Lietuvoje

2013.09.17 08:51

Nemokamų patarėjų kariauna pluša ne tik dėl garbės

Tomas Bašarovas, „Lietuvos žinios“2013.09.17 08:51

Prem­je­rui ir da­liai mi­nis­trų tal­ki­na ne tik eta­ti­niai, mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais iš­lai­ko­mi pa­ta­rė­jai, bet ir ne­at­ly­gin­ti­nai dir­ban­tys vi­suo­me­ni­niai kon­sul­tan­tai. Vie­ni Mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­riai to­kius pa­ta­rė­jus skai­čiuo­ja de­šim­ti­mis, ki­ti jų tu­ri vos po ke­lis, o kai ku­rie ten­ki­na­si eta­ti­niais pa­gal­bi­nin­kais.

Prem­je­rui ir da­liai mi­nis­trų tal­ki­na ne tik eta­ti­niai, mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais iš­lai­ko­mi pa­ta­rė­jai, bet ir ne­at­ly­gin­ti­nai dir­ban­tys vi­suo­me­ni­niai kon­sul­tan­tai. Vie­ni Mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­riai to­kius pa­ta­rė­jus skai­čiuo­ja de­šim­ti­mis, ki­ti jų tu­ri vos po ke­lis, o kai ku­rie ten­ki­na­si eta­ti­niais pa­gal­bi­nin­kais, rašo „Lietuvos žinios“.

Vy­riau­sy­bės na­rius ne­at­ly­gin­ti­nai kon­sul­tuo­ja bu­vę mi­nis­trai ir eks­par­la­men­ta­rai, at­sar­gos ge­ne­ro­lai, moks­li­nin­kai, vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų ir pri­va­taus vers­lo įmo­nių at­sto­vai.

Vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo spe­cia­lis­tai vi­suo­me­ni­nių kon­sul­tan­tų įta­ką ver­ti­na ne­vie­no­dai. Tei­gia­ma, kad to­kios par­ei­gos – ir „gar­bės pos­tas“, ir užuo­vė­ja po­li­ti­niams bend­ra­žy­giams. Už­si­me­na­ma ir apie tai, kad ne­re­tai to­kie sa­va­no­riai, bū­da­mi ša­lia po­li­ti­kų, at­sto­vau­ja tam ti­kroms in­te­re­sų gru­pėms. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Sei­mo ru­dens se­si­jai jau pa­tei­kė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je pa­tai­sas, ku­rio­mis sie­kia­ma di­din­ti skaid­ru­mą ir ga­ran­tuo­ti vi­suo­me­nės tei­sę gau­ti in­for­ma­ci­ją apie vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais dir­ban­čius po­li­ti­kų tal­ki­nin­kus.

Ne­ati­trū­kę nuo visuomenės

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ko­man­do­je – 20 vi­suo­me­ni­nių kon­sul­tan­tų. Ma­kroe­ko­no­mi­kos ir sta­tis­ti­kos klau­si­mais jį kon­sul­tuo­ja bu­vęs vie­no ko­mer­ci­nio ban­ko vy­riau­sia­sis ana­li­ti­kas, Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) pro­fe­so­rius Ri­man­tas Rudz­kis, gy­ven­to­jų užim­tu­mo ir dar­bo po­li­ti­kos – Dar­bo ir so­cia­li­nių ty­ri­mo ins­ti­tu­to di­rek­to­rius Bo­gus­la­vas Gru­ževs­kis, so­cia­li­nės ap­sau­gos – bu­vęs so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras, VU do­cen­tas Teo­do­ras Me­dais­kis.

Vi­suo­me­ni­nių kon­sul­tan­tų ko­man­do­je taip pat yra vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Da­lia Ku­trai­tė–Gied­rai­tie­nė, Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ei­man­tas Skra­bu­lis, dip­lo­ma­tas Vy­tau­tas Pe­tras Pleč­kai­tis, Lie­tu­vos to­to­rių bend­ruo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kas Adas Ja­ku­baus­kas ir ki­ti vi­suo­me­nei ži­no­mi as­me­nys, tarp ku­rių – eks­par­la­men­ta­rai, bu­vę mi­nis­trai, vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai.

Kaip LŽ tei­gė prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė–Laz­daus­kie­nė, vi­suo­me­ni­niais kon­sul­tan­tais A.But­ke­vi­čius pa­sik­vie­tė įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tus. „Tai – žmo­nės, ne­ati­trū­kę nuo vi­suo­me­nės, dir­ban­tys sri­ty­se, ku­rias ge­rai iš­ma­no, tu­rin­tys pa­tir­ties, to­dėl prem­je­rui nau­din­gi jų pa­ta­ri­mai pa­čių įvai­riau­siais klau­si­mais. Kon­sul­tan­tai da­ly­vau­ja dar­bo gru­pė­se, tei­kia idė­jas, ku­rios ga­li bū­ti įgy­ven­di­na­mos“, – sa­kė ji.

Ti­kras ži­nių forumas

Gau­siau­sią vi­suo­me­ni­nių kon­sul­tan­tų ko­man­dą tu­ri svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Vy­te­nis And­riu­kai­tis. Jam tal­ki­na 47 vals­ty­bi­nių ir pri­va­čių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, me­di­ci­nos moks­lo, drau­gi­jų, pa­cien­tų ir pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai, me­rai ir net žur­na­lis­tai, ra­šan­tys svei­ka­tos te­mo­mis. „Tai – žmo­nės, ku­rie tu­ri daug pa­tir­ties. Jie da­ly­vau­ja dar­bo gru­pė­se, iden­ti­fi­kuo­ja prob­le­mas, ku­rias rei­kia spręs­ti pra­kti­ko­je“, – LŽ aiš­ki­no mi­nis­tras.

Vi­suo­me­ni­niai kon­sul­tan­tai tu­ri tei­sę lais­vai lan­ky­tis Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je (SAM), gau­ti in­for­ma­ci­ją tiek iš SAM ir jai pa­val­džių įstai­gų, tiek iš ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų. V.And­riu­kai­tis pa­žy­mė­jo, kad ne­eta­ti­niai tal­ki­nin­kai kas ket­vir­tį su­si­bu­ria į fo­ru­mą. „Tai – la­bai rei­ka­lin­gas fo­ru­mas, ku­ria­me ga­li­me pa­si­sem­ti nau­din­gų pra­kti­nių ži­nių. Tik to­kia ne scho­las­tiš­ka ir dog­ma­tiš­ka, o gy­va pra­kti­ka – vie­nin­te­lis bū­das pa­si­ti­krin­ti, kaip pa­siū­ly­ti spren­di­mai vei­kia“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Ge­riau­si profesionalai

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui so­cial­de­mo­kra­tui Juo­zui Ole­kui re­ko­men­da­ci­nius pa­ta­ri­mus gy­ny­bos klau­si­mais tei­kia su­bur­ta At­sar­gos ge­ne­ro­lų ir ad­mi­ro­lų ta­ry­ba. Ją su­da­ro ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Val­das Tut­kus, ge­ne­ro­lai ma­jo­rai Jo­nas Al­gir­das Kron­kai­tis ir Jo­nas And­riš­ke­vi­čius, bri­ga­dos ge­ne­ro­lai Čes­lo­vas Je­zers­kas ir Ze­no­nas Ku­lys, flo­ti­lės ad­mi­ro­las Rai­mun­das Sau­lius Bal­tuš­ka. Vi­si jie tu­ri vi­suo­me­ni­nių pa­ta­rė­jų sta­tu­są.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­trui so­cial­de­mo­kra­tui Juo­zui Ber­na­to­niui pa­ta­ri­nė­ja trys vi­suo­me­ni­niai kon­sul­tan­tai – bu­vęs Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Kū­ris, pro­fe­so­riai Vy­tau­tas Ne­kro­šius ir Gin­ta­ras Šve­das. „Mi­nis­tras pa­ten­kin­tas jų dar­bų, nes šie kon­sul­tan­tai – ge­riau­si sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lai“, – LŽ tei­gė tei­sin­gu­mo pa­ta­rė­jas vie­šie­siems ry­šiams Ser­ge­jus Ti­cho­mi­ro­vas.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­trą so­cial­de­mo­kra­tą Ri­man­tą Sin­ke­vi­čių, kaip skel­bia­ma mi­nis­te­ri­jos tink­la­py­je, kon­sul­tuo­ja Er­lan­das And­re­je­vas, Va­len­ti­nas Grei­čiū­nas, Vy­tau­tas Mi­lė­nas.

Kaip LŽ in­for­ma­vo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius tu­ri du vi­suo­me­ni­nius kon­sul­tan­tus. Tarp­tau­ti­nės po­li­ti­kos ir sau­gu­mo klau­si­mais pa­ta­ria se­ras Gar­ry John­so­nas, už­sie­nio ir sau­gu­mo po­li­ti­kos klau­si­mais – Chri­sas Don­nel­ly.

Pa­ta­ri­nė­ja laikinai

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­čius, kaip LŽ in­for­ma­vo jo vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Dai­va Ri­ma­šaus­kai­tė, nuo­la­ti­nių vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais dir­ban­čių kon­sul­tan­tų ne­tu­ri. Šiuo me­tu, kol Lie­tu­va pir­mi­nin­kau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bai, lai­ki­nai vi­suo­me­ni­no kon­sul­tan­to Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jo­je par­ei­gas ei­na Gin­tau­tas Ba­ra­naus­kas. „Jis kon­sul­tuo­ja ne tik mi­nis­trą, dau­giau dir­ba su mi­nis­te­ri­jos ko­man­da, ku­ri yra at­sa­kin­ga už pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai dar­bot­var­kę“, – tei­gė D. Ri­ma­šaus­kai­tė.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui „tvar­kie­čiui“ Al­fon­sui Dai­liui Ba­ra­kaus­kui tal­ki­na trys vi­suo­me­ni­nai kon­sul­tan­tai. Sau­gaus eis­mo klau­si­mais mi­nis­trą kon­sul­tuo­ja bu­vęs lenk­ty­ni­nin­kas Sta­sys Brun­dza, o lai­ki­nai, iki šių me­tų pa­bai­gos, pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai dar­bot­var­kės klau­si­mais pa­ta­ri­mus da­li­ja Rū­ta Ši­me­ly­tė ir Jo­nas Po­niš­kai­tis.

Dvi vi­suo­me­ni­nes kon­sul­tan­tes, kol vyks­ta pir­mi­nin­ka­vi­mas ES Ta­ry­bai, tu­ri fi­nan­sų mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­man­tas Ša­džius. Ūkio mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Eval­das Gus­tas tu­ri tik vie­ną vi­suo­me­ni­nį pa­ta­rė­ją – ad­vo­ka­tą Kęs­tu­tį Vir­bic­ką. Jis mi­nis­trui pa­ta­ria tei­sės klau­si­mais.

Pa­kan­ka eta­ti­nės pagalbos

Be vi­suo­me­ni­nių kon­sul­tan­tų ap­sei­na kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas, „dar­bie­čiai“ že­mės ūkio mi­nis­tras Vi­gi­li­jus Juk­na, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras Dai­nius Pa­val­kis bei so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė, ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

„Kol kas vis­ką su­sit­var­kau su sa­vo la­bai ge­ra ko­man­da. Jei pa­aiš­kės, kad rei­kia pa­gal­bos, pa­sik­vie­siu ir vi­suo­me­ni­nių pa­ta­rė­jų, bet da­ryt tai tuš­čiai, vien tik iš­duo­dant pa­ta­rė­jų pa­žy­mė­ji­mus, ne­ma­tau tiks­lo“, – LŽ tvir­ti­no ap­lin­kos V. Ma­zu­ro­nis.

Že­mės ūkio mi­nis­trui V.Juk­nai, pa­sak jo at­sto­vės spau­dai Ra­mu­nės Vi­soc­ky­tės, pa­pil­do­mų pa­ta­rė­jų ne­rei­kia, nes jis nuo­lat kon­sul­tuo­ja­si su Že­mės ūkio rū­mais ir žem­dir­bių sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jo­mis. „Jau ir taip pa­kan­ka­mai yra su kuo tar­tis ir ką iš­klau­sy­ti“, – ti­ki­no ji.

Skaid­rio­ji pro­ce­so dalis

Vie­šo­sios po­li­ti­kos ir va­dy­bos ins­ti­tu­to di­rek­to­rius Ha­rol­das Bro­žai­tis tei­gė, kad vi­suo­me­ni­nio pa­ta­rė­jo ar kon­sul­tan­to funk­ci­ja – su­teik­ti tam ti­krų ži­nių, kai pri­ima­mi tam ti­kri spren­di­mai. „Drau­ge tai ir po­li­ti­kų dek­la­ra­ci­ja, kad tai – as­me­nys, ku­rie lai­ko­mi tam ti­kros sri­ties eks­per­tais ir į ku­rių nuo­mo­nę įsik­lau­so­ma. Tai – skaid­rio­ji pro­ce­so da­lis, nes daž­nai po­li­ti­kai re­mia­si įvai­rio­mis nuo­mo­nė­mis, ku­rias tei­kia ne vien jų vi­suo­me­ni­niai pa­ta­rė­jai“, – LŽ sa­kė H. Bro­žai­tis.

Sei­mo na­rys, vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo eks­per­tas Kęs­tu­tis Ma­siu­lis pa­brė­žė, kad su­bur­ti ko­man­dą, ku­ri da­ly­tų ver­tin­gus pa­ta­ri­mus, nė­ra pa­pras­ta. „Grei­čiau­siai da­bar­ti­nė­je Vy­riau­sy­bė­je dar­bo su pa­ta­rė­jais sis­te­ma dar ne­su­kur­ta. Tai ga­li­ma ne­sun­kiai pa­ma­ty­ti vien iš prem­je­ro kal­bų. Jis sa­vo nuo­mo­nę kei­čia ke­lis­syk, nes ji nė­ra pa­kan­ka­mai su­for­mu­luo­ta ir pa­sver­ta“, – LŽ tei­gė jis.

Tiek prem­je­ro, tiek mi­nis­trų ko­man­do­se, anot K.Ma­siu­lio, daž­nai su­si­da­ro ke­li pa­ta­rė­jų žie­dai. Vie­nų nuo­mo­nė yra la­bai reikš­min­ga, ki­tų – ne to­kia svar­bi.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.