Lietuvoje

2013.09.30 07:19

Ginklas – už garbės žodį

Kazys Kazakevičius, „Lietuvos žinios“2013.09.30 07:19

Pa­kei­tus psi­chi­kos svei­ka­tos pa­žy­mų no­rin­tie­siems įsi­gy­ti ir lai­ky­ti gink­lą iš­da­vi­mo tvar­ką, jas iš­duo­dan­tys psi­chia­trai pri­vers­ti va­do­vau­tis in­for­ma­ci­ja, ku­ri... Lie­tu­vo­je ne­sis­te­mi­na­ma, ar­ba pa­sik­liau­ti be­si­krei­pian­čio­jo gar­bės dek­la­ra­ci­ja, rašo „Lietuvos žinos“.

Pa­kei­tus psi­chi­kos svei­ka­tos pa­žy­mų no­rin­tie­siems įsi­gy­ti ir lai­ky­ti gink­lą iš­da­vi­mo tvar­ką, jas iš­duo­dan­tys psi­chia­trai pri­vers­ti va­do­vau­tis in­for­ma­ci­ja, ku­ri... Lie­tu­vo­je ne­sis­te­mi­na­ma, ar­ba pa­sik­liau­ti be­si­krei­pian­čio­jo gar­bės dek­la­ra­ci­ja, rašo „Lietuvos žinos“.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis lie­pos 23-ią­ją pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo va­do­vau­da­mie­si psi­chia­trai, iš­duo­da­mi pa­žy­mą gink­lui įsi­gy­ti, pri­va­lo at­siž­velg­ti į tai, ar per pa­sta­ruo­sius 10 me­tų be­si­krei­pian­čia­jam bu­vo rei­ka­lin­ga psi­chia­tro pa­gal­ba, ir ko­kia. Ta­čiau bend­ra in­for­ma­ci­ja apie psi­chi­kos li­go­nius mū­sų ša­ly­je ne­kau­pia­ma jau be­veik dvi­de­šimt­me­tį, kai Lie­tu­vai kei­čiant so­viet­me­čiu ga­lio­ju­sią tvar­ką ir sa­vo įsta­ty­mų ba­zę de­ri­nant prie Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tei­sės ak­tų nor­mų bu­vo pa­nai­kin­tas ser­gan­čių­jų psi­chi­kos svei­ka­tos li­go­mis re­gis­tras.

To­dėl nau­ją­ją pa­žy­mų apie psi­chi­kos svei­ka­tą iš­da­vi­mo tvar­ką psi­chia­trai va­di­na rea­ni­muo­tu so­viet­me­čio re­lik­tu. Jie sa­ko esan­tys pri­vers­ti be­veik bur­ti iš ka­vos tirš­čių ar­ba pa­ti­kė­ti vien as­mens žo­džiais. Mat pa­žy­mos pra­šan­čia­jam siū­lo­ma už­pil­dy­ti gar­bės dek­la­ra­ci­ją, ku­rio­je šis tu­rė­tų pri­si­pa­žin­ti, ar nė­ra anks­čiau gy­dę­sis, ar tu­ri ko­kių nors psi­chi­kos svei­ka­tos prob­le­mų. Ta­čiau pa­pras­tai nie­kas ne­lin­kęs apie tai at­vi­rau­ti. Psi­chia­trai pa­žy­mi ir ki­tą, jų nuo­mo­ne, pa­vo­jin­gą ten­den­ci­ją – jie pa­ma­žu vis la­biau įtrau­kia­mi į ad­mi­nis­tra­ci­nius rei­ka­lus.

Bū­ri­mas iš ka­vos tirščių

Ma­ri­jam­po­lės pir­mi­nės svei­ka­tos cen­tro Psi­chi­kos svei­ka­tos sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Ja­sio­nis LŽ sa­kė ne­įsi­vaiz­duo­jan­tis, kaip pa­ti­krin­ti, ar per pa­sta­ruo­sius 10 me­tų as­muo ne­si­krei­pė į psi­chia­trus, ar jam ne­bu­vo teik­ta pa­gal­ba, ar jis ne­var­to­ja ra­mi­na­mų­jų vais­tų. „Jei be­si­krei­pian­ty­sis vi­są lai­ką gy­ve­no vie­no­je vie­to­je, vie­na­me mies­te, in­for­ma­ci­ją dar įma­no­ma su­rink­ti. Ta­čiau žmo­gus ga­li bū­ti at­vy­kęs iš vi­sai ki­to Lie­tu­vos kraš­to, apie jį ga­li bū­ti nie­ko ne­ži­no­ma, o jis pats tai ga­li ir nu­ty­lė­ti. Tad mes net ne­ži­no­me, ku­riems Lie­tu­vos gy­dy­to­jams siųs­ti užk­lau­sas. Be­je, as­muo ga­lė­jo gy­dy­tis pri­va­čiai ar­ba ano­ni­miš­kai“, – pa­brė­žė gy­dy­to­jas.

A. Ja­sio­nis pri­si­mi­nė, kad anks­čiau eg­zis­ta­vo ser­gan­čių­jų psi­chi­kos li­go­mis aps­kai­ta, ir gy­dy­to­jai kom­piu­te­ri­nė­se duo­me­nų ba­zė­se ga­lė­da­vo ma­ty­ti, ar as­muo įtrauk­tas į šį są­ra­šą. Ta­čiau 1995 me­tais įsi­ga­lio­jus Psi­chi­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mui bei ki­tiems tei­sės ak­tams, apib­rė­žian­tiems li­go­nių tei­sę į pri­va­tu­mą, bend­ras ser­gan­čių­jų psi­chi­kos svei­ka­tos li­go­mis re­gis­tras bu­vo pa­nai­kin­tas. Tie­sa, psi­chi­kos svei­ka­tos cen­trai pra­dė­jo su­da­ri­nė­ti sa­vo są­ra­šus, ku­riais me­di­kai tar­pu­sa­vy­je keis­tis ne­ga­li. Tai įma­no­ma tik pa­tei­kus užk­lau­są apie kon­kre­tų as­me­nį.

Ne­sant bend­ros duo­me­nų ba­zės, vi­sa at­sa­ko­my­bė iš­duo­dant pa­žy­mas, A. Ja­sio­nio tei­gi­mu, už­krau­na­ma pa­žy­mą pa­si­ra­šan­čiam me­di­kui. Ta­čiau daž­niau­siai jis ne­dis­po­nuo­ja rei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie be­si­krei­pian­tį­jį. „Bent mi­ni­ma­lią in­for­ma­ci­ją gal­būt bū­tų ga­li­ma su­rink­ti re­mian­tis li­go­nių ka­sų duo­me­ni­mis. Ta­čiau to­kios ga­li­my­bės mes, gy­dy­to­jai, ne­tu­ri­me“, – tvir­ti­no A. Ja­sio­nis.

Sovietmečio reliktas

Lie­tu­vos psi­chia­trų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas dr. Al­vy­das Na­vic­kas LŽ pri­si­pa­ži­no, kad aso­cia­ci­ja prieš­ta­ra­vo to­kiai Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) nu­sta­ty­tai tvar­kai. Ta­čiau mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kai spe­cia­lis­tų ne­no­rė­jo gir­dė­ti. „Gy­dy­to­jai psi­chia­trai pa­lie­ka­mi dvip­ras­miš­ko­je si­tua­ci­jo­je – per su­si­ti­ki­mą su be­si­krei­pian­čiu as­me­niu jie ne­ga­li tin­ka­mai at­lik­ti eks­per­ti­zės, nes ne­tu­ri pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos. Ta­čiau jiems bet ko­kiu at­ve­ju už­krau­na­ma at­sa­ko­my­bė. Be to, da­bar su­si­da­ro par­adok­sa­li si­tua­ci­ja: kiek­vie­nas al­ko­ho­liu pikt­nau­džiau­jan­tis ar dep­re­si­ja ser­gan­tis, bet ne­ban­dęs gy­dy­tis žmo­gus ga­li lais­vai gau­ti pa­žy­mą gink­lui įsi­gy­ti. Ta­čiau tas, ku­ris bent kar­tą bu­vo at­ėjęs pra­šy­ti psi­chia­tro pa­gal­bos, to­kios pa­žy­mos ne­be­ga­lės gau­ti“, – ku­rio­zi­nę pa­dė­tį api­bend­ri­no Lie­tu­vos psi­chia­trų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas.

A. Na­vic­kas ne­slė­pė, kad aso­cia­ci­ja prieš­ta­ra­vo ir SAM su­da­ry­tam są­ra­šui li­gų, ku­rio­mis per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį sir­gu­siems as­me­nims ne­ga­li bū­ti iš­duo­tas lei­di­mas įsi­gy­ti bei lai­ky­ti gink­lą. Il­ga­me­tis gy­dy­to­jas įsi­ti­ki­nęs, kad žmo­nes „rei­kė­tų rū­šiuo­ti“ ne pa­gal li­gas, o pa­gal jų el­ge­sį vi­suo­me­nė­je. Ir tik tuo­met, kai pa­gei­dau­jan­čio­jo gau­ti lei­di­mą įsi­gy­ti gink­lą el­ge­sys ke­lia ne­ri­mą ar abe­jo­nių dėl jo tin­ka­mu­mo tu­rė­ti gink­lą, jį nu­kreip­ti pas me­di­kus. Ta­čiau ta­da jau ti­krai rei­kė­tų su­rink­ti vi­sus duo­me­nis apie to­kį as­me­nį iš gy­dy­mo įstai­gų, po­li­ci­jos, darb­da­vio, ar­ti­miau­sios jo ap­lin­kos. Vi­sais ki­tais at­ve­jais di­des­nę įta­ką tu­rė­tų tu­rė­ti ne psi­chia­trų pa­žy­ma, bet bend­ruo­me­nė, ku­rio­je tas žmo­gus gy­ve­na ar dir­ba.

Pa­žy­mą gau­ti da­bar lengviau

Pa­pra­šy­ta pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją, SAM at­siun­tė pa­aiš­ki­ni­mą, pa­si­ra­šy­tą Mo­ti­nos ir vai­ko svei­ka­tos val­dy­bos Vai­kų svei­ka­tos sky­rius vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ge­no­vai­tės Pa­ulaus­kie­nės. SAM val­di­nin­kė LŽ ti­ki­no, kad nau­jo­sios re­dak­ci­jos do­ku­men­te dau­ge­liu at­ve­jų as­me­nims nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mai ne­be to­kie griež­ti. „Ta­čiau kiek­vie­nu in­di­vi­dua­liu at­ve­ju, kai pa­sveiks­ta­ma nuo trum­pa­lai­kių simp­to­mi­nių psi­chi­kos su­tri­ki­mų, dėl ga­li­my­bės įsi­gy­ti ar tu­rė­ti gink­lą spren­džia gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­nė ko­mi­si­ja“, – pa­brė­žė SAM val­di­nin­kė.

Anot G. Pa­ulaus­kie­nės, as­muo, pa­gei­dau­jan­tis gau­ti lei­di­mą įsi­gy­ti gink­lą, pil­do gar­bės dek­la­ra­ci­ją apie sa­vo svei­ka­tą. Ji bei as­mens svei­ka­tos kor­te­lė me­di­ci­nos įstai­go­je yra sau­go­ma 15 me­tų nu­sto­jus lan­ky­tis li­go­niui. Tad gy­dy­mo įstai­gos ga­li keis­tis in­for­ma­ci­ja apie kon­kre­čius as­me­nis.

Vals­ty­bi­nio psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Rus­tei­ka LŽ pa­ti­ki­no, kad iš tie­sų da­bar be­si­krei­pian­čia­jam ti­krai leng­viau gau­ti psi­chia­tro pa­žy­mą gink­lui įsi­gy­ti. Ta­čiau jis pa­brė­žė, kad me­di­kams nau­jo­ji tvar­ka ke­lia daug rū­pes­čių, nes se­niai nė­ra jo­kio ser­gan­čių­jų vi­suo­ti­nio re­gis­tro, nė­ra jo­kios dis­pan­se­ri­za­ci­jos. „Pa­žy­mų iš­da­vi­mo tai­syk­lės su­kur­tos re­mian­tis ES di­rek­ty­vo­mis. Ta­čiau yra gar­bės dek­la­ra­ci­ja, ku­rią žmo­gus pa­si­ra­šo. Rei­kia dau­giau pa­si­ti­kė­ti žmo­nė­mis ir jų są­mo­nin­gu­mu“, – kal­bė­jo M. Rus­tei­ka. Pa­sak jo, ne li­ga tu­rė­tų lem­ti, bet žmo­gaus są­mo­nin­gu­mas, kaip jis lai­ko­si vi­suo­ti­nai pri­im­tų tai­syk­lių ir nor­mų.

Pa­žy­mų rei­kės daug kam

Di­de­lę psi­chia­tro pa­tir­tį tu­rin­tis A. Na­vic­kas pa­brė­žė, kad vi­suo­me­nės psi­chi­nės svei­ka­tos ge­ri­ni­mas tu­ri bū­ti sie­kia­my­bė, tai ne­tu­rė­tų kel­ti bai­mės. „Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai tei­gia, kad nau­ja tvar­ka ban­do­ma ap­sau­go­ti vi­suo­me­nę. Ta­čiau nuo to ji sau­ges­nė ne­tam­pa. Net prieš­in­gai – da­ro­si silp­nes­nė ir pa­vo­jin­ges­nė. Vis­kas ap­vers­ta aukš­tyn ko­jom, kaip bu­vo ir so­viet­me­čiu“, – įsi­ti­ki­nęs Lie­tu­vos psi­chia­trų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas.

Jis taip pat pa­žy­mė­jo, kad pa­sta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vo­je aki­vaiz­dūs ban­dy­mai psi­chia­trus dar la­biau įtrauk­ti į ad­mi­nis­tra­ci­nius rei­ka­lus. Aso­cia­ci­ją jau pa­sie­kė SAM par­eng­ti tei­sės ak­tų pro­jek­tai, kad psi­chia­trų pa­žy­mų rei­kė­tų ir vi­siems as­me­nis, gau­nan­tiems tei­sę dirb­ti su slap­tais do­ku­men­tais, ne­išs­ki­riant nei tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų ar va­do­vų, nei mi­nis­trų, Sei­mo na­rių ar pre­zi­den­to. Su­da­ry­tas ir pre­li­mi­na­rus są­ra­šas li­gų, ku­rių ka­muo­ja­mi žmo­nės ne­ga­lė­tų gau­ti to­kių pa­žy­mų. „Tarp jų yra įvar­dy­ta fo­bi­ja – bai­mės jaus­mas. Tad jei­gu as­muo bi­jo, pa­vyz­džiui, odon­to­lo­go, jis jau ne­ga­lė­tų dirb­ti su slap­tais do­ku­men­tais. Tai juk vi­siš­kas ab­sur­das“, – ste­bė­jo­si A. Na­vic­kas.

Pa­sak jo, dar di­des­nę nuo­sta­bą ke­lia Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų no­ras su­si­pa­žin­ti su Li­go­nių ka­sos tu­ri­mais duo­me­ni­mis apie žmo­nes, ku­rie gy­do­si ar yra gy­dę­si pas psi­chia­trus. Tai, pa­sak Lie­tu­vos psi­chia­trų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to, bū­tų ne kas ki­ta, kaip di­džiau­siais žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mas.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.