captcha

Jūsų klausimas priimtas

Neįgaliems vaikams mokyklos neprieinamos

Du mė­ne­sius mo­kyk­los Kau­ne sa­vo ne­įga­liam vai­kui in­ten­sy­viai ieš­ko­ju­si, bet ne­ra­du­si ma­ma ne­nu­lei­džia ran­kų. Mo­te­ris ti­ki­si, kad ras­ti ne­įga­lie­siems pri­tai­ky­tą ug­dy­mo įstai­gą jai vis dėl­to pa­vyks. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad ne­ga­lią tu­rin­čių­jų in­teg­ra­ci­jos į vi­suo­me­nę prog­ra­mos ir įvai­rūs Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) re­mia­mi pro­jek­tai kol kas tė­ra teo­ri­nės, svei­kų­jų są­ži­nei nu­ra­min­ti skir­tos dek­la­ra­ci­jos.
T. Urbelionio (BFL) nuotr.
T. Urbelionio (BFL) nuotr.

Du mė­ne­sius mo­kyk­los Kau­ne sa­vo ne­įga­liam vai­kui in­ten­sy­viai ieš­ko­ju­si, bet ne­ra­du­si ma­ma ne­nu­lei­džia ran­kų. Mo­te­ris ti­ki­si, kad ras­ti ne­įga­lie­siems pri­tai­ky­tą ug­dy­mo įstai­gą jai vis dėl­to pa­vyks. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad ne­ga­lią tu­rin­čių­jų in­teg­ra­ci­jos į vi­suo­me­nę prog­ra­mos ir įvai­rūs Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) re­mia­mi pro­jek­tai kol kas tė­ra teo­ri­nės, svei­kų­jų są­ži­nei nu­ra­min­ti skir­tos dek­la­ra­ci­jos, rašo „Lietuvos žinios“.

Apie tai, kad vi­sos vie­šo­sios įstai­gos tu­ri bū­ti pri­tai­ky­tos ne­įga­lių­jų po­rei­kiams, by­lo­ja ne vie­nas įsta­ty­mas, įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­ma­sis tei­sės ak­tas. Jei­gu va­do­vau­si­mės vien do­ku­men­tais ir val­di­nin­kų aiš­ki­ni­mais, at­ro­dys, kad vi­sur tvar­ka. Ta­čiau rea­liai taip yra tik tol, kol su tuo ne­su­si­du­ri – pats ar­ba ta­vo ar­ti­ma­sis ne­at­si­du­ria ne­įga­lių­jų ve­ži­mė­ly­je. LŽ pa­si­do­mė­jus ne­įga­liems vai­kams itin ak­tua­lia te­ma – mo­kyk­lų pri­tai­ky­mu jiems pa­aiš­kė­jo, kad ug­dy­mo įstai­gos ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams vis dar ne­priei­na­mos, o ga­li­my­bė bū­ti visatei­siams vi­suo­me­nės na­riams lie­ka vien po­pie­riu­je.

Ne­sėk­min­gos paieškos

Tuo, kad ne­įga­liam jos vai­kui ne­įma­no­ma lan­ky­ti jo­kios bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­los, ne­se­niai įsi­ti­ki­no šiuo me­tu Ma­žei­kiuo­se gy­ve­nan­ti As­ta P. (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma – aut.). Mo­te­ris au­gi­na fi­zi­nę ne­ga­lią nuo gi­mi­mo tu­rin­tį sū­nų. Sep­tin­to­kas yra vie­nas ge­riau­sių kla­sės mo­ki­nių, lan­ko įpras­tą vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. Vien­tur­tį sū­nų tu­rin­tys su­tuok­ti­niai, kei­čian­tis šei­mos si­tua­ci­jai, va­sa­rą ke­ti­na kraus­ty­tis į Kau­ną, mat šia­me mies­te šei­mos gal­va ra­do ge­riau mo­ka­mą dar­bą. Par­da­vu­si tu­ri­mą ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą Ma­žei­kiuo­se ir dar pa­siė­mu­si ban­ko pa­sko­lą šei­ma jau įsi­gi­jo jau­kų būs­tą Kau­ne.

In­for­ma­ci­jos in­ter­ne­te ieš­ko­ju­si As­ta P. pa­sa­ko­ja su­ži­no­ju­si, kad Kau­no mo­kyk­los tė­vų ga­na įvai­riai ver­ti­na­mos. Tei­gia­ma, kad vie­no­se įstai­go­se dir­ba nuo­šir­des­ni, ge­res­nės kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai, o ki­tos su­lau­kia ne­ma­žai pa­tir­ti­mi vir­tua­liai be­si­da­li­jan­čių tė­vų kri­ti­kos. „Sū­nų no­rė­jau leis­ti į mo­kyk­lą, ku­rio­je kai ku­rių da­ly­kų mo­ky­mas bū­tų su­stip­rin­tas, ir ati­džiai rin­kau jam mo­ky­mo įstai­gą. Ta­čiau pa­skam­bi­nu­si į no­ri­mą mo­kyk­lą iš­gir­dau, kad ji ne­pri­tai­ky­ta ne­įga­lių­jų po­rei­kiams“, – sa­kė As­ta P. Pa­na­ši si­tua­ci­ja kar­to­jo­si pa­skam­bi­nus į dar ke­lias mo­kyk­las. Ne­ga­lin­ti pa­ti­kė­ti tuo, kad an­tra­me pa­gal dy­dį Lie­tu­vos mies­te nė vie­na iš dau­giau nei pus­šim­čio mo­kyk­lų ne­tin­ka­ma ne­įga­lio­jo vė­ži­mė­ly­je sė­din­tiems vai­kams, mo­te­ris pa­skam­bi­no į Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­rių. Te­le­fo­nu at­si­lie­pu­si val­di­nin­kė mo­te­riai pa­aiš­ki­no, kad iš­sa­mios in­for­ma­ci­jos apie tai, ko ji tei­rau­ja­si, nie­kas įstai­go­je ne­ži­no, to­dėl jos ieš­ko­ti teks pa­čiai ma­mai.

As­ta P. ran­kų ne­nu­lei­do ir skam­bi­no į vi­sas iš ei­lės mo­kyk­las, ta­čiau tik ke­lio­se jų su­ži­no­jo, kad ap­lin­ka ne­įga­lie­siems pri­tai­ky­ta bent iš da­lies. At­vy­ku­si į Kau­ną ir ap­va­žia­vu­si mo­kyk­las As­ta P. ug­dy­mo įstai­gų va­do­vų bu­vo at­kal­bi­nė­ja­ma leis­ti vai­ką į jų va­do­vau­ja­mą mo­kyk­lą. Mo­ty­vuo­ta tuo, kad nė­ra tam pa­si­ren­gu­sių pe­da­go­gų, o nuo­žul­nus šlai­tas ar lif­tas, įreng­tas prie įėji­mo į mo­ky­mo įstai­gą, yra ne­sau­gus. „Mo­kyk­lų va­do­vai in­ter­ne­te nu­ro­do mo­kyk­las, ku­rio­se ne­va yra ne­įga­lių­jų lif­tai, pla­tes­nės du­rys ir ki­ta rei­kia­ma įran­ga. Ta­čiau į jas pa­skam­bi­nu­si su­ži­no­da­vau, kad ma­no tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja „yra ne­tiks­li“ ar­ba įran­ga ne­įga­lia­jam ne­la­bai tin­ka­ma“ , – LŽ pik­ti­no­si As­ta P.

Su ne­ti­kė­to­mis kliū­ti­mis su­si­dū­ru­si mo­te­ris vis dėl­to ti­ki­si, kad iki va­sa­ros jai pa­vyks ras­ti iš­ei­tį. As­ta P. ste­bė­jo­si ir re­to­riš­kai klau­sė, ar ti­krai Kau­ne nė­ra nė vie­no ne­įga­laus moks­lei­vio, lan­kan­čio įpras­tą vi­du­ri­nę.

Tu­ri pa­si­rū­pin­ti savivaldybė

Kad te­ma ti­krai opi ir nė­ra pa­pras­ta, įsi­ti­ki­no ir LŽ žur­na­lis­tė, ga­vu­si prieš­ta­rin­gą vals­ty­bi­nių įstai­gų in­for­ma­ci­ją ar­ba re­ko­men­da­ci­jas tei­rau­tis apie tai ki­tur. Ne­įga­lių­jų moks­lei­vių ga­li­my­bė mo­ky­tis drau­ge su ki­tais moks­lei­viais tu­rė­tų do­min­ti net ke­lias mi­nis­te­ri­jas – Ap­lin­kos (AM), So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo (SADM) bei Švie­ti­mo ir moks­lo (ŠMM). Taip pat ne vie­ną de­par­ta­men­tą, aso­cia­ci­ją, ins­pek­ci­ją. Ana­li­zuo­jant in­for­ma­ci­ją pa­aiš­kė­jo, kad ši te­ma ak­tua­li ir tiems, kas vyk­do ES pro­jek­tus, su­si­ju­sius su pa­sta­tų at­nau­ji­ni­mu bei sta­ty­ba.

Dau­gu­ma Lie­tu­vos mo­kyk­lų yra sta­ty­tos so­viet­me­čiu, kai jų prie­igos ne­bu­vo pri­tai­ko­mos ne­įga­lie­siems. Tik Lie­tu­vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę ir po tru­pu­tį su­si­rū­pi­nus ge­ro­kai „pa­gy­ve­nu­sių“ įstai­gų sto­gais, sie­no­mis, lan­gais ar šil­dy­mo sis­te­ma im­ta kal­bė­ti ir apie bū­ti­ny­bę su­teik­ti ga­li­my­bę ne­įga­liems vai­kams mo­ky­tis drau­ge su bend­raam­žiais, jei­gu tai jiems lei­džia gy­dy­to­jai. Kad žo­dis tap­tų kū­nu, su­kur­tas ne vie­nas įsta­ty­mas ir įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­ma­sis tei­sės ak­tas. Apie tai ra­šo­ma tiek su sta­ty­ba, tiek su vai­kų ug­dy­mu su­si­ju­siuo­se do­ku­men­tuo­se. Štai švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro įsa­ky­me dėl 2007–2013 me­tų Sang­lau­dos ska­ti­ni­mo veiks­mų prog­ra­mos 2-ojo pri­ori­te­to skel­bia­ma, kad tu­ri bū­ti su­kur­ta „vie­šų­jų pa­slau­gų ko­ky­bė ir prie­ina­mu­mas: svei­ka­tos, švie­ti­mo ir so­cia­li­nė inf­ras­truk­tū­ra“.

ŠMM ES par­amos koor­di­na­vi­mo de­par­ta­men­to ES par­amos įgy­ven­di­ni­mo sky­riaus at­sto­vė Si­mo­na Rau­pė­nai­tė LŽ ti­ki­no, kad va­do­vau­jan­tis sta­ty­bą reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais vi­sos vie­šo­sios įstai­gos tu­ri tu­rė­ti ne­įga­lie­siems pri­tai­ky­tą įva­žą ir kt. Esą tai pa­da­ry­ta ir da­ro­ma tuo­se pro­jek­tuo­se, ku­rie dar įgy­ven­di­na­mi.

ŠMM Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Al­ma Vi­jei­ky­tė LŽ aiš­ki­no, kad 2011-ai­siais pri­im­to Švie­ti­mo įsta­ty­mo 34-aja­me straips­ny­je taip pat nu­sta­to­ma, kad „švie­ti­mo prie­ina­mu­mas mo­ki­niams, tu­rin­tiems spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių, už­ti­kri­na­mas pri­tai­kant mo­kyk­los ap­lin­ką“. Taip pat tei­kia­ma psi­cho­lo­gi­nė, spe­cia­lio­ji pe­da­go­gi­nė ir ki­to­kia švie­ti­mo pa­gal­ba, ap­rū­pi­na­ma tech­ni­nė­mis pa­gal­bos prie­mo­nė­mis ir kt. Švie­ti­mo įsta­ty­mo 35-aja­me straips­ny­je nu­ro­do­ma, kad vai­kui, dėl li­gos ar pa­to­lo­gi­nės būk­lės ne­ga­lin­čiam mo­ky­tis bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­je, su­da­ro­mos są­ly­gos mo­ky­tis svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je, na­mie ar mo­ky­tis sa­va­ran­kiš­kai ir lai­ky­ti eg­za­mi­nus. Švie­ti­mo įsta­ty­me taip pat nu­sta­to­ma, kad sa­vi­val­dy­bė ar­ba ki­tas mo­kyk­los stei­gė­jas mo­ki­niams, tu­rin­tiems spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių ir ne­pa­jė­gian­tiems at­vyk­ti į mo­kyk­lą, or­ga­ni­zuo­ja at­ve­ži­mą į mo­kyk­lą ir par­ve­ži­mą. ŠMM per­ka ir sa­vi­val­dy­bėms per­duo­da gel­to­nuo­sius au­to­bu­siu­kus, pri­tai­ky­tus ir mo­ki­niams, tu­rin­tiems fi­zi­nę ne­ga­lią. „Ta­čiau to­kie au­to­bu­sai per­ka­mi, jei­gu to pa­gei­dau­ja sa­vi­val­dy­bės“, – tvir­ti­no A. Vi­jei­ky­tė.

Įsta­ty­me – ne­pa­lan­ki išimtis

At­ro­dy­tų, kad vis­kas tu­rė­tų vyk­ti sklan­džiai – mo­kyk­lai vyk­dant re­mon­tą jo­je tu­ri at­si­ras­ti ir įran­ga, pri­tai­ky­ta ne­įga­lie­siems. O jei­gu ne­įga­lus vai­kas no­rė­tų lan­ky­ti kol kas ne­at­nau­jin­tą mo­ky­klą, me­ri­ja tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti, kad tol, kol bus su­kur­tos pa­lan­kios są­ly­gos, mo­ki­nys ga­lė­tų mo­ky­tis na­mie. Il­giau­sias lai­kas, skir­tas adap­tuo­ti įstai­gą ne­įga­lia­jam, yra vie­ni me­tai.

„Ta­čiau rei­kė­tų ne­ap­si­gau­ti dėl ter­mi­nų: „re­no­va­ci­ja“, „mo­der­ni­za­ci­ja“ ir „re­kons­truk­ci­ja“, – LŽ pers­pė­jo Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie SADM di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Šliu­žie­nė. Anot jos, įstai­goms, vyk­dan­čioms re­no­va­ci­ją ar va­di­na­mą­ją mo­der­ni­za­ci­ją, Sta­ty­bos įsta­ty­me tai­ko­ma iš­im­tis – jos ne­pri­va­lo sta­ti­nio pri­tai­ky­ti ne­įga­lių­jų po­rei­kiams. „Ne­sup­ran­ta­me, kaip ga­lė­jo bū­ti pa­tvir­tin­ta to­kia įsta­ty­mo ei­lu­tė. Apie jos at­si­ra­di­mą nie­ko ne­ži­no­jo­me, kol ji ne­ta­po rea­li. Sa­ky­ta, kad mo­der­ni­zuo­jant pa­sta­tus vyk­do­mi dar­bai, su­si­ję tik su ši­lu­mos ener­gi­jos tau­py­mu. Pa­ste­bė­jo­me, jog pro­jek­tai par­en­gia­mi taip, kad bū­tų iš­veng­ta žo­džio „re­kons­truk­ci­ja“, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­si pa­šne­ko­vė. Anot jos, sta­ti­nį re­kons­truo­jant ne­įga­lių­jų prie­igos tu­ri bū­ti įreng­tos tik to­se da­ly­se, ku­rio­se vyk­do­mi dar­bai.

J. Šliu­žie­nė pa­brė­žė, kad apie ne­įga­lių­jų in­teg­ra­ci­ją į vi­suo­me­nę kal­ba­ma ne­ma­žai, o iš tie­sų tai da­ro­ma itin lė­tai ir frag­men­tiš­kai. „O juk ne­įga­lie­siems tu­rė­tų bū­ti pri­tai­ky­tos ne tik pa­tal­pos. Jau da­bar do­ku­men­tuo­se nu­ma­ty­ta, kad ne­įga­lia­jam tu­rė­tų pa­dė­ti so­cia­li­nis dar­buo­to­jas. Mo­ky­to­jai taip pat tu­rė­tų bū­ti par­eng­ti dar­bui su to­kiais vai­kais. Ta­čiau kol kas tai tė­ra dek­la­ra­ci­jos“, – sa­kė Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja. Jos nuo­mo­ne, ne­įga­lie­siems pa­lan­kių įsta­ty­mų yra pa­kan­ka­mai, bet kol kas jie tin­ka­mai ne­įgy­ven­di­na­mi.

Pa­šne­ko­vė už­si­mi­nė ir apie ne­igia­mą vi­suo­me­nės po­žiū­rį į „ki­to­kius“ vai­kus. Ne­ma­žai tė­vų vis dar ne­pa­gei­dau­ja, kad jų at­ža­los mo­ky­tų­si vie­no­je kla­sė­je su ne­įga­liai­siais. Ma­no­ma, kad skir­da­mas dau­giau dė­me­sio ve­ži­mė­ly­je sė­din­čiam vai­kui mo­ky­to­jas tu­rės ma­žiau lai­ko ki­tiems auk­lė­ti­niams. „Ta­čiau taip ma­ny­ti ne­de­rė­tų, nes pa­sau­ly­je at­lik­ti ty­ri­mai ne sy­kį par­odė, kad to­kia in­teg­ra­ci­ja ne tik ne­da­ro ža­los, bet ji yra abi­pu­siš­kai nau­din­ga“, – sa­kė J. Šliu­žie­nė.

Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie AM Stra­te­gi­jos ir ana­li­zės sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Si­mo­nos Tiš­ku­vie­nės tei­gi­mu, moks­lo pa­skir­ties pa­sta­tų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­tuo­se iš tie­sų ne­nu­ma­ty­ta, kad pri­va­lu lai­ky­tis pri­tai­ky­mo ne­įga­lių žmo­nių reik­mėms rei­ka­la­vi­mo. Vi­sais ki­tais at­ve­jais, pvz., kai sta­to­mas nau­jas pa­sta­tas, Sta­ty­bos už­bai­gi­mo ko­mi­si­jos na­rys Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to at­sto­vas ti­kri­na ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms svar­bių sta­ti­nių ati­tik­tį pro­jek­to spren­di­niams.

Į prie­kį – pamažu

ŠMM Pa­grin­di­nio ir vi­du­ri­nio ug­dy­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Dai­va Vaiš­no­rie­nė LŽ pa­brė­žė, kad me­ri­jų spe­cia­lis­tai tu­ri ti­krin­ti, ar mo­kyk­los, net ir pa­gal Sta­ty­bos įsta­ty­mą ne­pri­va­lė­ju­sios ten­kin­ti ne­įga­lių­jų po­rei­kių, sten­gia­si ge­rin­ti są­ly­gas tu­rin­tie­siems spe­cia­lių­jų rei­ka­la­vi­mų. Jos tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti ir lė­šo­mis. Jei­gu tė­vai no­ri leis­ti vai­ką į mo­kyk­lą, ku­rio­je ap­lin­ka tam ne­pri­tai­ky­ta, sa­vi­val­dy­bė tu­ri ap­sisp­ręs­ti, ar pri­tai­ky­ti jam mo­kyk­los ap­lin­ką, ar su­da­ry­ti są­ly­gas mo­ky­tis na­mie, ar or­ga­ni­zuo­ti pa­vė­žė­ji­mą iki ki­tos mo­kyk­los.

Pre­li­mi­na­riais 2013–2014 me­tų duo­me­ni­mis, iš 1191 mo­kyk­los, pa­tei­ku­sios in­for­ma­ci­ją apie mo­kyk­los pa­sta­tų būk­lę, dau­giau kaip pu­sė jų – 689 – pri­klau­so I ar II pa­sta­tų gru­pei. I gru­pei pri­klau­so re­no­vuo­tos ir ne­ga­lią tu­rin­tiems mo­ki­niams pri­tai­ky­tos mo­kyk­los, II gru­pei – mo­kyk­los, ku­rioms nors vie­nai pa­sta­to da­liai rei­kia pa­pras­to re­mon­to, ta­čiau ati­tin­ka vi­sus jo­je be­si­mo­kan­čių mo­ki­nių po­rei­kius. Švie­ti­mo in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų cen­tro (ŠVIS) Sta­tis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jo Au­ri­mo Pok­vy­čio tei­gi­mu, iš vi­so ša­lies bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se mo­ko­si dau­giau kaip 35 tūkst. įvai­rią ne­ga­lią tu­rin­čių mo­ki­nių. Iš jų 526 tu­ri leng­ves­nių ar su­nkes­nių ju­dė­ji­mo su­tri­ki­mų.

Kaip tei­gė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir tu­riz­mo plė­tros rei­ka­lų val­dy­bos Švie­ti­mo ir kul­tū­ros įstai­gų ūkio ir fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Ri­man­tė Juo­de­nie­nė, pa­sta­rai­siais me­tais an­tro pa­gal dy­dį mies­to mo­kyk­los bu­vo mo­der­ni­zuo­ja­mos pa­gal tris prog­ra­mas. Ta­čiau esą nė­ra tiks­lių duo­me­nų, ku­rios iš jų įrengs prie­igas ne­įga­lie­siems. „Pa­gal dau­ge­lio prog­ra­mų nuo­sta­tus, pri­tai­ky­mas ne­įga­lių­jų po­rei­kiams yra ne­tin­ka­ma fi­nan­suo­ti veik­la. To­dėl įstai­go­se, ku­rio­se bu­vo bū­ti­na pa­sta­tą pri­tai­ky­ti ne­įga­lių­jų po­rei­kiams, lė­šas dar­bams sky­rė sa­vi­val­dy­bė“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

LŽ kal­bin­ta Kau­no An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Vio­le­ta Bal­čiū­nie­nė LŽ pa­ti­ki­no, kad 2012–ųjų ge­gu­žę pra­dė­ti įstai­gos re­no­va­vi­mo dar­bai dar ne­baig­ti. „Kai baig­si­me dar­bus, mo­kyk­lo­je bus ir ne­įga­lie­siems skir­tas lif­tas, tua­le­tas, įva­ža. Be­je, mū­sų mo­kyk­lo­je anks­čiau mo­kė­si vie­na la­bai ga­bi ce­reb­ri­niu par­aly­žiu­mi sir­gu­si mer­gai­tė. Dau­giau nie­kas ne­si­tei­ra­vo apie tu­rin­tie­siems ne­ga­lią su­kur­tas są­ly­gas“, – pa­sa­ko­jo V. Bal­čiū­nie­nė.

Lie­tu­vos žmo­nių su ne­ga­lia ap­lin­kos pri­tai­ky­mo aso­cia­ci­jos va­do­vė Ni­jo­lė Mil­ke­vi­čie­nė nu­si­tei­ku­si op­ti­mis­tiš­kai. Ji va­di­na ste­buk­lu tai, kaip per du de­šimt­me­čius pa­si­kei­tė po­žiū­ris į ne­įga­liuo­sius ir jiems su­kur­tos są­ly­gos. „Tai vyks­ta pa­ma­žu. Bet jau da­ly­va­vo­me tvir­ti­nant ne vie­ną sos­ti­nės mo­kyk­los re­kons­truk­ci­jos pro­jek­tą. Per me­tus ki­tus vi­si jie bus įgy­ven­din­ti, ta­da ir są­ly­gos ne­įga­liems moks­lei­viams pa­ge­rės, – ne­abe­jo­jo N. Mil­ke­vi­čie­nė – Te­rei­kia lai­ko įgy­ven­din­ti tai, kas su­ma­ny­ta.“

Aso­cia­ci­jos va­do­vės tei­gi­mu, šiuo me­tu ky­la klau­si­mų ne­bent svars­tant, ar pa­tys vai­kai, mo­ky­to­jai bei vi­suo­me­nė yra pa­si­ren­gę ar­tė­jan­tiems po­ky­čiams.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Lietuvoje

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...