Lietuvoje

2013.11.13 07:11

Liustracija palikta veikti budėjimo režimu

Raimonda Ramelienė, „Lietuvos žinios“2013.11.13 07:11

Ar rei­kia skelb­ti ofi­cia­lią lius­tra­ci­jos pa­bai­gą, ar ji mirs na­tū­ra­lia mir­ti­mi? Šį pro­ce­są į gy­ve­ni­mą pa­lei­dę po­li­ti­kai at­sa­ky­mo dar tik ke­ti­na ieš­ko­ti, o su lius­tra­ci­ja tie­sio­giai su­si­ję eks­per­tai įsi­ti­ki­nę, kad jau at­ėjo lai­kas dė­ti fi­na­li­nį taš­ką.

Ar rei­kia skelb­ti ofi­cia­lią lius­tra­ci­jos pa­bai­gą, ar ji mirs na­tū­ra­lia mir­ti­mi? Šį pro­ce­są į gy­ve­ni­mą pa­lei­dę po­li­ti­kai at­sa­ky­mo dar tik ke­ti­na ieš­ko­ti, o su lius­tra­ci­ja tie­sio­giai su­si­ję eks­per­tai įsi­ti­ki­nę, kad jau at­ėjo lai­kas dė­ti fi­na­li­nį taš­ką, rašo „Lietuvos žinios“.

Pen­ke­rius me­tus Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­jai va­do­vau­jan­tis vi­lia­si, kad prieš me­tus įvy­ku­si Sei­mo ka­den­ci­jų kai­ta pa­spar­tins dau­giau nei du de­šimt­me­čius Lie­tu­vo­je trun­kan­čio pro­ce­so pa­bai­gą. Ta­čiau per pa­sta­ruo­sius 12 mė­ne­sių par­la­men­tas lius­tra­ci­jos klau­si­mams lai­ko ne­ra­do. Eks­per­tai įta­ria, kad val­džiai to­kia ne­įpa­rei­go­jan­ti si­tua­ci­ja pa­to­gi.

„Dėl lius­tra­ci­jos nuo­spau­dų ne­at­si­ran­da, o kai jų nė­ra, tai ir ne­skau­da“, – pa­dė­tį vaiz­din­gai api­bū­di­no A. Ur­mo­nas. Ir anks­čiau jis ne kar­tą ra­gi­no val­džią lius­tra­ci­jos pro­ce­są už­baig­ti „rie­biu is­to­ri­niu taš­ku“. To­kios pat nuo­mo­nės lai­ko­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro (LGGRTC) va­do­vė Bi­ru­tė Bu­raus­kai­tė.

Ra­gi­ni­mai be re­zul­ta­tų

Anot A. Ur­mo­no, Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­ja, ku­riai pa­ves­ta ver­tin­ti duo­me­nis apie slap­tą as­me­nų bend­ra­dar­bia­vi­mą su So­vie­tų Są­jun­gos spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis, vei­kia „bu­dė­ji­mo re­ži­mu“. „Nie­kam ne­truk­do­me, pa­tal­pų mums ne­rei­kia, o ir pi­ni­gų mums nie­kas ne­mo­ka“, – LŽ sa­kė pa­šne­ko­vas. Jo nuo­mo­ne, lius­tra­ci­jos pro­ce­so pa­bai­gą Sei­mas pri­va­lo pa­skelb­ti ofi­cia­liai, nes, „kol įsta­ty­mas ga­lio­ja, veiks­mas tu­ri vyk­ti“.

Ta­čiau šie­met ko­mi­si­ja iš­nag­ri­nė­jo vos tris ne­reikš­min­gas by­las. „Ne­ži­nau, kiek dar taip ty­vu­liuo­si­me. At­vi­rai sa­kant, net už­mirš­tu, kad esu Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas“, – pri­si­pa­ži­no A. Ur­mo­nas. Ra­gin­ti val­džią im­tis prie­mo­nių ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas dau­giau ne­ke­ti­na. Jis tei­gia ne­no­rin­tis bū­ti įky­rus, nes anks­tes­ni par­eiš­ki­mai jo­kių re­zul­ta­tų ne­da­vė.

A. Ur­mo­nas ne kar­tą yra par­eiš­kęs kri­tiš­ką po­žiū­rį į lius­tra­ci­ją. Jo nuo­mo­ne, „ne­įga­lus“ įsta­ty­mas, stra­te­gi­jos ir tak­ti­kos sto­ka, tei­si­nė ak­la­vie­tė rei­kia­mo sta­tu­so ne­tu­rin­čią ko­mi­si­ją ver­tė lius­tra­ci­ją tik im­ituo­ti. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, lius­tra­ci­ja sa­vo funk­ci­jų ne­įvyk­dė. Lius­truo­ti bu­vo tik tie as­me­nys, ku­rie jo­kios įta­kos vi­suo­me­ni­niams pro­ce­sams ne­da­rė. Anot A. Ur­mo­no, dau­ge­lio tų, ku­rie ne­bu­vo pri­pa­žin­ti bend­ra­dar­bia­vę su slap­to­sio­mis tar­ny­bo­mis, by­los bu­vo iš­vež­tos, Lie­tu­vo­je li­ko tik „aguo­nos grū­de­liai“. To­dėl teis­mai to­kio bend­ra­dar­bia­vi­mo dau­ge­liu at­ve­jų ne­pri­pa­ži­no.

Se­lek­ty­vu­mas – blo­gas dalykas

LGGRTC va­do­vė B. Bu­raus­kai­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog „pa­gal nor­ma­lią įvy­kių ei­gą“ Sei­mas tu­rė­tų pri­im­ti do­ku­men­tą, pa­vyz­džiui, re­zo­liu­ci­ją, ir pa­skelb­ti, kad lius­tra­ci­jos pro­ce­sas ša­ly­je stab­do­mas ir ko­mi­si­ja nu­sto­ja vei­ku­si. „Ma­nau, kad toks par­la­men­to veiks­mas bū­tų pra­smin­gas. Nes vie­no ar ki­to as­mens bend­ra­dar­bia­vi­mo su KGB pa­grin­di­mas, kaip yra da­bar, - bep­ras­mis. Se­lek­ty­vu­mas šio­je sri­ty­je yra blo­gas da­ly­kas“, – LŽ sa­kė ji.

B. Bu­raus­kai­tė pa­brė­žė, kad Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­ja ti­krai ne­be­tu­ri tos reikš­mės, ko­kią tu­rė­jo anks­čiau. Anot jos, jei no­ri­me ži­no­ti, ką Lie­tu­vo­je vei­kė KGB, bū­ti­na pa­vie­šin­ti vi­sus svar­biau­sius su ta veik­la su­si­ju­sius do­ku­men­tus. „Pag­rin­di­nis da­ly­kas – kaip ta veik­la bu­vo įsisk­ver­bu­si ir skver­bė­si į įvai­rias žmo­gaus gy­ve­ni­mo sri­tis, kaip jis bu­vo tam­po­mas, trau­kia­mas, šan­ta­žuo­ja­mas, ste­bi­mas. Nors pra­ėjo daug me­tų, ma­nau, kad vi­suo­me­nei nau­din­ga ži­no­ti, ką KGB da­rė su jos na­riais“, – tvir­ti­no B. Bu­raus­kai­tė.

Jos tei­gi­mu, Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­jos veik­la ne­pras­min­ga ir dėl to, kad net ir su­rin­kus vi­sus do­ku­men­tus pa­gal da­bar­ti­nę teis­mų pra­kti­ką įro­dy­ti slap­tą as­mens bend­ra­dar­bia­vi­mą su KGB be­veik ne­įma­no­ma. „Jei mū­sų Lius­tra­ci­jos įsta­ty­mas bū­tų lei­dęs su­kur­ti tei­siš­kai kom­pe­ten­tin­gų eks­per­tų gru­pę, ku­ri bū­tų su­si­pa­ži­nu­si su agen­tū­ri­nių by­lų spe­ci­fi­ka, li­ku­siais do­ku­men­tais, bū­tų ga­lė­ju­si kon­sul­tuo­tis su is­to­ri­kais, dir­ban­čiais šio­je sri­ty­je, po­žiū­ris bū­tų bu­vęs ki­toks“, – sa­kė B. Bu­raus­kai­tė.

Įsta­ty­mas fi­na­lo nenumato

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas ne­slė­pė ne­tu­rin­tis nuo­mo­nės, ką rei­kė­tų da­ry­ti su lius­tra­ci­jos pro­ce­su. „Iš nie­kur jo­kių ini­cia­ty­vų šiais klau­si­mais ne­sa­me su­lau­kę“, – LŽ ti­ki­no po­li­ti­kas. Pa­sak jo, „jei dar at­si­ran­da ko­kių nors by­lų“, Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­ja ga­li dirb­ti. A. Pa­ulaus­ko tei­gi­mu, jei­gu bus rei­ka­las, NSGK prie lius­tra­ci­jos grįš „ti­krai ne anks­čiau kaip 2014 me­tų pra­džio­je“.

Klau­si­mas dėl lius­tra­ci­jos pa­bai­gos nu­ste­bi­no ir ki­tą NSGK na­rį kon­ser­va­to­rių Ar­vy­dą Anu­šaus­ką. „O koks čia ga­li bū­ti fi­na­las? Įsta­ty­mas ne­nu­ma­to jo­kių fi­na­lų“, – LŽ sa­kė jis. Esą to­dėl, nors Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­ja sa­vo dar­bą iš tie­sų yra bai­gu­si, pats pro­ce­sas for­ma­liai tę­sia­si.

„Net iš­ve­žus tūks­tan­čius by­lų į Mask­vą, ma­nau, per drą­su bū­tų sa­ky­ti, kad ne­at­si­ras ko­kių nors nau­jų do­ku­men­tų. Šiaip ar taip, yra daug pa­slėp­tos in­for­ma­ci­jos, ir nai­kin­ti įsta­ty­mą da­bar nė­ra pa­grin­do“, - pa­žy­mė­jo A. Anu­šaus­kas.

Nė­ra archyvų

Re­mian­tis iš­li­ku­sia KGB do­ku­men­ti­ne me­džia­ga da­ro­ma prie­lai­da, kad 1940–1991 me­tais su LTSR KGB slap­ta bend­ra­dar­bia­vo apie 118 tūkst. as­me­nų. Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, iki 1990-ųjų ba­lan­džio 11 die­nos bu­vo su­nai­kin­tos 36 237 agen­tų as­mens ir dar­bo by­los, iš kraš­to te­ri­to­ri­jos iš­vež­tos 8539 to­kios by­los. Iš­li­ku­sios ope­ra­ty­vi­nės įskai­tos by­los su­da­ro tik 0,62 proc. vi­so iš­li­ku­sio KGB ar­chy­vo.

Be to, iš­li­ku­sio­se by­lo­se la­bai daug de­fek­tų (iš­plėš­ti la­pai, iš­pjaus­ty­tos agen­tų pa­var­dės). Is­to­ri­kų nuo­mo­ne, 1987–1989 me­tais Lie­tu­vo­je slap­ta bend­ra­dar­biau­ti su KGB ga­lė­jo apie 5 tūkst. as­me­nų. 2000-ai­siais pa­skel­bus sa­va­no­riš­ko pri­si­pa­ži­ni­mo apie bend­ra­dar­bia­vi­mą su slap­to­sio­mis SSRS tar­ny­bo­mis ter­mi­ną, tai pa­da­rė 1589 as­me­nys.

Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­ja per sa­vo veik­lą yra iš­nag­ri­nė­ju­si dau­giau kaip pu­sę tūks­tan­čio by­lų.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.