Lietuvoje

2013.12.18 09:43

Policijoje driekiasi ginkluotų žmonių eilės

Kazys Kazakevičius, „Lietuvos žinios“2013.12.18 09:43

Vos ke­le­tui die­nų be­li­kus du­ji­nių pis­to­le­tų bei ki­to­kių ma­žos ga­lios gink­lų re­gis­tra­ci­jai po­li­ci­jos įstai­go­se, prie ko­mi­sa­ria­tų li­cen­ci­ja­vi­mo sky­rių su­si­da­rė di­džiu­lės gink­lais ne­ši­nų žmo­nių ei­lės.

Vos ke­le­tui die­nų be­li­kus du­ji­nių pis­to­le­tų bei ki­to­kių ma­žos ga­lios gink­lų re­gis­tra­ci­jai po­li­ci­jos įstai­go­se, prie ko­mi­sa­ria­tų li­cen­ci­ja­vi­mo sky­rių su­si­da­rė di­džiu­lės gink­lais ne­ši­nų žmo­nių ei­lės, rašo „Lietuvos žinos“.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vų tei­gi­mu, gink­lus tu­rin­tys pi­lie­čiai juos įre­gis­truo­ti te­ri­to­ri­nė­se po­li­ci­jos įstai­go­se tu­rė­jo pa­kan­ka­mai lai­ko – nuo 2011-ųjų ko­vo 1 die­nos, kai įsi­ga­lio­jo nau­jos re­dak­ci­jos Gink­lų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mas.

Ta­čiau į žmo­nes var­gi­nan­čią si­tua­ci­ją su­rea­ga­vo Sei­mas. Par­la­men­te va­kar jau bu­vo svars­to­mas siū­ly­mas gink­lų re­gis­tra­vi­mo ter­mi­ną pra­tęs­ti pus­me­čiui, iki ki­tų me­tų lie­pos 1 die­nos. To­kiai pa­tai­sai pri­tar­ta po pa­tie­ki­mo 49 Sei­mo na­riams bal­sa­vus už ir dviem su­si­lai­kius. Par­la­men­ta­ras Re­mi­gi­jus Ačas pa­siū­lė pro­jek­tą svars­ty­ti sku­bos tvar­ka, kad ket­vir­ta­die­nį jau bū­tų bal­suo­ja­ma dėl pa­tai­sos pri­ėmi­mo. Ne­pra­tę­sus ter­mi­no iki ki­tų me­tų vi­du­rio, du­ji­nių, taip pat ne­di­de­lės ga­lios šau­na­mų­jų gink­lų ne­už­re­gis­tra­vę as­me­nys nuo sau­sio 1 die­nos bū­tų trau­kia­mi bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą šau­na­mai­siais gink­lais, šaud­me­ni­mis, sprog­me­ni­mis ar sprogs­ta­mo­sio­mis me­džia­go­mis as­muo ga­li bū­ti bau­džia­mas areš­tu ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki pen­ke­rių me­tų, o už di­des­nio kie­kio – iki aš­tuo­ne­rių me­tų.

Žmo­nės ne­ša ginklus

Vil­nie­tis Jo­nas L., dar gruo­džio pra­džio­je at­vy­kęs į Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) Li­cen­ci­ja­vi­mo sky­rių, LŽ pri­si­pa­ži­no ne­ma­nęs, kad iš ten iš­eis nie­ko ne­pe­šęs. „Nu­va­žia­vau apie 11 va­lan­dą, bet žmo­nių bu­vo to­kia gau­sy­bė, kad net ne­si­ry­žau lauk­ti. Į ei­lę už­si­ra­šiau 60-as, o tuo me­tu bu­vo pri­im­tas tik 25-asis. Vie­nam žmo­gui ski­ria­ma ne ma­žiau kaip 15 mi­nu­čių, tad aps­kai­čia­vau, kad tu­rė­čiau lauk­ti iki ke­tu­rių va­lan­dų. Ta­čiau ne­ga­lė­jau sau leis­ti pra­ras­ti tiek lai­ko“, – pa­sa­ko­jo vil­nie­tis. Jis taip pat už­si­mi­nė, kad su­gai­šo lai­ką, kol ga­vo nar­ko­lo­go ir psi­chia­tro pa­žy­mas.

Vil­niaus aps­kri­ties VPK Li­cen­ci­ja­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Ju­lius Vaiš­kū­nas LŽ sa­kė, kad nuo lap­kri­čio be­veik nė­ra die­nos ar va­lan­dos, kad prie jų sky­riaus du­rų ne­si­bū­riuo­tų žmo­nės. „Kas­dien į pri­ėmi­mą iš anks­to re­gis­truo­ja­me apie 40 žmo­nių. O be re­gis­tra­ci­jos, bend­ra ei­lės tvar­ka, per die­ną ten­ka pri­im­ti dar du­kart tiek be­si­krei­pian­čių­jų. Ta­čiau lan­ky­to­jų srau­tai nė kiek ne­ma­žė­ja“, – tei­gė J. Vaiš­kū­nas. „Da­ro­me vis­ką, kad tu­rin­tie­ji gink­lus su­spė­tų juos re­gis­truo­ti iki ki­tų me­tų pra­džios. Ta­čiau tai pri­klau­sys ir nuo žmo­nių no­ro bei jų su­pra­tin­gu­mo“, – tvir­ti­no J. Vaiš­kū­nas.

Gau­na ne visi

Ne trum­pes­nės in­te­re­san­tų ei­lės su­si­da­ro ir ki­tuo­se ša­lies re­gio­nuo­se, vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties VPK Li­cen­ci­ja­vi­mo pos­ky­rio vir­ši­nin­kas Ar­tū­ras Že­mai­tai­tis tik pa­si­juo­kė iš užuo­mi­nos, kad gal­būt ar­tė­jant šven­tėms ne gink­lai ir lei­di­mai gy­ven­to­jams gal­vo­je. Pa­sak jo, kaip tik prieš dau­giau kaip mė­ne­sį pra­si­dė­jęs be­si­krei­pian­čių­jų lei­di­mų lai­ky­ti gink­lus bu­mas ne­ats­lūgs­ta iki šiol. „Lei­di­mų krei­pia­si apie 100 gy­ven­to­jų per die­ną. Ta­čiau bū­na die­nų, kai be­si­krei­pian­čių­jų bū­na dar dau­giau, ypač ket­vir­ta­die­niais, kai vie­nas mū­sų spe­cia­lis­tas gy­ven­to­jų pa­to­gu­mui gink­lų re­gis­truo­ti vyks­ta į Jur­bar­ko ra­jo­ną“, – LŽ pa­sa­ko­jo A. Že­mai­tai­tis.

Anot jo, par­ei­gū­nai tu­ri tei­sę lei­di­mą lai­ky­ti gink­lą iš­duo­ti per ke­le­tą die­nų nuo pra­šy­mo pa­tei­ki­mo. Ta­čiau sten­gia­ma­si, kad tai bū­tų pa­da­ry­ta iš­kart, jei­gu tik pa­tei­kia­mi tvar­kin­gi do­ku­men­tai. A.Že­mai­tai­čio tei­gi­mu, ne vi­si be­si­krei­pian­tie­ji iš­ei­na ne­ši­ni pa­ga­liau gau­tais lei­di­mais. Kai kam rei­kia at­ei­ti dar kar­tą, nes po­li­ci­ja ne­tu­ri duo­me­nų apie as­me­nims ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų skir­tas ad­mi­nis­tra­ci­nes bau­das. To­dėl be­si­krei­pian­tie­siems rei­kia pa­žy­mos ir iš Ma­ri­jam­po­lės re­gio­ni­nio ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to.

Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties VPK Li­cen­ci­ja­vi­mo pos­ky­rio vir­ši­nin­kas pa­brė­žė, kad vien jų sky­rius jau iš­da­vė apie 2 tūkst. lei­di­mų lai­ky­ti ir ne­šio­tis gink­lus, dau­giau­sia – du­ji­nius. Iš vi­so šio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je (Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ty­je bei Jur­bar­ko ra­jo­ne) gy­ve­na apie 185 tūkst. gy­ven­to­jų. Kaip pa­žy­mė­jo po­li­ci­jos par­ei­gū­nas, lei­di­mų ne­šio­ti bei lai­ky­ti gink­lą pra­šė ne tik dar­bin­go am­žiaus ar ne­se­niai į pen­si­ją iš­ėję gy­ven­to­jai, bet ir su­lau­kę jau gar­baus am­žiaus – gi­mę 1921–1926 me­tais.

Gink­lą ga­li­ma ati­duo­ti pareigūnams

Be­je, ei­lės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tuo­se kai ku­riuos pi­lie­čius kurs­to ne­pak­lus­ti įsta­ty­mams. „Po­li­ci­ja tu­rės pra­tęs­ti re­gis­truo­ti skir­tą lai­ką, ar­ba tą du­ji­nį pis­to­le­tą iš­me­siu į upę. Ne­tu­riu tiek lai­ko ir kan­try­bės ne vie­ną dar­bo die­ną gaiš­ti me­di­kų pa­žy­moms rink­ti, o pa­skui dar pra­kai­tuo­ti ei­lė­se po­li­ci­jo­je. Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus šiuo gink­lu taip ir ne­pa­si­nau­do­jau. Juk dar 50 li­tų tu­rė­čiau su­mo­kė­ti už lei­di­mą“, – LŽ pik­ti­no­si sos­ti­nė­je gy­ve­nan­tis To­mas K.

Ta­čiau po­li­ci­jos par­ei­gū­nai ti­ki­na, kad kur kas ge­riau tu­ri­mus du­ji­nius pis­to­le­tus ne mė­ty­ti į van­dens tel­ki­nius ar kur ki­tur, bet tie­siog at­neš­ti į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tus ir ati­duo­ti. Tai bū­tų kur kas sau­giau, nes bet kas (net vai­kas) iš­mes­tą gink­lą ga­li ras­ti. „Ne­rei­ka­lin­gus gink­lus kas­dien mums pa­lie­ka apie 10 vil­nie­čių. Jie tu­ri to­kią tei­sę, ir už tai jų nie­kas ne­bau­džia“, – LŽ aiš­ki­no Vil­niaus aps­kri­ties VPK Li­cen­ci­ja­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas J. Vaiš­kū­nas.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ma­to­nis LŽ pa­brė­žė, kad pi­lie­čiai ne­tu­rė­tų ti­kė­tis ne­di­de­lės ga­lios šau­na­mų­jų gink­lų re­gis­tra­vi­mo pra­tę­si­mo. Juk gink­lams re­gis­truo­ti gy­ven­to­jai tu­rė­jo dve­jus me­tus 10 mė­ne­sių. „Šių be­veik tre­jų me­tų ti­krai tu­rė­jo pa­kak­ti gink­lui re­gis­truo­ti“, – tei­gė R. Ma­to­nis.

Pa­gal Gink­lų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo nuo­sta­tas, du­ji­nius pis­to­le­tus (re­vol­ve­rius), se­no­vi­nius gink­lus bei jų ko­pi­jas, taip pat ne­di­de­lės ga­lios šau­na­muo­sius gink­lus tu­rin­tys as­me­nys pri­va­lo juos už­re­gis­truo­ti te­ri­to­ri­nė­je po­li­ci­jos įstai­go­je. Pa­teik­ti pa­tį gink­lą bei gau­ti ne­ter­mi­nuo­tą lei­di­mą jį lai­ky­ti pri­va­lo vi­si, juos įsi­gi­ję iki 2011 me­tų ko­vo 1-osios. Dėl vė­liau įsi­gy­tų gink­lų lei­di­mo lai­ky­ti (ne­šio­tis) iš­da­vi­mo ar per­re­gis­tra­vi­mo pra­šy­mus ga­li­ma pa­teik­ti elek­tro­ni­niu bū­du per po­li­ci­jos elek­tro­ni­nių pa­slau­gų por­ta­lą www.epo­li­ci­ja.lt.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius