Lietuvoje

2013.09.26 08:20

Patobulintas Tautinių mažumų įstatymo projektas irgi kelia aistras

Roberta Tracevičiūtė, „Lietuvos žinios“2013.09.26 08:20

Il­gai lauk­tas pa­to­bu­lin­tas Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas – jau par­eng­tas. Jo nuo­sta­tos dėl to, kas bus lai­ko­ma tau­ti­ne ma­žu­ma, tei­sės var­to­ti jos kal­bą vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­go­se, ga­li­my­bės ir ne­lie­tu­viš­kai ra­šy­ti gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių, gat­vių pa­va­di­ni­mus, ke­lia daug ais­trų.

Il­gai lauk­tas pa­to­bu­lin­tas Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas – jau par­eng­tas. Jo nuo­sta­tos dėl to, kas bus lai­ko­ma tau­ti­ne ma­žu­ma, tei­sės var­to­ti jos kal­bą vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­go­se, ga­li­my­bės ir ne­lie­tu­viš­kai ra­šy­ti gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių, gat­vių pa­va­di­ni­mus, ke­lia daug ais­trų, rašo „Lietuvos žinios“.

Įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­sie­kė Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ją ir tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas Stra­te­gi­nia­me ko­mi­te­te. Pir­mi­nis pro­jek­to va­rian­tas et­ni­nių gru­pių at­sto­vams bu­vo pri­sta­ty­tas dar pa­va­sa­rį, ta­čiau dėl pa­žer­tos kri­ti­kos at­siim­tas to­bu­lin­ti.

Da­bar­ti­nis va­rian­tas, anot kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tro Ed­var­do Tru­se­vi­čiaus, taip pat nė­ra ga­lu­ti­nis. Ta­čiau jis ti­ki­si, kad iki me­tų pa­bai­gos, kai nu­ma­ty­ta pri­im­ti šį įsta­ty­mą, dėl jo bus ras­tas su­ta­ri­mas.

Daug ką spręs­tų merijos

Pa­gal pro­jek­tą, sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se tau­ti­nė ma­žu­ma su­da­ro ne ma­žiau kaip 25 proc. gy­ven­to­jų (nau­jau­sio vi­suo­ti­nio gy­ven­to­jų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis), jos at­sto­vai tu­ri tei­sę raš­tu ar žo­džiu gim­tą­ja kal­ba kreip­tis į sa­vi­val­dy­bių įstai­gas ir pa­da­li­nius ir žo­džiu gau­ti at­sa­ky­mą.

Tau­ti­nės ma­žu­mos gau­siai gy­ve­na­mo­se sa­vi­val­dy­bė­se et­ni­nės gru­pės kal­ba ga­lė­tų bū­ti tei­kia­ma vie­ša in­for­ma­ci­ja apie svei­ka­tos ap­sau­gą, vie­šo­sios tvar­kos už­ti­kri­ni­mą, as­me­nų sau­gu­mą, taip pat pir­mi­nė tei­si­nė pa­gal­ba, rin­ki­mų in­for­ma­ci­ja.

Taip pat bū­tų įtvir­tin­ta tei­sė tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba ra­šy­ti gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių, gat­vių, vals­ty­bi­nio ir sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­vi­mo su­bjek­tų, to­pog­ra­fi­nių ženk­lų pa­va­di­ni­mus. Jie gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­vė­je, ku­rio­je tau­ti­nė ma­žu­ma su­da­ro ne ma­žiau kaip ket­vir­ta­da­lį gy­ven­to­jų, ga­lė­tų bū­tų ra­šo­mi vals­ty­bi­ne ir tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba.

Spren­di­mą dėl krei­pi­mo­si į Vy­riau­sy­bę dėl gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės pa­va­di­ni­mo, to­pog­ra­fi­nio ženk­lo už­ra­šo pri­im­tų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, o pa­va­di­ni­mus nu­sta­ty­ta tvar­ka su­teik­tų Vy­riau­sy­bė. Spren­di­mą dėl gat­vės pa­va­di­ni­mo su­tei­ki­mo tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba ga­lė­tų pri­im­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, o dėl sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jų pa­va­di­ni­mų ra­šy­mo pa­pil­do­mo­je len­te­lė­je tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius. Spren­di­mus dėl gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mo tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­se pri­im­tų ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius, dėl biu­dže­ti­nės įstai­gos pa­va­di­ni­mo už­ra­šy­mo pa­pil­do­mo­je len­te­lė­je tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba – jos va­do­vas.

Aki­ra­ty­je – 8 savivaldybės

E. Tru­se­vi­čiaus tei­gi­mu, vie­to­vių, ku­rio­se tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vai su­da­ro bent 25 proc. gy­ven­to­jų, esa­ma aš­tuo­nio­se sa­vi­val­dy­bė­se: Vil­niaus, Šal­či­nin­kų, Tra­kų, Šven­čio­nių, Va­rė­nos, Za­ra­sų ra­jo­nų, Vi­sa­gi­no ir Elek­trė­nų. Jo­se dau­giau­sia gy­ve­na len­kų ar ru­sų tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vai.

Vi­ce­mi­nis­tras aiš­ki­no, kad mi­nė­tos pro­jek­to nuo­sta­tos su­teik­tų ga­li­my­bę tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bą pla­čiau var­to­ti ne vi­so­je sa­vi­val­dy­bė­je, o tik to­je jos da­ly­je, kur – bent ket­vir­ta­da­lis gy­ven­to­jų pri­klau­so et­ni­nei gru­pei. Pa­vyz­džiui, Onuš­ky­je gy­ve­nan­tys ke­li pro­cen­tai tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vų ne­ga­lės pa­si­nau­do­ti šia tei­se, o ta­me pa­čia­me Tra­kų ra­jo­ne, tik ki­to­je vie­to­vė­je, kur 80 proc. gy­ven­to­jų su­da­ro tau­ti­nės ma­žu­mos at­sto­vai, to­kia ga­li­my­bė at­si­ras.

„No­rė­čiau pa­brėž­ti, kad tai nė­ra im­pe­ra­ty­vio­ji tei­sė, tai – ga­li­my­bė. Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos, įver­ti­nu­sios, ar yra rea­lus po­rei­kis, pa­čios spręs, ver­ta joms ta tei­se nau­do­tis, ar ne. Šis klau­si­mas tam ti­krų žmo­nių yra per­ne­lyg su­reikš­mi­na­mas, kal­ba­me tik apie tei­sės, ko­kia yra pa­pli­tu­si dau­ge­ly­je Eu­ro­pos vals­ty­bių, su­tei­ki­mą“, – pa­žy­mė­jo E. Tru­se­vi­čius.

Abe­jo­ja tei­sė­tu­mu

Ke­lios pa­trio­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos – Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų są­jun­ga, „Vil­ni­jos“ drau­gi­ja, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­ga ir kt. – krei­pė­si į vals­ty­bės va­do­vus rei­ka­lau­da­mos, kad dėl Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mo ir ki­tų pro­jek­tų ne­bū­tų pa­žeis­ta Kons­ti­tu­ci­ja. Jų krei­pi­me­si pa­žy­mi­ma, esą gat­vių ir vie­to­vių pa­va­di­ni­mų ra­šy­mo klau­si­mus yra iš­spren­du­si Vi­daus rei­ka­lų ir Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jų su­da­ry­ta kal­bi­nin­kų gru­pė, vė­liau – Kons­ti­tu­ci­nis ir ki­ti teis­mai.

E. Tru­se­vi­čius at­me­ta tei­gi­nius, kad nuo­sta­tos dėl ga­li­my­bės gat­vių, vals­ty­bi­nio ir sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­vi­mo su­bjek­tų pa­va­di­ni­mus, to­pog­ra­fi­nius ženk­lus ra­šy­ti ir tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba yra an­ti­kons­ti­tu­ci­nės. Jo tei­gi­mu, ku­riant pro­jek­tą rem­ta­si Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo su­for­muo­ta pra­kti­ka, kad spren­di­mą dėl gat­vių, vie­to­var­džių pa­va­di­ni­mų ra­šy­mo tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba tu­ri pri­im­ti įsta­ty­mų lei­dė­jai.

Ne­ma­lo­niai nustebino

Tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vai įsta­ty­mo pro­jek­tą ver­ti­na ne­vie­na­reikš­miš­kai. Bu­vęs Tau­ti­nių bend­ri­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės (LŽB) at­sto­vas Vi­ta­li­jus Ka­ra­kors­kis pa­žy­mė­jo, kad įsta­ty­mas la­bai rei­ka­lin­gas, ta­čiau siū­lo­mą pro­jek­tą pa­va­di­no skan­da­lin­gu.

Jis pa­žy­mė­jo, kad Kons­ti­tu­ci­jo­je yra įtvir­tin­ta są­vo­ka „pi­lie­čių tau­ti­nės bend­ri­jos“, o pro­jek­te tau­ti­ne bend­ri­ja siū­lo­ma lai­ky­ti ju­ri­di­nį as­me­nį, ku­rio tei­si­nė for­ma yra aso­cia­ci­ja ar lab­da­ros ir par­amos fon­das, at­sto­vau­jan­tis ir ten­ki­nan­tis Lie­tu­vos pi­lie­čių ar­ba nuo­lat mū­sų ša­ly­je gy­ve­nan­čių as­me­nų, ku­riems bū­din­ga ki­to­kia nei dau­gu­mai kul­tū­ra, re­li­gi­ja, kal­ba, in­te­re­sus ir gi­nan­tis jų tei­ses. „Jau yra di­džiu­lis skir­tu­mas. Vie­nas da­ly­kas – pi­lie­čiai, o ki­tas – Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je gy­ve­nan­tys as­me­nys. Pa­vyz­džiui, mū­sų ša­ly­je įre­gis­truo­ta Ru­si­jos pi­lie­čių aso­cia­ci­ja. Žmo­nės, ku­rie yra ne Lie­tu­vos, o Ru­si­jos pi­lie­čiai, pa­gal da­bar­ti­nį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir­gi pri­pa­žįs­ta­mi kaip tau­ti­nė ma­žu­ma“, – ste­bė­jo­si V.Ka­ra­kors­kis.

Jis su­ti­ko, kad tau­ti­nių ma­žu­mų gau­siai gy­ve­na­mo­se te­ri­to­ri­jo­se jų kal­ba de­rė­tų ra­šy­ti gat­vių, to­pog­ra­fi­nius pa­va­di­ni­mus, ta­čiau pik­ti­no­si sie­kiu įtei­sin­ti ga­li­my­bę sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų pa­va­di­ni­mus ra­šy­ti ne tik lie­tu­viš­kai. „Čia jau per­tek­li­nis rei­ka­la­vi­mas. To­kių tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų mū­sų vals­ty­bė ne­tu­ri. De fac­to tai skan­da­lin­gos au­to­no­mi­jos įve­di­mas“, – tvir­ti­no LŽB at­sto­vas.

V. Ka­ra­kors­kis ne­pa­ten­kin­tas ir Tau­ti­nių bend­ri­jų ta­ry­bos for­ma­vi­mu. Esą jo­je do­mi­nuo­tų len­kų ir ru­sų tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vai, o vo­kie­čiai, to­to­riai, žy­dai tu­rė­tų po vie­ną at­sto­vą. Ka­rai­mai aps­kri­tai ga­li lik­ti be at­sto­vo.

Dis­ku­si­jų dar kils

Lie­tu­vos to­to­rių bend­ruo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kas Adas Ja­ku­baus­kas pri­si­mi­nė, kad pir­mi­nis įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­li­ko ne­ge­rą įspū­dį. Pa­to­bu­lin­to do­ku­men­to jis dar ne­ma­tė.

Bet A. Ja­ku­baus­kui su­si­da­rė įspū­dis, kad pro­jek­tas dau­giau­sia orien­tuo­tas į di­džiau­sią – len­kų – tau­ti­nę ma­žu­mą. „Man at­ro­do, ki­tos tau­ti­nės bend­ri­jos ga­li bū­ti tuo ne­pa­ten­kin­tos. Ma­nau, dar tu­rė­tų kil­ti dis­ku­si­ja dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to, vis tiek jis ke­liaus į Sei­mą, jį svars­tys par­la­men­to ko­mi­te­tai, kvie­sis eks­per­tus“, – kal­bė­jo jis.

A. Ja­ku­baus­kas ne­įž­vel­gia nie­ko blo­ga dėl siū­ly­mo tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba ra­šy­ti gat­vių ar vie­to­var­džių pa­va­di­ni­mus, nes to­kia pra­kti­ka eg­zis­tuo­ja dau­ge­ly­je Eu­ro­pos vals­ty­bių. Jo nuo­mo­ne, tai su­ma­žin­tų ne­rei­ka­lin­gą įtam­pą ša­ly­je dėl tau­ti­nių klau­si­mų.

Populiariausi

Saulius Skvernelis

Lietuvoje

2020.10.30 09:49

Skvernelis pasipiktino kritika: jei būtume nesiruošę, užsikrėtusiuosius skaičiuotume gal jau dešimtimis tūkstančių konservatoriai sako kvietimo kalbėtis apie pandemiją negavę; atnaujinta 10.21

6