Lietuvoje

2012.08.30 16:48

Mokytojas galės panaudoti jėgą ir tikrinti mokinio daiktus

Mokytojams nebeturėtų kilti klausimų, ką daryti, jei kilo muštynės ar jei mokinys nešiojasi cigarečių bei alkoholio. Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) mokykloms parengė rekomendacijas, ką daryti su netinkamai besielgiančiais mokiniais. Mokytojams leista tikrinti mokinio daiktus bei prieš mokinį panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.  

Mokytojams nebeturėtų kilti klausimų, ką daryti, jei kilo muštynės ar jei mokinys nešiojasi cigarečių bei alkoholio. Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) mokykloms parengė rekomendacijas, ką daryti su netinkamai besielgiančiais mokiniais. Mokytojams leista tikrinti mokinio daiktus bei prieš mokinį panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.

 „Pavyzdžiui, jei yra moksleivis, akivaizdžiai besielgiantis nederamai, iššaukiančiai, yra aiškiai apibrėžta galimybė, kokiais atvejais prieš jį leidžiama panaudoti fizinius veiksmus. Jeigu yra manoma, kad moksleivio kuprinėje yra daiktų, galinčių sukelti blogus padarinius – kvaišalai ar kiti dalykai – aiškiai apibrėžtos galimybės, kada asmeniniai moksleivio daiktai gali būti apžiūrimi pagal apibrėžtą tvarką“, – mokykloms skirtas rekomendacijas apibūdina švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

Pasak G. Steponavičiaus, rekomendacijose numatyta dalykų, leidžiančių sistemiškiau susitvarkyti su iššaukiančiai besielgiančiais mokiniais. Rengiant rekomendacijas naudotasi Didžiosios Britanijos ir kitų šalių patirtimi.

Kada galima apžiūrėti daiktus ir naudoti jėgą

Rekomendacijose mokytojui suteikiama teisė esant reikalui imtis kelių poveikio priemonių: pakeisti mokinio mokymo vietą, iškviesti mokyklos direktorių, tikrinti mokinio daiktus bei panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.

Jeigu mokytojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant turi būti praneša mokyklos direktoriui. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ar jam nedalyvaujant.

Jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi dalyvauti mažiausiai du mokyklos darbuotojai, vienas iš jų – mokyklos direktorius ar jo atstovas. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio tėvai. Jeigu yra būtinybė, kviečiama ir policija.

Mokiniui atsisakius parodyti daiktus, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojami ir kviečiami atvykti į mokyklą jo tėvai ar globėjai. Jiems nesutikus atvykti ar neatvykus nustatytu laiku, esant būtinybei apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama policija.

Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas mokyklos vadovo paskirto mokyklos darbuotojo.

ŠMM taip pat numatė atvejus, kada mokytojas mokinio atžvilgiu gali taikyti pagrįstus fizinius veiksmus. Tai leidžiama, kai mokinys įsiaudrino ir gali sužaloti save ar kitus, siekiant sustabdyti muštynes, jei nereaguojama į žodinius paliepimus jas nutraukti. Mokytojas gali neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu tai kelia grėsmę kieno nors saugumui, taip pat nutraukti turto niokojimą. Mokytojams leidžiama atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar mokyklos renginį – jį galima išvesti iš patalpos.

Rekomendacijoje pažymima, kad fiziniai veiksmai negali būti naudojami kaip bausmė, siekiant sukelti vaikui skausmą ar pademonstruoti savo viršenybę. Naudojama jėga negali būti didesnė nei būtina, jos panaudojimas neturi kelti grėsmės vaikų gyvybei ir sveikatai.

Apie panaudotą fizinę jėgą nedelsiant turi būti informuojamas mokyklos vadovas, mokinio tėvai. Jei yra būtinybė, apie tai reikia pranešti savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriui ir policijai.

Norėdama vadovautis šiomis rekomendacijomis, mokykla su jomis turi supažindinti mokinius ir jų tėvus bei galimas poveikio priemones numatyti atitinkamuose mokyklos dokumentuose.