Lietuvoje

2013.12.19 07:36

„Darbiečių“ žvaigždė neges bent iki rinkimų

Roberta Tracevičiūtė, „Lietuvos žinios“2013.12.19 07:36

Sei­mo pir­mi­nin­kės par­ei­gas po­rą mė­ne­sių ei­nan­ti Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė – po­li­ti­nės are­nos fi­gū­ra, de­dan­ti daug pa­stan­gų ži­niask­lai­dos ir vi­suo­me­nės dė­me­siui pri­trauk­ti. Ma­žė­jant Dar­bo par­ti­jos rei­tin­gams ir ar­tė­jant rin­ki­mams, taip esą sie­kia­ma di­des­nio po­pu­lia­ru­mo.

Sei­mo pir­mi­nin­kės par­ei­gas po­rą mė­ne­sių ei­nan­ti Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė – po­li­ti­nės are­nos fi­gū­ra, de­dan­ti daug pa­stan­gų ži­niask­lai­dos ir vi­suo­me­nės dė­me­siui pri­trauk­ti. Ma­žė­jant Dar­bo par­ti­jos rei­tin­gams ir ar­tė­jant rin­ki­mams, taip esą sie­kia­ma di­des­nio po­pu­lia­ru­mo, rašo „Lietuvos žinios“.

Prie L. Grau­ži­nie­nės „ka­ra­lia­vi­mo“ in­for­ma­ci­nė­je erd­vė­je ir po­li­ti­nia­me lau­ke la­biau­siai pri­si­dė­jo skam­būs par­eiš­ki­mai, kri­ti­ka pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, tam ti­kri jos po­li­ti­niai žings­niai ir spren­di­mai. Po­li­ti­kai ir eks­per­tai par­la­men­to va­do­vės veik­lą ver­ti­na ne­vie­na­reikš­miš­kai.

Ran­da bend­rą kalbą

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las apie L. Grau­ži­nie­nę šne­ka tei­gia­mai. Jis gi­ria Sei­mo va­do­vę už tin­ka­mą dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą, ak­ty­vu­mą, lanks­tu­mą, už tai, kad ji esą at­siž­vel­gia į opo­zi­ci­jos rei­ka­la­vi­mus. „Jai, kaip Sei­mo pir­mi­nin­kei, ne­tu­riu jo­kių prie­kaiš­tų. Tai, kas su­si­ję su ma­ni­mi, Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tu, vis­ką ge­rai su­de­ri­na­me“, – LŽ sa­kė jis.

Ypa­tin­gų klai­dų L. Grau­ži­nie­nės veik­lo­je G. Kir­ki­las ne­įž­vel­gia. Pa­klaus­tas, ką ro­do skam­bios Sei­mo pir­mi­nin­kės kal­bos, kri­ti­ka pre­zi­den­tei: jos bū­dą ar tam ti­krų tiks­lų sie­ki­mą, so­cial­de­mo­kra­tas svars­tė, kad vei­kiau­siai esa­ma ir vie­na, ir ki­ta. „Gal ir na­tū­ra, gal­būt tai yra to­kia Dar­bo par­ti­jos stra­te­gi­ja ar tak­ti­ka, – kal­bė­jo jis. – Ta­čiau tai vi­siš­kai ne­su­sie­ta su tie­sio­gi­niu Sei­mo pir­mi­nin­kės dar­bu. Vi­si mes esa­me po­li­ti­kai: ir Sei­mo pir­mi­nin­kė, ir prem­je­ras, ir pre­zi­den­tė. Ko­kie jų san­ty­kiai, dėl ko jie kri­ti­kuo­ja vie­nas ki­tą – ki­tas da­ly­kas. Ma­nau, kad vis­ko pa­grin­das yra ar­tė­jan­tys rin­ki­mai.“

Ne­sub­ren­du­si pareigoms

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės jė­gos Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos tei­gi­mu, par­la­men­to dar­bas, jo va­do­ve ta­pus L.Grau­ži­nie­nei, iš es­mės ne­pa­si­kei­tė. „Tik kar­tais tu­ri­me be rei­ka­lo gaiš­ti lai­ką klau­sy­da­mie­si mo­ra­li­zuo­jan­čių nau­jo­sios Sei­mo pir­mi­nin­kės mo­no­lo­gų. Vy­das Ged­vi­las ne­pa­si­žy­mė­jo tuo, kad dėl ko nors mo­ra­li­zuo­tų, aiš­kin­tų, tei­sin­tų­si. Da­bar kad ir ko­kiu klau­si­mu dis­ku­tuo­ja­me, pir­mi­nin­kė kaip ga­lu­ti­nę tie­są no­ri pa­teik­ti sa­vo nuo­mo­nę“, – sa­kė jis.

J. Raz­ma pa­brė­žė, kad L.Grau­ži­nie­nė la­bai uo­liai at­sto­vau­ja Dar­bo par­ti­jos ir Vik­to­ro Us­pas­ki­cho in­te­re­sams. Kon­ser­va­to­rius pri­mi­nė, kad V.Us­pas­ki­cho ke­lio­nę į Ru­si­ją gal­vo­trūk­čiais pul­ta įfor­min­ti jam jau sė­dint lėk­tu­ve. Taip pat jis pa­žy­mė­jo, kad Sei­me ne be L.Grau­ži­nie­nės pa­stan­gų nie­kaip ne­su­ge­ba­ma su­da­ry­ti lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl V.Us­pas­ki­cho tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo. Nuo­sta­bą par­la­men­ta­rui ke­lia ir tai, kad Sei­mo pir­mi­nin­kė nuo­lat puo­la pre­zi­den­tę D. Gry­baus­kai­tę.

L. Grau­ži­nie­nės veiks­muo­se J. Raz­ma ne­įž­vel­gia sie­kio su­telk­ti vi­są Sei­mą – val­dan­čiuo­sius ir opo­zi­ci­ją –  bend­ram dar­bui. Esą bu­vu­si par­la­men­to pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė sten­gė­si bū­ti vi­so Sei­mo va­do­ve. „O L.  Grau­ži­nie­nė kol kas, kaip ma­tau, dau­giau yra V. Us­pas­ki­cho at­sto­vė Sei­mo pir­mi­nin­kės kė­dė­je“, – sa­kė jis. Api­bend­rin­da­mas par­la­men­ta­ras tei­gė ma­nan­tis, kad L. Grau­ži­nie­nė ne­sub­ren­du­si to­kioms svar­bioms par­ei­goms.

Nė­ra pa­ti silpniausia

Po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius pa­brė­žė, kad L. Grau­ži­nie­nei ta­pus Sei­mo pir­mi­nin­ke par­la­men­to va­do­vas pa­si­da­rė la­biau ma­to­mas vie­šo­jo­je erd­vė­je ir po­li­ti­nia­me lau­ke. „Nau­ja Sei­mo pir­mi­nin­kė ti­krai dė­jo daug pa­stan­gų, kad pri­trauk­tų vi­suo­me­nės ir ži­niask­lai­dos dė­me­sį. Kar­tais tas dė­me­sys bu­vo ne­igia­mas, ne­bū­ti­nai vi­si žings­niai bu­vo tei­sin­gi, bet var­gu ar nau­jau­sio­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos is­to­ri­jo­je yra daug Sei­mo pir­mi­nin­kų, ku­rie bū­tų kė­lę to­kį ži­niask­lai­dos su­si­do­mė­ji­mą kaip L.Grau­ži­nie­nė“, – aiš­ki­no jis.

A.Kru­pa­vi­čiaus nuo­mo­ne, pra­ėjus ke­liems L.Grau­ži­nie­nės dar­bo mė­ne­siams ma­ty­ti, kad jos ga­li­my­bės bū­ti stip­ria Sei­mo pir­mi­nin­ke bu­vo ne­įver­tin­tos. Esą kol kas ji rim­tų klai­dų sa­vo veik­lo­je ne­pa­da­rė. „Jei­gu L. Grau­ži­nie­nę ly­gin­tu­me su anks­tes­niais Sei­mo va­do­vais, ji anaip­tol nė­ra pa­ti silp­niau­sia pir­mi­nin­kė. Aki­vaiz­džiai silp­nes­nis po­li­ti­nis va­do­vas bu­vo iš Dar­bo par­ti­jos iš­ėjęs Vik­to­ras Mun­tia­nas. Ma­tyt, L.Grau­ži­nie­nė ga­lė­tų „įveik­ti“ ir Arū­ną Va­lins­ką“, – ma­no po­li­to­lo­gas.

Kaip vie­ną prob­le­miš­kiau­sių Sei­mo pir­mi­nin­kės veik­los da­lių A. Kru­pa­vi­čius įvar­di­jo san­ty­kius su ži­niask­lai­da. Jo nuo­mo­ne, L. Grau­ži­nie­nei su­nkiai pa­vyks­ta už­megz­ti ge­ra­no­riš­kus ar bent ne­utra­lius ry­šius su da­li­mi ži­niask­lai­dos, ku­ri jos at­žvil­giu yra la­bai kri­tiš­ka. „Ta­čiau ir čia rei­kia ati­duo­ti duo­klę Sei­mo pir­mi­nin­kei, ji sten­gia­si nor­ma­li­zuo­ti san­ty­kius“, – tvir­ti­no eks­per­tas.

A.Kru­pa­vi­čius pa­žy­mė­jo, kad gar­su­sis jos vi­zi­tas į Ukrai­ną ne­bu­vo or­ga­ni­zuo­tas ge­riau­siu bū­du. Ki­ta ver­tus, pa­sak eks­per­to, šian­dien po­li­ti­kai ma­siš­kai va­žiuo­ja į šią ša­lį par­em­ti eu­roin­teg­ra­ci­jos ša­li­nin­kų. „Du­ris to­kiems vi­zi­tams ati­da­rė Sei­mo pir­mi­nin­kė. Šiuo at­ve­ju ma­ny­čiau, kad tech­niš­kai, pro­ce­dū­riš­kai rei­kė­jo pir­miau­sia su­si­tik­ti su Ukrai­nos val­džios at­sto­vais ir par­ei­gū­nais, o po to da­ly­vau­ti opo­zi­ci­jos mi­tin­guo­se. Rei­kė­jo ge­res­nės są­vei­kos su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Ma­nau, vi­zi­to į Ukrai­ną ti­krai ne­bū­tų ga­li­ma įvar­dy­ti kaip klai­dos“, – įsi­ti­ki­nęs A. Kru­pa­vi­čius.

To­les­nė L. Grau­ži­nie­nės at­ei­tis Sei­mo pir­mi­nin­kės pos­te esą pri­klau­sys nuo val­dan­čio­sios dau­gu­mos sta­bi­lu­mo. Anot A. Kru­pa­vi­čiaus, ji pa­ti ga­li ne­ma­žai prie to pri­si­dė­ti ir tai jau da­ro, pa­vyz­džiui, nuo­lat su­si­tin­ka su prem­je­ru. „Jei­gu L. Grau­ži­nie­nė ne­pa­da­rys aki­vaiz­džių klai­dų, ne­bus ša­liš­ka, steng­sis mak­si­ma­liai už­ti­krin­ti da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos sta­bi­lu­mą, jos at­ei­tis – ne­blo­ga, ji ga­li ti­kė­tis su­lauk­ti šios Sei­mo ka­den­ci­jos pa­bai­gos ei­da­ma da­bar­ti­nes par­ei­gas“, – ma­no jis.

Sie­kia populiarumo

Po­li­to­lo­gas Lau­ras Bie­li­nis pa­žy­mė­jo, kad kol kas L. Grau­ži­nie­nė gar­sė­ja ga­na skan­da­lin­gais par­eiš­ki­mais. Jam su­si­da­rė įspū­dis, kad bū­da­ma Sei­mo pir­mi­nin­ke ji el­gia­si ne­adek­va­čiai. „Ma­tyt, jai bū­tų la­bai su­dė­tin­ga to­liau tęs­ti veik­lą to­kio­je po­zi­ci­jo­je. Ta­čiau ją dar tu­rė­si­me kaip Sei­mo pir­mi­nin­kę“, – prog­no­za­vo jis.

L. Bie­li­nis ne­ma­no, kad skam­bio­mis kal­bo­mis L.Grau­ži­nie­nė ga­lė­tų pa­kenk­ti vals­ty­bei. Tai esą veiks­mai, ku­riais sa­vo­tiš­kai įgy­ven­di­na­mas ne Sei­mo veik­los ko­ky­bės tiks­las, o jos, kaip par­la­men­to va­do­vės ir Dar­bo par­ti­jos at­sto­vės, vaiz­di­nys. „Tie iš­si­šo­ki­mai, kal­bė­ji­mai, skan­da­lin­gi veiks­mai nė­ra to­kie pa­vo­jin­gi vals­ty­bei. Bet jie yra la­bai ryš­kūs eks­po­nuo­jant kon­kre­tų as­me­nį – t.y. ją pa­čią kaip po­li­ti­kę ir eks­po­nuo­jant jos po­li­ti­nę par­ti­ją“, – aiš­ki­no po­li­to­lo­gas. Ma­žė­jant Dar­bo par­ti­jos rei­tin­gams, ar­tė­jant pre­zi­den­to, Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mams, taip esą sie­kia­ma di­des­nio po­pu­lia­ru­mo.

L. Grau­ži­nie­nei ta­pus Sei­mo pir­mi­nin­ke, par­la­men­to dar­bas, L. Bie­li­nio nuo­mo­ne, iš es­mės ne­pa­si­kei­tė. „Kas yra Sei­mo dar­bas? Tai 141 par­la­men­ta­ro dis­ku­si­jos, įsta­ty­mų svars­ty­mai, tam ti­kra po­li­ti­nė veik­la. Sei­mas ir jo dar­bas nė­ra tai, ką or­ga­ni­zuo­ja Sei­mo pir­mi­nin­kė, tai prog­ra­ma, ku­rią par­la­men­tas ga­li vyk­dy­ti ne­tgi ne­sant va­do­vo. Kaip sa­ko pa­tys par­la­men­ta­rai, Sei­mo pir­mi­nin­kas tė­ra vie­nas iš Sei­mo na­rių, ku­riam su­teik­tos ne­di­de­lės pa­pil­do­mos tei­sės. Di­džią­ja da­li­mi jis at­sto­vau­ja Sei­mui rep­re­zen­ta­ci­niuo­se da­ly­kuo­se. Čia iš ti­krų­jų la­bai svar­bu elg­tis pre­ci­ziš­kai“, – pa­brė­žė eks­per­tas.

 

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius