captcha

Jūsų klausimas priimtas

Delfinai į pajūrį grąžino šilumą

Su­žvar­bu­sius lan­ky­to­jus Kop­ga­ly­je jau an­trą mė­ne­sį džiu­gi­na iš Grai­ki­jos grį­žu­sių del­fi­nų pa­si­ro­dy­mai. Juos nuo gruo­džio 21-osios ste­bė­jo per 12 tūkst. žmo­nių, rašo „Lietuvos žinios“.
AFP/Scanpix nuotr.
AFP/Scanpix nuotr.

Su­žvar­bu­sius lan­ky­to­jus Kop­ga­ly­je jau an­trą mė­ne­sį džiu­gi­na iš Grai­ki­jos grį­žu­sių del­fi­nų pa­si­ro­dy­mai. Juos nuo gruo­džio 21-osios ste­bė­jo per 12 tūkst. žmo­nių, rašo „Lietuvos žinios“.

Jū­rų žin­duo­liai žie­mą del­fi­na­riu­mo lan­ky­to­jus pri­ver­čia bent trum­pam pa­mirš­ti šal­tį, nes šou vyks­ta re­kons­truo­ta­me ba­sei­ne per­ma­to­mo­mis sie­no­mis skam­bant ge­ros ko­ky­bės mu­zi­kai ir mil­ži­niš­ka­me ekra­ne be­si­kei­čiant gam­tos vaiz­dams. Šiuo me­tu žiū­ro­vai ga­li ste­bė­ti sep­ty­nių su­au­gu­sių del­fi­nų pa­si­ro­dy­mus. Ki­ti še­ši iš Grai­ki­jos „A­ti­kos“ zoo­lo­gi­jos so­do tu­rė­tų grįž­ti į Lie­tu­vą ru­de­nį. Del­fi­nė Ga­bi­ja jau spė­jo Lie­tu­vo­je su­si­lauk­ti jau­nik­lio. Jam dar tik trys mė­ne­siai, to­dėl ma­žy­lis kol kas ne­tu­ri var­do.

La­biau do­mi­si rusai

Nuo pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio, kai Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jaus (LJM) pa­tal­pos bu­vo už­da­ry­tos re­kons­truk­ci­jai, o del­fi­na­riu­mas tuo­met dar ne­vei­kė, trum­pam ap­mi­rė ir gy­ve­ni­mas Klai­pė­dos ku­ror­ti­nė­je zo­no­je Kop­ga­ly­je. Ta­čiau nuo gruo­džio 21 die­nos, šven­čiant del­fi­na­riu­mo 20-me­tį ir pra­dė­jus reng­ti del­fi­nų pa­si­ro­dy­mus, šiau­riau­sias Kur­šių ne­ri­jos kam­pe­lis vėl at­gi­jo. Jie į Lie­tu­vą bu­vo at­ga­ben­ti dar rug­sė­jo vi­du­ry­je.

Lan­ky­to­jai vėl tris kar­tus per sa­vai­tę ga­li mė­gau­tis žais­min­gais vai­kų mėgs­ta­mų jū­rų žin­duo­lių pa­si­ro­dy­mais, ku­rie trun­ka 45 mi­nu­tes. Tik da­bar jie vyks­ta ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tu­sio­se pa­tal­po­se. Pa­grin­di­nis pa­si­ro­dy­mų ba­sei­nas iš kar­to pa­trau­kia akį ne­pap­ras­tai skaid­riu van­de­niu. Įspū­dį dar la­biau su­stip­ri­na per­ma­to­mos jo sie­ne­lės, nes anks­čiau to­kių ne­bu­vo.

„Po įren­gia­mu lau­ko ba­sei­nu su la­gū­na yra vi­sas van­dens fil­tra­vi­mo fab­ri­kė­lis. To­dėl del­fi­nai da­bar plau­kio­ja la­bai šva­ria­me ir skaid­ria­me van­de­ny­je - jiems tai ypač svar­bu. Žiū­ro­vai ste­bi pa­si­ro­dy­mus šil­to­je sa­lė­je, ku­rio­je įreng­ta pui­ki gar­so ir vaiz­do apa­ra­tū­ra. Tie­sa, vėl pra­dė­tais reng­ti del­fi­nų at­rak­cio­nais kol kas la­biau do­mi­si ne lie­tu­viai, bet ru­sai iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties ir lat­viai“, – LŽ sa­kė LJM Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­dė­ja Ni­ka Pu­tei­kie­nė.

Tuo pat me­tu, kai vyks­ta pa­si­ro­dy­mai, di­džiu­lia­me ekra­ne virš ba­sei­no ro­do­mi įvai­rūs gam­tos pei­za­žai, taip pat vaiz­dai iš del­fi­nų gy­ve­ni­mo na­tū­ra­lio­je ap­lin­ko­je. Be­je, kol kas žiū­ro­vai ne­ma­tys Ka­li­for­ni­jos jū­rų liū­tų, ku­rie vi­sa­da bu­vo del­fi­nų par­tne­riai. „Taip yra to­dėl, kad da­bar del­fi­nai gy­ve­na di­džia­ja­me ba­sei­ne, o jū­rų liū­tai kar­tu su jais ne­ga­li bū­ti. Gy­ve­na­mie­ji ba­sei­nai jū­rų žin­duo­liams dar ne­pa­reng­ti. Jū­rų liū­tai gy­ve­na mu­zie­jaus ak­va­riu­mo pa­tal­po­se ir kol kas ne­ga­li pa­si­ro­dy­ti kar­tu su del­fi­nais. Žiū­ro­vus drau­ge jie links­mins tik po me­tų, kai bus baig­ta del­fi­na­riu­mo re­kons­truk­ci­ja“, – aiš­ki­no N. Pu­tei­kie­nė.

Dėl su­bti­lių prie­žas­čių šie­met dar ne­iš­vy­si­me ir spe­cia­lių­jų efek­tų, juos ke­ti­na­ma ro­dy­ti at­ei­ty­je. Tai – spe­cia­li spal­vas kei­čian­ti van­dens „sie­na“ ba­sei­ne. „To­kie efek­tai ga­li su­kel­ti del­fi­nams leng­vą šo­ką. Kad pri­pras­tų prie nau­jo­vės, jiems rei­kia at­ski­ros pa­tal­pos poil­siui, o jos dar nė­ra. Pla­nuo­ja­me, jog per ki­tas Ka­lė­das jau tu­rė­si­me vis­ką, kas nu­ma­ty­ta“, – kal­bė­jo LJM at­sto­vė.

Įrengs spe­cia­lų tunelį

Iki 2016 me­tų tu­rė­tų bū­ti baig­ta ir LJM komp­lek­so Kop­ga­lio tvir­to­vė­je re­kons­truk­ci­ja. Vie­na iš nau­jo­vių – per­ma­to­mas di­džių­jų erš­ke­tų ba­sei­no dug­nas ir tu­ne­lis po juo. „Žiū­ro­vai, kaip ir daug kur už­sie­ny­je, ga­lės pa­tek­ti į spe­cia­lų akri­lo tu­ne­lį ir ste­bė­ti ak­va­riu­mo gy­ven­to­jus iš vi­sų pu­sių. Toks įren­gi­nys pla­nuo­ja­mas po di­džiuo­ju ba­sei­nu, ku­ria­me gy­vens mū­sų ak­va­riu­mo pa­si­di­džia­vi­mas – erš­ke­tai. Jie iš Ru­si­jos, As­tra­cha­nės, at­ga­ben­ti į Lie­tu­vą prieš de­vy­ne­rius me­tus. Tai vien pa­ti­nai, kad ne­si­veis­tų ir ne­bū­tų ikrų, ku­rie Ru­si­jo­je lai­ko­mi na­cio­na­li­niu tur­tu“, – pa­sa­ko­jo N. Pu­tei­kie­nė.

Po­ky­čių lau­kia ir vi­di­nia­me tvir­to­vės kie­me esan­tis žie­do for­mos re­du­tas, ku­ria­me – ak­va­riu­mai, ping­vi­nų pa­tal­pos. „Ap­link re­du­tą bus su­for­muo­tas dirb­ti­nis py­li­mas ir taip įreng­tos pa­pil­do­mos pa­tal­pos. Vie­no­se jų vyks edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai vai­kams. Šie­met bus at­nau­ji­na­mi mu­zie­jaus ba­sei­nai, ki­tą­met – įren­gia­mi ak­va­riu­mai, o vi­sas re­kons­truk­ci­jos pro­jek­tas tu­rė­tų bū­ti baig­tas 2016-ai­siais“, – tei­gė LJM dar­buo­to­ja.

Nors vyks­ta sta­ty­bos ir re­mon­to dar­bai, šių me­tų va­sa­rą mu­zie­jus, kaip ir per­nai, vis dėl­to at­vers žmo­nėms du­ris. „Lie­pos ir rug­sė­jo mė­ne­siais pri­im­si­me lan­ky­to­jus esa­mo­mis są­ly­go­mis“, – in­for­ma­vo N. Pu­tei­kie­nė.

LJM ak­va­riu­mų ir ba­sei­nų re­kons­truk­ci­jos są­ma­ta – apie 42 mln. li­tų.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Lietuvoje

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...