Lietuvoje

2012.08.02 11:17

Valstybės kontrolė: Švietimo ministerija lėšas valdė netaupiai ir neracionaliai

ELTA 2012.08.02 11:17

Valstybės kontrolė, atlikusi praėjusių metų Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) finansinį (teisėtumo) auditą, nustatė, kad Švietimo ir mokslo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos turtą ir lėšas valdė netaupiai ir neracionaliai.

Valstybės kontrolė, atlikusi praėjusių metų Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) finansinį (teisėtumo) auditą, nustatė, kad Švietimo ir mokslo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos turtą ir lėšas valdė netaupiai ir neracionaliai.

„Daugiausia pažeidimų padarė vykdydamos investicinius projektus ir pasirašydamos sutartis, nes nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo, netinkamai tvarkė apskaitą, o už kai kurias suteiktas paslaugas negavo pajamų“, – sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Auditoriai nustatė, kad ŠMM nevalstybinėms religinėms mokykloms ir Vilkaviškio vyskupijos kultūros centrui asignavimus programų vykdymui skyrė nesivadovaudama teisės aktais, todėl apskaitoje 3 943,4 tūkst. Lt nurodyta ne pagal jų ekonominę paskirtį. Taip pat klaidingai suplanavo ir skyrė 5 342 tūkst. Lt savivaldybių administracijoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms finansuoti.

Anot Valstybės kontrolės, kai kurios ministerijai pavaldžios įstaigos klaidingai apskaitė bibliotekų fondus, todėl valstybės turto balansinė vertė nėra tiksli. Be to, jos per mažai dėmesio skyrė buhalterinei apskaitai tvarkyti taikant informacines sistemas.

Auditorių teigimu, ŠMM nepakankamai kontroliavo, kad pavaldžios įstaigos tinkamai tvarkytų apskaitą, nes auditoriai nustatė pasikartojančių klaidų įvairiose apskaitos srityse. Tačiau įstaigos geranoriškai reagavo į pateiktas pastabas ir daugelį Valstybės kontrolės rekomendacijų įvykdė.

Audito metu nustatyta, kad ministerija padarė reikšmingų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų. Nuo 2008 m. vykdydama investicinį projektą kompiuterinei įrangai įsigyti, ji sudarė sutartį su UAB „Aideta“ ir numatė sumokėti 200 tūkst. Lt avansą, nors pirkimo dokumentuose jis nebuvo nurodytas. UAB „Aideta“ bankrutavus, ministerija laiku nesikreipė į draudimo bendrovę dėl nuostolių atlyginimo, todėl valstybei padaryta minėto dydžio žala.

Be to, ministerija nenugriovė 1 801, 24 kv. m. garažo, kurį panaudos pagrindais valdė VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla, nors nurašymo ir likvidavimo akte nurodyta, kad pastatas likviduotas ir liekamųjų medžiagų nėra.

Taip pat nustatyta, kad ministerijai pavaldi Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla valstybės turtą valdė, naudojo ir juo disponavo neefektyviai ir neracionaliai – savo įsteigtoms keturioms viešosioms įstaigoms patalpas išnuomojo neskelbdama konkurso, neskaičiavo mokesčių už komunalines paslaugas, klaidingai apskaičiavo nuompinigius, leido neatlygintinai naudotis mokyklai priklausančiu turtu, kurį viešosios įstaigos nuomojo tretiesiems asmenims.

Anot auditorių, dėl neteisėtos veiklos ir neracionalaus turto naudojimo 2011 m. mokykla negavo 570 tūkst. Lt, kuriuos turėjo pervesti į valstybės biudžetą. Šiuo metu vyksta trijų viešųjų įstaigų likvidavimas, o Švietimo ir mokslo ministerijai pavesta spręsti klausimą dėl M.K. Čiurlionio menų mokyklos įsteigtos VšĮ „Minimūzos“ vykdomos veiklos teisėtumo.

Atlikus auditą nustatytas ir galimas viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo pažeidimas – Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktorius priėmė į darbą žmoną, sudarė su ja darbo sutartis, nustatė tarnybinį atlyginimą ir skyrė priedus. Apie tai Valstybės kontrolė informavo Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją.

Valstybės kontrolės sprendimu Švietimo ir mokslo ministerija įpareigota atlikti tarnybinius patikrinimus ir pažeidimus padariusius asmenis patraukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn. Ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose atlikto audito medžiagą dėl galimo piktnaudžiavimo, turto iššvaistymo bei tarnybos pareigų neatlikimo Valstybės kontrolė perdavė Generalinei prokuratūrai.

ŠMM teigia ištaisiusi daugelį nurodytų trūkumų

Tuo metu ŠMM išplatintame pranešime teigia, kad sureagavusi į Valstybės kontrolės audito metu išsakytas pastabas, 2012 m. lėšas nevalstybinėms religinėms mokykloms ir Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centrui skiria tinkamai. Ministerija teigia tinkamai suplanavusi ir 2012 m. lėšų skyrimą savivaldybėms, kad būtų finansuojamos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Esą dėl šių ataskaitoje išvardintų pastebėjimų valstybė nuostolių nepatyrė.

Ministerija žada, kad dėl valstybės lėšų ir turto naudojimo Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje bus atliktas visapusiškas veiklos ir finansinis auditas. Kai ministerija gaus sprendimą, bus nuspręsta, kokias drausmines poveikio priemones taikyti.

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai įpareigojus, Švietimo ir mokslo ministerija parengė ir Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro direktoriui išsiuntė rašytines rekomendacijas, kaip elgtis tarnybinėje veikloje kilus viešųjų interesų konfliktinei situacijai.

ŠMM taip pat aiškina, kad gavusi klaidinančią informaciją iš Raseinių technologijos ir verslo mokyklos apie tai, kad garažo pastatas nugriautas, parengė nurašymo ir likvidavimo aktą. Išaiškėjus, kad pastatas dar nenugriautas, ministerijos nurodymu, Raseinių technologijos ir verslo mokykla pasamdė įmonę, kuri atliko griovimo darbus. Likusias po griovimo antrines žaliavas mokykla pardavė antrinių žaliavų tvarkytojams.

Ministerijos pranešime rašoma, kad sutartis kompiuterinei įrangai įsigyti su UAB „Aideta“ buvo sudaryta laikantis visų 2008 m. galiojusių Viešųjų pirkimų įstatymo procedūrų. Laimėtoju buvo paskelbtas kvalifikacinius reikalavimus atitikęs ir pigiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas. Šio pirkimo procedūroje kilus ginčų tarp tiekėjų, Viešųjų pirkimų tarnyba nagrinėjo konkursinę medžiagą. Ministerija nesutinka su Valstybės kontrolės traktavimu, jog buvo pakeistos pasiūlymuose nustatytos sąlygos. Jos pakeistos nebuvo.

„Deja, bendrovė bankrutavo, ko ministerija negalėjo numatyti. Pradėjus bankroto procedūrą ministerijos atstovai nuolatos dalyvavo kreditorių susirinkimuose, tačiau pagal teisės aktus ji buvo tik trečios eilės kreditorė. Kadangi bendrovė „Aideta“ realaus turto beveik neturėjo, nebuvo galimybės atgauti nors dalį lėšų. Valstybės kontrolės auditoriai, ne kartą atlikdami auditą, žinojo šią 2008–2009 m. įvykusią situaciją, tačiau savo išvadų iki šiol kažkodėl nebuvo pateikę“, – aiškina ministerija.

Švietimo ir mokslo ministerija raštu kreipėsi į Valstybės kontrolę prašydama pakoreguoti valstybinio audito ataskaitą.