Lietuvoje

2014.02.26 12:36

Kelias į advokatūrą tampa vis lengvesnis

Kristina Kučinskaitė, „Lietuvos žinios“2014.02.26 12:36

Ad­vo­ka­to ne­prie­kaiš­tin­gai re­pu­ta­ci­jai ke­lia­mi ma­žes­ni rei­ka­la­vi­mai nei ki­toms vals­ty­bės re­gu­liuo­ja­moms tei­si­nin­ko pro­fe­si­joms. Ta­čiau tarp itin reikš­min­gų pro­fe­si­jų vie­nos iš­sky­ri­mas pa­leng­vi­na kar­je­ros po­sū­kius net ir su­si­komp­ro­mi­ta­vu­siems tei­sės sis­te­mos dar­buo­to­jams. Tru­pu­tį pa­lau­kę jie vėl ga­li į ją grįž­ti, tik jau vil­kė­da­mi ad­vo­ka­to man­ti­ja.

Ad­vo­ka­to ne­prie­kaiš­tin­gai re­pu­ta­ci­jai ke­lia­mi ma­žes­ni rei­ka­la­vi­mai nei ki­toms vals­ty­bės re­gu­liuo­ja­moms tei­si­nin­ko pro­fe­si­joms. Ta­čiau tarp itin reikš­min­gų pro­fe­si­jų vie­nos iš­sky­ri­mas pa­leng­vi­na kar­je­ros po­sū­kius net ir su­si­komp­ro­mi­ta­vu­siems tei­sės sis­te­mos dar­buo­to­jams. Tru­pu­tį pa­lau­kę jie vėl ga­li į ją grįž­ti, tik jau vil­kė­da­mi ad­vo­ka­to man­ti­ja, rašo „Lietuvos žinios“.

Per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį ad­vo­ka­tų gre­tos ge­ro­kai pa­gau­sė­jo. Pa­sak Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ros se­kre­to­riaus Ry­čio Jo­ku­baus­ko, 2000-ai­siais Lie­tu­vo­je dir­bo 860 ad­vo­ka­tų, o da­bar šias pa­slau­gas tei­kia net 1989 as­me­nys. „Ad­vo­ka­to re­pu­ta­ci­jai ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai nu­sta­ty­ti įsta­ty­me ir eti­kos ko­dek­se“, – LŽ sa­kė R. Jo­ku­baus­kas.

Ta­čiau Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas pro­fe­so­rius Ig­nas Vė­gė­lė pri­me­na, kad rei­ka­la­vi­mai ad­vo­ka­tams vis leng­vi­na­mi. Anot jo, nau­jau­sios re­dak­ci­jos Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­me nuo pra­ėju­sių me­tų ne­be­li­ko rei­ka­la­vi­mo, su­si­ju­sio su tuo, kad bū­si­ma­sis ad­vo­ka­tas tu­rė­tų ati­tik­ti šiai pro­fe­si­jai tai­ko­mo eti­kos ko­dek­so rei­ka­la­vi­mus. „To­kie rei­ka­la­vi­mai anks­čiau bu­vo. Jie ir da­bar te­bė­ra už­fik­suo­ti ki­tus tei­si­nin­kus lie­čian­čiuo­se įsta­ty­muo­se“, – pa­žy­mė­jo LŽ pa­šne­ko­vas.

Vis že­mi­na­ma rei­ka­la­vi­mų kartelė

Tei­sė­jai, pro­ku­ro­rai, ad­vo­ka­tai, no­ta­rai, ants­to­liai – vi­si jie tu­ri va­do­vau­tis sa­vo pro­fe­si­jos eti­kos ko­dek­su. Jų eti­kos rei­ka­la­vi­mai – la­bai pa­na­šūs. „Ta­čiau taip bu­vo tik iki pra­ėju­sių me­tų, kai bu­vo „pa­to­bu­lin­tas“ Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mas“, – LŽ sa­kė prof. I. Vė­gė­lė. Mi­ni­ma­me do­ku­men­te ra­šo­ma, kad tap­ti ad­vo­ka­tu sie­kian­tis as­muo pri­va­lo tu­rė­ti uni­ver­si­te­ti­nį tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą, ne ma­žes­nį kaip pen­ke­rių me­tų tei­si­nio dar­bo sta­žą ar­ba bū­ti at­li­kęs ne trum­pes­nę kaip dve­jų me­tų ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jo pra­kti­ką, iš­lai­ky­ti ad­vo­ka­to kva­li­fi­ka­ci­nį eg­za­mi­ną ir bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos.

Ta­čiau, pa­sak prof. I. Vė­gė­lės, pvz., No­ta­ria­to įsta­ty­mo 3 straips­ny­je ra­šo­ma, kad no­ta­ro par­ei­gų ne­ga­li ei­ti as­muo, ku­ris ne­ati­tin­ka Lie­tu­vos Res­pub­li­kos no­ta­rų gar­bės (eti­kos) ko­dek­so rei­ka­la­vi­mų. To­dėl Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas ste­bė­jo­si, kad toks rei­ka­la­vi­mas iš­ny­ko iš Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo.

Toks vie­nos tei­si­nin­kų sis­te­mos gran­dies iš­sky­ri­mas iš ki­tų su­ke­lia vi­so­kių min­čių. Prof. I.Vė­gė­lės nuo­mo­ne, jei­gu įsta­ty­mų lei­dė­jai no­rė­jo su­pap­ras­tin­ti rei­ka­la­vi­mus ad­vo­ka­tams, tuo pat me­tu de­rė­jo nu­leis­ti kar­te­lę ir tei­sė­jams, pro­ku­ro­rams, no­ta­rams, ants­to­liams. „Ar Lie­tu­vos ad­vo­ka­tai jau pa­si­žy­mė­jo iš­skir­ti­ne re­pu­ta­ci­ja, kad ga­li­me ma­žin­ti jiems ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus?“ – svars­tė Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas.

Pro­fe­so­rius ak­cen­ta­vo ir ki­tas ad­vo­ka­tams pa­da­ry­tas nuo­lai­das, nuo­lat že­mi­na­mą rei­ka­la­vi­mų kar­te­lę. Anks­čiau ad­vo­ka­tu ne­ga­lė­jo tap­ti as­muo, kol nuo jo at­lei­di­mo iš par­ei­gų už iš­var­dy­tus pa­žei­di­mus ne­praė­jo pen­ke­ri me­tai. Kiek vė­liau tas lai­kas su­ma­žin­tas iki tre­jų me­tų. Da­bar įsta­ty­me jau nu­ro­do­ma, kad par­eiš­kė­jas ne­lai­ko­mas esąs ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos ir ne­ga­li bū­ti pri­pa­žin­tas ad­vo­ka­tu, jei­gu ne­praė­jo dve­ji me­tai nuo to lai­ko, kai jis at­leis­tas iš tei­sė­jo, pro­ku­ro­ro, ad­vo­ka­to ar kt. par­ei­gų už pro­fe­si­nės ar tar­ny­bi­nės veik­los pa­žei­di­mus ar­ba at­leis­tas iš vals­ty­bės tar­nau­to­jo par­ei­gų pri­tai­kius tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą ar iš dar­bo už šiurkš­tų dar­bo par­ei­gų pa­žei­di­mą.

Prof. I. Vė­gė­lės tei­gi­mu, rei­ka­la­vi­mų bū­si­mam ad­vo­ka­tui ma­ži­ni­mas pro­fe­si­jos įvaiz­džiui pra­na­šu­mų ne­su­tei­kia. „Ma­nau, kad vi­soms tei­si­nin­ko pro­fe­si­joms tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi vie­no­di rei­ka­la­vi­mai“, – įsi­ti­ki­nęs Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas.

Ne vie­nas dau­ge­lį me­tų veik­lą vyk­dan­tis ša­lies ad­vo­ka­tas kal­ba apie tai, kad da­bar­ti­nė tvar­ka at­ve­ria ga­li­my­bes leng­viau tap­ti ad­vo­ka­tais net ir su­si­komp­ro­mi­ta­vu­siems tei­sė­jams ar­ba pro­ku­ro­rams. „Ar kas nors ver­ti­no eg­za­mi­no, ku­rį tu­ri lai­ky­ti bū­si­ma­sis ad­vo­ka­tas, su­dė­tin­gu­mą? Juk jis toks pa­pras­tas, kad jį be var­go iš­lai­ky­tų bet ku­ris ša­lies abi­tu­rien­tas“, – tvir­ti­no pa­var­dės at­skleis­ti ne­no­rė­jęs pa­šne­ko­vas. Jo nuo­mo­ne, da­bar­ti­nė pri­ėmi­mo į ad­vo­ka­tus sis­te­ma yra tar­si prie­globs­tis ne­tin­ka­mai at­li­ku­siems sa­vo par­ei­gas tei­si­nin­kams. „Paė­mei ky­šį, gir­ta­vai, su­si­komp­ro­mi­ta­vai? Pa­lauk tru­pu­tį ir ra­miau­siai ga­lė­si dirb­ti ad­vo­ka­tu“, – LŽ tei­gė pa­šne­ko­vas.

Idė­ja – bend­ra­sis egzaminas

Apie tai, kad da­bar­ti­nis ad­vo­ka­tų kva­li­fi­ka­ci­nis eg­za­mi­nas ne­su­dė­tin­gas, už­si­me­na ir įsta­ty­mų lei­dė­jai. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ven­gia ko­men­tuo­ti, ko­dėl Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mas ta­po pa­pras­tes­nis, ta­čiau apie eg­za­mi­no to­bu­li­ni­mą kal­ba iš­sa­miai. Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis as­me­nims, sie­kian­tiems tap­ti tei­sė­jais, pro­ku­ro­rais ir ad­vo­ka­tais, siū­lė lai­ky­ti bend­rą kva­li­fi­ka­ci­nį eg­za­mi­ną. „Bend­ra­sis tei­sės kva­li­fi­ka­ci­nis eg­za­mi­nas su­kur­tų prie­lai­das skir­tin­gų sek­to­rių tei­si­nin­kams leng­viau ras­ti bend­rą kal­bą, o kor­po­ra­ci­nės sis­te­mos už­da­ru­mo pa­nai­ki­ni­mas pri­si­dė­tų prie sis­te­mos skaid­ru­mo bei at­vi­ru­mo, ska­tin­tų vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą vi­sa tei­si­ne sis­te­ma“, – pa­žy­mė­jo J. Ber­na­to­nis. Skir­tin­gi rei­ka­la­vi­mai, anot mi­nis­tro, ti­kri­nant as­me­nų, sie­kian­čių tap­ti pro­ku­ro­rais, ad­vo­ka­tais ar tei­sė­jais, tei­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją kar­tais tam­pa kliū­ti­mi šių as­me­nų „su­si­kal­bė­ji­mui“ teis­mo pro­ce­se.

„Dis­ku­si­jos dėl bend­ro tei­sė­jų, pro­ku­ro­rų ir ad­vo­ka­tų eg­za­mi­no vyks­ta ke­le­tą me­tų, ir da­bar pa­siek­tas tik pir­mi­nis su­si­ta­ri­mas, ku­rį pa­va­din­čiau idė­ji­niu su­si­ta­ri­mu. Jei­gu pri­im­ta bend­ro­jo eg­za­mi­no nuo­sta­ta ras to­les­nį pri­ta­ri­mą, lau­kia il­gas ir su­dė­tin­gas dar­bas, kad su­ma­ny­ta „til­tų“ tarp skir­tin­gos spe­ci­fi­kos tei­si­nių pro­fe­si­jų idė­ja bū­tų įgy­ven­din­ta“, – tvir­ti­no Ad­vo­ka­tų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Leo­nas Vir­gi­ni­jus Pa­pir­tis.

Pri­ta­ri­mą tei­sin­gu­mo mi­nis­tro ini­ci­juo­tam bend­ra­jam tei­sės kva­li­fi­ka­ci­niam eg­za­mi­nui iš­reiš­kia ir ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys. „Bend­ro­jo eg­za­mi­no idė­jai ga­liu tik pri­tar­ti, ta­čiau ne to­dėl, kad taip bus tar­si pa­leng­vin­tas ke­lias pe­rei­ti iš vie­nos tei­si­nės veik­los sri­ties į ki­tą. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, ją įgy­ven­di­nus, pro­fe­sio­na­lu­mo kar­te­lė kar­tu su pa­di­dė­ju­sia kon­ku­ren­ci­ja bus iš­kel­ta aukš­čiau. Taip pat su­vie­no­din­ti rei­ka­la­vi­mai ir stan­dar­tai vi­siems, ku­rie yra at­sa­kin­gi už tei­sin­gu­mo sie­kius, tu­rė­tų pa­si­tar­nau­ti efek­ty­ves­niam vi­sos tei­si­nės sis­te­mos dar­bui“, – sa­kė ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras.

Klys­tan­čių tei­sė­jų daugėja

Į ad­vo­ka­tū­rą vis daž­niau ima dai­ry­tis ir bu­vę tei­sė­jai. Tai, kad dau­giau tei­sė­jų su­si­komp­ro­mi­tuo­ja ir tu­ri ieš­ko­ti sau tin­ka­mo prie­globs­čio ki­to­se veik­los sri­ty­se, LŽ pa­ti­ki­no pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės Spau­dos tar­ny­bos dar­buo­to­jai. Anot jų, pre­zi­den­tės pri­nci­pi­nė nuo­sta­ta yra ne­to­le­ruo­ti ap­lai­džiai dir­ban­čių ir tei­sė­jo var­dą že­mi­nan­čių tei­sė­jų. Per pa­sta­rą­ją pre­zi­den­tės ka­den­ci­ją at­leis­ta 14 tei­sė­jo var­dą pa­že­mi­nu­sių as­me­nų – tiek, kiek per vi­są ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos dvi­de­šimt­me­tį.

„Pre­zi­den­tės ini­cia­ty­va taip pat bu­vo su­griež­tin­ti tei­sė­jų at­ran­kos ir ver­ti­ni­mo tvar­ka bei kri­te­ri­jai, į tei­sė­jų eti­ką ver­ti­nan­tį Tei­sė­jų gar­bės teis­mą įtrauk­ti vi­suo­me­nės at­sto­vai. Taip pat pre­zi­den­tė prieš skir­da­ma į par­ei­gas tei­sė­ją su kiek­vie­nu jų su­si­tin­ka as­me­niš­kai. Teis­mų sis­te­mos skaid­ri­ni­mas, ne­prie­kaiš­tin­gos tei­sė­jų re­pu­ta­ci­jos ir aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mas yra vie­nas svar­biau­sių pre­zi­den­tės veik­los pri­ori­te­tų“, – tvir­ti­na­ma pre­zi­den­tės Spau­dos tar­ny­bos LŽ at­siųs­ta­me laiš­ke.

Pa­vyz­džių dau­giau ne­gu reikia

Kad nag­ri­nė­ja­ma si­tua­ci­ja – rea­li, by­lo­ja ne vie­nas kon­kre­tus pa­vyz­dys. Tie­są sa­kant, jų tiek daug, kad vi­sų ap­ra­šy­ti ne­įma­no­ma. Ta­čiau abe­jo­ti­nos re­pu­ta­ci­jos tei­sė­jams ir pro­ku­ro­rams kar­tais net ne­rei­kia lauk­ti dve­jų me­tų, kad ga­lė­tų tap­ti ad­vo­ka­tais. Tai jie pa­da­ro iš­kart, jiems te­rei­kia iš dar­bo pa­si­trauk­ti sa­vo no­ru, nors ir ko­kie še­šė­liai jiems bū­tų me­ta­mi.

Ad­vo­ka­tu nuo 2011-ųjų dir­ba bu­vęs vie­nas iš Kau­no eko­no­mi­nės po­li­ci­jos va­do­vų Ar­nol­das Bla­že­vi­čius. Jis ko­le­gų iš Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro bu­vo se­ka­mas pu­san­trų me­tų ir pa­so­din­tas į tei­sia­mų­jų suo­lą dėl įta­ri­mų ko­rup­ci­niais nu­si­kal­ti­mais. Ta­čiau liu­di­nin­kams, tarp ku­rių bu­vo ir A.Bla­že­vi­čiaus bei ki­tų by­lo­je kaip įta­ria­mų­jų skelb­tų aukš­tas par­ei­gas ėju­sių par­ei­gū­nų pa­val­di­niai, pa­kei­tus par­ody­mus, ke­tu­ri iš pen­kių įta­ria­mų­jų iš­tei­sin­ti. Tarp jų – ir A. Bla­že­vi­čius. Ne­tru­kus, kai by­la buvo baig­ta nag­ri­nė­ti, jis ta­po ad­vo­ka­tu.

2012-ųjų pra­džio­je pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė, at­siž­velg­da­ma į Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mą, pa­si­ra­šė de­kre­tus dėl ke­tu­rių Kau­no tei­sė­jų at­lei­di­mo. Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­ko Gin­ta­ro Kry­že­vi­čiaus tei­gi­mu, tarp šių tei­sė­jų bu­vo ne­for­ma­lūs ka­bi­ne­ti­niai san­ty­kiai, tei­sė­jai da­rė įta­ką vie­nas ki­to spren­di­mams – bu­vo už­fik­suo­ti jų po­kal­biai, ku­riuo­se jie ko­le­gų pra­šo griež­tai ne­baus­ti sa­vo pa­žįs­ta­mų ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lo­se. Apie tai Tei­sė­jų ta­ry­bą in­for­ma­vo Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba. Ta­čiau Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo tei­sė­jas ir šio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Gu­dy­nas, Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jai Ri­man­tas Buč­ma, Val­do­nė Ra­čiū­nie­nė ir Ge­ru­tis Va­ra­na­vi­čius iš par­ei­gų pa­si­trau­kė sa­vo no­ru. Tai bu­vu­siems tei­sė­jams at­vė­rė ke­lius to­liau siek­ti kar­je­ros ad­vo­ka­tū­ros sis­te­mo­je. K.Gu­dy­nas ad­vo­ka­to pra­kti­ka Kau­ne ver­čia­si nuo 2012-ųjų. Jo pa­vyz­džiu 2012-ai­siais pa­se­kė R. Buč­ma, o 2013 me­tais – ir G. Va­ra­na­vi­čius.