captcha

Jūsų klausimas priimtas

Skandalingąjį posėdį prireikė įslaptinti

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) po­sė­džio, po ku­rio kai ku­rie par­la­men­ta­rai ap­kal­ti­no ku­ni­gą And­rių Nar­be­ko­vą ne­etiš­ku el­ge­siu, gar­so įra­šą nu­spręs­ta įslap­tin­ti. Nors tai pa­da­ry­ta esą ne­no­rint drums­ti ra­my­bės prieš ar­tė­jan­čias šven­tes, bū­tent šis spren­di­mas kurs­to dar di­des­nę in­tri­gą, kas iš tie­sų su­kė­lė vie­šą­ją erd­vę su­dre­bi­nu­sį skan­da­lą.
M. Čigriejienė, T. Lukšio (BFL) nuotr.
M. Čigriejienė, T. Lukšio (BFL) nuotr.

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) po­sė­džio, po ku­rio kai ku­rie par­la­men­ta­rai ap­kal­ti­no ku­ni­gą And­rių Nar­be­ko­vą ne­etiš­ku el­ge­siu, gar­so įra­šą nu­spręs­ta įslap­tin­ti. Nors tai pa­da­ry­ta esą ne­no­rint drums­ti ra­my­bės prieš ar­tė­jan­čias šven­tes, bū­tent šis spren­di­mas kurs­to dar di­des­nę in­tri­gą, kas iš tie­sų su­kė­lė vie­šą­ją erd­vę su­dre­bi­nu­sį skan­da­lą, rašo „Lietuvos žinios“.

Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį Sei­mo SRK svars­tė Gy­vy­bės pre­na­ta­li­nė­je fa­zė­je ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jau ta­po įpras­ta, kad par­la­men­ta­rams dis­ku­tuo­jant apie abor­tų drau­di­mą ky­la di­džiu­lės ais­tros, ta­čiau tą­syk jos pa­sie­kė ne­ma­ty­tą ly­gį. Po­sė­džiui pa­si­bai­gus da­lis jo da­ly­vių per ži­niask­lai­dą ap­kal­ti­no ku­ni­gą A.Nar­be­ko­vą var­to­jus „i­tin šlykš­čią re­to­ri­ką“, įžei­dus par­la­men­ta­rę kon­ser­va­to­rę Vi­dą Ma­ri­ją Čig­rie­jie­nę.

Kon­kre­čių dva­si­nin­ko žo­džių nei V. M. Čig­rie­jie­nė, nei ją gin­ti sto­jęs par­ti­jos ko­le­ga An­ta­nas Ma­tu­las ne­ci­ta­vo, ta­čiau A. Nar­be­ko­vo el­ge­siu pa­si­pik­tin­ta taip, kad net nu­spręs­ta dau­giau ne­bek­vies­ti jo į ko­mi­te­to po­sė­džius.

Tuo is­to­ri­ja ne­si­bai­gė. LŽ iš­siaiš­ki­no, kad Sei­mo SRK va­do­vės „dar­bie­tės“ Dan­gu­tės Mi­ku­tie­nės ini­cia­ty­va po­sė­džio gar­so įra­šą nu­spręs­ta įslap­tin­ti. Pa­aiš­kin­ti, ko­dėl ėmė­si to­kios ini­cia­ty­vos, par­la­men­ta­rė va­kar ne­tu­rė­jo lai­ko dėl tuo me­tu „jai at­lie­ka­mų me­di­ci­ni­nių pro­ce­dū­rų“.

Puo­lė kaip bulius

Pa­pra­šy­ta pa­pa­sa­ko­ti, ką kon­kre­čiai per po­sė­dį pa­sa­kė A. Nar­be­ko­vas, V. M. Čig­rie­jie­nė tei­gė, kad la­biau­siai ją įžei­dė dva­si­nin­ko kal­ti­ni­mas, esą so­viet­me­čiu ji da­rė abor­tus. „Jei­gu jis taip kal­ba, taip el­gia­si ir su sa­vo da­vat­kė­lė­mis, tai man gai­la tų žmo­nių. Bet aš to ne­nu­si­pel­niau. Ži­no­ma, bai­gę moks­lus ta­ry­bi­niais me­tais gal vie­ną ki­tą nėš­tu­mo nu­trau­ki­mą anks­ty­vo­jo­je sta­di­jo­je ir esa­me at­li­kę, bet nie­ka­da stu­den­tų nie­kas ne­mo­kė jų da­ry­ti. Jis kal­bė­jo ne­tie­są“, – LŽ ti­ki­no par­la­men­ta­rė. Jos tei­gi­mu, dva­si­nin­kas per po­sė­dį el­gė­si la­bai bru­ta­liai, puo­lė ją „kaip įsiu­tęs bu­lius“.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Ma­tu­las kal­bė­jo pa­na­šiai. „A. Nar­be­ko­vas iš kar­to krei­pė­si į V. M. Čig­rie­jie­nę. Esą ji iš­gy­ve­na di­de­lį konf­lik­tą su sa­vo są­ži­ne, esą jam gė­da dėl to, kad jis ma­tė, kaip abor­to me­tu yra trau­ko­mos ran­kos, ko­jos“, – pa­sa­ko­jo A. Ma­tu­las. Jis pa­brė­žė bu­vęs šo­ki­ruo­tas to­kių žo­džių.

„Kaip bu­vęs mo­ki­nys jau­čiau par­ei­gą ap­gin­ti sa­vo dės­ty­to­ją ir pa­sa­kiau, kad ši­taip elg­tis ne­ga­li­ma. Dar pri­dū­riau, kad ir A.Nar­be­ko­vo gy­ve­ni­mas iki ku­ni­gys­tės ne­bu­vo to­bu­las“, – LŽ sa­kė A. Ma­tu­las. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad A. Nar­be­ko­vas per po­sė­dį per­žen­gė vi­sas eti­kos ri­bas.

Ne re­to­ri­ka, tik faktai

Pats A. Nar­be­ko­vas aiš­ki­no, kad eti­kos ri­bas per­žen­gė ne jis, o V. M. Čig­rie­jie­nė ir A. Ma­tu­las. „Per po­sė­dį sa­kiau, kad aku­še­ri­ja ir gi­ne­ko­lo­gi­ja nuo se­no bu­vo vie­na kil­niau­sių me­di­ci­nos sri­čių. Ta­čiau so­viet­me­čiu daug kas nu­spręs­da­vo šios spe­cia­ly­bės ne­si­rink­ti bū­tent dėl to, kad aku­še­riai pri­va­lo at­lik­ti abor­to pro­ce­dū­ras. Sa­kiau, jog ge­rai pa­me­nu, kad bū­da­mas stu­den­tas taip pat svars­čiau rink­tis aku­še­ri­ją ir gi­ne­ko­lo­gi­ją. To ne­pa­da­riau, nes pa­ma­čiau, kas yra abor­tas. Pro­fe­so­rė V. M. Čig­rie­jie­nė ro­dė, kaip šios pro­ce­dū­ros me­tu su­skal­do vai­sių į ga­ba­lus, iš­ima ran­kas, ko­jas, krū­ti­nės ląs­tą. Kai tai pa­pa­sa­ko­jau, ant ma­nęs pra­dė­jo šauk­ti: „Tu me­luo­ji, šmei­ži.“ Bet esu liu­di­nin­kas to, ką ma­čiau sa­vo stu­di­jų me­tais. Tą pa­tį jums ga­li pa­sa­ky­ti šim­tai žmo­nių“, – kal­bė­jo ku­ni­gas.

Pa­klaus­tas, ku­rie jo žo­džiai ga­lė­jo su­teik­ti pa­grin­dą kal­ti­ni­mams dėl šlykš­čios re­to­ri­kos var­to­ji­mo, A. Nar­be­ko­vas sa­kė ma­nan­tis, kad taip su­rea­guo­ta bū­tent į jo pa­sa­ko­ji­mą apie tai, kaip at­ro­do abor­to pro­ce­dū­ra. „Bet tai tie­siog fak­tai, ne re­to­ri­ka. Juo­lab kad nie­ko ne­kal­ti­nau, tik pa­sa­kiau, kad tai bu­vo mū­sų mo­ky­mo­si pro­ce­so da­lis“, – ti­ki­no ku­ni­gas.

Jo tei­gi­mu, V. M. Čig­rie­jie­nės reak­ci­ja bu­vo ne­adek­va­ti. „Žmo­nės, pri­si­lie­tę prie šių pro­ce­dū­rų, yra su­žeis­ti. Jie ban­do ne­ig­ti, kad tai da­rė, tei­sin­tis. Tai pa­si­reiš­kia ir pyk­čiu, ag­re­si­ja, ne­val­do­mo­mis emo­ci­jo­mis. Vi­sa tai ma­tė­me ta­me po­sė­dy­je. Man ne­lei­do pa­baig­ti, ėmė šauk­ti. A. Ma­tu­las aps­kri­tai nie­ko ne­be­pa­sa­kė apie pro­jek­tą, vis­kas bu­vo nu­kreip­ta į ma­no as­me­nį ir į Baž­ny­čią. Ten tai ti­krai bu­vo bjau­ri re­to­ri­ka. Jie vė­liau ži­niask­lai­dai sa­kė, esą va­di­nau V. M. Čig­rie­jie­nę „a­bort­ma­che­re“, nors to­kių ter­mi­nų ti­krai ne­var­to­jau“, – tei­gė dva­si­nin­kas.

Įra­šo iš­girs­ti nevalia

Iš­siaiš­kin­ti, kas šio­je si­tua­ci­jo­je sa­ko tie­są, o kas me­luo­ja, pa­si­ro­dė ne­įma­no­ma. LŽ žur­na­lis­tui pa­ban­džius gau­ti po­sė­džio įra­šą pa­aiš­kė­jo, kad ko­mi­te­to na­riai jau ki­tą die­ną po po­sė­džio, ket­vir­ta­die­nį, nu­spren­dė jį įslap­tin­ti - ne­teik­ti jo žur­na­lis­tams. Sei­mo SRK na­rių tei­gi­mu, taip nu­spręs­ta ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės „dar­bie­tės“ D. Mi­ku­tie­nės ini­cia­ty­va, esą ne­no­rint įra­šo vie­ši­ni­mu drums­ti prieš­šven­ti­nės ra­my­bės.

Sei­mo kanc­le­rio Jo­no Mi­le­riaus tei­gi­mu, esant to­kiam ko­mi­te­to na­rių spren­di­mui, nė­ra jo­kios ga­li­my­bės iš po­li­ti­kų iš­si­rei­ka­lau­ti įra­šą, mat Sei­mo sta­tu­te šis klau­si­mas nė­ra aiš­kiai reg­la­men­tuo­tas. Sta­tu­te įtvir­tin­ta nuo­sta­ta, kad už­da­rų ko­mi­te­to po­sė­džių gar­so įra­šai ir ste­nog­ra­mos ne­skel­bia­mi, o at­vi­rų po­sė­džių gar­so įra­šų skel­bi­mo tvar­ka ne­ap­ta­ria­ma. Tik nuo po­li­ti­kų spren­di­mo pri­klau­so, ku­ri at­vi­ro po­sė­džio me­džia­ga vi­suo­me­nei bus prie­ina­ma, ku­ri – nuo jos nu­slėp­ta. „Taip, vi­sa tai – po­li­ti­kų va­lia. Bet šis at­ve­jis yra ge­ra pro­ga grįž­ti prie sta­tu­to ir griež­tai reg­la­men­tuo­ti, ku­ri in­for­ma­ci­ja yra vie­ši­na­ma, o ku­ri – ne“, – LŽ sa­kė J. Mi­le­rius.

Sieks paviešinti

Ta­čiau ga­li bū­ti, kad „priešš­ven­ti­nės ra­my­bės“ par­la­men­ta­rams iš­sau­go­ti ne­pa­vyks. Vie­nas ne­pri­ta­ru­sių­jų spren­di­mui įslap­tin­ti įra­šą, so­cial­de­mo­kra­tas Ju­ras Po­že­la LŽ tei­gė svars­tan­tis ga­li­my­bę dėl šio įra­šo ki­tą sa­vai­tę kreip­tis į Sei­mo kan­ce­lia­ri­ją, o vė­liau gal­būt jį pa­skelb­ti in­ter­ne­te, kad vi­suo­me­nė ga­lė­tų su­si­da­ry­ti ob­jek­ty­vų vaiz­dą apie tai, kas vy­ko gan­dais apau­gu­sia­me SRK po­sė­dy­je.

„Vis­kas, ką da­ro­me, tu­ri bū­ti vie­ša ir prie­ina­ma vi­suo­me­nei. Juo­lab kad per tą po­sė­dį ne­bu­vo at­skleis­tos jo­kios pa­slap­tys. Bu­vo ne­gra­žus ap­si­kei­ti­mas žo­džiais, ir vis­kas. To­kių ap­si­žo­džia­vi­mų per po­sė­džius gir­di­me kiek­vie­ną kar­tą“, – ti­ki­no par­la­men­ta­ras.

A. Nar­be­ko­vas ir­gi už tai, kad po­sė­džio me­džia­ga bū­tų pa­vie­šin­ta. „Jei V. M. Čig­rie­jie­nė ir A.Ma­tu­las bū­tų ži­no­ję, kad jų žo­džius gir­dės daug žmo­nių, ne tik tie ke­li, ku­rie ten sė­dė­jo, gal­būt jie bū­tų la­biau tvar­dę­si“, – sa­kė dva­si­nin­kas. A.Ma­tu­las taip pat tei­gė esan­tis už me­džia­gos pa­vie­ši­ni­mą.

LŽ duo­me­ni­mis, už in­for­ma­ci­jos įslap­ti­ni­mą pa­si­sa­kė pen­ki iš de­vy­nių SRK na­rių, tarp jų – V. M. Čig­rie­jie­nė.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Lietuvoje

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...