Lietuvoje

2013.09.26 07:46

Medikams teks atversti kortas

Raimonda Ramelienė, „Lietuvos žinios“2013.09.26 07:46

Ryž­tu įves­ti tvar­ką me­di­ci­nos sis­te­mo­je lieps­no­jan­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je dir­ban­čius gy­dy­to­jus ke­ti­na pri­vers­ti dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus. Dėl to­kios ini­cia­ty­vos me­di­kai tik krai­po gal­vas ir ste­bi­si, kad juos no­ri­ma pri­ly­gin­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jams.

Ryž­tu įves­ti tvar­ką me­di­ci­nos sis­te­mo­je lieps­no­jan­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je dir­ban­čius gy­dy­to­jus ke­ti­na pri­vers­ti dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus. Dėl to­kios ini­cia­ty­vos me­di­kai tik krai­po gal­vas ir ste­bi­si, kad juos no­ri­ma pri­ly­gin­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jams, rašo „Lietuvos žinios“.

Tarp vals­ty­bi­nių ir pri­va­čių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų „be­sib­laš­kan­čių“ me­di­kų srau­tą SAM už­si­mo­jo pa­ža­bo­ti įsta­ty­miš­kai. Ji par­en­gė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo vi­siems iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų gy­vuo­jan­čio­se svei­ka­tos įstai­go­se bei įmo­nė­se, taip pat ir vie­šo­sio­se, dir­ban­tiems me­di­kams ir far­ma­ci­nin­kams nu­ma­ty­ti prie­vo­lę dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus.

Mi­nis­te­ri­ja įsi­ti­ki­nu­si, kad tai su­da­ry­tų są­ly­gas efek­ty­viau kon­tro­liuo­ti, ar ne­pa­žei­džia­mas vie­šų­jų in­te­re­sų vir­še­ny­bės pri­nci­pas tei­kiant svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, už­ti­krin­ti tin­ka­mą iš­tek­lių nau­do­ji­mą ir pa­slau­gų ko­ky­bę.

Gy­dy­to­jai ne­sup­ran­ta, ko­kios nau­dos ti­ki­ma­si iš Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją (VTEK) užg­riū­sian­čios pa­pras­tų me­di­kų dek­la­ra­ci­jų la­vi­nos.

Ken­čia pacientai

SAM aiš­ki­na, kad įsta­ty­mo pa­tai­sas su­bran­di­no si­tua­ci­ja, kai dau­ge­lis svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų (gy­dy­to­jai, slau­gy­to­jai, aku­še­riai) dir­ba ke­lio­se dar­bo vie­to­se – vie­šo­sio­se vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių ir pri­va­čio­se įstai­go­se. Nu­sta­ty­ta at­ve­jų, kai me­di­kai ne­pag­rįs­tai (pa­vyz­džiui, ne­pa­kan­ka­mai iš­ty­rę pa­cien­tą) siun­čia žmo­nes kon­sul­tuo­tis, tir­tis iš vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės gy­dy­mo įstai­gos į pri­va­čią, ku­rio­je dir­ba jie pa­tys, jų šei­mos na­riai ar ki­ti ar­ti­mi as­me­nys.

„Taip pat bū­na at­ve­jų, kai gy­dy­to­jai ar ki­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai ska­ti­na pa­cien­tus sa­vo lė­šo­mis pirk­ti iš įmo­nių, su­si­ju­sių su me­di­kų pri­va­čiais in­te­re­sais, są­na­rių en­dop­ro­te­zus, akių lę­šiu­kus ir ki­tas me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nes, nors jos yra kom­pen­suo­ja­mos Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) lė­šo­mis ir jas pa­cien­tams tu­ri su­teik­ti pa­ti li­go­ni­nė“, – tei­gia mi­nis­te­ri­ja.

Taip pat at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad pri­va­čių in­te­re­sų, su­si­ju­sių su vais­tų ga­min­to­jais, ga­li tu­rė­ti vais­ti­nin­kai ir vais­ti­nin­kų pa­dė­jė­jai, to­dėl pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mas esą pa­dė­tų už­ti­krin­ti ne­ša­liš­ką far­ma­ci­nių pa­slau­gų tei­ki­mą.

Šios prob­le­mos, pa­sak SAM, su­da­ro prie­lai­das dub­liuo­ti ar­ba teik­ti ne­pa­kan­ka­mos ko­ky­bės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, eik­vo­ti vals­ty­bės – PSDF – ir pa­cien­tų bei jų ar­ti­mų­jų lė­šas. Pri­du­ria­ma, kad siū­ly­mą įpa­rei­go­ti gy­dy­to­jus dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus pa­tei­kė ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba.

Ne­priim­ti­na padėtis

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio tei­gi­mu, in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mas su­teik­tų dau­giau skaid­ru­mo, bū­tų tau­po­mos vals­ty­bės lė­šos, kar­tu ma­žė­tų ir še­šė­li­nė eko­no­mi­ka. „Bū­tų ži­no­ma, ko­kio­se įstai­go­se dir­ba­ma, ar ne­dub­liuo­ja­mi dar­bo gra­fi­kai, ne­pikt­nau­džia­uja­ma ry­šiais, siun­ti­mais ir t.t. Ma­no­me, kad tai pa­dė­tų iš­gry­nin­ti san­ty­kius“, – LŽ sa­kė mi­nis­tras.

Anot jo, iš­nag­ri­nė­jus sek­to­riaus pa­dė­tį pa­aiš­kė­jo, kad yra „la­bai daug su­si­py­nu­sių da­ly­kų“. „No­ri­me nu­sta­ty­ti aiš­kias žai­di­mo tai­syk­les“, – pa­brė­žė V. P. And­riu­kai­tis. Mi­nis­tras ti­ki, kad nau­jo­vę tei­gia­mai pri­ims ir me­di­kų bend­ruo­me­nė, nes „mes vi­si su­in­te­re­suo­ti są­ži­nin­ga veik­la ir dar­bu“. Jis vi­lia­si, kad to­kiam žings­niui pri­tars ir Sei­mas, ku­riam bus pa­teik­ta me­džia­ga, pa­grin­džian­ti nau­jo­vės bū­ti­nu­mą.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, SAM gau­na ne­ma­žai skun­dų, kad vals­ty­bi­nė­je li­go­ni­nė­je gu­lin­čiam žmo­gui esą už ge­res­nes pa­slau­gas siū­lo­ma pa­si­ra­šy­ti pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tį. „Pas­kui į pri­va­taus UAB`o sąs­kai­tą jis tu­ri per­ves­ti pi­ni­gų ne­va už ge­res­nį apa­ra­tą, ka­te­te­rį ar vais­tą. Vi­siš­kai aiš­ku, kad to­kia pa­dė­tis to­liau tęs­tis ne­ga­li“, – pa­žy­mė­jo mi­nis­tras. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad jei pa­tai­sos ne­bus pri­im­tos, „tu­rė­si­me prob­le­mų ar­ba ieš­ko­si­me ki­tų spren­di­mo bū­dų“.

Vie­šu­mas reikalingas

SAM ini­cia­ty­vas tei­gia­mai ver­ti­na Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) vi­ce­pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ma­tu­las. „Y­ra pa­vyz­džių, by­lo­jan­čių, kad tai rei­kia da­ry­ti“, – LŽ sa­kė po­li­ti­kas. Jis pri­mi­nė, kad prieš ke­le­rius me­tus SRK, pra­dė­jęs rink­ti in­for­ma­ci­ją, net aik­te­lė­jo, kai pa­ma­tė, kad kai ku­rių li­go­ni­nių vy­riau­sių­jų gy­dy­to­jų at­ly­gi­ni­mai per­ko­pė 20 tūkst. li­tų. Tuo­met at­lik­tas ty­ri­mas at­sklei­dė sis­te­mo­je eg­zis­tuo­jan­čią gi­mi­nin­gų ry­šių pa­le­tę, le­mian­čią to­kio dy­džio al­gas.

„Tai­gi dek­la­ruo­ti in­te­re­sus ti­krai rei­kia. Be to, į SAM pro­jek­tą siū­ly­čiau įtrauk­ti ir pa­čios mi­nis­te­ri­jos bei li­go­nių ka­sų dar­buo­to­jus, ku­rių in­te­re­sai taip pat tu­ri bū­ti at­skleis­ti“, – pa­žy­mė­jo A. Ma­tu­las. Ki­taip nei mi­nis­tras V. P. And­riu­kai­tis, jis prog­no­zuo­ja, kad par­eng­tas pa­tai­sas me­di­kų bend­ruo­me­nė su­tiks ne­igia­mai.

„Vi­si ži­no, kad to­je pa­čio­je li­go­ni­nė­je dir­ba žmo­na, vai­kas ar anū­kas. Ge­riau, kad vi­sa tai bū­tų vie­ša“, – pri­pa­ži­no SRK vi­ce­pir­mi­nin­kas. Jis ža­da, kad ko­mi­te­te dir­ban­tys trys kon­ser­va­to­riai ti­krai pa­lai­kys šią SAM ini­cia­ty­vą.

Ne pir­mas mėginimas

„Mū­sų nuo­mo­ne, to­kių dek­la­ra­ci­jų ti­krai ne­rei­kė­tų“, – LŽ sa­kė Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­gos (LGS) pre­zi­den­tas Liu­tau­ras La­ba­naus­kas. Jis pri­mi­nė, kad me­di­ci­nos dar­buo­to­jai nė­ra vals­ty­bės tar­nau­to­jai. „Jei no­ri­ma mus jiems pri­ly­gin­ti, tuo­met te­gul su­tei­kia ir vi­sas leng­va­tas bei pri­vi­le­gi­jas, ku­rios nu­ma­ty­tos vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Kol kas šiai ka­te­go­ri­jai esa­me pri­ly­gin­ti tik Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se, kur kal­ba­ma apie par­ei­gų at­li­ki­mą“, – aiš­ki­no or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas.

Anot L. La­ba­naus­ko, Kons­ti­tu­ci­ja pi­lie­čiui ne­drau­džia dirb­ti ten, kur jis no­ri. Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­ris ga­li bū­ti var­žo­mas, – dar­bo lai­kas. Tuo, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, tu­ri rū­pin­tis Dar­bo ins­pek­ci­ja, pri­va­lan­ti pri­žiū­rė­ti, kad bū­tų lai­ko­ma­si įsta­ty­mų. „Šian­dien gy­dy­to­jui lei­džia­mas mė­ne­sio dar­bo krū­vis – 60 va­lan­dų. Tai – iš­skir­ti­nis krū­vis, ku­rį nu­ma­to Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­va. Dar­bi­nin­kams tiek dirb­ti drau­džia­ma“, – sa­kė L. La­ba­naus­kas.

Su­re­gu­liuo­ti me­di­kų dar­bo gra­fi­kus, kad šie bū­tų aiš­kūs ir skaid­rūs, anot jo, vi­siš­kai pa­kan­ka Dar­bo ko­dek­so. LGS va­do­vas pri­mi­nė, kad pri­mes­ti gy­dy­to­jams dek­la­ra­vi­mo prie­vo­lę įsa­ky­mais mė­gi­no anks­tes­nių ka­den­ci­jų mi­nis­trai. Ta­čiau tiek VTEK, tiek tei­si­nin­kai to­kias ini­cia­ty­vas su­tram­dė.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius