Lietuvoje

2013.11.04 07:28

Vandalai „įsūdė“ baudą paveldosaugininkams

Denisas Nikitenka, „Lietuvos žinios“2013.11.04 07:28

Klai­pė­dos me­ri­jos val­di­nin­kų pa­skelb­tas ka­ras su pa­sta­tų sie­nų ter­lio­to­jais ėmė at­si­rūg­ti ir vals­ty­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms, rašo „Lietuvos žinios“.

Klai­pė­dos me­ri­jos val­di­nin­kų pa­skelb­tas ka­ras su pa­sta­tų sie­nų ter­lio­to­jais ėmė at­si­rūg­ti ir vals­ty­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms, rašo „Lietuvos žinios“.

10 li­tų bau­da skir­ta Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) Klai­pė­dos te­ri­to­ri­niam pa­da­li­niui už tep­lio­nes ant jo pa­sta­to sie­nų. Nors ši pi­ni­gi­nė sank­ci­ja juo­kin­ga, pa­vel­do­sau­gi­nin­kai įžvel­gia grės­mę, kad esant šiam pre­ce­den­tui jų spren­di­mais ne­pa­ten­kin­ti vei­kė­jai ga­li ty­čia pra­dė­ti ter­lio­ti būs­ti­nės sie­nas. Bau­dos už pa­kar­to­ti­nius pa­žei­di­mus jau sie­kia tūks­tan­čius li­tų.

Klai­pė­die­čių tei­gi­mu, me­ri­ja pa­ti sa­ve tu­rė­tų baus­ti, nes ant sa­vi­val­dy­bės ar jai pa­val­džių įstai­gų pa­sta­tų taip pat pil­na gra­fi­čių.

Bai­mi­na­si keršto

Šie­met uos­ta­mies­čio me­ri­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius ėmė­si kon­kre­čių žy­gių prieš pa­sta­tus gra­fi­čiais ar­ba va­di­na­mai­siais ta­gais (par­ašais) ter­lio­jan­čius van­da­lus.

Klai­pė­dos teis­muo­se iki šiol nag­ri­nė­ja­mos by­los ke­liems pri­čiup­tiems ter­lio­to­jams. Jiems jau skir­tos įspū­din­gos ke­lio­li­ka tūks­tan­čių li­tų sie­kian­čios bau­dos.

Ta­čiau val­di­nin­kų uo­lu­mas ne­pa­ti­ko uos­ta­mies­čio pa­vel­do­sau­gi­nin­kams, ant ku­rių pa­sta­to, esan­čio pa­čio­je se­na­mies­čio šir­dy­je, To­mo g. 2 , sie­nų at­si­ra­do už­ra­šų. „Man yra pri­skir­ta šio pa­sta­to prie­žiū­ra, to­dėl 10 li­tų bau­dą su­mo­kė­siu iš sa­vo ki­še­nės, bus pa­pras­čiau. Mes tie­siog ne­pas­te­bė­jo­me tų už­ra­šų, jie yra ne­di­du­kai, ant pa­sta­to du­rų. Ta­čiau jei mums skir­ta bau­da, ky­la pa­grįs­ta bai­mė, kad pa­vel­do­sau­gi­nin­kams spe­cia­liai bus kerš­tau­ja­ma. Juk mū­sų ins­ti­tu­ci­jos daug kas ne­mėgs­ta, esa­me nu­bau­dę ne vie­ną pa­vel­do­sau­gos ob­jek­tų ne­tvar­kan­tį vers­li­nin­ką, pa­čią Klai­pė­dos me­ri­ją“, – svars­tė KPD Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio vy­riau­sia­sis vals­ty­bi­nis ins­pek­to­rius Lais­vū­nas Ka­va­liaus­kas.

Jam tvar­ka, kai už van­da­lų dar­bą tu­ri at­sa­ky­ti pa­sta­tų sa­vi­nin­kai, at­ro­do keis­ta. „Tar­ki­me, pa­sta­tą val­dan­tis vers­li­nin­kas jau ir taip pa­ti­ria nuo­sto­lių, kai gra­fi­čiais su­bjau­ro­ja­mas jo tur­tas. Ma­ža to, jis dar ir bau­dą gau­na už ne sa­vo dar­bą. Čia tas pats, kas ei­ti gat­ve, gau­ti į vei­dą nuo už­puo­li­ko, nu­ei­ti į po­li­ci­ją ir su­lauk­ti bau­dos už tai, kad ta­ve su­mu­šė. Jei vėl bus su­bjau­ro­tas mū­sų pa­sta­tas, bau­da jau sieks dau­giau kaip 1 tūkst. li­tų“, - pik­ti­no­si L. Ka­va­liaus­kas.

Sa­vęs nebaudžia

Klai­pė­dos me­ri­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Vin­ti­lai­tė LŽ ti­ki­no, kad bau­da pa­vel­do­sau­gi­nin­kams skir­ta pa­grįs­tai. „Tai­syk­lė­se par­ašy­ta, kad ga­din­ti žmo­nių, ins­ti­tu­ci­jų tur­tą api­pai­šant pa­sta­tus drau­džia­ma. O už pa­sta­tų prie­žiū­rą at­sa­ko jų sa­vi­nin­kai, val­dy­to­jai. To­dėl už­fik­sa­vę api­pai­šy­tas KPD pa­sta­to du­ris sky­rė­me mi­ni­ma­lią 10 li­tų bau­dą ir įpa­rei­go­jo­me pa­ša­lin­ti ter­lio­nes. Pa­vel­do­sau­gi­nin­kai nė­ra iš­skir­ti­niai, bau­džia­me vi­sus, ku­rie ne­si­lai­ko tai­syk­lių“, – sa­kė ji.

K. Vin­ti­lai­tė džiau­gė­si, kad vis dau­gė­ja krei­pi­mų­si į po­li­ci­ją dėl api­pai­šy­tų pa­sta­tų. „Vers­li­nin­kai, ins­ti­tu­ci­jos ne­be­nu­mo­ja ran­ka ir ra­šo par­eiš­ki­mus. Su­čiu­pus kal­ti­nin­kus pa­da­ry­ta ža­la at­ly­gi­na­ma iš jų ki­še­nės“, – sa­kė val­di­nin­kė.

Pa­klaus­ta, ar ga­li me­ri­ja baus­ti sa­ve už ne­nu­va­ly­tus gra­fi­čius ant sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių pa­sta­tų, K.Vin­ti­lai­tė at­sa­kė tei­gia­mai. „Ar esa­me sa­ve bau­dę? Dar ne“, – pa­ti­ki­no ji.

Ne­pap­ras­ta nuvalyti

Si­tua­ci­ja, kai bau­do­mis be­siš­vais­tan­ti me­ri­ja pa­ti ne­su­ge­ba su­sit­var­ky­ti sa­vo tur­to, la­biau­siai ne­pa­ti­ko vie­nam at­kak­liau­sių ko­vo­to­jų su gra­fi­ti­nin­kais, uos­ta­mies­čio vi­ce­me­rui Vy­tau­tui Če­pui.

„Iš tie­sų yra daug pa­sta­tų, ku­rie pri­klau­so me­ri­jai ar­ba jai pa­val­džioms ins­ti­tu­ci­joms ir ku­rie sto­vi api­pai­šy­ti bei ne­nu­va­ly­ti. Nuo kai ku­rių pa­vel­do­sau­gos ob­jek­tų nu­va­ly­ti gra­fi­čius itin su­dė­tin­ga. Ter­lio­nių pil­na ant Klai­pė­dos jau­ni­mo cen­tro, bet mes ne­bau­džia­me, nes cen­tro va­do­vas ieš­ko ga­li­my­bių nu­va­ly­ti tuos pie­ši­nius. Su bet kuo jų ne­nu­trin­si, nes ne­ga­li­ma su­bjau­ro­ti se­nų ply­tų“, – pa­sa­ko­jo po­li­ti­kas.

Pa­klaus­tas, ar ne­ma­no, jog už kiek­vie­ną, kad ir ma­žą pie­ši­nu­ką ski­riant bau­das pa­sta­tų sa­vi­nin­kams vyk­do­mas sa­vo­tiš­kas jų te­ro­ras, V.Če­pas ne­drį­so to taip įvar­dy­ti.

„Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius dir­ba sa­vo dar­bą. O kiek kar­tų pa­vel­do­sau­gi­nin­kai yra bau­dę me­ri­ją? Daug. Ne val­di­nin­kai te­ro­ri­zuo­ja pa­sta­tų sa­vi­nin­kus, o gra­fi­čių pie­šė­jai. Bė­da ir ta, kad žmo­nės ne­si­var­gi­na ra­šy­ti par­eiš­ki­mų po­li­ci­jai, tie­siog ne­ma­to pra­smės“, – dės­tė jis.