captcha

Jūsų klausimas priimtas

Palangos paplūdimiai apšvietimo palauks

Bliūkš­ta di­džiau­sio Lie­tu­vos ku­ror­to val­džios už­mo­jai iki Nau­jų­jų me­tų apš­vies­ti pa­plū­di­mius abi­pus jū­ros til­to, kaip pla­nuo­ta ru­dens pra­džio­je.
V. Skaraičio (BFL) nuotr.
V. Skaraičio (BFL) nuotr.

Bliūkš­ta di­džiau­sio Lie­tu­vos ku­ror­to val­džios už­mo­jai iki Nau­jų­jų me­tų apš­vies­ti pa­plū­di­mius abi­pus jū­ros til­to, kaip pla­nuo­ta ru­dens pra­džio­je, rašo „Lietuvos žinios“.

Apš­vies­tais pa­plū­di­miais pa­si­vaikš­čio­ti Nau­jų­jų me­tų nak­tį no­rė­ję žmo­nės ne­tu­rė­tų nu­si­min­ti: pla­nai tik ati­dė­ti, bus įgy­ven­di­na­mi vė­liau. Da­bar kal­ba­ma jau ne tik apie pa­plū­di­mių, bet ir vi­siš­kai nau­ją, mo­der­nų jū­ros til­to apš­vie­ti­mą at­spal­vius kei­čian­čio­mis lem­po­mis, ku­rios bū­tų tvir­ti­na­mos jo apa­čio­je.

Keb­liau nei tikėjosi

Pa­lan­gos me­ras Ša­rū­nas Vait­kus apie idė­ją apš­vies­ti Pa­lan­gos pa­plū­di­mius LŽ pa­sa­ko­jo ru­dens pra­džio­je. Ta­da kal­bė­ta, jog tam­sūs ir niū­rūs plia­žai yra ne­sau­gūs ir ne­vi­lio­ja ku­ror­to sve­čių į va­ka­ri­nį pa­si­vaikš­čio­ji­mą. To­dėl nu­tar­ta ini­ci­juo­ti jų apš­vie­ti­mą mo­der­niais hib­ri­di­niais, sau­lės ir vė­jo ener­gi­ja mai­ti­na­mais švies­tu­vais.

Skai­čiuo­ta, kad tri­jų ki­lo­me­trų ruo­že nuo Bi­ru­tės par­ko iki gel­bė­to­jų sto­ties už Rą­žės žio­čių rei­kė­tų apie 70 apš­vie­ti­mo stul­pų. Pro­jek­to ver­tė – apie 400 tūkst. li­tų.

Nors ku­ror­to me­ri­ja su­ge­bė­jo ras­ti lė­šų šiai idė­jai įgy­ven­din­ti, su­ma­ny­mas pa­si­ro­dė esąs ne iš leng­vų­jų. Rug­sė­jo mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bės val­do­mos UAB Pa­lan­gos ko­mu­na­li­nio ūkio dar­buo­to­jai prie gel­bė­to­jų sto­ties mė­gi­no iš­gręž­ti pir­mą­jį ban­do­mą­jį grę­ži­nį po­liui įsta­ty­ti.

Tą­kart su­si­dur­ta su pir­mai­siais keb­lu­mais – pa­aiš­kė­jo, kad pa­sta­ty­ti 9 me­trų aukš­čio apš­vie­ti­mo stul­pus bus ne taip pa­pras­ta dėl itin klam­paus smė­lio.

„Ne­bu­vo­me pa­si­ruo­šę to­kiam gam­tos pa­sip­rie­ši­ni­mui. Nu­sam­dė­me tech­ni­ką, ši pra­dė­jo klimp­ti, o pats grę­ži­mo apa­ra­tas ėmė veik­ti ne tie­siai, bet sker­sai. Smė­lis – kaip grū­dai: la­bai klam­pus, tuoj pat už­pi­la iš­gręž­tą vie­tą. Grę­žė­me 1,2–1,5 me­tro, o rei­kia iki 7 me­trų, kad pa­siek­tu­me tvir­tą mo­re­ną“, – LŽ pa­sa­ko­jo UAB Pa­lan­gos ko­mu­na­li­nio ūkio di­rek­to­rius Kons­tan­ti­nas Skie­rus.

Po pir­mo­jo ne­sėk­min­go ban­dy­mo nu­tar­ta ne­bes­ku­bė­ti, nes bu­vo aki­vaiz­du, kad to­kiems dar­bams pa­lan­giš­kiai ne­tu­ri pa­tir­ties.

„A­ti­dė­jo­me ban­dy­mus. Da­bar nu­spręs­ta aps­kri­tai šiais me­tais ne­be­ban­dy­ti. Nau­jie­siems me­tams Pa­lan­go­je pa­plū­di­mių apš­vie­ti­mo ti­krai ne­bus“, – sa­kė K. Skie­rus.

No­ri nau­jų aikštelių

Vis dėl­to Pa­lan­ga pa­plū­di­mių apš­vie­ti­mo idė­jos ne­at­si­sa­ko ir šiuos pla­nus per­ke­lia į ki­tus me­tus. Anot ku­ror­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Bro­niaus Mar­tin­kaus, svars­to­ma ne­beapš­vies­ti pa­plū­di­mio tri­jų ki­lo­me­trų ruo­že.

„Ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, tai bū­tų pra­ban­gos rei­ka­las. Tiks­lin­giau bū­tų apš­vies­ti nau­jas su­kur­tas apž­val­gos aikš­te­les pa­plū­di­miuo­se. To­kias sa­le­les su suo­lais sau­lė­ly­džiui ste­bė­ti, jū­ros oši­mo klau­sy­ti. Rei­kė­tų dau­giau to­kių sa­le­lių, nes da­bar nė­ra ga­li­my­bių nuo ko­pų vir­šaus ste­bė­ti jū­rą ne­sė­dint ant smė­lio ar­ba me­di­nio ta­ko. Vie­na to­kia apš­vies­ta aikš­te­lė ga­lė­tų bū­ti ties S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­ve, ki­ta – ties Jū­ra­tės gat­ve. Gal pa­da­ry­tu­me apš­vie­ti­mą tik iš til­to šo­nų, bet ne vi­sa­me tri­jų ki­lo­me­trų ruo­že“, – svars­tė jis.

B. Mar­tin­kus pa­ti­ki­no, kad plia­žams apš­vies­ti skir­ti pi­ni­gai, apie 400 tūkst. li­tų, ne­bus pers­kirs­ty­ti, juos pa­nau­dos bū­tent apš­vie­ti­mui.

Til­tas bus „spal­vo­tas“

Pa­aiš­kė­jo ir ki­ta de­ta­lė. Pa­lan­ga ruo­šia­si ki­taip apš­vies­ti pa­tį jū­ros til­tą. Tie­sa, da­bar­ti­niai ži­bin­tai jo šo­nuo­se bus pa­lik­ti, nes til­tas re­kons­truo­tas prieš po­rą me­tų. Kal­ba­ma apie til­to apa­čios ir van­dens apš­vie­ti­mą.

„Bus skel­bia­mas at­ski­ras kon­kur­sas. Yra idė­ja til­to apa­čio­je su­mon­tuo­ti per 100 lem­pų, ku­rios švies­tų į til­to po­lius ir jū­rą po til­tu. Tos lem­pos bū­tų ypa­tin­gos: su­jung­tos su kom­piu­te­ri­zuo­ta prog­ra­ma ir ga­lin­čios švies­ti 16 tūkst. at­spal­vių. Til­tas nuo­lat bū­tų apš­vie­čia­mas skir­tin­gais at­spal­viais, jie keis­tų­si“, – LŽ pa­sa­ko­jo B. Mar­tin­kus.

Jo tei­gi­mu, šio su­ma­ny­mo kai­na bū­tų apie pu­sę mi­li­jo­no li­to, ta­čiau ji ga­li ma­žė­ti. Tai pri­klau­sys nuo kon­kur­se da­ly­vau­sian­čių fir­mų pa­siū­ly­mų.

„A­pie iš­lai­das dar ne­kal­bė­ki­me. Esa­me ma­tę, kaip už­sie­ny­je at­ro­do til­tai, apš­vies­ti spal­vas ir at­spal­vius kei­čian­čio­mis lem­po­mis. La­bai gra­žu ir įspū­din­ga. Tad nu­ta­rė­me, kad įgy­ven­din­da­mi an­trą­jį til­to re­mon­to eta­pą pa­si­nau­do­si­me to­kia ga­li­my­be. Dar gal­vo­jo­me ir apie mu­zi­ki­nį fo­ną, pri­tai­ky­tą prie apš­vie­ti­mo, ta­čiau grei­čiau­siai šios idė­jos bus at­si­sa­ky­ta, nes dau­ge­lis poil­siau­to­jų no­ri gir­dė­ti gam­tos gar­sus“, – tei­gė B. Mar­tin­kus.

Kar­tu įgy­ven­din­ti ir pa­plū­di­mių, ir til­to apš­vie­ti­mo pro­jek­tus pla­nuo­ja­ma iki ki­to va­sa­ros se­zo­no.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Lietuvoje

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...