Lietuvoje

2014.04.08 14:07

Seimui gresia vardų rašymo galvasopė

Raimonda Ramelienė, „Lietuvos žinios“2014.04.08 14:07

Te­sė­ti Len­ki­jos prem­je­rui Do­nal­dui Tus­kui duo­tą pa­ža­dą ar­ti­miau­siu me­tu įtei­sin­ti len­kiš­kų as­men­var­džių ra­šy­bą ori­gi­na­liais raš­me­ni­mis ga­li bū­ti ne taip jau ir pa­pras­ta. So­cial­de­mo­kra­tų par­tne­riai val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je „dar­bie­čiai” ir „tvar­kie­čiai” dėl įsta­ty­mo pri­ėmi­mo prog­no­zuo­ja bū­siant ne­leng­vą mū­šį.

Te­sė­ti Len­ki­jos prem­je­rui Do­nal­dui Tus­kui duo­tą pa­ža­dą ar­ti­miau­siu me­tu įtei­sin­ti len­kiš­kų as­men­var­džių ra­šy­bą ori­gi­na­liais raš­me­ni­mis ga­li bū­ti ne taip jau ir pa­pras­ta. So­cial­de­mo­kra­tų par­tne­riai val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je „dar­bie­čiai” ir „tvar­kie­čiai” dėl įsta­ty­mo pri­ėmi­mo prog­no­zuo­ja bū­siant ne­leng­vą mū­šį, rašo „Lietuvos žinios“.

Briu­se­ly­je pra­ėju­sį tre­čia­die­nį su D.Tus­ku su­si­ti­kęs So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­ža­dė­jo, kad per ar­ti­miau­sius mė­ne­sius bus pri­im­tas įsta­ty­mas dėl ori­gi­na­lios pa­var­džių ra­šy­bos do­ku­men­tuo­se, taip pat par­eng­tas nau­jas Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mas. Pa­grin­do op­ti­mis­ti­niam pa­ža­dui su­tei­kė vi­zi­to iš­va­ka­rė­se dvie­jų LSDP ly­de­rių Sei­me įre­gis­truo­tas pro­jek­tas, ku­ria­me Lie­tu­vos pi­lie­čių bei už­sie­nie­čių as­men­var­džius pa­suo­se siū­lo­ma leis­ti ra­šy­ti ne tik lie­tu­viš­kais, bet ir ne­lie­tu­viš­kais lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis.

Fi­na­las neprognozuojamas

Dar­bo par­ti­jos (DP) frak­ci­jos se­niū­nas Vy­tau­tas Gap­šys ne­slė­pė kol kas ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti, kaip į so­cial­de­mo­kra­tų pro­jek­tą rea­guos frak­ci­jos ko­le­gos. „Šis klau­si­mas, dirb­ti­nai pa­vers­tas jau­triu, es­ka­luo­ja­mas la­bai il­gai. To­dėl nai­vu bū­tų ti­kė­tis, kad mū­sų nuo­mo­nė bus vie­nin­ga”, – LŽ sa­kė Sei­mo na­rys.

Pa­sak jo, so­cial­de­mo­kra­tai, da­ly­da­mi dos­nius pa­ža­dus, el­gia­si per drą­siai: pra­ėju­sią par­la­men­to ka­den­ci­ją ana­lo­giš­ko as­men­var­džių ra­šy­mo pro­jek­to ne­iš­gel­bė­jo net tai, kad jį Sei­me pri­sta­ti­nė­jo tuo­me­ti­nis prem­je­ras kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius. Do­ku­men­tas bu­vo at­mes­tas net be tei­sės tai­sy­ti. „Tai ro­do, kad ir da­bar­ti­niam prem­je­rui ga­li vis­ko nu­tik­ti. Ne­su ti­kras, ar pa­tys so­cial­de­mo­kra­tai bal­suos taip, kaip ti­ki­si jų va­do­vai”, – sa­kė V.Gap­šys. Jis pri­mi­nė, kad prieš ket­ve­rius me­tus dau­gu­ma „dar­bie­čių” taip pat bal­sa­vo „prieš” ar­ba su­si­lai­kė. „Aš bu­vau vie­nin­te­lis, ku­ris tuo­met pri­ta­rė pro­jek­tui. Ir da­bar ne­pa­kei­čiau nuo­mo­nės. Var­das ir pa­var­dė – da­ly­kai, ku­riuos žmo­gus gau­na iš sa­vo tė­vų. To­dėl jei yra tech­ni­nė ga­li­my­bė as­men­var­džius ra­šy­ti ori­gi­na­liai, lo­ty­niš­kos abė­cė­lės pa­grin­du, ši­tai rei­kia įtei­sin­ti”, – ma­no DP frak­ci­jos se­niū­nas. Ki­ta ver­tus, pra­sta pra­kti­ka, ma­no po­li­ti­kas, to­kius pro­jek­tus vers­ti „pro­gi­niais”. Anos ka­den­ci­jos me­tu jis bu­vo for­suo­ja­mas, nes bal­sa­vi­mo die­ną Vil­niu­je vie­šė­jo tuo­me­ti­nis Len­ki­jos pre­zi­den­tas Le­chas Kac­zyns­kis. Šį­kart do­ku­men­tas „iš­mes­tas” prieš pat su­si­ti­ki­mą su D.Tus­ku. „Ma­nau, kad pro­jek­tas taps gal­vos skaus­mu. Dis­ku­si­jos bus aš­trios ir il­gos, o ga­ran­ti­jų dėl pa­bai­gos ti­krai ne­ga­lė­čiau duo­ti”, – tei­gė V. Gap­šys.

Ne­igia­ma žy­ma

Ga­li­mų pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se nau­jo­vių kol kas ne­ap­ta­ri­nė­jo ir „tvar­kie­čiai”. „Aš pats skep­tiš­kai ver­ti­nu to­kį siū­ly­mą, ne­sup­ran­tu, kam jis rei­ka­lin­gas. To­to­riai, ru­sai, gy­ve­nan­tys Ig­na­li­no­je, Vi­sa­gi­ne ar Klai­pė­do­je, to­kio klau­si­mo ne­ke­lia, tik len­kai. Ko­dėl keis­ti ra­šy­bos ne­rei­ka­lau­ja Lat­vi­jo­je, Daug­pi­ly­je, gy­ve­nan­tys len­kai?” – svars­tė „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo” (TT) frak­ci­jos se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis. Jis prog­no­za­vo, kad svars­ty­ti so­cial­de­mo­kra­tų par­eng­tą pro­jek­tą bus su­dė­tin­ga, o tai di­dins įtam­pą tarp Lie­tu­vos ir Len­ki­jos. „Ga­li bū­ti, kad no­rint ge­res­nių san­ty­kių su kai­my­nais teks pa­da­ry­ti komp­ro­mi­są”, – LŽ sa­kė P.Gra­žu­lis. Ki­ta ver­tus, se­niū­nas pri­mi­nė, kad to­li gra­žu ne vi­si po­li­ti­kų duo­ti pa­ža­dai virs­ta kū­nu. Pa­sak jo, ir pre­zi­den­tui L.Kac­zyns­kiui prieš ket­ve­rius me­tus bu­vo ža­dė­ta pa­lai­min­ti ori­gi­na­lius len­kiš­kus raš­me­nis lei­džian­tį įsta­ty­mą, ta­čiau Sei­mas pa­tei­kė akib­rokš­tą.

Tuo me­tu TT ly­de­ris, pieš de­šimt­me­tį per ap­kal­tą nu­ša­lin­ta­sis pre­zi­den­tas, eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas įsi­ti­ki­nęs, kad keis­ti var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo pa­suo­se tvar­ką lai­kas jau pri­bren­do. Be to, pa­sak po­li­ti­ko, „bū­tų la­bai svei­ka”, jei nuo šio pro­jek­to bū­tų nu­trin­ta „spau­di­mo žy­mė”. „Su­si­da­ro įspū­dis, kad di­die­ji kai­my­nai spau­džia, to­dėl mes, ma­žes­nie­ji, įsta­ty­mą pri­va­lo­me pri­im­ti. Ta­čiau vals­ty­bės tu­ri ap­sisp­ręs­ti sa­va­ran­kiš­kai, ne­pa­si­duo­da­mos jo­kiai įta­kai. Jei spau­di­mo ne­bū­tų, lo­giš­kam spren­di­mui nie­kas ne­prieš­ta­rau­tų”, – LŽ sa­kė R.Pa­ksas.

At­si­ra­do galimybė

Griež­tai so­cial­de­mo­kra­tų pro­jek­tą kri­ti­kuo­ja da­lis kon­ser­va­to­rių. Tuo me­tu li­be­ra­lai jam pri­ta­ria.

Keis­ti as­men­var­džių ra­šy­bą do­ku­men­tuo­se mė­gi­na­ma nuo 1997 me­tų. Per tą lai­ką Sei­mui bu­vo pa­teik­ti sep­ty­ni įvai­raus po­bū­džio pro­jek­tai. Nau­ją pos­tū­mį per­žiū­rė­ti as­men­var­džių ra­šy­bą do­ku­men­tuo­se da­vė va­sa­rį pa­skelb­tas Kons­ti­tu­ci­nio Tei­smo iš­aiš­ki­ni­mas. Jis skel­bia, kad, pa­siū­lius kal­bi­nin­kams, Sei­mas ga­lė­tų keis­ti da­bar ga­lio­jan­čias tai­syk­les, nu­ma­tan­čias, jog Lie­tu­vos pi­lie­čio pa­se var­dai ir pa­var­dės ga­li bū­ti ra­šo­mi tik lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis.

Lie­tu­vos len­kų po­li­ti­kai ir juos re­mian­ti Var­šu­va ne kar­tą ra­gi­no Lie­tu­vą su­da­ry­ti ga­li­my­bę len­kiš­kas pa­var­des ra­šy­ti ne­lie­tu­viš­kai, var­to­jant ir rai­des, ku­rių nė­ra lie­tu­vių kal­bos abė­cė­lė­je.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.