Lietuvoje

2014.03.25 11:23

Savanoriais siūlosi ir jauni, ir vyresni

Denisas Nikitenka, „Lietuvos žinios“2014.03.25 11:23

Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) va­do­vy­bė pa­žy­mi, kad Mai­da­no įvy­kiai ir Kry­mo oku­pa­ci­ja pa­ža­di­no žmo­nių pa­trio­tiz­mo jaus­mą.

Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) va­do­vy­bė pa­žy­mi, kad Mai­da­no įvy­kiai ir Kry­mo oku­pa­ci­ja pa­ža­di­no žmo­nių pa­trio­tiz­mo jaus­mą, rašo „Lietuvos žinios“.

„Ti­krai pa­ste­bi­me, kad su­si­do­mė­ji­mas sa­va­no­riš­ką­ja kraš­to ap­sau­gos tar­ny­ba yra smar­kiai pa­di­dė­jęs. Jau­nuo­liai skam­bi­na, do­mi­si, už­si­ra­šo ge­ro­kai ak­ty­viau. Taip pat ki­lęs ir re­zer­vo ka­rių su­si­rū­pi­ni­mas. Jie tei­rau­ja­si, kur rei­kė­tų pri­sis­ta­ty­ti mo­bi­li­za­ci­jos at­ve­ju“, – LŽ sa­kė KASP šta­bo vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas vy­res­ny­sis lei­te­na­tas To­mas Pa­kal­niš­kis. Jo tei­gi­mu, ti­kro­ji si­tua­ci­ja dėl sa­va­no­rių pa­jė­gų pa­si­pil­dy­mo nau­jais ka­riais pa­aiš­kės po mė­ne­sio ar dvie­jų, bet jau aki­vaiz­du, kad to­kio be­si­do­min­čių­jų bu­mo jau se­niai nė­ra bu­vę.

LŽ kal­bin­ti KASP kuo­pų at­sto­vai vie­na­reikš­miš­kai pa­tvir­ti­no, kad tai tie­sio­giai su­si­ję su vis au­gan­čia Ru­si­jos ka­ri­ne ag­re­si­ja bei gau­sė­jan­čio­mis pro­vo­ka­ci­jo­mis Lie­tu­vos, ki­tų Bal­ti­jos ša­lių at­žvil­giu. Ne­for­ma­liai agi­ta­ci­ja pri­si­dė­ti prie kraš­to gy­ny­bos dar­bais, o ne vir­tua­liai iš­reiš­kia­ma par­ama, itin po­pu­lia­rė­ja so­cia­li­niuo­se tink­luo­se.

Pa­ste­bi­mas bumas

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas LŽ tvir­ti­no, kad pa­sta­rai­siais mė­ne­siais ge­ro­kai pa­gau­sė­jo be­si­do­min­čių­jų sa­va­no­rių pa­jė­go­mis.

„Mes ir šiaip nuo­lat ska­ti­na­me sto­ti į sa­va­no­riš­ką­ją kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą, ta­čiau da­bar ir be mū­sų agi­ta­ci­jos yra aki­vaiz­dus pa­pil­do­mas su­si­do­mė­ji­mas ja“, – tei­gė po­li­ti­kas.

Sa­va­no­rių pa­jė­gų vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas vy­res­ny­sis lei­te­nan­tas T.Pa­kal­niš­kis pa­tiks­li­no, kad su­si­do­mė­ji­mas šia tar­ny­ba dar ne­reiš­kia sa­va­no­rių gre­tų pa­pil­dy­mo.

„Rea­liai da­bar yra apie 4300 ka­rių sa­va­no­rių, bet teo­riš­kai ga­lė­tų jų bū­ti 5000, to­kia yra ri­ba. Ste­bint da­bar­ti­nį žmo­nių su­si­do­mė­ji­mą ga­li­ma įtar­ti, kad po mė­ne­sio ar dvie­jų sa­va­no­rių gre­tos ti­krai bus ge­ro­kai gau­ses­nės. Tuo do­mi­si la­bai daug jau­ni­mo: su­lau­kia­me skam­bu­čių, laiš­kų, pa­klau­si­mų. Ar rea­liai tas do­mė­ji­ma­sis virs tar­ny­ba, pa­ma­ty­si­me“, – sa­kė jis.

KASP Že­mai­čių apy­gar­dos 3-io­sios rink­ti­nės Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus spe­cia­lis­tė Vil­ma Ko­je­lie­nė LŽ taip pat sa­kė, kad bent Klai­pė­do­je ti­krai jau­čia­mas di­des­nis re­zer­vi­nin­kų samb­rūz­dis.

„Per mė­ne­sį no­rą tap­ti ka­riais sa­va­no­riais par­eiš­kia apie 20 jau­nuo­lių vai­ki­nų ir mer­gi­nų. Mū­sų ap­lin­ko­je ki­lu­siu nau­jo­kų bu­mu to gal ir ne­pa­va­din­čiau, ta­čiau re­zer­vo ka­riai pra­dė­jo itin ak­ty­viai do­mė­tis: jie skam­bi­na, tiks­li­na­si ad­re­sus, kur rei­kė­tų pri­sis­ta­ty­ti, do­mi­si ki­to­mis de­ta­lė­mis“, – tei­gė KASP Že­mai­čių apy­gar­dos 3-io­sios rink­ti­nės Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus spe­cia­lis­tė.

Ta­čiau tos pa­čios rink­ti­nės Tau­ra­gės kuo­pos va­das ka­pi­to­nas Lai­mo­nas Jurk­šai­tis pa­ti­ki­no, kad jo kuo­po­je ti­krai pa­ste­bi­mas su­si­do­mė­ju­sių­jų tar­ny­ba bu­mas. „Ti­krai yra pa­di­dė­ji­mas, ge­ro­kai dau­giau jau­nuo­lių skam­bi­na ir tei­rau­ja­si, kaip ir ko­kio­mis są­ly­go­mis ga­li­ma tap­ti ka­riu sa­va­no­riu. To prie­žas­ti­mi įvar­dy­čiu bū­tent Ru­si­jos vyk­do­mą ag­re­si­ją. Vos tik pra­si­dė­jus Mai­da­no įvy­kia­mas, dar ne­lau­kiant Kry­mo oku­pa­ci­jos, į mus jau ėmė ak­ty­viau kreip­tis jau­nuo­liai. Su­si­rū­pi­nę ir re­zer­vi­nin­kai“, – tei­gė jis.

Kaip tap­ti savanoriu

KASP at­sto­vai pri­me­na, kad ka­riu sa­va­no­riu ga­li tap­ti bet ku­ris Lie­tu­vos pi­lie­tis ar pi­lie­tė nuo 18 iki 50 me­tų. As­muo ne­tu­ri bū­ti teis­tas ir tu­ri ati­tik­ti nu­sta­ty­tus svei­ka­tos būk­lės rei­ka­la­vi­mus.

„Rea­liai vis­kas vyks­ta la­bai pa­pras­tai: rei­kia kreip­tis į ar­ti­miau­sią sa­vo gy­ve­na­ma­jai vie­tai kuo­pą. Tuo­met už­pil­dęs par­aiš­ką žmo­gus ti­kri­na­mas: tiek jo svei­ka­ta, tiek as­me­ni­nė pra­ei­tis. Jei pre­ten­den­tas yra teis­tas už smul­kius nu­si­žen­gi­mus, tu­ri ad­mi­nis­tra­ci­nių nuo­bau­dų, kliū­tis įsi­lie­ti į sa­va­no­rių gre­tas bus to­kiais at­ve­jais, kai jo nu­si­žen­gi­mai yra pa­si­kar­to­jan­tys. Tar­ki­me, ne­bus pri­im­tas pik­ty­bi­nis „ke­lių ere­lis“. Pre­ten­den­tus dar pa­ti­kri­na ka­riuo­me­nės im­uni­te­to tar­ny­ba“, – tei­gė V. Ko­je­lie­nė.

Ati­ti­kęs vi­sus ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus žmo­gus tam­pa sa­va­no­riu, jam iš­duo­da­ma uni­for­ma, pa­žy­mė­ji­mas, ta­čiau vi­sa­ver­čiu KASP sis­te­mos ka­riu jis bus tik po ba­zi­nių mo­ky­mų.

„Į juos ga­li pa­šauk­ti ir po mė­ne­sio ar dvie­jų, ta­čiau bet ko­kiu at­ve­ju rei­kės pa­au­ko­ti 18 die­nų. Šiuo tiks­lu darb­da­viai pri­va­lo iš­leis­ti at­os­to­gų ar su­da­ry­ti ki­tas ga­li­my­bes at­lik­ti sa­va­no­riš­ką tar­ny­bą ka­riuo­me­nė­je. Per ba­zi­nius kur­sus, kai ka­riai mo­ko­mi, iš­ryš­kė­ja dau­gy­bė in­di­vi­dua­lių niuan­sų, ku­rie ir at­sklei­džia, ar žmo­gus tin­ka­mas tar­ny­bai, ar pats no­ri tęs­ti ją. Po ba­zi­nių ap­mo­ky­mų ka­riui jau ski­ria­mas ir šau­na­ma­sis ko­vi­nis gink­las“, – sa­kė ji.

Ta­pęs sa­va­no­riu as­muo per me­tus tu­ri pra­leis­ti mo­ky­muo­se nuo 20 iki 50 die­nų, vi­du­ti­niš­kai – apie 30. „Per tas die­nas sa­va­no­riams mo­ka­ma ir al­ga. Vi­si jie pir­mus me­tus bū­na že­miau­sio – jau­nes­nio­jo ei­li­nio – laips­nio, to­dėl už mo­ky­mų die­ną į ran­kas gau­na apie 90 li­tų, ne­mo­ka­mai apd­rau­dža­ma svei­ka­ta. Pa­pras­tai pra­ty­bos vyks­ta sa­vait­ga­liais, tad 30 die­nų ti­krai teks iš­brauk­ti iš pa­si­links­mi­ni­mų sa­vait­ga­liais są­ra­šo. Sa­va­no­riais ga­li tap­ti ir vai­ki­nai, ir mer­gi­nos, tik šioms tai­ko­mas di­fe­ren­ci­juo­tas fi­zi­nis krū­vis“, – LŽ pa­sa­ko­jo T. Pa­kal­niš­kis.

At­si­sa­kius tęs­ti tar­ny­bą pri­va­lo­ma grą­žin­ti vi­są eki­puo­tę, uni­for­mą, ku­ri ka­riui nuo pat įsto­ji­mo į KASP die­nos iš­duo­da­ma ne­mo­ka­mai. Ta­čiau, pa­sak V. Ko­je­lie­nės, Tė­vy­nei prie­sai­ką da­vę sa­va­no­riai re­tai at­si­sa­ko tęs­ti tar­ny­bą dėl ne­rim­tų prie­žas­čių. "Daž­nai iš sa­va­no­riš­ko­sios tar­ny­bos pe­rei­na­ma į pro­fe­sio­na­lų, mat žmo­nės čia at­ran­da sa­ve“, – pa­brė­žė ji.

Agi­tuo­ja ir politikai

Sa­va­va­no­riš­ką­ją ka­ro tar­ny­bą ska­ti­na ir kai ku­rie po­li­ti­kai bei par­ti­jos. Ne­se­niai Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vy­bė de­mons­tra­ty­viai už­pil­dė par­aiš­kas įsto­ti į sa­va­no­riš­ką pi­lie­ti­nės sa­vi­gy­nos or­ga­ni­za­ci­ją – Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gą. Taip li­be­ra­lai ra­gi­na stip­rin­ti sa­va­no­riš­ką­ją kraš­to gy­ny­bą ir kvie­čia prie šios ini­cia­ty­vos pri­si­dė­ti vi­sus pi­lie­tiš­kai nu­si­tei­ku­sius Lie­tu­vos žmo­nes.

Sei­mo na­rys li­be­ra­las Eli­gi­jus Ma­siu­lis sa­kė, kad li­be­ra­lai ir to­liau pa­si­sa­ko už pro­fe­sio­na­lų ka­riuo­me­nę, ta­čiau gau­ses­nės ša­lies sa­va­no­rių pa­jė­gų gre­tos yra itin svar­bios. „Ne tik žo­džiais, bet ir kon­kre­čiais poel­giais rei­kia stip­rin­ti ša­lies gy­ny­bą. Pro­fe­sio­na­lų ka­riuo­me­nė ir di­des­nis jos fi­nan­sa­vi­mas – la­bai svar­bu, ta­čiau ne ma­žiau svar­bi yra sa­va­no­rys­tė. Kuo dau­giau žmo­nių įsi­trauks į sa­va­no­riš­ką­ją kraš­to ap­sau­gą, tuo ge­riau bū­si­me pa­si­ren­gę at­rem­ti ga­li­mas grės­mes", – tvir­ti­no E. Ma­siu­lis.

Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) va­do­vy­bė pa­žy­mi, kad Mai­da­no įvy­kiai ir Kry­mo oku­pa­ci­ja pa­ža­di­no žmo­nių pa­trio­tiz­mo jaus­mą.

„Ti­krai pa­ste­bi­me, kad su­si­do­mė­ji­mas sa­va­no­riš­ką­ja kraš­to ap­sau­gos tar­ny­ba yra smar­kiai pa­di­dė­jęs. Jau­nuo­liai skam­bi­na, do­mi­si, už­si­ra­šo ge­ro­kai ak­ty­viau. Taip pat ki­lęs ir re­zer­vo ka­rių su­si­rū­pi­ni­mas. Jie tei­rau­ja­si, kur rei­kė­tų pri­sis­ta­ty­ti mo­bi­li­za­ci­jos at­ve­ju“, – LŽ sa­kė KASP šta­bo vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas vy­res­ny­sis lei­te­na­tas To­mas Pa­kal­niš­kis. Jo tei­gi­mu, ti­kro­ji si­tua­ci­ja dėl sa­va­no­rių pa­jė­gų pa­si­pil­dy­mo nau­jais ka­riais pa­aiš­kės po mė­ne­sio ar dvie­jų, bet jau aki­vaiz­du, kad to­kio be­si­do­min­čių­jų bu­mo jau se­niai nė­ra bu­vę.

LŽ kal­bin­ti KASP kuo­pų at­sto­vai vie­na­reikš­miš­kai pa­tvir­ti­no, kad tai tie­sio­giai su­si­ję su vis au­gan­čia Ru­si­jos ka­ri­ne ag­re­si­ja bei gau­sė­jan­čio­mis pro­vo­ka­ci­jo­mis Lie­tu­vos, ki­tų Bal­ti­jos ša­lių at­žvil­giu. Ne­for­ma­liai agi­ta­ci­ja pri­si­dė­ti prie kraš­to gy­ny­bos dar­bais, o ne vir­tua­liai iš­reiš­kia­ma par­ama, itin po­pu­lia­rė­ja so­cia­li­niuo­se tink­luo­se.

Pa­ste­bi­mas bumas

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas LŽ tvir­ti­no, kad pa­sta­rai­siais mė­ne­siais ge­ro­kai pa­gau­sė­jo be­si­do­min­čių­jų sa­va­no­rių pa­jė­go­mis.

„Mes ir šiaip nuo­lat ska­ti­na­me sto­ti į sa­va­no­riš­ką­ją kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą, ta­čiau da­bar ir be mū­sų agi­ta­ci­jos yra aki­vaiz­dus pa­pil­do­mas su­si­do­mė­ji­mas ja“, – tei­gė po­li­ti­kas.

Sa­va­no­rių pa­jė­gų vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas vy­res­ny­sis lei­te­nan­tas T.Pa­kal­niš­kis pa­tiks­li­no, kad su­si­do­mė­ji­mas šia tar­ny­ba dar ne­reiš­kia sa­va­no­rių gre­tų pa­pil­dy­mo.

„Rea­liai da­bar yra apie 4300 ka­rių sa­va­no­rių, bet teo­riš­kai ga­lė­tų jų bū­ti 5000, to­kia yra ri­ba. Ste­bint da­bar­ti­nį žmo­nių su­si­do­mė­ji­mą ga­li­ma įtar­ti, kad po mė­ne­sio ar dvie­jų sa­va­no­rių gre­tos ti­krai bus ge­ro­kai gau­ses­nės. Tuo do­mi­si la­bai daug jau­ni­mo: su­lau­kia­me skam­bu­čių, laiš­kų, pa­klau­si­mų. Ar rea­liai tas do­mė­ji­ma­sis virs tar­ny­ba, pa­ma­ty­si­me“, – sa­kė jis.

KASP Že­mai­čių apy­gar­dos 3-io­sios rink­ti­nės Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus spe­cia­lis­tė Vil­ma Ko­je­lie­nė LŽ taip pat sa­kė, kad bent Klai­pė­do­je ti­krai jau­čia­mas di­des­nis re­zer­vi­nin­kų samb­rūz­dis.

„Per mė­ne­sį no­rą tap­ti ka­riais sa­va­no­riais par­eiš­kia apie 20 jau­nuo­lių vai­ki­nų ir mer­gi­nų. Mū­sų ap­lin­ko­je ki­lu­siu nau­jo­kų bu­mu to gal ir ne­pa­va­din­čiau, ta­čiau re­zer­vo ka­riai pra­dė­jo itin ak­ty­viai do­mė­tis: jie skam­bi­na, tiks­li­na­si ad­re­sus, kur rei­kė­tų pri­sis­ta­ty­ti, do­mi­si ki­to­mis de­ta­lė­mis“, – tei­gė KASP Že­mai­čių apy­gar­dos 3-io­sios rink­ti­nės Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus spe­cia­lis­tė.

Ta­čiau tos pa­čios rink­ti­nės Tau­ra­gės kuo­pos va­das ka­pi­to­nas Lai­mo­nas Jurk­šai­tis pa­ti­ki­no, kad jo kuo­po­je ti­krai pa­ste­bi­mas su­si­do­mė­ju­sių­jų tar­ny­ba bu­mas. „Ti­krai yra pa­di­dė­ji­mas, ge­ro­kai dau­giau jau­nuo­lių skam­bi­na ir tei­rau­ja­si, kaip ir ko­kio­mis są­ly­go­mis ga­li­ma tap­ti ka­riu sa­va­no­riu. To prie­žas­ti­mi įvar­dy­čiu bū­tent Ru­si­jos vyk­do­mą ag­re­si­ją. Vos tik pra­si­dė­jus Mai­da­no įvy­kia­mas, dar ne­lau­kiant Kry­mo oku­pa­ci­jos, į mus jau ėmė ak­ty­viau kreip­tis jau­nuo­liai. Su­si­rū­pi­nę ir re­zer­vi­nin­kai“, – tei­gė jis.

Kaip tap­ti savanoriu

KASP at­sto­vai pri­me­na, kad ka­riu sa­va­no­riu ga­li tap­ti bet ku­ris Lie­tu­vos pi­lie­tis ar pi­lie­tė nuo 18 iki 50 me­tų. As­muo ne­tu­ri bū­ti teis­tas ir tu­ri ati­tik­ti nu­sta­ty­tus svei­ka­tos būk­lės rei­ka­la­vi­mus.

„Rea­liai vis­kas vyks­ta la­bai pa­pras­tai: rei­kia kreip­tis į ar­ti­miau­sią sa­vo gy­ve­na­ma­jai vie­tai kuo­pą. Tuo­met už­pil­dęs par­aiš­ką žmo­gus ti­kri­na­mas: tiek jo svei­ka­ta, tiek as­me­ni­nė pra­ei­tis. Jei pre­ten­den­tas yra teis­tas už smul­kius nu­si­žen­gi­mus, tu­ri ad­mi­nis­tra­ci­nių nuo­bau­dų, kliū­tis įsi­lie­ti į sa­va­no­rių gre­tas bus to­kiais at­ve­jais, kai jo nu­si­žen­gi­mai yra pa­si­kar­to­jan­tys. Tar­ki­me, ne­bus pri­im­tas pik­ty­bi­nis „ke­lių ere­lis“. Pre­ten­den­tus dar pa­ti­kri­na ka­riuo­me­nės im­uni­te­to tar­ny­ba“, – tei­gė V. Ko­je­lie­nė.

Ati­ti­kęs vi­sus ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus žmo­gus tam­pa sa­va­no­riu, jam iš­duo­da­ma uni­for­ma, pa­žy­mė­ji­mas, ta­čiau vi­sa­ver­čiu KASP sis­te­mos ka­riu jis bus tik po ba­zi­nių mo­ky­mų.

„Į juos ga­li pa­šauk­ti ir po mė­ne­sio ar dvie­jų, ta­čiau bet ko­kiu at­ve­ju rei­kės pa­au­ko­ti 18 die­nų. Šiuo tiks­lu darb­da­viai pri­va­lo iš­leis­ti at­os­to­gų ar su­da­ry­ti ki­tas ga­li­my­bes at­lik­ti sa­va­no­riš­ką tar­ny­bą ka­riuo­me­nė­je. Per ba­zi­nius kur­sus, kai ka­riai mo­ko­mi, iš­ryš­kė­ja dau­gy­bė in­di­vi­dua­lių niuan­sų, ku­rie ir at­sklei­džia, ar žmo­gus tin­ka­mas tar­ny­bai, ar pats no­ri tęs­ti ją. Po ba­zi­nių ap­mo­ky­mų ka­riui jau ski­ria­mas ir šau­na­ma­sis ko­vi­nis gink­las“, – sa­kė ji.

Ta­pęs sa­va­no­riu as­muo per me­tus tu­ri pra­leis­ti mo­ky­muo­se nuo 20 iki 50 die­nų, vi­du­ti­niš­kai – apie 30. „Per tas die­nas sa­va­no­riams mo­ka­ma ir al­ga. Vi­si jie pir­mus me­tus bū­na že­miau­sio – jau­nes­nio­jo ei­li­nio – laips­nio, to­dėl už mo­ky­mų die­ną į ran­kas gau­na apie 90 li­tų, ne­mo­ka­mai apd­rau­dža­ma svei­ka­ta. Pa­pras­tai pra­ty­bos vyks­ta sa­vait­ga­liais, tad 30 die­nų ti­krai teks iš­brauk­ti iš pa­si­links­mi­ni­mų sa­vait­ga­liais są­ra­šo. Sa­va­no­riais ga­li tap­ti ir vai­ki­nai, ir mer­gi­nos, tik šioms tai­ko­mas di­fe­ren­ci­juo­tas fi­zi­nis krū­vis“, – LŽ pa­sa­ko­jo T. Pa­kal­niš­kis.

At­si­sa­kius tęs­ti tar­ny­bą pri­va­lo­ma grą­žin­ti vi­są eki­puo­tę, uni­for­mą, ku­ri ka­riui nuo pat įsto­ji­mo į KASP die­nos iš­duo­da­ma ne­mo­ka­mai. Ta­čiau, pa­sak V. Ko­je­lie­nės, Tė­vy­nei prie­sai­ką da­vę sa­va­no­riai re­tai at­si­sa­ko tęs­ti tar­ny­bą dėl ne­rim­tų prie­žas­čių.

„Daž­nai iš sa­va­no­riš­ko­sios tar­ny­bos pe­rei­na­ma į pro­fe­sio­na­lų, mat žmo­nės čia at­ran­da sa­ve“, – pa­brė­žė ji.

Agi­tuo­ja ir politikai

Sa­va­va­no­riš­ką­ją ka­ro tar­ny­bą ska­ti­na ir kai ku­rie po­li­ti­kai bei par­ti­jos. Ne­se­niai Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vy­bė de­mons­tra­ty­viai už­pil­dė par­aiš­kas įsto­ti į sa­va­no­riš­ką pi­lie­ti­nės sa­vi­gy­nos or­ga­ni­za­ci­ją – Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gą. Taip li­be­ra­lai ra­gi­na stip­rin­ti sa­va­no­riš­ką­ją kraš­to gy­ny­bą ir kvie­čia prie šios ini­cia­ty­vos pri­si­dė­ti vi­sus pi­lie­tiš­kai nu­si­tei­ku­sius Lie­tu­vos žmo­nes.

Sei­mo na­rys li­be­ra­las Eli­gi­jus Ma­siu­lis sa­kė, kad li­be­ra­lai ir to­liau pa­si­sa­ko už pro­fe­sio­na­lų ka­riuo­me­nę, ta­čiau gau­ses­nės ša­lies sa­va­no­rių pa­jė­gų gre­tos yra itin svar­bios. „Ne tik žo­džiais, bet ir kon­kre­čiais poel­giais rei­kia stip­rin­ti ša­lies gy­ny­bą. Pro­fe­sio­na­lų ka­riuo­me­nė ir di­des­nis jos fi­nan­sa­vi­mas – la­bai svar­bu, ta­čiau ne ma­žiau svar­bi yra sa­va­no­rys­tė. Kuo dau­giau žmo­nių įsi­trauks į sa­va­no­riš­ką­ją kraš­to ap­sau­gą, tuo ge­riau bū­si­me pa­si­ren­gę at­rem­ti ga­li­mas grės­mes", – tvir­ti­no E. Ma­siu­lis.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.