Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Pajūryje padaugės civilizuotų paplūdimių

Denisas Nikitenka, „Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Klai­pė­dos ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas Dač­kaus­kas ža­da, kad jau ki­tais me­tais iš mir­ties taš­ko pa­ga­liau pa­ju­dės pa­jū­rio da­lies prie Kark­lės inf­ras­truk­tū­ros ge­ri­ni­mas.

Klai­pė­dos ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas Dač­kaus­kas ža­da, kad jau ki­tais me­tais iš mir­ties taš­ko pa­ga­liau pa­ju­dės pa­jū­rio da­lies prie Kark­lės inf­ras­truk­tū­ros ge­ri­ni­mas, rašo „Lietuvos žinios“.

- Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­so maž­daug 12 ki­lo­me­trų pa­jū­rio ruo­žas, bet jis - lau­ki­nis, ne­tu­ri nei gel­bė­to­jų, nei inf­ras­truk­tū­ros. Ka­da ke­ti­na­ma įreng­ti ci­vi­li­zuo­tus pa­plū­di­mius?

- Po il­gų de­ri­ni­mų me­ri­jo­je pa­tvir­tin­tas Bal­ti­jos jū­ros prie­kran­tės de­ta­lu­sis pla­nas, api­man­tis pa­jū­rio ruo­žą prie Kark­lės. Šia­me pla­ne nu­ma­ty­ta įreng­ti vi­są rei­kia­mą pa­plū­di­mio inf­ras­truk­tū­rą prie bu­vu­sios „Žil­vi­čio“ sto­vyk­la­vie­tės. Ma­no­me, jog rea­lių dar­bus bus im­ama­si jau ki­tais me­tais, kai pra­si­dės nau­jas 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės par­amos lai­ko­tar­pis. Pa­plū­di­mio inf­ras­truk­tū­ra – vie­nas pri­ori­te­ti­nių pro­jek­tų, nes ta prob­le­ma ke­lia­ma jau se­niai.

- Iš Klai­pė­dos į Kark­lę be­sid­rie­kian­tis ke­lias va­sa­rą tam­pa ki­lo­me­trus sie­kian­čiu ma­ši­nų kamš­čiu. Dvi­ra­ti­nin­kai, va­žiuo­da­mi plen­tu nuo Kark­lės iki Olan­do Ke­pu­rės, ri­zi­kuo­ja sa­vo gy­vy­be, nes ten nė­ra dvi­ra­čių ta­ko. Šia­me ruo­že ma­ši­nos sta­to­mos kur pa­puo­la, daž­nai su­da­ro­mos ava­ri­nės si­tua­ci­jos. Kaip ža­da­ma spręs­ti tas prob­le­mas?

- Mū­sų ad­mi­nis­truo­ja­mo­je pa­jū­rio da­ly­je tu­ri bū­ti plė­to­ja­mas pa­žin­ti­nis ir dvi­ra­čių tu­riz­mas, ska­ti­na­mos ke­lio­nės dvi­ra­čiais, to­dėl to­kių di­de­lių au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių kaip Meln­ra­gė­je ar Gi­ru­liuo­se ne­bus. Ki­tais me­tais tu­rė­tų bū­ti įreng­ta vie­na nau­ja 22 vie­tų ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lė prie Olan­do Ke­pu­rės. Šiuo me­tu ke­li­nin­kai ren­gia plen­to ruo­žo tarp Kark­lės ir Ku­ku­liš­kių kai­mo re­kons­truk­ci­jos pro­jek­tą. Jį įgy­ven­di­nant bus įreng­tas pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas, ku­ris su­jungs Pa­lan­gą su Klai­pė­da. Tas tri­jų ki­lo­me­trų plen­to ruo­žas bus pri­tai­ky­tas ir dvi­ra­ti­nin­kams.

- Kark­lė, pa­jū­ry­je iš­li­kęs vie­nin­te­lis žve­jų kai­me­lis, itin vi­lio­ja tu­ris­tus, ta­čiau poil­siau­to­jams skir­ta inf­ras­truk­tū­ra - mi­ni­ma­li. Ar jai ne­lem­ta tap­ti ku­ror­ti­niu kai­me­liui, kaip, pa­vyz­džiui, Juo­dkran­tė?

- Kark­lė yra Pa­jū­rio re­gio­ni­nia­me par­ke ir pa­ten­ka į et­no­kul­tū­ri­nį draus­ti­nį. To­dėl šia­me kai­me­ly­je tai­ko­mi la­bai griež­ti rei­ka­la­vi­mai, su­var­žy­mai. Pa­vyz­džiui, nau­ja sta­ty­ba ne­lei­džia­ma, tik at­sta­to­mo­ji, lai­kan­tis se­no­sios ar­chi­tek­tū­ros pri­nci­pų. Šios prie­žas­tys ri­bo­ja tiek mū­sų, tiek vers­li­nin­kų ga­li­my­bes la­biau iš­nau­do­ti vie­to­vę tu­ris­tams pri­trauk­ti, ap­gy­ven­din­ti.

- Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je yra ir uni­ka­lus Vil­hel­mo ka­na­las, pla­tus upių tink­las. Ar pa­kan­ka­mai ski­ria­te dė­me­sio van­dens tu­riz­mui?

- Mū­sų ra­jo­ne van­dens tu­riz­mas plė­to­ja­mas ak­ty­viai. Prie Mi­ni­jos, ki­tų upių yra di­de­lės val­čių, bai­da­rių nuo­mos ba­zės. Dre­ver­no­je pa­sta­ty­ta val­čių ir ma­žų­jų lai­ve­lių prie­plau­ka, pa­na­šias ke­ti­na­ma įreng­ti ir Gargž­duo­se prie Mi­ni­jos, Prie­ku­lė­je. Kaip ži­no­te, Dre­ver­no­je sta­to­mas ir uni­ka­lus se­no­vi­nis lai­vas, va­di­na­ma­sis rei­ze­ris. Šis į ku­rė­ną pa­na­šus lai­vas plau­kios Kur­šių ma­rio­mis, už­suks į Ni­dą, Juo­dkran­tę, Klai­pė­dą ir rek­la­muos mū­sų ra­jo­ną kaip van­dens tu­riz­mo kraš­tą. Yra įre­gis­truo­tas ir nau­jas van­dens marš­ru­tas nuo Dre­ver­nos iki Kin­tų, nuo Ven­tės ra­go iki Juo­dkran­tės ir at­gal.

- Daug žmo­nių prieš še­še­rius me­tus įsi­gi­jo na­mus ša­lia Klai­pė­dos, ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, su­si­for­ma­vo iš­ti­si nau­ja­ku­rių kvar­ta­lai. Ar eko­no­mi­kos kri­zė jų ne­iš­gi­nė?

- Kiek man ži­no­ma, nie­kas ne­ban­kru­ta­vo, ta­čiau kri­zė pri­stab­dė ma­si­nį kraus­ty­mą­si. Klai­pė­dos ra­jo­nas to­liau iš­liks pa­trauk­lus, nes ša­lia yra uos­ta­mies­tis, di­de­lių pra­mo­nės įmo­nių, ne­men­ka dar­bo pa­siū­la. Žmo­nės ke­lia­si čia gy­ven­ti. De­ta­lia­ja­me pla­ne nau­joms sta­ty­boms esa­me nu­ma­tę di­džiu­lę, dau­giau kaip 3 tūkst. hek­ta­rų, te­ri­to­ri­ją prie Slen­gių, Ket­ver­gių, Ma­zū­riš­kių, Triu­še­lių.

- Klai­pė­dos ra­jo­no cen­trą – Gargž­dus – be­ne la­biau­siai gar­si­na fut­bo­lo klu­bas „Ban­ga“. Ar fut­bo­las ra­jo­ne iš tie­sų toks po­pu­lia­rus?

- Šis klu­bas įkur­tas 1966-ai­siais, tai­gi tu­ri la­bai se­nas tra­di­ci­jas. Ja­me iš­au­go gar­sūs fut­bo­li­nin­kai Ar­mi­nas Nar­be­ko­vas, Rai­mon­das Žu­tau­tas, ki­ti. Me­ri­ja rė­mė ir rems fut­bo­lo žai­dė­jus. Šie­met sky­rė­me 100 tūkst. li­tų pro­fe­sio­na­lų ko­man­dai ir 400 tūkst. li­tų – vai­kų. Fut­bo­las Gargž­duo­se la­bai mėgs­ta­mas. Mies­te yra net du dirb­ti­nės dan­gos sta­dio­nai, vie­na­me jų įreng­tas ge­ras apš­vie­ti­mas, to­dėl čia ga­li­ma rung­ty­niau­ti bet ku­riuo par­os me­tu.

- Gal žmo­nės ei­na žiū­rė­ti fut­bo­lo dėl to, kad Gargž­duo­se jau ke­lin­tus me­tus ne­vei­kia ki­no tea­tras?

- Ki­no tea­tras už­da­ry­tas, nes yra re­kons­truo­ja­mas. Ki­tais me­tais du­ris at­vers ne tik mo­der­ni ki­no sa­lė, bet ir, ko ge­ro, vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je ki­no apa­ra­tū­ros mu­zie­jus ta­me pa­čia­me pa­sta­te. Bus de­mons­truo­ja­mi įvai­riau­si skir­tin­gų lai­ko­tar­pių ki­no in­dus­tri­jos eks­po­na­tai.

 

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.