Lietuvoje

2014.02.13 14:14

Ministerija priešinasi naujai šeimos sąvokai

Roberta Tracevičiūtė, „Lietuvos žinios“2014.02.13 14:14

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) nepritaria dalies parlamentarų siūlymui keisti Konstituciją numatant, kad šeima sukuriama sudarius santuoką, taip pat jog ji kyla iš motinystės ir tėvystės, rašo „Lietuvos žinios“.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) ne­pri­ta­ria da­lies par­la­men­ta­rų už­mo­jui keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją nu­ma­tant, kad šei­ma su­ku­ria­ma su­da­rius san­tuo­ką, taip pat jog ji ky­la iš mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės. Ta­čiau pa­tai­sas pa­tei­kę po­li­ti­kai ti­ki sa­vo per­ga­le Sei­me, rašo „Lietuvos žinios“.

Dau­giau nei 100 par­la­men­ta­rų pa­teik­tas Kons­ti­tu­ci­jos 38 straips­nio pa­tai­sas įver­ti­nu­si SADM siū­lo Vy­riau­sy­bei joms ne­pri­tar­ti. Įsta­ty­mo pro­jek­te įžvelg­ta prieš­ta­ra­vi­mų, o kai ku­rios jo ren­gi­mą pa­ska­ti­nu­sios prie­žas­tys esą sto­ko­ja tei­si­nės lo­gi­kos. Pa­žy­mi­ma, kad nu­ro­džius tik du šei­mos at­si­ra­di­mo pa­grin­dus da­lis žmo­nių ne­tek­tų šei­mų sta­tu­so ir, ne­ga­lė­da­mi nau­do­tis įsta­ty­mų ga­ran­tuo­ja­ma ap­sau­ga, su­si­dur­tų su dis­kri­mi­na­ci­ja.

Ne­ati­tin­ka tikslo

SADM pa­teik­ta­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­te nu­ro­do­ma, kad at­siž­vel­giant į skir­tin­gas šei­mos at­si­ra­di­mo bū­dų for­mu­luo­tes (kai „šei­ma su­ku­ria­ma su­da­rius san­tuo­ką“ ir „šei­ma taip pat ky­la iš mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės“) ne­aiš­ku, kaip pra­kti­ko­je, kei­čiant ga­lio­jan­čius ar pri­imant nau­jus įsta­ty­mus, bū­tų trak­tuo­ja­mas šis skir­tu­mas. Pa­žy­mi­ma, kad mo­ti­nys­tė ir tė­vys­tė ga­li bū­ti ne­prik­lau­so­ma nuo san­tuo­kos. To­dėl pri­ėmus siū­lo­mus pa­kei­ti­mus bū­tų įtvir­tin­tos dvi šei­mų rū­šys – su­da­ry­tos san­tuo­kos pa­grin­du ar­ba ky­lan­čios iš mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės. „Ki­taip ta­riant, pro­jek­to siū­lo­ma nuo­sta­ta ne­ati­tin­ka pro­jek­tu ke­lia­mo tiks­lo, nu­ma­ty­to pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te – „Kons­ti­tu­ci­jo­je aiš­kiai įtvir­tin­ti, kad šei­mos ins­ti­tu­tas yra kil­di­na­mas iš san­tuo­kos, ku­ri su­pran­ta­ma kaip lais­vas vy­ro ir mo­ters su­si­ta­ri­mas“, – aiš­ki­na­ma do­ku­men­te.

Nu­ro­džius tik du šei­mos at­si­ra­di­mo pa­grin­dus, ne­aiš­ku, kaip rei­kė­tų trak­tuo­ti kar­tu gy­ve­nan­čius ir bend­rą ūkį ve­dan­čius su­gy­ven­ti­nius/­part­ne­rius, ku­rių vie­nas tu­ri vai­ką, ar at­ve­jus, kai vai­ką glo­bo­ja su­tuok­ti­niai, vie­ni­šas as­muo, se­ne­liai, te­tos, dė­dės, ki­ti ar­ti­mi gi­mi­nai­čiai. Šios gru­pės, da­bar ga­lin­čios bū­ti pri­pa­žin­tos šei­ma, pri­ėmus pro­jek­tą, ne­tek­tų to­kio sta­tu­so ir gal­būt pa­tir­tų dis­kri­mi­na­ci­ją, nes ne­be­ga­lė­tų nau­do­tis įvai­rių Kons­ti­tu­ci­jos straips­nių ga­ran­tuo­ja­ma ap­sau­ga. Pa­vyz­džiui, ne­tek­tų ap­sau­gos nuo sa­va­va­liš­ko ir ne­tei­sė­to ki­ši­mo­si į šei­mi­nį gy­ve­ni­mą, vals­ty­bės glo­bos ir par­amos, tei­kia­mos šei­moms, au­gi­nan­čioms ir auk­lė­jan­čioms vai­kus na­muo­se, ga­lė­tų bū­ti ver­čia­mi duo­ti par­ody­mus prieš su­gy­ven­ti­nius, ne­bū­tų glo­bo­ja­mi ar ap­rū­pi­na­mi, jei su­gy­ven­ti­nis žu­vo ar mi­rė ei­da­mas ka­ro tar­ny­bą ir pan.

Ydin­ga praktika

SADM do­ku­men­te pri­me­na­ma, kad re­mian­tis Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) iš­aiš­ki­ni­mu pa­grin­di­nis ša­lies įsta­ty­mas sau­go ir gi­na ne tik san­tuo­kos pa­grin­du su­da­ry­tas šei­mas. Siū­lant įtvir­tin­ti, kad šei­mos ins­ti­tu­tas yra kil­di­na­mas iš san­tuo­kos bei mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės, ga­li bū­ti pra­dė­ta for­muo­ti ydin­ga pra­kti­ka, kai ini­ci­juo­ja­mi Kons­ti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mai sie­kiant pa­keis­ti KT pa­teik­tą są­vo­kos iš­aiš­ki­ni­mą. „Tu­rė­tų bū­ti sie­kia­ma pa­keis­ti Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­jan­čias tei­sės ak­tų nuo­sta­tas, o ne siū­lo­mas Kons­ti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mas, ne­pa­ša­li­nus prieš­ta­ra­vi­mo tei­si­nės de­mo­kra­ti­nės vals­ty­bės pri­nci­pui“, – nu­ro­do­ma nu­ta­ri­mo pro­jek­te.

Taip pat pa­žy­mi­ma, kad pro­jek­to ren­gi­mą pa­ska­ti­nu­siose prie­žas­tyse trūksta tei­si­nės lo­gi­kos. Nors ren­gė­jai nu­ro­do, kad KT su­for­mu­la­vo šei­mos są­vo­ką, pa­gal ku­rią šei­mos samp­ra­ta grin­džia­ma „san­ty­kių tu­ri­niu, o šių san­ty­kių iš­raiš­kos for­ma kons­ti­tu­ci­nei šei­mos samp­ra­tai es­mi­nės reikš­mės ne­tu­ri“, aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te sa­ko­ma, kad to­kią KT at­skleis­tą šei­mos samp­ra­tą aki­vaiz­džiai ge­riau­siai ati­tin­ka vy­ro ir mo­ters bend­ro gy­ve­ni­mo mo­de­lis ku­riant san­tuo­ką. Esą mi­ni­ma KT su­for­mu­luo­ta šei­mos samp­ra­ta iš tie­sų yra ab­so­liu­čiai prieš­in­ga pa­sta­ra­jam tei­gi­niui.

Bū­ti­nas kons­ti­tu­ci­nis požiūris

Kons­ti­tu­ci­jos 38 straips­ny­je tei­gia­ma, kad šei­ma yra vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės pa­grin­das, vals­ty­bė sau­go ir glo­bo­ja šei­mą, mo­ti­nys­tę, tė­vys­tę ir vai­kys­tę, o san­tuo­ka su­da­ro­ma lais­vu vy­ro ir mo­ters su­ta­ri­mu. Mi­nė­tą Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­tei­kė 106 par­la­men­ta­rai. Vie­nas pro­jek­to ini­cia­to­rių kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys pri­sta­ty­da­mas jį Sei­mui tvir­ti­no, kad bū­ti­na tei­siš­kai apib­rėž­ti, kas yra šei­ma, ki­taip nė­ra pra­smės kal­bė­ti apie šei­mos po­li­ti­ką.

Anot Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo, vie­no iš pa­tai­sų tei­kė­jų Sta­sio Šed­ba­ro, bū­ti­nas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bės po­žiū­ris į tai, ko­kią šei­mą įsi­vaiz­duo­ja­me. „Vie­ni­šus tė­vus, vie­nos ly­ties as­me­nų su įvai­kin­tais vai­kais? Ar vis dėl­to iš anks­to pa­sa­ko­me – vi­siems vai­kams tei­kia­me pa­gal­bą, jei­gu ji rei­ka­lin­ga, bet vals­ty­bė aps­kri­tai re­mia to­kią šei­mą, ku­rio­je vai­kai mak­si­ma­liai tu­rė­tų tė­ve­lį, ma­my­tę, mo­ky­tų­si sa­vo at­ei­ties šei­mą kur­ti pa­gal tą pa­tį pa­vyz­dį. Juk so­cia­li­niai įgū­džiai tu­ri iš kaž­kur at­ei­ti“, – ma­no jis.

Net jei Vy­riau­sy­bė siū­lys Sei­mui ne­pri­tar­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai, ga­lu­ti­nį žo­dį dėl jos tars par­la­men­ta­rai. Kad pa­grin­di­nis ša­lies įsta­ty­mas bū­tų pa­keis­tas, už tai per pri­ėmi­mą du kar­tus tu­ri bal­suo­ti ne ma­žiau nei 97 Sei­mo na­riai. S. Šed­ba­ro nuo­mo­ne, bal­sa­vi­mas Sei­me ga­lė­tų vyk­ti per pa­va­sa­rio se­si­ją. Jis pri­mi­nė, kad ana­lo­giš­kos pa­tai­sos 2012 me­tais pri­im­ti ne­pa­vy­ko pri­trū­kus vie­no bal­so, kai ne­ma­žai par­la­men­ta­rų bu­vo ko­man­di­ruo­tė­se.

Ne vals­ty­bės reikalas

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rė Da­lia Kuo­dy­tė ko­le­gų siū­lo­moms pa­tai­soms ne­pri­ta­ria. Jos nuo­mo­ne, po KT iš­aiš­ki­ni­mo vis­kas sto­jo į sa­vo vie­tas – pri­pa­žįs­ta­ma įvai­ro­vė, tai, kad šei­ma ga­li bū­ti ir ne­su­si­tuo­kę as­me­nys, ne­tu­rin­tys vai­kų. „Aps­kri­tai ne­ma­no­me, kad vals­ty­bės rei­ka­las to­kius da­ly­kus apib­rėž­ti iki smulk­me­nų ir dar dau­giau – kal­bė­ti apie tai, jog ši­taip apib­rė­žus ati­tin­ka­mai bus ko­re­guo­ja­mos įvai­rios mo­kes­čių, so­cia­li­nės ir pa­na­šios prog­ra­mos. Va­di­na­si, ta pa­tai­sa iš kar­to užp­rog­ra­muo­ja tam ti­krą dis­kri­mi­na­ci­ją“, – įsi­ti­ki­nu­si D. Kuo­dy­tė.

Jos tei­gi­mu, jei­gu už to­kias pa­tai­sas bal­suos vi­si po jo­mis pa­si­ra­šę par­la­men­ta­rai, jos bus pri­im­tos. Ta­čiau Sei­mo na­rė vy­lė­si, kad at­si­ras ko­le­gų, ku­rie, nors ir pa­si­ra­šė, persigal­vos, ir Kons­ti­tu­ci­ja liks to­kia, ko­kia yra.