Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Ministerijų viršūnėlės išsipūtė

Roberta Tracevičiūtė, „Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Nau­ja val­džia iš­pū­tė mi­nis­te­ri­jų va­do­vy­bės – vi­ce­mi­nis­trų ir mi­nis­trų pa­ta­rė­jų – apa­ra­tus. Opo­zi­ci­ja su­skai­čia­vo, kad da­bar čia dir­ba penk­ta­da­liu dau­giau po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jų nei anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės dar­bo pa­bai­go­je.

Nau­ja val­džia iš­pū­tė mi­nis­te­ri­jų va­do­vy­bės – vi­ce­mi­nis­trų ir mi­nis­trų pa­ta­rė­jų – apa­ra­tus. Opo­zi­ci­ja su­skai­čia­vo, kad da­bar čia dir­ba penk­ta­da­liu dau­giau po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jų nei anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės dar­bo pa­bai­go­je, rašo „Lietuvos žinios“.

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma su­rin­ko duo­me­nis, kiek vi­ce­mi­nis­trų ir mi­nis­trų pa­ta­rė­jų dir­bo mi­nis­te­ri­jo­se pra­ėju­sios Vy­riau­sy­bės dar­bo pa­bai­go­je ir kiek jų dir­ba da­bar. Pa­aiš­kė­jo, kad dau­gu­mo­je mi­nis­te­ri­jų po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jų pa­dau­gė­jo. Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją dir­bo 78 vi­ce­mi­nis­trai ir pa­ta­rė­jai, da­bar – 94. Par­ei­gy­bių skai­čiaus au­gi­mui pa­ža­bo­ti svars­to­ma reng­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Su­ma­ži­no atlyginimus

La­biau­siai iš­si­pū­tė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jų kor­pu­sas. 2008–2012 me­tų ka­den­ci­jos pa­bai­go­je čia dir­bo du vi­ce­mi­nis­trai ir trys mi­nis­tro pa­ta­rė­jai. Da­bar plu­ša trys vi­ce­mi­nis­trai, o mi­nis­trui Juo­zui Ber­na­to­niui tal­ki­na pen­ki pa­ta­rė­jai. „No­rė­čiau pa­brėž­ti, kad vi­ce­mi­nis­trų ir pa­ta­rė­jų skai­čius ne­vir­ši­ja nu­ma­ty­to eta­tų skai­čiaus ir ne­rei­ka­lau­ja pa­pil­do­mų pi­ni­gų iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų – dar­bo už­mo­kes­čio fon­das nė­ra vir­šy­tas. Ma­no pirm­ta­ko po­li­ti­nės ko­man­dos at­sto­vai gau­da­vo ge­ro­kai di­des­nius at­ly­gi­ni­mus, o aš juos su­ma­ži­nau dau­giau nei šeš­ta­da­liu. Tad vie­ni mo­ka dau­giau, o ki­ti, taip pat ir aš, mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus nau­do­ja efek­ty­viau“, – LŽ sa­kė J. Ber­na­to­nis.

Pen­kio­se mi­nis­te­ri­jo­se po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jų skai­čius ūg­te­lė­jo dviem. Ener­ge­ti­kos mi­nis­trui Ja­ros­la­vui Ne­ve­ro­vi­čiui pa­ta­ria trys žmo­nės, o jo pirm­ta­kui pa­ka­ko vie­no pa­ta­rė­jo. „Įs­ta­ty­mai ne­nus­ta­to mi­nis­tro pa­ta­rė­jų kvo­tos. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad mi­nis­te­ri­ja at­si­sa­kė eg­zis­ta­vu­sios ydin­gos pra­kti­kos kiek­vie­nu klau­si­mu sam­dy­tis bran­giai mo­ka­mus eks­per­tus, kon­sul­tan­tus ir tei­si­nin­kus, o, pa­ly­gin­ti 2013 me­tais iš­mo­kė­tas prie­mo­kas su 2012 me­tais, bu­vo su­tau­py­ta 90 tūkst. li­tų“, – aiš­ki­no ener­ge­ti­kos mi­nis­tro vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Dai­va Ri­ma­šaus­kai­tė.

Fi­nan­sų ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­se dir­ba po vie­ną vi­ce­mi­nis­trą ir po vie­ną mi­nis­tro pa­ta­rė­ją dau­giau nei pra­ėju­sios Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jos pa­bai­go­je. Svei­ka­tos ap­sau­gos ir už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­trų skai­čius ne­pa­ki­to, ta­čiau mi­nis­trai įdar­bi­no dau­giau pa­ta­rė­jų. Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis ir Li­nas Lin­ke­vi­čius tu­ri po du pa­ta­rė­jus dau­giau nei jų pirm­ta­kai. Vie­nam tal­ki­na še­ši, ki­tam – pen­ki pa­ta­rė­jai. „Svei­ka­tos ap­sau­ga – la­bai pla­tus, bet chao­tiš­kas sek­to­rius. Si­tua­ci­ja ne­ten­ki­no, pa­si­ry­žo­me spręs­ti su­si­kau­pu­sias prob­le­mas, o tam rei­kia stip­raus ko­lek­ty­vo: bu­vo su­bur­ta tri­jų vi­ce­mi­nis­trų ir še­šių pa­ta­rė­jų ko­man­da“, – mo­ty­va­vo V. P. And­riu­kai­tis.

Pa­sis­pau­dė vos keli

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trai Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė ir Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas taip pat pa­gau­si­no pa­ta­rė­jų ko­man­das. Jiems tal­ki­na po vie­ną pa­ta­rė­ją dau­giau nei anks­čiau šioms mi­nis­te­ri­joms va­do­va­vu­siems po­li­ti­kams.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je dir­ba dviem vi­ce­mi­nis­trais dau­giau nei 2012-ai­siais. Tie­sa, mi­nis­tras Dai­nius Pa­val­kis tu­ri vie­nu pa­ta­rė­ju ma­žiau nei jo pir­ma­ta­kas. Po vie­ną vi­ce­mi­nis­trą dau­giau dir­ba ir Kul­tū­ros bei Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­se.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vi­ce­mi­nis­trų ir mi­nis­tro pa­ta­rė­jų skai­čius ne­pa­si­kei­tė – jų dir­ba po tris. Dvie­jo­se mi­nis­te­ri­jo­se – Ūkio ir Ap­lin­kos – po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jų kiek su­ma­žė­jo. Ūkio mi­nis­trui Eval­dui Gus­tui tal­ki­na vie­nu pa­ta­rė­ju ma­žiau nei jo pirm­ta­kui. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je at­si­ra­do vie­nu vi­ce­mi­nis­tru dau­giau, bet mi­nis­tras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis iš­si­ver­čia su vie­nu pa­ta­rė­ju, o anks­tes­nia­jam tal­ki­no trys.

V. Ma­zu­ro­nis aiš­ki­no, kad mi­nis­te­ri­jos val­dy­mo sis­te­ma tu­ri bū­ti mak­si­ma­liai efek­ty­vi. Pa­sak jo, ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­trai yra pa­sis­kirs­tę at­sa­ko­my­bės sri­tis, o pa­ta­rė­ja jam tal­ki­na tei­si­niais klau­si­mais. „Jei­gu man pa­si­ro­dy­tų, kad ku­rio­je nors sri­ty­je rei­kė­tų ką nors su­stip­rin­ti, ne­abe­jo­ti­nai tai da­ry­čiau. Bet šian­dien mū­sų val­dy­mo struk­tū­ra dir­ba ga­na efek­ty­viai“, – tei­gė jis.

Rei­kia apribojimų

Duo­me­nis apie si­tua­ci­ją mi­nis­te­ri­jo­se pra­ėju­sios ka­den­ci­jos pa­bai­go­je J. Raz­ma ga­vo iš bu­vu­sių mi­nis­trų, o nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją – iš Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio.

Pa­sak kon­ser­va­to­riaus, bū­da­mos opo­zi­ci­jo­je da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios par­ti­jos ne­ven­gė aš­trios kri­ti­kos tuo­me­tei Vy­riau­sy­bei dėl esą di­de­lio vi­ce­mi­nis­trų, ki­tų po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gū­nų skai­čiaus. „Bu­vo įdo­mu pa­si­žiū­rė­ti, ko­kia pa­dė­tis yra da­bar, pa­tiems kri­ti­ka­vu­siems at­si­dū­rus Vy­riau­sy­bė­je. Tai ir pa­pras­čiau­sias par­la­men­ti­nės kon­tro­lės už­da­vi­nys pri­žiū­rė­ti Vy­riau­sy­bę, kad tau­piai ir pra­smin­gai bū­tų nau­do­ja­mi mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai“, – aiš­ki­no J. Raz­ma.

Ver­tin­da­mas su­rink­tą in­for­ma­ci­ją, par­la­men­ta­ras pa­žy­mė­jo, kad, pa­ly­gin­ti su anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jos pa­bai­ga, be­veik vi­so­se mi­nis­te­ri­jo­se po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gū­nų pa­dau­gė­jo. „Bend­rai im­ant jų prie­au­gis yra apie 20 pro­cen­tų. Ir tai tik ka­den­ci­jos pra­džio­je, o juk ži­no­me dės­nin­gu­mą, kad ka­den­ci­jos ei­go­je po­li­ti­nių par­ei­gy­bių pa­pras­tai dar šiek tiek pa­si­pil­do. Ma­nau, kad yra pri­kur­ta po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jų eta­tų, ku­riuos uži­man­tys dar­buo­to­jai var­gu ar tu­ri rim­tą krū­vį“, – sa­kė J. Raz­ma. Jis ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad nau­ji eta­tai ga­lė­jo bū­ti ku­ria­mi ir dirb­ti­nai, sie­kiant pa­ten­kin­ti vi­sų koa­li­ci­jos par­tne­rių ape­ti­tą.

J. Raz­ma svars­to kur­ti Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą, ku­ria­me bū­tų nu­ma­ty­ti ap­ri­bo­ji­mai po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jų eta­tų skai­čiui. „Kad bū­tų pro­to ri­bo­se. Sa­ky­ki­me, vi­ce­mi­nis­trų - iki tri­jų, ki­tų po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gū­nų – iki 3–4“, – kal­bė­jo jis.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.