Lietuvoje

2013.12.14 11:36

Tautybė asmens dokumentuose: politiniai motyvai svarbesni už argumentus

Tomas Bašarovas, „Lietuvos žinios“2013.12.14 11:36

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) kei­čia po­zi­ci­ją dėl siū­ly­mo leis­ti pi­lie­čiams as­mens do­ku­men­tuo­se nu­ro­dy­ti sa­vo tau­ty­bę. Nors anks­čiau bu­vo pa­teik­ti ar­gu­men­tai, ko­dėl to da­ry­ti ne­rei­kė­tų, da­bar pri­ta­ria­ma, kad pa­se at­si­ras­tų pa­pil­do­ma ei­lu­tė.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) kei­čia po­zi­ci­ją dėl siū­ly­mo leis­ti pi­lie­čiams as­mens do­ku­men­tuo­se nu­ro­dy­ti sa­vo tau­ty­bę. Nors anks­čiau bu­vo pa­teik­ti ar­gu­men­tai, ko­dėl to da­ry­ti ne­rei­kė­tų, da­bar pri­ta­ria­ma, kad pa­se at­si­ras­tų pa­pil­do­ma ei­lu­tė, rašo „Lietuvos žinios“

Siū­ly­mą, kad as­mens do­ku­men­tuo­se bū­tų ga­li­ma nu­ro­dy­ti sa­vo tau­ty­bę, pa­tei­kė Sei­mo na­rys „dar­bie­tis“ Me­čis­lo­vas Zas­čiu­rins­kas. Dar pra­ėju­sią ka­den­ci­ją jo tei­kia­mos pa­tai­sos at­si­mu­šė į VRM sie­ną. Tuo­met po­li­ti­kui iš­aiš­kin­ta, kad nei pa­sas, nei ta­pa­ty­bės kor­te­lė nė­ra skir­ti as­mens tau­ty­bei pa­tvir­tin­ti, to­dėl ir siū­ly­mas juo­se įra­šy­ti pi­lie­čio tau­ty­bę yra ne­su­de­ri­na­mas su šių do­ku­men­tų pa­skir­ti­mi.

M. Zas­čiu­rins­ko su­ma­ny­mas ir šį­met VRM jau bu­vo „nu­ra­šy­tas“, at­krei­piant dė­me­sį į dar anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės iš­dės­ty­tas prie­žas­tis ir lė­šų to­kiai idė­jai įgy­ven­din­ti trū­ku­mą. Ta­čiau klau­si­mas at­si­dū­rė val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos Po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je, ir ji pa­lai­mi­no, kad pa­pil­do­ma ei­lu­te su tau­ty­bės įra­šu at­si­ras­tų pa­se. Taip VRM tar­si bu­vo įpa­rei­go­ta pa­keis­ti sa­vo anks­tes­nę nuo­mo­nę.

Tau­ty­bės įra­šas – tik pase

Nau­ja­ja­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­te VRM siū­lo pri­tar­ti M. Zas­čiu­rins­ko pa­tai­sai, kad pa­se bū­tų įra­šo­ma pi­lie­čio tau­ty­bė, jei jis pats to pra­šo. Drau­ge pa­žy­mi­ma, kad siū­lo­moms nuo­sta­toms įgy­ven­din­ti rei­kės pa­pil­do­mų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų. „At­siž­vel­giant į vals­ty­bės fi­nan­si­nes ga­li­my­bes ir bū­ti­ny­bę vyk­dy­ti pri­siim­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus, taip pat į Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mą, ga­li­my­bės skir­ti pa­pil­do­mų lė­šų iš 2014 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to yra ri­bo­tos“, – ra­šo­ma nu­ta­ri­mo pro­jek­te. Bū­tent šia prie­žas­ti­mi dar prieš mė­ne­sį VRM rė­mė­si mo­ty­vuo­da­ma ne­pri­tar­ti Sei­mo na­rio siū­ly­mui.

Pir­mi­niais skai­čia­vi­mais, As­mens do­ku­men­tų iš­ra­šy­mo sis­te­mai pa­keis­ti rei­kė­tų apie 100 tūkst. li­tų. Pri­ėmus siū­lo­mas pa­tai­sas taip pat rei­kė­tų pa­tvir­tin­ti nau­ją pa­so blan­ko pri­va­lo­mą­ją for­mą, pa­ga­min­ti ir iš­ban­dy­ti nau­jus pa­so blan­kus, to­dėl siū­lo­ma, kad Sei­mas nau­jos tvar­kos įsi­ga­lio­ji­mą ati­dė­tų iki 2015 me­tų lie­pos 1 die­nos.

Sa­vo anks­tes­nės po­zi­ci­jos VRM ne­pa­kei­tė tik dėl pa­pil­do­mos ei­lu­tės at­si­ra­di­mo as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė­je. „Į as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę įra­šy­ti duo­me­nis apie tau­ty­bę nė­ra tech­ni­nių ga­li­my­bių, be to, as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės blan­ke nė­ra vie­tos pa­pil­do­mam rek­vi­zi­tui“, – pa­žy­mi­ma Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­te.

Į pra­ei­tį nesižvalgo

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas ne­slė­pė, kad spren­di­mas dėl siū­ly­mo pa­se įra­šy­ti tau­ty­bę pa­keis­tas po val­dan­čių­jų par­ti­jų Po­li­ti­nės ta­ry­bos po­sė­džio. „Kons­ti­tu­ci­jo­je yra pa­si­rin­ki­mo tei­sė su­da­ry­ti to­kią ga­li­my­bę, kad tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams, ku­rie no­ri, bū­tų leis­ta pa­se įra­šy­ti tau­ty­bę. Mes pa­tei­kė­me rei­ka­lin­gus tei­si­nius do­ku­men­tus, kad vals­ty­bės pi­lie­čiai tu­rė­tų šią ga­li­my­bę“, – LŽ tvir­ti­no jis.

D. A. Ba­ra­kaus­kas ti­ki­no as­me­niš­kai pri­ta­rian­tis nuo­sta­tai, kad pa­se at­si­ras­tų įra­šas apie tau­ty­bę. „Kuo dau­giau Lie­tu­vos pi­lie­čiai tu­rės lais­vių ir par­ei­gų, tuo vals­ty­bei bus ge­riau“, – sa­kė jis.

Pa­klaus­tas apie anks­tes­nį VRM spren­di­mą ir Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­rį pats pa­si­ra­šė, D. A. Ba­ra­kaus­kas kal­bė­jo poe­tiš­kai. „Y­ra toks po­sa­kis: „Kiek­vie­nas, ku­ris ko­vo­ja su pra­ei­ti­mi ir da­bar­ti­mi, ne­ten­ka at­ei­ties“. Žiū­rė­ki­me į prie­kį, o ne aiš­kin­ki­mės, kas ir ko­dėl bu­vo...“ – sa­kė VRM va­do­vas.

Ro­do nepastovumą

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lius spė­jo, kad prie val­dan­čių­jų spren­di­mo leis­ti pa­se įra­šy­ti tau­ty­bę pri­si­dė­jo ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja. „Ap­gai­les­tau­ju, kad koa­li­ci­jos par­tne­riai pa­si­da­vė šiam spau­di­mui“, – LŽ sa­kė jis.

Pa­keis­ta VRM nuo­mo­nė, anot E.Ma­siu­lio, ro­do po­li­ti­nės val­džios ir Vy­riau­sy­bės ne­pas­to­vu­mą ir blaš­ky­mą­si. „Tai dar vie­nas pa­vyz­dys, kaip Vy­riau­sy­bė, o pir­miau­sia – so­cial­de­mo­kra­tai, su­ge­ba pa­da­ry­ti sal­to, nuo­mo­nė pa­si­kei­čia 180 laips­nių“, – pa­brė­žė LS lyderis.

E. Ma­siu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad pi­lie­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tis do­ku­men­tas ne­tu­ri nie­ko bend­ra su tau­ty­be. „Sa­vo tau­ty­be ga­li­ma di­džiuo­tis, ją puo­se­lė­ti, bet ji ne­tu­ri bū­ti įra­šo­ma į as­mens do­ku­men­tus“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.