Lietuvoje

2013.10.16 10:00

Ligoninių sujungimas – paslaptis jų vadovams

Rūta Grigolytė, „Lietuvos žinios“2013.10.16 10:00

Sos­ti­nės val­džia bran­di­na mįs­lin­gą su­ma­ny­mą su­jung­ti Vil­niaus mies­to kli­ni­ki­nę li­go­ni­nę ir Vil­niaus mies­to psi­chi­kos svei­ka­tos cen­trą. Dvie­jų vi­siš­kai skir­tin­gas pa­slau­gas tei­kian­čių vie­šų­jų įstai­gų va­do­vai ti­ki­na ne­gau­nan­tys jo­kios in­for­ma­ci­jos apie pla­nuo­ja­mą pert­var­ką, o tai ke­lia įta­ri­mų, jog kaž­kam par­ūpo pa­trauk­li te­ri­to­ri­ja Va­sa­ros gat­vė­je.

Sos­ti­nės val­džia bran­di­na mįs­lin­gą su­ma­ny­mą su­jung­ti Vil­niaus mies­to kli­ni­ki­nę li­go­ni­nę ir Vil­niaus mies­to psi­chi­kos svei­ka­tos cen­trą. Dvie­jų vi­siš­kai skir­tin­gas pa­slau­gas tei­kian­čių vie­šų­jų įstai­gų va­do­vai ti­ki­na ne­gau­nan­tys jo­kios in­for­ma­ci­jos apie pla­nuo­ja­mą pert­var­ką, o tai ke­lia įta­ri­mų, jog kaž­kam par­ūpo pa­trauk­li te­ri­to­ri­ja Va­sa­ros gat­vė­je, rašo „Lietuvos žinios“.

Klau­si­mas, ar pri­tar­ti Vil­niaus mies­to kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės ir Vil­niaus mies­to psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro su­jun­gi­mui į vie­ną ju­ri­di­nį as­me­nį – vie­šą­ją įstai­gą Vil­niaus An­ta­kal­nio kli­ni­ki­nę li­go­ni­nę, į sos­ti­nės ta­ry­bos šian­die­ni­nio po­sė­džio dar­bot­var­kę bu­vo įtrauk­tas dar pra­ėju­sią sa­vai­tę. LŽ pra­dė­jus do­mė­tis, kaip ra­do­si ši ini­cia­ty­va, me­ri­jos at­sto­vai su­sku­bo pra­neš­ti, kad klau­si­mas iš dar­bot­var­kės iš­brauk­tas.

Kam ki­lo idė­ja?

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, Svei­ka­tos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Vi­ta­li­ja Kliu­kie­nė pa­tvir­ti­no, kad jos at­sto­vau­ja­ma So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ja pa­pra­šė „kol kas at­siim­ti šį klau­si­mą, nes jis nė­ra ge­rai par­uoš­tas po­sė­džiui". „Kai pa­dis­ku­tuo­si­me, taip pat ir su vi­suo­me­ne, ta­da teik­si­me. Yra klau­si­mų, ką lai­mė­si­me to­kia pert­var­ka, kad vi­siems bū­tų sma­gu ir ge­ra. Ver­ti­ni­mus pa­teiks ir ko­mi­te­tas, ir li­go­ni­nės, gal­būt vi­suo­me­nė, bend­ruo­me­nės“, – LŽ sa­kė sos­ti­nės po­li­ti­kė.

V. Kliu­kie­nės tei­gi­mu, pa­siū­ly­mą dėl reor­ga­ni­za­ci­jos pa­tei­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Svei­ka­tos ap­sau­gos sky­rius. Jo ve­dė­ja Ri­man­ta Ro­žans­kai­tė ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kė at­sa­ky­ti į LŽ klau­si­mus ir nu­ro­dė juos teik­ti me­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių tar­ny­bai.

Sos­ti­nės ta­ry­bos opo­zi­ci­jo­je dir­ban­čio kon­ser­va­to­riaus Val­do Ben­kuns­ko ži­nio­mis, idė­ja su­jung­ti dvi vie­šą­sias įstai­gas pir­miau­sia ki­lo tarp val­dan­čio­sios dau­gu­mos na­rių. „Ta­čiau svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Vy­te­nis And­riu­kai­tis pa­pra­šė, kad šis klau­si­mas bū­tų de­ri­na­mas su jo va­do­vau­ja­ma mi­nis­te­ri­ja, to­dėl me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas ati­dė­jo jį bent iki ki­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio. Ar bus at­siž­velg­ta į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­nę, ne­aiš­ku, bet ji, kiek ži­nau, yra skep­tiš­ka“, – sa­kė jis.

V. Ben­kuns­kas pa­žy­mė­jo, kad Va­sa­ros gat­vė­je esan­ti te­ri­to­ri­ja ir pa­sta­tai jau se­niai at­si­dū­rė dė­me­sio cen­tre, da­lis sta­ti­nių yra net įtrauk­ti į pri­va­ti­zuo­ti­nų są­ra­šą. „Anks­čiau Psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro di­rek­to­rius no­rė­jo pats su­tvar­ky­ti te­ri­to­ri­ją, ne­nau­do­ja­mą plo­tą, bet val­džia ne­lei­do. Da­bar, ma­nau, pa­grin­di­nė min­tis yra ne tiek tei­si­nis įstai­gų su­jun­gi­mas, o ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pro­jek­tai“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­rius.

Me­ri­jos So­cia­li­nių rei­ka­lų ir svei­ka­tos de­par­ta­men­to Svei­ka­tos ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Kris­ti­na And­riuš­kai­tė ti­ki­no, kad iš Va­sa­ros gat­vės Vil­niaus mies­to psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro iš­kel­ti esą ne­ke­ti­na­ma. Ta­čiau min­tys apie tai, ar reor­ga­ni­za­ci­ja ne­tap­tų pir­mu žings­niu sie­kiant tai pa­da­ry­ti at­ei­ty­je, ne­duo­da ra­my­bės šios įstai­gos va­do­vui Mar­ty­nui Mar­cin­ke­vi­čiui.

Nei dis­ku­si­jų, nei argumentų

„Ne­gau­na­me jo­kios in­for­ma­ci­jos. Dėl to ir ky­la įvai­riau­sių min­čių, ko­dėl rei­kė­jo taip sku­bo­tai ini­ci­juo­ti pert­var­kos svars­ty­mą“, – LŽ sa­kė Vil­niaus mies­to psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro di­rek­to­rius M.Mar­cin­ke­vi­čius. Iki šiol jam te­bu­vo pra­neš­ta, kad bus spren­džia­ma dėl reor­ga­ni­za­ci­jos - ne­bū­ta nei dis­ku­si­jų, ne­pa­teik­ta nei ar­gu­men­tų.

„Mo­ty­vai vi­siš­kai ne­aiš­kūs. Pir­miau­sia tu­rė­tu­me įver­tin­ti, ko­kia nau­da iš to bū­tų pa­cien­tui, ta­da – ko­kia eko­no­mi­nė nau­da. Da­bar jo­kių skai­čia­vi­mų ne­ma­tė­me, nie­kas ne­ga­lė­jo pa­teik­ti jo­kių ar­gu­men­tų. Abi įstai­gos per me­tus tu­ri de­šim­tis tūks­tan­čių pa­cien­tų, jo­se dir­ba daug žmo­nių. Vi­sa tai tu­ri bū­ti la­bai at­sa­kin­gai ana­li­zuo­ja­ma, skai­čiuo­ja­ma, de­ri­na­ma“, – aiš­ki­no M. Mar­cin­ke­vi­čius.

Pa­na­šiai kal­bė­jo ir Vil­niaus mies­to kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės di­rek­to­rius Hen­ri­kas Ule­vi­čius. Jis taip pat ti­ki­no ne­gir­dė­jęs jo­kių ar­gu­men­tų, ko­dėl mi­nė­ta pert­var­ka tu­rė­tų bū­ti vyk­do­ma. „Vis­kas da­ro­ma slap­ta, su ma­ni­mi apie tai ne­kal­bė­ta“, – pa­žy­mė­jo H. Ule­vi­čius.

Ne­tu­ri nie­ko bendra

Ban­dy­da­mas pats įžvelg­ti no­ro su­jung­ti įstai­gas lo­gi­ką, M.Mar­cin­ke­vi­čius at­sa­ky­mo taip pat ne­ra­do. Vil­niaus mies­to psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tras tei­kia an­tri­nio ly­gio psi­chia­tri­jos sta­cio­na­ri­nes, die­nos sta­cio­na­ro ir am­bu­la­to­ri­nes pa­slau­gas. Kli­ni­ki­nė li­go­ni­nė – an­tri­nes bei tre­ti­nes sta­cio­na­ri­nes, am­bu­la­to­ri­nes svei­ka­tos prie­žiū­ros, die­nos chi­rur­gi­jos, ki­ne­zi­te­ra­pi­jos, slau­gos, pa­to­lo­gi­jos pa­slau­gas.

„Įs­tai­gų tei­kia­mos pa­slau­gos vi­siš­kai ne­si­dub­liuo­ja. Mes tu­ri­me tik psi­chia­tri­ją, ir nie­ko ki­to, o ko­le­gos ne­tu­ri nie­ko bend­ra su psi­chia­tri­ja. Rim­ta eko­no­mi­nė nau­da su­jun­giant gy­dy­mo įstai­gas bū­na ta­da, kai jun­gia­mos be­si­dub­liuo­jan­čios bran­gios tar­ny­bos, pa­vyz­džiui, la­bo­ra­to­ri­jos“, – aiš­ki­no M. Mar­cin­ke­vi­čius. La­bai ne­daug, jo ma­ny­mu, te­pa­vyk­tų su­tau­py­ti ir ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jų sąs­kai­ta.

M. Mar­cin­ke­vi­čius pri­si­pa­ži­no, kad jam toks sku­bo­tu­mas su­ke­lia min­čių apie ko­kius nors in­te­re­sus, ku­rie vie­šai ne­atsk­lei­džia­mi. „Mums nuo­lat ne­ra­mu, nes esa­me įsi­kū­rę ge­ro­je vie­to­je. Ban­dy­mų par­duo­ti mū­sų te­ri­to­ri­ją ir iš­kel­din­ti pa­cien­tus jau esa­me pa­ty­rę“, – kal­bė­jo jis.

Kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės va­do­vas H. Ule­vi­čius taip pat mi­nė­jo, kad, re­gis, yra pla­nuo­ja­ma par­duo­ti „ga­ba­liu­ką“ Vil­niaus mies­to psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro, ir į jo va­do­vau­ja­mą įstai­gą per­kel­ti Ge­ron­top­si­chia­tri­jos sky­rių. „Ne­tu­rė­tu­me jo kur dė­ti, nė­ra vie­tos. Su pa­cien­tais gal­būt no­rė­tų ir dar­buo­to­jus per­kel­ti, pa­skui juos rei­kė­tų at­leis­ti. Bet apie tai nie­kas ne­šne­ka“, – pa­žy­mė­jo jis.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius