su­si­ję su ki­ta, ne Sei­mo na­rio, veik­la ir ki­to­mis pa­ja­mo­mis, bet ne su da­ly­va­vi­mu po­sė­dy­je. Ne­da­ly­va­vi­mo at­ve­ju nu­ma­ty­ta vi­siš­kai ki­ta pro­ce­dū­ra“, – por­ta­lui lzi­nios.lt aiš­ki­no EPK pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Va­len­ti­nas Stun­dys.

Svars­tys trečiadienį

Tre­čia­die­nį nu­ma­ty­tam EPK po­sė­džiui iš­va­dą dėl ap­kal­tos teiks jo ren­gė­jai – V. Stun­dys ir „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis. Pa­klaus­tas, ko­dėl tik po me­tų nu­spręs­ta šį klau­si­mą svars­ty­ti, V. Stun­dys tai aiš­ki­no „skun­dų ei­liš­ku­mu“. „Ko­mi­si­ja tu­ri daug skun­dų. Iš­va­da dėl ap­kal­tos pro­ce­so jau se­niai par­eng­ta, ta­čiau tik da­bar pri­ėjo svars­ty­mo ei­lė. Iš­va­dą tei­kian­tys po­zi­ci­jos ir opo­zi­ci­jos at­sto­vai su­ta­ria dėl for­mu­luo­tės, ta­čiau koks bus ga­lu­ti­nis spren­di­mas, pa­ma­ty­si­me per po­sė­dį“, – tei­gė par­la­men­ta­ras. Pa­sak V. Stun­džio, ga­li­ma teig­ti, kad tiek EPK, tiek Sei­mas, krei­pę­sis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą (KT), dėl N. Venc­kie­nės ap­kal­tos pa­da­rė vis­ką, ką ga­lė­jo.

Kai ku­rie Sei­mo na­riai, taip pat tei­si­nin­kai tvir­ti­na įžvel­gian­tys sva­rų tei­si­nį pa­grin­dą reng­ti N. Venc­kie­nės ap­kal­tos pro­ce­są. Pa­sak jų, jei Sei­mo na­rys ne­da­ly­vau­ja Sei­mo po­sė­džiuo­se, va­di­na­si, iš es­mės jis ne­at­lie­ka sa­vo par­ei­gos.

Po­sė­dis jau ge­gu­žę

KT, į ku­rį Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos ini­cia­ty­va prieš ke­tu­ris mė­ne­sius krei­pė­si Sei­mas, vie­šą po­sė­dį dėl ap­kal­tos tei­sė­sau­gos ieš­ko­mai N. Venc­kie­nei pa­skel­bė reng­siąs ge­gu­žės 21 die­ną. Šio­je by­lo­je už­sie­ny­je gy­ve­nan­čios po­li­ti­kės at­sto­vu pa­skir­tas Vil­niaus an­tri­nės tei­si­nės pa­gal­bos ad­vo­ka­tų kon­to­ros ad­vo­ka­tas.

By­lą ren­gian­tis KT tei­sė­jas Pra­nas Ku­co­nis por­ta­lui lzi­nios.lt anks­čiau yra sa­kęs, kad nė į vie­ną N. Venc­kie­nei iš­siųs­tą KT pra­ne­ši­mą at­sa­ko ne­su­lauk­ta. Pa­sak tei­sė­jo, šio­je by­lo­je iš­šū­kį ke­lia vie­nin­te­lis klau­si­mas: jei bau­džia­ma­sis pro­ce­sas ne­vyks­ta, ar ga­li vyk­ti kons­ti­tu­ci­nis? P. Ku­co­nis at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­gal po­li­ti­kams ren­gia­mų ap­kal­tų kie­kį Lie­tu­va pir­mau­ja ne tik Eu­ro­po­je, kur to­kių pro­ce­sų tė­ra vie­ne­tai.

„Ga­lė­tų bū­ti koks nors pa­pras­tes­nis Sei­mo na­rio at­lei­di­mo pa­grin­das, o ne ap­kal­ta. Pa­vyz­džiui, Aus­tri­jo­je mė­ne­sį dėl ne­pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties pra­lei­dęs par­la­men­ta­ras ša­li­na­mas pri­imant nu­ta­ri­mą, ir tiek“, – pa­sa­ko­jo tei­sė­jas. Jis pri­si­pa­ži­no ne­gir­dė­jęs, kad ku­rios nors vals­ty­bės par­la­men­ta­ras bū­tų pa­siel­gęs kaip N. Venc­kie­nė. „Kons­ti­tu­ci­jos kū­rė­jai ti­krai ne­ga­lė­jo nu­ma­ty­ti to­kio at­ve­jo“, – pa­ti­ki­no P. Ku­co­nis.

Kai žo­dį tars KT, Sei­me bus bal­suo­ja­ma dėl ap­kal­tos. Kad N. Venc­kie­nė ne­tek­tų man­da­to, tam tu­ri pri­tar­ti bent 85 par­la­men­ta­rai.

Pri­va­lo ro­dy­ti pavyzdį

Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to tris pa­grin­dus Sei­mo na­riui pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są. Jis ga­li­mas šiurkš­čiai pa­žei­dus Kons­ti­tu­ci­ją, su­lau­žius prie­sai­ką ir pa­aiš­kė­jus, kad pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas. Sei­mo na­rys, pra­dė­da­mas ei­ti par­ei­gas, pri­sie­kia gerb­ti Kons­ti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus bei juos vyk­dy­ti.

„Vie­na iš Sei­mo na­rio kons­ti­tu­ci­nių par­ei­gų – da­ly­vau­ti ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se. Jei as­muo il­gą lai­ką be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties ne­vyk­do šios par­ei­gos, yra pa­grin­das teig­ti, kad jis pa­žei­džia Kons­ti­tu­ci­ją ir su­lau­žo prie­sai­ką“, – sa­kė kons­ti­tu­ci­nės te­sės ži­no­vas M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, skelb­ti ap­kal­tą ga­li­ma ir ne Lie­tu­vo­je esan­čiam Sei­mo na­riui. „Bend­ra tai­syk­lė, ku­rios lai­ko­ma­si, tei­gia, kad kuo nors kal­ti­na­mas as­muo tu­ri tu­rė­ti tei­sę pa­siaiš­kin­ti, pa­teik­ti įro­dy­mus. Bet jei as­muo ne­pa­si­nau­do­ja jam su­teik­ta ga­li­my­be, sle­pia­si, su juo ne­įma­no­ma su­si­siek­ti, jei­gu jis ven­gia at­vyk­ti ir t. t., pa­čia­me sta­tu­te nu­ma­ty­ta, kad Sei­mas ga­li pri­im­ti spren­di­mus ir as­me­niui ne­da­ly­vau­jant. Šiuo at­ve­ju ne­ma­ty­čiau kons­ti­tu­ci­nių, sta­tu­te nu­ma­ty­tų kliū­čių, kad ap­kal­tos pro­ce­sas bū­tų ren­gia­mas ir as­me­niui ne­da­ly­vau­jant“, – aiš­ki­no pro­fe­so­rius. Pa­sak jo, sa­vo veik­lo­je Sei­mas tu­ri va­do­vau­tis kons­ti­tu­ci­niu at­sa­kin­go val­dy­mo pri­nci­pu, ne­ga­li to­le­ruo­ti ne­są­ži­nin­gu­mo, ne­tei­sin­gu­mo, ne­ga­li ro­dy­ti blo­go pa­vyz­džio.

Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu at­ly­gi­ni­mas N. Venc­kie­nei nė­ra mo­ka­mas. Tei­gia­ma, kad bu­vu­si tei­sė­ja su ne­pil­na­me­čiu sū­nu­mi gy­ve­na JAV, Či­ka­go­je. Per­nai ge­gu­žę bu­vo pra­dė­ta N. Venc­kie­nės pa­ieš­ka. Po­li­ti­kei par­eikš­ti įta­ri­mai dėl še­šių nu­si­kals­ta­mų vei­kų.

Populiariausi