Lietuvoje

2015.02.14 17:10

Kandidatų vizijos rinkėjams galvų nesusuka

Raimonda Ramelienė, Tomas Bašarovas, lzinios.lt2015.02.14 17:10

Į vals­ty­bės va­do­vo pos­tą nu­si­tai­kę po­li­ti­kai ne­gai­li rin­kė­jams skam­bių pa­ža­dų, kaip pa­ge­rin­ti jų gy­ve­ni­mą. Eks­per­tai pa­brė­žia, kad dau­gu­ma to­kių siū­ly­mų la­biau tik­tų sie­kiant prem­je­ro par­ei­gų, o ne pre­ten­duo­jant į pre­zi­den­tus.

Į vals­ty­bės va­do­vo pos­tą nu­si­tai­kę po­li­ti­kai ne­gai­li rin­kė­jams skam­bių pa­ža­dų, kaip pa­ge­rin­ti jų gy­ve­ni­mą. Eks­per­tai pa­brė­žia, kad dau­gu­ma to­kių siū­ly­mų la­biau tik­tų sie­kiant prem­je­ro par­ei­gų, o ne pre­ten­duo­jant į pre­zi­den­tus.

Lai­min­gos mo­ti­nos, stip­ri eko­no­mi­ka, Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) pa­nai­ki­ni­mas, iš­si­la­vi­nu­si vi­suo­me­nė, 5 tūkst. li­tų vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas, efek­ty­vus vals­ty­bės val­dy­mas, Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mas, drau­giš­ki san­ty­kiai su už­sie­nio kai­my­nais, tau­tos vie­ny­bės ir dva­sin­gu­mo puo­se­lė­ji­mas – to­kius pa­ža­dus žars­to kan­di­da­tai į pre­zi­den­tus.

Aki­ra­tis keis­tų­si mažai

An­tros ka­den­ci­jos sie­kian­ti da­bar­ti­nė ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je dau­giau­sia dė­me­sio ski­ria jau nu­veik­tiems dar­bams pri­sta­ty­ti. At­ei­nan­tiems pen­ke­riems me­tams D. Gry­baus­kai­tė yra iš­si­kė­lu­si sep­ty­nis tiks­lus – at­si­gau­nan­ti eko­no­mi­ka, dar­bo vie­tos ir orų gy­ve­ni­mą už­ti­kri­nan­čios pa­ja­mos, kiek­vie­nam as­me­niui ga­ran­tuo­ja­mos ir prie­ina­mos so­cia­li­nės pa­slau­gos, pi­lie­tiš­ku­mo ir at­sa­ko­my­bės už ša­lį ug­dy­mas, ta­pa­ty­bės, kal­bos ir kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mas, bend­ruo­me­nių ir tar­pu­sa­vio ry­šių vi­sa­me pa­sau­ly­je stip­ri­ni­mas. Jos aki­ra­ty­je to­liau iš­lik­tų ko­va su ko­rum­puo­to­mis gru­puo­tė­mis ir no­ras, kad tei­sin­gu­mą vyk­dy­tų pro­fe­sio­na­lūs bei ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos žmo­nės. Bū­ti­na vals­ty­bės kles­tė­ji­mo są­ly­ga, anot pre­zi­den­tės, – ener­ge­ti­nis sa­va­ran­kiš­ku­mas.

Nors vals­ty­bės va­do­vas di­džiau­sius įga­lio­ji­mus tu­ri už­sie­nio po­li­ti­ko­je, šio­je sri­ty­je D. Gry­baus­kai­tė la­ko­niš­ka. „Pel­ny­tas tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas tu­ri bū­ti iš­nau­do­tas Lie­tu­vos žmo­nių sau­gu­mui ir eko­no­mi­nei ge­ro­vei už­ti­krin­ti“, – pa­brė­žia D. Gry­baus­kai­tė.

Gin­tis, bet nesipykti

Va­kar sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mą pri­sta­tęs Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus par­la­men­ta­ras Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas įvar­di­jo svar­biau­sius Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos tiks­lus: vy­tis Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) sen­bu­ves pa­gal gy­ve­ni­mo ly­gį, stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą su NA­TO, glau­džiau plė­to­ti par­tne­rys­tę su Len­ki­ja, Lat­vi­ja, Es­ti­ja.

Jo prog­ra­mo­je kaip vals­ty­bės kles­tė­ji­mo pa­grin­das nu­ro­do­mas Lie­tu­vos žmo­nių sau­gu­mas. A. Pa­ulaus­ko tei­gi­mu, Lie­tu­va pri­va­lo at­siž­velg­ti į Ru­si­jos ke­lia­mą grės­mę ir gin­tis nuo jos in­for­ma­ci­nio ka­ro. Ta­čiau san­ty­kius su di­džią­ja Ry­tų kai­my­ne Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tas siū­lo pa­lai­ky­ti „tech­ni­niu ly­giu“, įver­ti­nus Lie­tu­vos eks­por­to svar­bą į šią ša­lį, ener­ge­ti­nę pri­klau­so­my­bę.

Rū­pi dvi­gu­ba pilietybė

So­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus eu­ro­par­la­men­ta­ras Zig­man­tas Bal­čy­tis sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mo­je su­dė­lio­jo 13 Lie­tu­vos tiks­lų dek­la­ra­ci­ją. Vie­nin­ga vals­ty­bė, skur­do ir at­skir­ties ma­ži­ni­mas, efek­ty­vus vals­ty­bės val­dy­mas, stip­ri šei­ma, iš­si­la­vi­nu­si vi­suo­me­nė – vie­ni svar­biau­sių.

Apie už­sie­nio po­li­ti­ką Z. Bal­čy­tis kal­ba abs­trak­čiai, ta­čiau pa­žy­mi, kad ji tu­rė­tų bū­ti grin­džia­ma bend­ra­dar­bia­vi­mo, o ne ig­no­ra­vi­mo pri­nci­pu. Be ki­ta ko, so­cial­de­mo­kra­tas kaip tiks­lą iš­ski­ria ir dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mo spren­di­mą. „Tau­ta yra vie­na, ne­skirs­to­ma į emig­ran­tus ir gy­ve­nan­čiuo­sius Tė­vy­nė­je“, – pa­brė­žia­ma jo prog­ra­mo­je.

Į pre­zi­den­to pos­tą nu­si­tai­kęs Ig­na­li­nos ra­jo­no me­ras, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Bro­nis Ro­pė sa­vo pri­ori­te­tus pri­sta­to itin trum­pai: lai­min­ga ma­ma, orus ir iš­girs­tas pa­pras­tas žmo­gus, ti­kro­ji žmo­nių sa­vi­val­da, tin­ka­mu me­tu įves­tas eu­ras, tvir­ta de­ry­bi­nė po­zi­ci­ja Briu­se­ly­je ir ge­ri san­ty­kiai su kai­my­nais.

Ra­gi­na ly­giuo­tis į šv. Kazimierą

Il­giau­sią rin­ki­mų prog­ra­mą par­en­gė eu­ro­par­la­men­ta­ras, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) ved­lys Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis. Jei tap­tų pre­zi­den­tu, jis bū­tų „žmo­gaus tei­sių ar­bi­tras“. Už­sie­nio po­li­ti­ko­je, anot V.To­ma­ševs­kio, rei­kė­tų la­biau nau­do­tis na­rys­tės ES ga­li­my­bė­mis. Jo tei­gi­mu, mū­sų ša­liai tiks­lin­ga plė­to­ti san­ty­kius su JAV, Ru­si­ja, Ukrai­na, Ka­zachs­ta­nu ir Bal­ta­ru­si­ja. Rin­ki­mų prog­ra­mo­je V.To­ma­ševs­kis at­sklei­džia ir sa­vo po­žiū­rį į įvy­kius Ukrai­no­je. „Ma­nau, kad pre­zi­den­tai tu­rė­tų bū­ti ren­ka­mi prie bal­sa­dė­žių, o ne mi­tin­guo­se, juo­lab to­kiuo­se, ku­riuo­se lie­ja­si krau­jas, kaip bu­vo Mai­da­ne“, – svars­to jis.

Sa­vo bū­si­miems rin­kė­jams LLRA ly­de­ris aiš­ki­na, kad sku­bo­tas Lie­tu­vos sto­ji­mas į eu­ro zo­ną bū­tų klai­da, to­dėl siū­lo ati­dė­ti bend­ros ES va­liu­tos įve­di­mą. Jis ne­igia­mai ver­ti­na ir at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bas Lie­tu­vo­je.

Dar vie­nas ryš­kus V. To­ma­ševs­kio rin­ki­mų prog­ra­mos ak­cen­tas – dva­sin­gu­mo puo­se­lė­ji­mas. „Šven­ta­sis Ka­zi­mie­ras, pa­krikš­ty­to Di­džio­sios Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čio, Len­ki­jos ka­ra­liaus Vla­dis­lo­vo Jo­gai­los anū­kas, nuo am­žių bu­vo ir yra sek­ti­nas gi­laus ti­kė­ji­mo, aukš­tos kul­tū­ros ir at­si­da­vi­mo ar­ti­ma­jam pa­vyz­dys“, – pa­žy­mi jis.

(Ne)įma­no­mi siekiai

Sos­ti­nės me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je va­do­vau­ja­si šū­kiu „Vis­kas įma­no­ma!“ Per pra­ėju­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus ža­dė­jęs, kad vil­nie­čių at­ly­gi­ni­mai sieks 6,4 tūkst. li­tų, šį jau­ką rin­kė­jams jis me­ta ir da­bar. Anot kan­di­da­to, įma­no­ma, kad 2020 me­tais vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas siek­tų 5 tūkst. li­tų. A.Zuo­kas taip pat no­rė­tų su­ma­žin­ti Sei­mo na­rių skai­čių, įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus. Už­sie­nio po­li­ti­ko­je jis siek­tų „at­kur­ti pri­nci­pais ir ver­ty­bė­mis pa­grįs­tus ge­rus san­ty­kius su kai­my­nais“.

Į pre­zi­den­tus kan­di­da­tuo­jan­tis par­la­men­ta­ras Nag­lis Pu­tei­kis pa­si­ren­gęs iš­vai­ky­ti Kons­ti­tu­ci­jos ser­gė­to­jus, o Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo funk­ci­jas per­duo­ti Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui, taip pat – iš es­mės keis­ti rin­ki­mų sis­te­mą, tai­kant tik vien­man­da­tį pri­nci­pą. Tie­sa, šioms pert­var­koms įgy­ven­din­ti vien pre­zi­den­to ga­lių ne­už­tek­tų.

Rin­kė­jai nė­ra naivūs

Po­li­to­lo­gas Lau­ras Bie­li­nis sa­ko, kad dau­gu­ma kan­di­da­tų apie sa­vo tiks­lus ir bū­si­mus dar­bus kal­ba taip, tar­si siek­tų prem­je­ro, o ne pre­zi­den­to pos­to. „Vi­sos kal­bos su­ka­si tik apie vi­daus po­li­ti­ką – ūkio, sa­vi­val­dos, tei­sė­sau­gos, so­cia­li­nius klau­si­mus. Apie už­sie­nio po­li­ti­ką be­veik ne­už­si­me­na­ma“, – pa­brė­žia jis.

To­kias te­mas, anot pa­šne­ko­vo, kan­di­da­tai ren­ka­si są­mo­nin­gai, o ne to­dėl, kad bū­tų ne­skai­tę Kons­ti­tu­ci­jos, apib­rė­žian­čios pre­zi­den­to funk­ci­jas. „Ša­lies va­do­vo kė­dės sie­kian­tys po­li­ti­kai pui­kiai su­pran­ta, kad už­sie­nio po­li­ti­kos ving­ry­bės rin­kė­jams be­veik ne­rū­pi. Jiems svar­bu tik tai, kas vyks­ta čia ir da­bar. To­dėl apie tai ir kal­ba“, – įsi­ti­ki­nęs L. Bie­li­nis.

Po­li­to­lo­gas ne­ma­no, kad šiais lai­kais rin­kė­jus ga­li­ma su­vi­lio­ti po­pu­lis­ti­niais pa­ža­dais ar pa­trauk­ti uto­pi­niais šū­kiais, ku­rių kan­di­da­tų prog­ra­mo­se aps­tu. „Net nai­viau­si rin­kė­jai su­vo­kia, jog pa­ža­dų da­li­ji­mas – rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­lis. To­dėl nie­kas ne­si­ti­ki, kad jie bus iš­te­sė­ti“, – tei­gia L. Bie­li­nis. Ta­čiau jis ne­su­tin­ka, jog bū­tent ši pre­zi­den­ti­nė kam­pa­ni­ja yra ne­ryš­ki ar net ny­ki. „Su­sik­los­čiu­si si­tua­ci­ja at­spin­di vi­suo­me­nės po­žiū­rį į po­li­ti­ką ir po­li­ti­kus aps­kri­tai. Ži­no­ma, emo­ciš­kai tą kam­pa­ni­ją ga­li­ma iš­ju­din­ti, bet abe­jo­ju, ar tai duos nau­dos, – sa­ko po­li­to­lo­gas ir pri­du­ria lau­kian­tis pir­mų­jų vie­šų kan­di­da­tų de­ba­tų: – No­rė­tų­si iš­girs­ti, kaip dis­ku­tuos da­bar­ti­nė pre­zi­den­tė, apie ku­rią kal­ba­ma kaip apie rin­ki­mų ly­de­rę. Jei D. Gry­baus­kai­tė ne­pa­si­ro­dys, jai tai bus di­de­lis mi­nu­sas, ku­ris gal net nu­lems kai ku­rių abe­jo­jan­čių­jų bal­sa­vi­mą.“

Svar­bi kam­pa­ni­jos dalis

Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas Li­nas Kon­tri­mas kan­di­da­tų prog­ra­mas ver­ti­na kaip vie­ną su­de­da­mų­jų rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­lių. „Jos vi­sa­da rei­ka­lin­gos nors ir ne­di­de­lei, bet la­bai įta­kin­gai gru­pei rin­kė­jų – nuo­mo­nių for­muo­to­jams, no­rin­tiems ži­no­ti, ką kan­di­da­tas siū­lo, ko­kios yra jo pa­žiū­ros“, – ma­no eks­per­tas.

Ki­ta ver­tus, Lie­tu­vos rin­kė­jai dau­giau dė­me­sio krei­pia į iš­ori­nius, „pop­si­nius“ ele­men­tus, o ne į gi­lu­mi­nius. To­dėl dau­gu­ma ver­ti­ni­mų, pa­sak L.Kon­tri­mo, tel­pa ska­lė­je „pa­tin­ka-ne­pa­tin­ka“. Ir tai nor­ma­lu, čia nie­kuo ne­sis­ki­ria­me nuo ki­tų. „Vis dėl­to se­nes­nes de­mo­kra­ti­nes tra­di­ci­jas tu­rin­čio­se vals­ty­bė­se la­bai svar­bi ir ki­ta ska­lė – kan­di­da­to pa­žiū­ros, ver­ty­bės, prog­ra­mi­nės nuo­sta­tos. Ki­taip ta­riant, mū­sų rin­kė­jai kol kas įstri­gę leng­vai ma­ni­pu­liuo­ja­ma­me lau­ke, kur skam­bes­nė fra­zė, ryš­kes­nis vaiz­das su­vo­kia­mas kaip pa­grin­di­nė duo­ty­bė. Ži­no­ma, kar­tais tai rin­ki­mus da­ro įdo­mius, bet ar pa­de­da tin­ka­mai pa­si­rink­ti, di­de­lis klau­si­mas“, – svars­to pa­šne­ko­vas.

Anot jo, žmo­nės vi­suo­met bal­suo­ja vil­da­mie­si iš­rink­ti idea­lų kan­di­da­tą, tu­rin­tį idea­lią prog­ra­mą. „Ta­čiau po rin­ki­mų ten­ka su­si­dur­ti su rea­ly­be. Iš­rink­ta­sis ar­ba nu­si­me­ta kau­kę, ar­ba su­si­for­ma­vu­si po­li­ti­nė kon­junk­tū­ra ne­lei­džia jam ko nors pa­da­ry­ti. Vi­sa­da svei­ka ana­li­zuo­ti prog­ra­mi­nes kan­di­da­to nuo­sta­tas ir vė­liau, po rin­ki­mų, rei­ka­lau­ti, kad bent 30 proc. duo­tų pa­ža­dų bū­tų iš­te­sė­ta“, – pa­brė­žia L. Kon­tri­mas.

Pri­sis­ta­to skirtingai

Eks­per­to ma­ny­mu, ge­riau­siai „pa­si­teik­ti“ vi­suo­me­nei per šią kam­pa­ni­ją se­ka­si da­bar­ti­nei pre­zi­den­tei D.Gry­baus­kai­tei. „Ji ne­siū­lo nie­ko nau­ja, kol kas eksp­loa­tuo­ja tą įvaiz­dį ir įdir­bį, ku­rį yra su­si­kū­ru­si per pen­ke­rius me­tus. To­dėl sėk­min­gai ren­ka ba­lus“, – tvir­ti­na L.Kon­tri­mas.

Trys kan­di­da­tai – Z. Bal­čy­tis, A. Pa­ulaus­kas ir B. Ro­pė – kol kas dir­ba su ma­žes­nė­mis re­gio­nų rin­kė­jų gru­pė­mis ir pla­čia­jai au­di­to­ri­jai dar ne­at­sisk­lei­džia. L. Kon­tri­mui at­ro­do, kad ge­riau­siai su­sty­guo­ta A. Zuo­ko kam­pa­ni­ja. „Ar jis įvyk­dys vis­ką, ką yra nu­ma­tęs, pa­ma­ty­si­me. Kol kas to nė­ra“, – pa­žy­mi pa­šne­ko­vas.

N. Pu­tei­kis, anot jo, „tai­ko į ne­sis­te­mi­nių, ne­prog­ra­mi­nių“ as­me­nų au­di­to­ri­ją. „Jis dau­giau­sia ko­mu­ni­kuo­ja sa­vo emo­ci­nę po­zą ir iš­vaiz­dą, o ne kon­kre­čius dar­bus“, – at­krei­pia dė­me­sį eks­per­tas. V. To­ma­ševs­kis, jo nuo­mo­ne, ba­lan­suo­ja ties an­ti­vals­ty­bi­nės re­to­ri­kos ri­ba. To­kios, anot L. Kon­tri­mo, „pa­do­rūs Lie­tu­vos pi­lie­čiai len­kai“ kra­to­si.