Lietuvoje

2013.12.30 11:22

Aplinkos sergėtojams veriami keliai į privačias valdas

Kazys Kazakevičius, lzinios.lt2013.12.30 11:22

Su­griež­ti­nu­si sank­ci­jas bra­ko­nie­riams ir gam­tos nio­ko­to­jams, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja im­asi įsta­ty­mo pa­tai­sų, ku­rio­mis dau­giau ga­lių bū­tų su­teik­ta ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams, o jų pa­gal­bi­nin­kams – dau­giau so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų.

Su­griež­ti­nu­si sank­ci­jas bra­ko­nie­riams ir gam­tos nio­ko­to­jams, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja im­asi įsta­ty­mo pa­tai­sų, ku­rio­mis dau­giau ga­lių bū­tų su­teik­ta ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams, o jų pa­gal­bi­nin­kams – dau­giau so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­so­mis sie­kiant ne­eta­ti­niams ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų pa­gal­bi­nin­kams už­ti­krin­ti so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, o pa­tiems ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams – dau­giau ga­lių. Šie ini­cia­ty­vą ver­ti­na at­sar­giai ir ti­ki­na, kad tai jiems ky­lan­čių prob­le­mų ne­išsp­ręs.

Ga­lės pa­tek­ti į namus

Pa­gal Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos par­eng­tas pa­tai­sas ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės par­ei­gū­nams nu­ma­ty­ta su­teik­ti tei­sę pa­tek­ti į fi­zi­nių as­me­nų gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas. Tai jie ga­lė­tų da­ry­ti ga­vę teis­mo lei­di­mą. Nu­tar­tį teis­mas tu­rė­tų pri­im­ti per 72 va­lan­das nuo ati­tin­ka­mo pra­šy­mo pa­tei­ki­mo.

Pa­tai­so­mis taip pat sie­kia­ma pa­ge­rin­ti ne­eta­ti­nių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rių so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas. Siū­lo­ma net pen­kis kar­tus di­din­ti pa­šal­pas, kai ne­eta­ti­niai ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riai nu­ken­čia vyk­dy­da­mi sa­vo par­ei­gas. Di­džiau­sią su­mą nu­ma­ty­ta di­din­ti nuo 100 iki 500 ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos dy­džių. Šiuo me­tu ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos dy­dis yra 130 li­tų.

Ne­eta­ti­niai ins­pek­to­riai nesaugūs

Ap­lin­kos mi­nis­tras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis „Lietuvos žinioms“ (LŽ) tvir­ti­no, kad pri­ėmus įsta­ty­mo pa­tai­sas bū­tų leng­viau kon­tro­liuo­ti ap­lin­kos ter­šė­jus, ma­žė­tų pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ga­li­my­bės. Esą to­dėl bū­tų pa­di­din­tas ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės efek­ty­vu­mas, su­ma­žin­tas ne­tei­sė­tas gam­tos iš­tek­lių nau­do­ji­mas.

„Tu­ri­me su­teik­ti tei­sę ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams įei­ti į pri­va­čias pa­tal­pas. Da­bar pri­va­čio­je val­do­je, pa­vyz­džiui, iš­si­lie­jus ter­ša­lams, par­ei­gū­nai tu­ri ieš­ko­ti ap­lin­ki­nių ga­li­my­bių į jas pa­tek­ti“, – aiš­ki­no mi­nis­tras.

Anot V. Ma­zu­ro­nio, bū­ti­na di­din­ti ir so­cia­li­nes ne­eta­ti­nių par­ei­gū­nų ga­ran­ti­jas. Mat pa­di­di­nus bau­das už ad­mi­nis­tra­ci­nius tei­sės pa­žei­di­mus ap­lin­kos ap­sau­gos sri­ty­je, ne­eta­ti­niams ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riams pa­dau­gė­jo ri­zi­kos bū­ti su­ža­lo­tiems. Pa­sak mi­nis­tro, ne­eta­ti­niai ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riai dir­ba be dar­bo su­tar­čių, jie ne­apd­raus­ti so­cia­li­niu drau­di­mu ir ne­tu­ri so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų. At­si­ti­kus ne­lai­min­gam įvy­kiui vyk­dant ap­lin­kos ap­sau­gos kon­tro­lę, tai ne­trak­tuo­ja­ma kaip ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas dar­be, su­si­jęs su tar­ny­bi­nių par­ei­gų at­li­ki­mu. Tad ne­eta­ti­nis ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rius ne­gau­na iš­mo­kų iš Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do. Be to, iš­mo­kų dy­džiai už svei­ka­tos pra­ra­di­mą, at­lie­kant ne­eta­ti­nio ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riaus funk­ci­jas vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, yra ne­adek­va­tūs. Pa­vyz­džiui, ne­tei­sė­tai su­gau­ta la­ši­ša įkai­no­ta 2 tūkst. li­tų, o ne­eta­ti­niam ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riui už pra­ras­tą dar­bin­gu­mą nu­ma­ty­ta 6250 li­tų pa­šal­pa.

„Di­din­ti jų so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas – bū­ti­ny­bė“, – tei­gė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos va­do­vas.

Ke­lia abejonių

Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jaš­ke­vi­čius LŽ sa­kė, kad jei ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­tek­ti į pri­va­čią te­ri­to­ri­ją ar pri­va­čias pa­tal­pas, tai ti­krai pa­leng­vin­tų įvai­rių skun­dų ty­ri­mą. Skun­dai dėl sklin­dan­čios smar­vės ar dū­mų iš pri­va­čių te­ri­to­ri­jų – kas­die­ny­bė, ta­čiau įei­ti į fi­zi­nių as­me­nų val­das be­veik ne­įma­no­ma.

„Pa­vyz­džiui, su­lau­kia­me skun­dų dėl pa­dan­gų de­gi­ni­mo pri­va­čio­je val­do­je. Ta­čiau ten pa­tek­ti ga­li­me tik kar­tu su po­li­ci­jos par­ei­gū­nu. Kol at­si­ran­da ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams pa­dė­ti ga­lin­tis po­li­ci­jos par­ei­gū­nas, pra­ei­na ne­ma­žai lai­ko“, – pa­brė­žė V. Jaš­ke­vi­čius.

Ta­čiau jis nuo­gąs­ta­vo, kad nau­jo­sios pa­tai­sos ga­li ir ne­pa­tei­sin­ti į jas de­da­mų vil­čių. Juk jei no­rė­da­mas pa­tek­ti į pri­va­čią te­ri­to­ri­ją ap­lin­ko­sau­gi­nin­kas tu­rės gau­ti teis­mo lei­di­mą, ir lauks, kol jis bus iš­duo­tas, po­ten­cia­lus pa­žei­dė­jas ga­li spė­ti baig­ti sa­vo juo­dą dar­bą.

Konf­lik­tai ne­virs­ta smurtu

LŽ kal­bin­ti ša­lies ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ne­slė­pė, kad pa­ge­rin­tos ne­eta­ti­nių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rių so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos – ge­ras da­ly­kas, ta­čiau, ma­tyt, jos „liks tik po­pie­riu­je“. Juk in­ci­den­tų su bra­ko­nie­riais me­tu ne­eta­ti­nius pa­gal­bi­nin­kus sten­gia­ma­si ap­sau­go­ti nuo ga­li­mo pa­žei­dė­jų smur­to.

Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Drus­ki­nin­kų ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Li­nas Trus­ka LŽ tei­gė, kad ne­eta­ti­niai ins­pek­to­riai daž­nai bū­na to­lė­liau nuo konf­lik­to vie­tos.

„Tai mes, eta­ti­niai ins­pek­to­riai, dir­ba­me sa­vo tie­sio­gi­nį dar­bą, esa­me uni­for­muo­ti, to­dėl bū­na­me „prie­ki­nė­je li­ni­jo­je“, – sa­kė L.Trus­ka.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kas šie­met pa­va­sa­rį pats nu­ken­tė­jo nuo bra­ko­nie­rių, kai kar­tu su pa­gal­bi­nin­ku Ne­mu­nykš­čio upė­je ties Šven­dub­rės kai­mu (Vie­čiū­nų sen., Drus­ki­nin­kų sav.) už­ti­ko ke­tu­ris tink­lais ne­tei­sė­tai žve­jo­jan­čius vy­rus. Tuo­met kar­tu su juo bu­vęs ne­eta­ti­nis ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rius ne­nu­ken­tė­jo.

Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros Gy­vū­ni­jos nau­do­ji­mo kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Mo­tie­kai­tis LŽ tei­gė ne­pri­si­me­nan­tis, kad per pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų Lie­tu­vo­je bū­tų nu­ken­tė­jęs ne­eta­ti­nis ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rius. Ne­eta­ti­niai ins­pek­to­riai daž­niau­siai bend­rau­ja su žve­jais bei me­džio­to­jais. Gal ir bū­na konf­lik­tų, ta­čiau jie pa­pras­tai ne­pe­rau­ga į smur­tą. Kur kas daž­niau nu­ken­čia vals­ty­bi­niai ins­pek­to­riai. Taip at­si­ti­ko ne tik Drus­ki­nin­kuo­se, bet ir Tau­ra­gės, Klai­pė­dos bei ki­tuo­se re­gio­nuo­se.

Populiariausi

Agnė Bilotaitė
5

Lietuvoje

2021.03.08 14:10

Ekstremaliųjų situacijų komisija siūlo atlaisvinti judėjimą visoje šalyje, išskyrus „juodąsias“ savivaldybes

šiuo metu „juodosioms“ priskiriamos 8 savivaldybės; atnaujinta 15.17
5
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
29

Lietuvoje

2021.03.08 20:49

Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti visi jo gyventojai: vertinama, ar pastatą galima toliau eksploatuoti

papildyta vaizdo įrašu; pastatas turėjo problemų ir anksčiau; atnaujinta 22.15
29
Vilniuje pranešus apie įtrūkimus daugiabutyje, evakuoti gyventojai
15

Lietuvoje

2021.03.09 07:42

Ekspertų išvados – daugiabutis Gabijos gatvėje saugus: pažeidimų nėra, atšokusios plytelės priklijuotos nekokybiškai

gyventojai į namus galės grįžti dar šiandien; atnaujinta 09.22
15
Karantinas Marijampolėje
COVID-19 TRUMPAI 7