captcha

Jūsų klausimas priimtas

Rengiamasi klibinti direktorių kėdes

Mo­kyk­lų, dar­že­lių, so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų, kul­tū­ros cen­trų ir ki­tų biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vams at­ei­na ne­ra­mūs lai­kai. Vi­siems jiems So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) siū­lo nu­sta­ty­ti vie­no­das ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jas ir kas­met įver­tin­ti jų veik­lą. Va­do­vai bai­mi­na­si, kad jų sky­ri­mas ei­ti par­ei­gas taps pri­klau­so­mas ir nuo val­džios ka­den­ci­jų.
B. Barausko (BFL) nuotr.
B. Barausko (BFL) nuotr.

Mo­kyk­lų, dar­že­lių, so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų, kul­tū­ros cen­trų ir ki­tų biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vams at­ei­na ne­ra­mūs lai­kai. Vi­siems jiems So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) siū­lo nu­sta­ty­ti vie­no­das ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jas ir kas­met įver­tin­ti jų veik­lą. Va­do­vai bai­mi­na­si, kad jų sky­ri­mas ei­ti par­ei­gas taps pri­klau­so­mas ir nuo val­džios ka­den­ci­jų.

Po­li­ti­kai ir vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo eks­per­tai pri­ta­ria SADM ini­cia­ty­vai, jie lai­ko­si nuo­mo­nės, kad il­ga­me­čiai ir ne­ju­di­na­mi biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai sa­vo pos­tuo­se ap­ker­pė­ja. Ta­čiau mi­ni­mų įstai­gų va­do­vai įta­ria, kad nau­ja sky­ri­mo tvar­ka ei­ti va­do­vau­ja­mas par­ei­gas biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se tik at­vers ke­lią po­li­ti­kų pro­te­guo­ja­miems as­me­nims.

Va­do­vai bus ver­čia­mi tobulėti

„Įs­tai­gų veik­los re­zul­ta­tai dau­giau­sia pri­klau­so nuo jų va­do­vų pro­fe­sio­na­lu­mo ir ly­de­rys­tės kom­pe­ten­ci­jų, ge­bė­ji­mų su­telk­ti ir mo­ty­vuo­ti dar­buo­to­jus siek­ti tiks­lų, aiš­kiai skleis­ti įstai­gos mi­si­ją“, – tvir­ti­no SADM at­sto­vai. Tam esą bū­ti­na aiš­ki ir kryp­tin­ga va­do­vų val­dy­mo po­li­ti­ka, skir­ta nuo­la­ti­nei ly­de­rių pa­ieš­kai ir jų ug­dy­mui.

Tei­kia­mo Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te pa­žy­mi­ma, kad vie­ša­ja­me sek­to­riu­je va­do­vų at­ran­ka, kai­ta bei veik­los ver­ti­ni­mas yra skir­tin­gi. Pa­vyz­džiui, ka­den­ci­jos nu­sta­ty­tos Vy­riau­sy­bės įstai­gų ir įstai­gų prie mi­nis­te­ri­jų va­do­vams (jie par­ei­gas ga­li ei­ti ne dau­giau kaip dvi ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jas iš ei­lės), taip pat svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vams. Ta­čiau ki­tų biu­dže­ti­nių įstai­gų, ku­rios ne­vyk­do vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo funk­ci­jų – mo­kyk­lų, so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų, kul­tū­ros cen­trų, va­do­vams nė­ra nu­sta­ty­tos nei ka­den­ci­jos, nei pri­va­lo­mas jų kas­me­ti­nis veik­los ver­ti­ni­mas.

To­dėl siū­lo­ma, kad vi­sų biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vams kas­met bū­tų nu­sta­to­mos me­ti­nės už­duo­tys, apib­rė­žia­mi siek­ti­ni re­zul­ta­tai, o va­do­vų dar­bas – ver­ti­na­mas. „Pa­gal įvai­rias va­dy­bos teo­ri­jas, tiks­lų ir už­da­vi­nių nu­sta­ty­mas ir ži­no­ji­mas, kad bus ver­ti­na­mi pa­sie­ki­mai, su­ak­ty­vi­na ir nu­krei­pia pa­stan­gas siek­ti tų tiks­lų ir taip gau­na­mi ge­res­ni veik­los re­zul­ta­tai“, – aiš­ki­no pa­tai­sų ren­gė­jai.

Biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vo, dir­ban­čio pa­gal dar­bo su­tar­tį, veik­lą siū­lo­ma ver­tin­ti la­bai ge­rai, ge­rai, pa­ten­ki­na­mai ar­ba ne­pa­ten­ki­na­mai. Jei­gu ne ma­žiau kaip pu­sė įstai­gos va­do­vo veik­los ver­ti­ni­mų jo ka­den­ci­jos me­tu bus ge­ri ar­ba la­bai ge­ri, jis bus ski­ria­mas nau­jai ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai. Ka­den­ci­jų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas. Ta­čiau įver­ti­nus va­do­vo veik­lą ne­pa­ten­ki­na­mai du kar­tus iš ei­lės, jo dar­bo su­tar­tis nu­trau­kia­ma, ne­mo­kant iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos. Skai­čiuo­ja­ma, kad pa­si­kei­tu­si va­do­vų pri­ėmi­mo į par­ei­gas tvar­ka ir at­si­ra­sian­tis jų veik­los ver­ti­ni­mas bus ak­tua­lus be­veik 3 tūkst. biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų. Pri­ta­rus SADM siū­lo­moms pa­tai­soms, kei­sis va­do­vų dar­bo su­tar­čių są­ly­gos – ne­ter­mi­nuo­tos dar­bo su­tar­tys tu­rės bū­ti pa­keis­tos ter­mi­nuo­to­mis. Nu­ma­to­mas ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų po­rei­kis, jei­gu biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai ne­su­tiks dirb­ti pa­keis­to­mis są­ly­go­mis. Jei­gu at­si­sa­kiu­sių­jų dirb­ti bū­tų 20 proc. (apie 600 va­do­vų), pen­kių mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nėms kom­pen­sa­ci­joms iš­mo­kė­ti, SAMD skai­čia­vi­mais, pa­pil­do­mai rei­kė­tų apie 6 mln. li­tų.

Men­ki­na pa­si­ti­kė­ji­mą vadovais

Lie­tu­vos mo­kyk­lų va­do­vų aso­cia­ci­jos (LMVA) pre­zi­den­tė, sos­ti­nės Vir­šu­liš­kių mo­kyk­los di­rek­to­rė Ra­mu­tė Meč­kaus­kie­nė skep­tiš­kai ver­ti­na SADM siū­ly­mus. „Ne­ma­nau, kad mo­kyk­lų va­do­vai bi­jo­tų me­ti­nio jų veik­los ver­ti­ni­mo, ta­čiau tai men­ki­na pa­si­ti­kė­ji­mą švie­ti­mu, mo­ky­to­jo pres­ti­žą, nes mo­kyk­los di­rek­to­rius taip pat yra pe­da­go­gas“, – LŽ tvir­ti­no R.Meč­kaus­kie­nė. Pe­da­go­gė pa­tei­kia švie­ti­mo sri­ty­je pa­sau­ly­je pir­mau­jan­čios Suo­mi­jos at­ve­jį. Šios ša­lies švie­ti­mo sis­te­mos sėk­mės pa­slap­tis esą mo­kyk­lų sa­va­ran­kiš­ku­mo stip­ri­ni­mas ir pa­si­ti­kė­ji­mas pe­da­go­gais bei mo­kyk­lų va­do­vais. „Rei­kia jais pa­si­ti­kė­ti ir ma­žiau po­li­ti­kuo­ti ban­dant pe­da­go­gus įsuk­ti į po­li­ti­nes in­tri­gas. Mes ne­sa­me po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo dar­buo­to­jai, ir ne­rei­kia ban­dy­ti mū­sų pri­temp­ti prie Sei­mo ka­den­ci­jų“, – tei­gė R.Meč­kaus­kie­nė.

Ji pa­žy­mi, kad va­do­vų ka­den­ci­jų ir ro­ta­ci­jos klau­si­mas at­si­ran­da kas­kart, kai su­si­for­muo­ja nau­ja po­li­ti­nė dau­gu­ma. „A­ki­vaiz­du, kad po­li­ti­zuo­ti ban­do­ma ir švie­ti­mą. Dau­giau kaip 20 ne­prik­lau­so­my­bės me­tų ste­biu, su ko­kia po­li­ti­ne par­ti­ja at­ei­na nau­ji mo­kyk­lų va­do­vai“, – pa­brė­žė LMVA pre­zi­den­tė.

Ka­den­ci­jos jau nustatytos

Lie­tu­vos mu­zie­jų aso­cia­ci­jos (LMA) va­do­vas, Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus di­rek­to­rius Rai­mun­das Bal­za ste­bi­si SADM už­mo­jais biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vams nu­sta­ty­ti ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jas. Jis pri­me­na, kad Sei­mas pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pri­ėmė Mu­zie­jų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­se nu­ro­dy­ta, jog kon­kur­so bū­du mu­zie­jaus va­do­vas ski­ria­mas pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai. Nau­jos pa­tai­sos įsi­ga­lios jau nuo ko­vo 1-osios. „I­šei­na pa­inia­va, nes šios pa­tai­sos taip pat pri­im­tos Bib­lio­te­kų, Tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų įsta­ty­muo­se“, – pa­žy­mė­jo R.Bal­za. Jis ti­ki­na, kad mu­zie­jų va­do­vai ir da­bar kas­met tu­ri at­sis­kai­ty­ti bei pa­teik­ti me­ti­nes at­as­kai­tas mu­zie­jų stei­gė­jams. Ta­čiau va­do­vų kai­ta, pa­sak R.Bal­zos, ne vi­sa­da pa­si­tei­si­na. „Mu­zie­ju­je spe­cia­lis­tui per trum­pą lai­ką su­nku at­sisk­leis­ti, nes nė­ra pa­kan­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo, o tu­rin­tis vi­zi­jų nau­jas va­do­vas ne vis­ką ga­li pa­da­ry­ti per trum­pą lai­ką“, – pa­brė­žė LMA va­do­vas.

Va­do­vų pa­sip­rie­ši­ni­mas neišvengiamas

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė pa­lai­ko SADM siū­ly­mą, kad vi­soms biu­dže­ti­nėms įstai­goms bū­tų su­vie­no­din­tos va­do­vų ka­den­ci­jos. Ta­čiau par­la­men­ta­rė abe­jo­ja, ar tiks­lin­ga kas­met ver­tin­ti va­do­vų veik­lą. „Kam tuo­met rei­kia nu­sta­ty­ti ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ją? Ji pra­ran­da sa­vo pra­smę. Juk jei­gu žmo­gus blo­gai dir­ba, jį ga­li­ma at­leis­ti jau po dvie­jų ne­pa­ten­ki­na­mų veik­los įver­ti­ni­mų“, – ste­bė­jo­si po­li­ti­kė.

Už biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų kai­tą bei jų veik­los me­ti­nį at­sis­kai­ty­mą pa­si­sa­ko ir kon­ser­va­to­rius, vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo eks­per­tas Kęs­tu­tis Ma­siu­lis. „No­rė­čiau pa­si­džiaug­ti, kad žen­gia­mas tei­sin­gas žings­nis. Aiš­ku, va­do­vai la­bai prieš­in­sis, kai rei­kės at­sis­kai­ty­ti už dar­bo re­zul­ta­tus“, – tvir­ti­no Sei­mo na­rys.

Kai ku­rių da­bar­ti­nių va­do­vų iš­reikš­ti nuo­gąs­ta­vi­mai, kad esą nau­ja va­do­vų sky­ri­mo į par­ei­gas tvar­ka bus po­li­ti­zuo­ta, pa­sak K.Ma­siu­lio, ne­pag­rįs­ti. „Ir iki šiol sa­vi­val­dy­bė­je pa­si­kei­tus val­dan­tie­siems pra­dė­da­vo „by­rė­ti“ nau­ji mo­kyk­lų ir li­go­ni­nių di­rek­to­riai... Da­bar va­do­vas ne­teks po­li­ti­nio už­nu­ga­rio, nes jam rei­kės siek­ti re­zul­ta­to, jis tu­rės la­bai aiš­kų są­ra­šą dar­bų, ku­riuos tu­rės įvyk­dy­ti“, – pa­brė­žė jis.

Pa­sau­li­nės ten­den­ci­jos

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to (MRU) Vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo ins­ti­tu­to di­rek­to­rius Vai­nius Smals­kys tei­gia, kad SADM par­eng­tos pa­tai­sos nė­ra nau­jo­vė. „Tai – pa­sau­li­nė ten­den­ci­ja, at­ei­nan­ti iš ang­lo­sak­sų kraš­tų“, – pa­žy­mė­jo jis. Dau­ge­ly­je ša­lių, pa­sak V.Smals­kio, pa­na­šios nuo­sta­tos ski­riant va­do­vus tai­ko­mos tiek vals­ty­bės tar­ny­bo­je, tiek vi­sa­me vie­ša­ja­me sek­to­riu­je.

„A­tei­ty­je ke­ti­na­ma su­kur­ti pla­tes­nę struk­tū­rą, kad vi­si žmo­nės, dir­ban­tys vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, tu­rė­tų to­kias pa­čias ga­ran­ti­jas kaip ir vals­ty­bės tar­nau­to­jai“, – sa­vo įžval­go­mis apie vie­šo­jo sek­to­riaus re­for­mas da­li­jo­si MRU moks­li­nin­kas. Taip pat V.Smals­kys pri­pa­žįs­ta, kad žmo­gus, il­gai ei­nan­tis tas pa­čias par­ei­gas, su­sta­ba­rė­ja, to­dėl esą va­do­vų kai­ta rei­ka­lin­ga. „To­kios nau­jo­vės bū­tų ge­ros, nes va­do­vai per il­gus me­tus apau­ga įvai­riais in­te­re­sais, o tai juos gal­būt šiek tiek su­krės­tų“, – tei­gė jis.

SADM par­eng­toms Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo pa­tai­soms dar tu­rės pri­tar­ti ir Vy­riau­sy­bė, ir Sei­mas.

 

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Lietuvoje

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...
Close