Lietuvoje

2014.03.31 13:40

Elektroniniais parašais džiaugiasi, balsavimu – nepasitiki

Jurga Tvaskienė, „Lietuvos žinios“2014.03.31 13:40

Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai su­da­rius ga­li­my­bę pi­lie­čiams kan­di­da­tų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą sąrašus par­em­ti ne tik įpras­tu „po­pie­ri­niu“, bet ir elek­tro­ni­niu bū­du, aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad aktyviau­siai tech­no­lo­gi­jo­mis nau­do­ja­si Li­be­ra­lų są­jū­džio ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) rin­kė­jai. Kon­ser­va­to­riai pri­pa­žįs­ta, kad jų elek­to­ra­tas – mo­der­nūs žmo­nės, bet ir to­liau skep­tiš­kai ver­ti­na ga­li­my­bes elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą įdieg­ti rin­ki­muo­se, rašo „Lietuvos žinios“.

Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai su­da­rius ga­li­my­bę pi­lie­čiams kan­di­da­tų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą sąrašus par­em­ti ne tik įpras­tu „po­pie­ri­niu“, bet ir elek­tro­ni­niu bū­du, aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad aktyviau­siai tech­no­lo­gi­jo­mis nau­do­ja­si Li­be­ra­lų są­jū­džio ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) rin­kė­jai. Kon­ser­va­to­riai pri­pa­žįs­ta, kad jų elek­to­ra­tas – mo­der­nūs žmo­nės, bet ir to­liau skep­tiš­kai ver­ti­na ga­li­my­bes elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą įdieg­ti rin­ki­muo­se, rašo „Lietuvos žinios“.

Par­em­ti pre­ten­den­tus bū­ti kan­di­da­tais į pre­zi­den­tus ir kan­di­da­tų są­ra­šus Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) rin­ki­muose gy­ven­to­jai šiais me­tais ga­li ne tik pa­si­ra­šy­da­mi įpras­ta­me po­pie­ri­nia­me par­ašų rin­ki­mo la­pe, bet ir elek­tro­ni­niu bū­du. Virtua­li bū­si­mų­jų kan­di­da­tų par­ėmi­mo for­ma šių me­tų rin­ki­muo­se itin po­pu­lia­ri.

VRK skel­bia­mais duo­me­ni­mis, po­li­ti­nių par­ti­jų, vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų iš­kel­tų kan­di­da­tų są­ra­šus šių me­tų ge­gu­žės 25 die­ną vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se į EP ko­vo 28 die­ną (penk­ta­die­nį) elek­tro­ni­niu bū­du par­ėmė 8,5 tūkst. piliečių.

Ak­ty­viau­si – dešinieji

Dau­giau­sia rė­mė­jų bal­sų – net 2,7 tūkst. – su­la­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­šas. Už an­tro­je vie­to­je esan­čius TS-LKD kan­di­da­tus prieš sa­vait­ga­lį bu­vo pa­si­sa­kė 2,1 tūkst. žmo­nių. Tre­čio­je vie­to­je esan­tis Dar­bo par­ti­jos sąra­šas su­lau­kė beveik ke­tu­ris kar­tus ma­žiau rė­mė­jų – kiek ma­žiau nei 700 pa­lai­kan­čių bal­sų.

Už Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos są­ra­šą elek­tro­ni­niu bū­du bal­sa­vo 500 rė­mė­jų, o štai Lie­tu­vos len­kų rinki­mų ak­ci­jos są­ra­šą, nau­do­da­mie­si mo­der­nio­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, pa­lai­kė vos 46 as­me­nys.

„To, kad mus par­ėmė dau­giau­sia žmo­nių, prie­žas­tis pa­kan­ka­mai aiš­kiai: di­džio­ji da­lis Li­be­ra­lų są­jū­džio elekto­ra­to yra jau­nes­ni, ak­ty­ves­ni, la­biau iš­si­la­vi­nę žmo­nės, ku­rie ir kas­die­ni­nia­me gy­ve­ni­me žy­miai daž­niau nau­do­ja informacines tech­no­lo­gi­jas. Jie ne­si­ren­ka tra­di­ci­nio „po­pie­ri­nio“ bū­do, bet pa­to­giai už­pil­do for­mas in­ter­ne­tu. Ki­tas da­ly­kas – mes, kaip par­ti­ja, pa­kan­ka­mai ak­ty­viai bend­rau­ja­me su rin­kė­jais, nau­do­da­mi in­terne­tą, so­cia­li­nius tink­lus. Tai ir­gi tampa pa­pil­do­ma pa­ska­ta“, - „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas, Sei­mo na­rys Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

Sa­vo rė­mė­jų ak­ty­vu­mu džiau­gė­si ir TS-LKD va­do­vas And­rius Ku­bi­lius. „Mū­sų elek­to­ra­tas yra la­bai stip­rus di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, jau­niems pro­fe­sio­na­lams kom­piu­te­riai – kas­die­ny­bė. Jie, ma­tyt, ir pa­si­nau­do­ja ga­li­my­be par­em­ti elektro­ni­niu bū­du. Ne pir­mą kar­tą ma­to­me, kad įvai­rio­se in­ter­ne­ti­nė­se apk­lau­so­se ar ki­to­se akci­jo­se mū­sų rin­kė­jai bū­na la­bai ak­ty­vūs“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Lai­kas bal­sa­vi­mui internetu

E. Ma­siu­lio ma­ny­mu, di­de­lis pi­lie­čių ak­ty­vu­mas sa­vo bal­są ati­duo­dant bū­tent elek­tro­ni­niu bū­du ro­do, kad Lie­tu­vo­je jau at­ėjo lai­kas įdieg­ti ir elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą per rin­ki­mus. „Į­sik­lau­sy­ki­me: pre­zi­den­tė Da­lia Grybaus­kai­tė, ko­vo 27 dieną skai­ty­da­ma me­ti­nį pra­ne­ši­mą mi­nė­jo, kad pa­sta­ruo­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se neda­ly­va­vo 450 tūkst. jau­nų žmo­nių. Man at­ro­do, kad bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu pa­ska­tin­tų ak­ty­ves­nį da­ly­va­vi­mą rin­ki­muo­se, nes sa­vo va­lią pa­pras­čiau galė­tų iš­reikš­ti tie, ku­rie bal­sa­vi­mo me­tu bū­tų ne Lie­tu­vo­je“, - aiš­ki­no li­be­ral­są­jū­die­čių ly­de­ris.

Kaip ži­nia, pa­sta­rą­jį kar­tą po­li­ti­kai prie bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu klau­si­mo bu­vo grį­žę prieš 2012 me­tų Sei­mo rinki­mus. Nuo 2006-ųjų vis at­gai­vi­na­mą pro­jek­tą tuo me­tu pa­tei­kė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, va­do­vau­ta E. Masiu­lio. Nors po­li­ti­kai vie­šai tei­gia­mai ver­ti­no nau­jo­vės, jau ne pir­mus me­tus tai­ko­mos kai­my­ni­nės Es­ti­jos, įdie­gi­mą, vė­liau siū­ly­mas įstri­go par­la­men­ti­niuo­se ko­mi­te­tuo­se. Tuo­me­ti­nės val­dan­čio­sios dau­gu­mos par­tne­rio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris 2012-aisiais at­vi­rai sa­kė, kad bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu pri­ėmi­mą su­stab­dė di­džiau­sią įta­ką koa­li­ci­jo­je tu­rė­ju­si TS-LKD.

„Man iki šiol la­bai keis­ta, ko­dėl kon­ser­va­to­riai bi­jo in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo. Tei­kiant ati­tin­ka­mas įsta­ty­mo patai­sas Sei­me, jas la­biau net pa­lai­ko so­cial­de­mo­kra­tai , o ne kon­ser­va­to­riai. Tai, jog pa­si­ra­ši­nė­jant už par­ti­jų kan­di­da­tų są­ra­šus, TS-LKD to­kiu bū­du da­bar su­rin­ko daug rė­mė­jų, ma­nau, sig­na­li­zuo­ja, kad la­bai ne­ma­ža da­lis kon­ser­va­to­rių elek­to­ra­to ir­gi nau­do­ja­si in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, to­dėl šiai par­ti­jai ne­rei­kė­tų bi­jo­ti in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo“, - penktadienį kal­bė­jo E. Ma­siu­lis.

Tuo me­tu A. Ku­bi­lius tvir­ti­no, kad kan­di­da­tų są­ra­šų par­ėmi­mas ir bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu – skir­tin­gi da­ly­kai. Ne­su di­de­lis ži­no­vas, bet esu ma­tęs aukš­to lyg­mens aka­de­mi­nių spe­cia­lis­tų, dir­ban­čių su in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, įspė­ji­mų, kad to­kių tech­no­lo­gi­jų nau­do­ji­mas rin­ki­muo­se yra ri­zi­kin­gas ir ke­lian­tis abe­jo­nių pa­čiu de­mo­kra­ti­jos pro­ce­su. At­sa­ky­mų kaip ap­sau­go­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus nuo ma­ni­pu­lia­vi­mo, ne­skaid­rių tech­no­lo­gi­jų, nau­do­jant in­ter­ne­tą, dabar­ti­nė sis­te­ma dar ne­duo­da“, - ti­ki­no TS-LKD ly­de­ris.

Pro­ce­sas užtruko

Dar 2006-ųjų lap­kri­čio vi­du­ry­je Sei­mas be­veik vien­bal­siai bu­vo pa­tvir­ti­nęs Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos par­eng­tą elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo kon­cep­ci­ją, pri­ta­ręs Li­be­ra­lų są­jū­džio ini­ci­juo­tam pro­jek­tui dėl elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo sistemos tai­ky­mo. Ta­čiau tų pa­čių me­tų gruo­dį vi­suo­me­nei bu­vo pri­sta­ty­ta, kaip teig­ta, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos par­eng­ta stu­di­ja, ku­rio­je reikš­ta di­de­lių abe­jo­nių dėl bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu įtei­si­ni­mo, o ypač dėl to, kad to­kiu bū­du ga­li at­si­ras­ti dau­giau ga­li­my­bių rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mui ar spau­di­mui.

Šią stu­di­ją, ku­rio­je dės­to­mais ar­gu­men­tais pro­jek­to prieš­inin­kai daž­nai re­mia­si iki šiol, par­en­gė da­bar­ti­nio par­la­men­ta­ro, TS-LKD at­sto­vo Man­to Ado­mė­no va­do­vau­tas De­mo­kra­ti­nės po­li­ti­kos ins­ti­tu­tas (DPI). Pro­jekto au­to­riu­mi bu­vo įvar­di­ja­mas DPI eks­per­tas, jau­nas prog­ra­ma­vi­mo spe­cia­lis­tas Emi­lis Dam­baus­kas, nu­ro­dęs, kad "elek­tro­ni­nis bal­sa­vi­mas yra ne­skaid­rus, pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma ste­bė­ti, kas ten vyks­ta, yra pa­pil­do­mų ga­li­my­bių ap­gau­lėms, už­sie­nio pa­tir­tis ro­do, kad iš to elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo daž­niau­siai bū­na daug bė­dos".

Tai­gi, nors Vy­riau­sy­bė 2007-ųjų lie­pą pa­tvir­ti­no Bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu die­gi­mo prog­ra­mą ir jai vyk­dy­ti reikalin­gas lė­šas, pra­dė­jo skelb­ti rei­kia­mus kon­kur­sus, net su­pla­na­vo, kad jau 2008-ųjų Sei­mo rin­ki­muo­se bus ga­li­ma bal­suo­ti ir interne­tu, pro­jek­tai užs­tri­go Sei­me.

Vė­liau Sei­mas prie bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu ban­dė grįž­ti dar ne kar­tą, tuo la­biau kad 2008-ųjų ru­de­nį prie Sei­mo vai­ro sto­jus de­ši­nio­sioms jė­goms, bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas bu­vo įtrauk­tas į nau­jo­sios Vyriau­sy­bės programą. 2009-ai­siais li­be­ra­lų ly­de­ris E. Ma­siu­lis tvir­tai pa­ža­dė­jo, kad jau 2011 me­tais vyksian­čiuo­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se bus ga­li­ma bal­suo­ti in­ter­ne­tu. Ta­čiau, kaip įpras­ta, 2010-ųjų ru­de­nį pro­jek­tas, ne­pai­sant vie­šų teigia­mų par­eiš­ki­mų, vėl bu­vo at­mes­tas. 2012 me­tų ru­de­nį jam, patobulintam, po­li­ti­kai ne­ti­kė­tai pri­ta­rė, bet vė­liau ir vėl - iki šiol – pro­jek­tas įstri­go par­la­men­ti­niuo­se komite­tuo­se.

Pi­lie­čiai laukia

2011 me­tais vyk­dy­ta vie­šo­sios nuo­mo­nės ty­ri­mų bend­ro­vės "Bal­ti­jos ty­ri­mai" apk­lau­sa at­sklei­dė, kad net trys ket­vir­ta­da­liai (75 proc.) Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pri­tar­tų to­kiai idė­jai. Ypač karš­ti to­kio su­ma­ny­mo ša­li­nin­kai yra už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai – jie ne kar­tą vie­šai tvir­ti­no, kad ne­tu­rė­da­mi ga­li­my­bės bal­suo­ti in­ter­ne­tu, iš­vy­ku­sie­ji aps­kri­tai daž­nai pra­ran­da ga­li­my­bę par­eikš­ti sa­vo nuo­mo­nę: bal­są no­rin­tiems ati­duo­ti emigrantams sa­vo­se ša­ly­se ne­re­tai ten­ka vyk­ti ke­lis tūks­tan­čius ki­lo­me­trų, o pa­štu iš­siųs­ti bal­sai šta­bus pasie­kia per vė­lai.

Bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu šiuo me­tu pla­čiai tai­ko­mas Es­ti­jo­je – pir­mo­jo­je to­kią pra­kti­ką pri­tai­kiu­sio­je Eu­ro­pos vals­ty­bė­je. Ten elek­tro­ni­niu bū­du rin­kė­jai sa­vo nuo­mo­nę ga­li par­eikš­ti nuo 2005-ųjų. Es­tų ap­sisp­ren­di­mas tuo me­tu bu­vo grįstas po­li­ti­niais ar­gu­men­tais. Jų ma­ny­mu, įtvir­ti­nant ša­lies ne­prik­lau­so­my­bę ir vis dar jaučiant Ru­si­jos am­bi­ci­jų grės­mę bu­vo pa­vo­jus, kad vie­ną die­ną di­džio­ji kai­my­nė ga­li at­kirs­ti ša­lies susisieki­mo su iš­ore ka­na­lus: blo­kuo­ti pa­što dar­bą, te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo trans­lia­ci­jas. Kraš­to po­li­ti­kų ma­ny­mu, in­ter­ne­to ry­šys ga­lė­jo tap­ti vie­nin­te­liu ir ne­nu­trūks­ta­mu ry­šiu su pla­čiuo­ju pa­sau­liu.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius