Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Seimo nariai pritrūko kvalifikuotų pagalbininkų

Raimonda Ramelienė, „Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Įsta­ty­mų lei­dy­bos dir­vo­nus va­go­jan­tys par­la­men­ta­rai pa­si­gen­da in­te­lek­ti­nio pa­gal­bi­nin­kų po­ten­cia­lo. Po tris se­kre­to­rius-pa­dė­jė­jus tu­rin­tys Sei­mo na­riai vie­ną jų siū­lo pa­aukš­tin­ti iki pa­ta­rė­jų. Vals­ty­bės ki­še­nę to­kia pert­var­ka pa­leng­vin­tų be­veik mi­li­jo­nu li­tų.

Įsta­ty­mų lei­dy­bos dir­vo­nus va­go­jan­tys par­la­men­ta­rai pa­si­gen­da in­te­lek­ti­nio pa­gal­bi­nin­kų po­ten­cia­lo. Po tris se­kre­to­rius-pa­dė­jė­jus tu­rin­tys Sei­mo na­riai vie­ną jų siū­lo pa­aukš­tin­ti iki pa­ta­rė­jų. Vals­ty­bės ki­še­nę to­kia pert­var­ka pa­leng­vin­tų be­veik mi­li­jo­nu li­tų, rašo „Lietuvos žinios“.

Gru­pė įvai­rioms frak­ci­joms pri­klau­san­čių par­la­men­ta­rų siū­lo keis­ti Sei­mo sta­tu­tą. Pa­gal pro­jek­tą, vie­nas iš tri­jų se­kre­to­rių-pa­dė­jė­jų, dir­ban­čių Sei­mo na­riui, tu­rė­tų pa­ta­rė­jo sta­tu­są. Jam bū­tų mo­ka­mas ir sta­tu­są ati­tin­kan­tis kur kas di­des­nis at­ly­gi­ni­mas. Idė­jos au­to­rių nuo­mo­ne, ta­da par­la­men­ta­rai ga­lė­tų pa­gal­bi­nin­kais pa­si­rink­ti la­biau kva­li­fi­kuo­tus spe­cia­lis­tus. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, ku­ruo­jan­tis Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos dar­bą, so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas ko­le­gų ini­cia­ty­vą ver­ti­na skep­tiš­kai, pir­miau­sia – dėl fi­nan­si­nių da­ly­kų. Jis už­si­me­na, kad svars­to­ma pra­tęs­ti par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms skir­tų lė­šų su­ma­ži­ni­mo ter­mi­ną.

Al­ga nedidelė

Pa­tai­sų ini­cia­to­rė li­be­ra­lė Da­lia Tei­šers­ky­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad bent vie­nas iš par­la­men­ta­ro pa­dė­jė­jų tu­rė­tų bū­ti ar­ba tei­si­nin­kas, ar­ba eko­no­mis­tas. „Prik­lau­so nuo to, ko­kia­me ko­mi­te­te dir­bi. Pa­vyz­džiui, ma­no pa­dė­jė­ja Kau­ne yra moks­lų dak­ta­rė, Vil­niu­je – ma­gis­trė. Jei ren­giu ko­kį pro­jek­tą, su­si­ju­sį su kul­tū­ra ar kal­ba, tu­riu su kuo pa­si­tar­ti, pa­si­kal­bė­ti“, – LŽ sa­kė Sei­mo In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­te dir­ban­ti po­li­ti­kė. Anot jos, pa­gal to­kį at­ly­gi­ni­mą, koks da­bar mo­ka­mas Sei­mo na­rio pa­dė­jė­jui, su­ras­ti iš­si­la­vi­nu­sį, kom­pe­ten­tin­gą pa­gal­bi­nin­ką ga­na su­nku. „To­kiu at­ve­ju gau­ni laiš­kų skai­ty­to­ją, ka­vos vi­rė­ją, ga­lin­tį su­tik­ti sve­čius“, – ne­slė­pė D. Tei­šers­ky­tė. Sei­mo na­rė ma­no, kad pa­gal­bi­nin­kų ko­man­dos pert­var­ką įma­no­ma at­lik­ti ir ma­žes­nė­mis fi­nan­si­nėms są­nau­do­mis. „Ga­li­ma šiek tiek su­ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mus pa­dė­jė­jams ir pa­di­din­ti pa­ta­rė­jui“, – tei­gė li­be­ra­lė. Be to, pa­sak jos, Vil­niu­je dir­ban­tiems ir rin­ki­mų apy­gar­dos ne­tu­rin­tiems Sei­mo na­riams vi­siš­kai pa­kak­tų tu­rė­ti po vie­ną pa­ta­rė­ją ir pa­dė­jė­ją.

Kaip ra­šo­ma Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sų pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, nu­ma­to­mas par­ei­gy­bių pa­tiks­li­ni­mas pa­pil­do­mai dar­bo už­mo­kes­čiui iš biu­dže­to par­ei­ka­lau­tų apie 0,7–0,9 mln. li­tų per me­tus.

Nė­ra lėšų

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas A.Sy­sas ne­slė­pė skep­tiš­kai ver­ti­nan­tis ko­le­gų ini­cia­ty­vą. Esą jei par­la­men­ta­rai no­ri aukš­tes­nio ly­gio pa­gal­bi­nin­kų, ga­li pa­siū­ly­ti jiems dirb­ti 1,5 eta­to. „Juk ne vel­tui Sei­mo na­riai tu­ri po tris pa­dė­jė­jus”, – pri­mi­nė vi­ce­pir­mi­nin­kas. Ta­čiau svar­biau­sia – fi­nan­sų klau­si­mas. „Iš kur im­tu­me pi­ni­gų? Jų po­rei­kis ir taip pa­di­dė­jęs. Ne­ma­tau jo­kių ga­li­my­bių su­me­džio­ti lė­šų kur nors ki­tur. Ki­tais me­tais mė­gin­si­me ne­di­din­ti Sei­mo na­rių par­la­men­ti­nių iš­lai­dų“, – aiš­ki­no A. Sy­sas. Be to, kaip nu­ro­dė Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas, rei­kės at­kur­ti Sei­mo na­rių at­ly­gi­ni­mus.

Sei­mo kanc­le­ris Jo­nas Mi­le­rius tvir­ti­no ne­ga­lįs ver­tin­ti par­la­men­ta­rų ini­cia­ty­vų, nes jo rei­ka­las – vyk­dy­ti tai, kas pri­im­ta. „Nea­be­jo­ju dėl vie­no – to­kia struk­tū­ri­nė pa­dė­jė­jų pert­var­ka kai­nuos ne­ma­žai“, – LŽ sa­kė kanc­le­ris.

Kaip jau ra­šy­ta, nuo 2014 me­tų sau­sio 1-osios vi­si Sei­mo na­rių pa­dė­jė­jai-se­kre­to­riai tu­rės 12 ka­te­go­ri­ją (iki šiol jos svy­ra­vo nuo 10 iki 12). Ka­te­go­ri­jų su­vie­no­di­ni­mas pa­pil­do­mai dar­bo už­mo­kes­čiui par­ei­ka­laus iš biu­dže­to maž­daug 1,2 mln. li­tų per me­tus. Mi­nis­te­ri­jo­se dir­ban­tys ir 12 ka­te­go­ri­ją tu­rin­tys tar­nau­to­jai lai­ko­mi ga­na kva­li­fi­kuo­tais ir ga­lin­čiais at­lik­ti su­dė­tin­gas už­duo­tis dar­buo­to­jais. 12 ka­te­go­ri­jos val­di­nin­ko at­ly­gi­ni­mas, be prie­dų, yra 2538 li­tai.

Dar­bo už­mo­kes­čio statistika

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos duo­me­ni­mis, an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį Sei­mo na­rio pa­dė­jė­jų-se­kre­to­rių, ku­rių iš vi­so bu­vo 408, al­ga sie­kė 2421 li­tą. Sei­mo pir­mi­nin­ko vy­res­ny­sis pa­ta­rė­jas ga­vo 5040 li­tų, ke­tu­ri pa­ta­rė­jai – po 4547 li­tus. Sep­ty­nių Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kų pa­ta­rė­jams, ku­rių yra 14, mo­kė­ta po 3798 li­tus. Opo­zi­ci­jos ly­de­rio pa­ta­rė­jui bu­vo mo­ka­mas 4411 li­tų mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas. 20 frak­ci­jo­se dir­ban­čių re­fe­ren­tų ga­vo po 2503 li­tus.

 

Populiariausi

Gitanas Nausėda apsilankė vakcinavimo centre Kaune
9

Lietuvoje

2021.03.01 12:40

Nausėda apie skiepijimo tempus: antrą metų ketvirtį per dieną galėsime vakcinuoti ir po 30–35 tūkst. žmonių

prezidentas sako esąs pasirengęs pasiskiepyti „AstraZenecos“ vakcina; atnaujinta 14.23
9