captcha

Jūsų klausimas priimtas

Ruošiamasi Lietuvos narystės NATO ir ES dešimtmečio jubiliejams

Po po­ros mė­ne­sių Lie­tu­va mi­nės ke­lias itin reikš­min­gas da­tas – na­rys­tės NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) de­šimt­me­čio ju­bi­lie­jus. Šio­mis pro­go­mis pla­nuo­ja­mi įvai­rūs ren­gi­niai, kon­kur­sai, ke­ti­na­ma iš­leis­ti kny­gų, rašo „Lietuvos žinios“.
T. Urbelionio (BFL) nuotr.
T. Urbelionio (BFL) nuotr.

Po po­ros mė­ne­sių Lie­tu­va mi­nės ke­lias itin reikš­min­gas da­tas – na­rys­tės NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) de­šimt­me­čio ju­bi­lie­jus. Šio­mis pro­go­mis pla­nuo­ja­mi įvai­rūs ren­gi­niai, kon­kur­sai, ke­ti­na­ma iš­leis­ti kny­gų, rašo „Lietuvos žinios“.

NA­TO na­re Lie­tu­va ta­po 2004 me­tų ko­vo 29-ąją, o prie ES pri­si­dė­jo tų pa­čių me­tų ge­gu­žės 1 die­ną. NA­TO na­rys­tės de­šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mą koor­di­nuo­jan­ti Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) pla­nuo­ja ne­ma­žai ren­gi­nių, skir­tų šiai pro­gai.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) jau bai­gia reng­ti na­rys­tės ES de­šimt­me­čio vie­ši­ni­mo pla­ną. Ma­no­ma, kad ši su­kak­tis bus pro­ga apž­velg­ti pa­si­bai­gu­sio pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai re­zul­ta­tus, dis­ku­tuo­ti apie Lie­tu­vos na­rys­tės bei pa­čios Bend­ri­jos at­ei­ties vi­zi­ją, eu­ro įve­di­mą, nau­ją ES po­li­ti­nių gai­rių cik­lą iki 2019 me­tų.

Kon­kur­sai ir bėgimas

Na­rys­tės NA­TO de­šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­ma dar ne­pat­vir­ti­na. Kol kas KAM ga­lė­jo pa­teik­ti tik pre­li­mi­na­rią in­for­ma­ci­ją apie šiam įvy­kiui skir­tus ren­gi­nius ir prie­mo­nes.

KAM Vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus pa­ta­rė­jos As­tos Gal­di­kai­tės tei­gi­mu, ke­ti­na­ma reng­ti tra­di­ci­nius kon­kur­sus (na­cio­na­li­nį moks­lei­vių kon­kur­są „Ką ži­nai apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę“ ir Ta­do Damb­raus­ko fo­tog­ra­fi­jų kon­kur­są apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę), at­spin­dė­sian­čius na­rys­tės NA­TO de­šimt­me­čio te­mą. Spe­cia­liai šiai su­kak­čiai KAM su Na­cio­na­li­ne ka­ri­ka­tū­ris­tų aso­cia­ci­ja rengs hu­mo­ris­ti­nių pie­ši­nių ir ka­ri­ka­tū­rų kon­kur­są „Žen­gia pul­kas links­mai: 10 me­tų NA­TO“. Na­rys­tės ju­bi­lie­jui ra­ši­nių kon­kur­są or­ga­ni­zuos ir JAV am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je. „Šiuo me­tu ren­gia­ma pla­čia­jai vi­suo­me­nei skir­ta kny­ga – straips­nių rin­ki­nys. Jo­je bus apž­velg­tas Lie­tu­vos pa­si­ren­gi­mas na­rys­tei, ap­tar­ta, kas pa­siek­ta per 10 me­tų, ko­kie iš­šū­kiai lau­kia at­ei­ty­je“, – pa­sa­ko­jo A. Gal­di­kai­tė.

Lie­tu­vai ta­pus NA­TO na­re, ka­ri­nių oro pa­jė­gų ba­zė­je Šiau­liuo­se bu­vo dis­lo­kuo­ta Al­jan­so oro po­li­ci­jos mi­si­ja Bal­ti­jos ša­ly­se. Mi­nint na­rys­tės ju­bi­lie­jų, ko­vo 28 die­ną bus or­ga­ni­zuo­ja­mas bė­gi­mas ki­li­mo ta­ku. Pla­nuo­ja­ma, kad ja­me da­ly­vaus mū­sų ša­lies ka­ri­nių oro pa­jė­gų ir šiuo me­tu NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je da­ly­vau­jan­tys JAV ka­riai, bus kvie­čia­mi už­sie­nio vals­ty­bių am­ba­sa­do­riai, gy­ny­bos at­ašė, Lat­vi­jos bei Es­ti­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­dai, ka­riai, Šiau­lių mies­to at­sto­vai.

Anot A.Gal­di­kai­tės, ju­bi­lie­ji­nę da­tą pla­nuo­ja­ma mi­nė­ti ir Lie­tu­vos at­sto­vy­bė­je prie NA­TO Briu­se­ly­je, tarp­tau­ti­niuo­se šta­buo­se, ku­riuo­se tar­nau­ja mū­sų ša­lies ka­riai. Su­kak­tį pa­mi­nės ir įvai­riuo­se ša­lies mies­tuo­se dis­lo­kuo­ti ka­riuo­me­nės pa­da­li­niai. Ba­lan­džio pra­džio­je ke­ti­na­ma su­reng­ti Vil­niu­je tarp­tau­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją, skir­tą NA­TO at­vi­rų du­rų po­li­ti­kos sėk­mei ir to­les­nėms pers­pek­ty­voms ap­tar­ti.

Ak­cen­tuos pi­lie­čių indėlį

Į Lie­tu­vos na­rys­tės ES de­šimt­me­čio mi­nė­ji­mą no­ri­ma įtrauk­ti ne tik vals­ty­bės įstai­gas, Bend­ri­jos ša­lių at­sto­vy­bes Lie­tu­vo­je, bet ir sa­vi­val­dy­bes, ne­vy­riau­sy­bi­nes bei vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas. Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės už­sie­ny­je šią da­tą pa­mi­nės ren­gi­niais, or­ga­ni­zuo­ja­mais drau­ge su ki­to­mis 9 ša­li­mis, taip pat ta­pu­sio­mis ES na­rė­mis 2004 me­tais.

Pa­sak URM at­sto­vų, Vil­niu­je pla­nuo­ja­ma or­ga­ni­zuo­ti jau tra­di­ci­nius ta­pu­sius pro­jek­tus: Eu­ro­pos die­nos šven­tę, Eu­ro­pos eg­za­mi­ną. Ke­ti­na­ma su­reng­ti aka­de­mi­nę kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je bus apž­velg­ti Lie­tu­vos lai­mė­ji­mai ES ir at­ei­ties vi­zi­jos. Lie­tu­vos mies­tuo­se bus įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas „At­gal į mo­kyk­lą“, kai mi­nis­te­ri­jų dar­buo­to­jai ir ES ins­ti­tu­ci­jo­se dir­ban­tys dar­buo­to­jai lan­kys sa­vo bu­vu­sias mo­kyk­las.

URM pla­nuo­ja iš­leis­ti Lie­tu­vos na­rys­tės ES 2009-2013 me­tų me­traš­tį, taip pat Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai at­as­kai­tą. Mi­nis­te­ri­jos ži­nio­mis, Lie­tu­vos pa­štas pla­nuo­ja iš­leis­ti pro­gi­nį pa­što ženk­lą, o Lie­tu­vos ban­kas – pro­gi­nę mo­ne­tą, skir­tą Lie­tu­vos na­rys­tės ES de­šimt­me­čiui. URM lau­kia ir gy­ven­to­jų siū­ly­mų, kaip bū­tų ga­li­ma pa­mi­nė­ti šiuos me­tus.

Mi­nint Lie­tu­vos na­rys­tės ES ju­bi­lie­jų, URM no­ri ska­tin­ti pla­tes­nį ES ins­ti­tu­ci­jų veik­los su­vo­ki­mą ir mū­sų ša­lies pi­lie­čių in­dė­lį į Eu­ro­pos ge­ro­vės kū­ri­mą. „Pag­rin­di­nė ži­nia – kiek­vie­no pi­lie­čio bal­sas yra svar­bus ku­riant Eu­ro­pos at­ei­tį. Vi­suo­me­nei pa­teik­si­me pa­siek­tus pir­mi­nin­ka­vi­mo re­zul­ta­tus ir iš­klau­sy­si­me jos nuo­mo­nę, pa­siū­ly­mus or­ga­ni­zuo­da­mi dis­ku­si­jas re­gio­nuo­se ir per At­vi­rų du­rų die­nas“, – aiš­ki­no mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

Iš vi­so URM Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je tam yra nu­ma­čiu­si iš­leis­ti iki 150 tūkst. li­tų.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Lietuvoje

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...