Lietuvoje

2013.09.16 06:58

Policijos pensininkams – nesibaigiantis pažadų lietus

Kazys Kazakevičius, „Lietuvos žinios“2013.09.16 06:58

Į pen­si­ją iš­ėję po­li­ci­jos par­ei­gū­nai pri­vers­ti min­ti teis­mų slenks­čius, nes tik taip iš Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) iš­rei­ka­lau­ja per su­nkme­tį jiems ne­iš­mo­kė­tą pen­si­jos da­lį, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“. Teis­mai to­kiems pen­si­nin­kams jau pri­tei­sė apie 6,5 mln. li­tų, o val­di­nin­kai to­liau žars­to tik pa­ža­dus ir ne­kal­ba apie rea­lius ke­ti­ni­mus bei ga­li­my­bes grą­žin­ti sko­lą.

Į pen­si­ją iš­ėję po­li­ci­jos par­ei­gū­nai pri­vers­ti min­ti teis­mų slenks­čius, nes tik taip iš Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) iš­rei­ka­lau­ja per su­nkme­tį jiems ne­iš­mo­kė­tą pen­si­jos da­lį, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“. Teis­mai to­kiems pen­si­nin­kams jau pri­tei­sė apie 6,5 mln. li­tų, o val­di­nin­kai to­liau žars­to tik pa­ža­dus ir ne­kal­ba apie rea­lius ke­ti­ni­mus bei ga­li­my­bes grą­žin­ti sko­lą.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) ne kar­tą kons­ta­ta­vo, kad iš­im­ti­niais at­ve­jais, kai vals­ty­bė­je yra su­si­da­riu­si ypa­tin­ga pa­dė­tis, pen­si­jų san­ty­kių tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas ga­li bū­ti ko­re­guo­ja­mas, taip pat ir ma­ži­nant pa­skir­tas bei mo­ka­mas pen­si­jas. To­kiu at­ve­ju įsta­ty­mų lei­dė­jai as­me­nims, ku­riems pen­si­ja pa­skir­ta ir mo­ka­ma, pri­va­lo nu­sta­ty­ti tei­sin­gą su­si­da­riu­sių pra­ra­di­mų kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mą.

Į bend­rą sis­te­mą neįtraukė

Vy­riau­sy­bė, par­en­gu­si su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką, par­ei­gū­nų gau­na­mų vals­ty­bi­nių pen­si­jų, ku­rios nuo 2010 me­tų ma­žė­jo kaip ir ki­tiems pen­si­jų ga­vė­jams, į kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mą ne­įtrau­kė. Ne­iš­mo­kė­ta pen­si­jos da­lis bus kom­pen­suo­ja­ma tik dviem so­cia­li­nėms gru­pėms: se­nat­vės ar­ba ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­jų ga­vė­jams. Pa­si­rū­pin­ti pen­si­jas gau­nan­čiais bu­vu­siais par­ei­gū­nais – kiek­vie­nos ins­ti­tu­ci­jos rei­ka­las. Ta­čiau bu­vę po­li­ci­jos par­ei­gū­nai ne­ži­no, kas ir kaip jiems kom­pen­suos ne­gau­tą pen­si­jos da­lį.

„Ban­džiau tai iš­siaiš­kin­ti po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, skam­bi­nau į VRM, ki­tas ins­ti­tu­ci­jas, bet nie­kur jo­kio kon­kre­taus at­sa­ky­mo ne­ga­vau. Da­bar ren­giu do­ku­men­tus ir kreip­siuo­si į teis­mą“, – LŽ mi­nė­jo be­veik tris de­šim­tis me­tų po­li­ci­jo­je tar­na­vęs Juo­zas S.

Anot jo, to­kių kaip jis po­li­ci­jos pen­si­nin­kų, ne­su­lau­kian­čių in­for­ma­ci­jos, ka­da jiems bus grą­žin­ta „su­tau­py­ta“ pen­si­jos da­lis, yra ne de­šim­tys, o šim­tai.

Ma­ži­no ne kartą

Lie­tu­vos po­li­ci­jos ve­te­ra­nų aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Tu­bis LŽ tei­gė, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę su­sik­los­čiu­si pa­dė­tis bu­vo ap­tar­ta su vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru Dai­liu Al­fon­su Ba­ra­kaus­ku. „Mi­nis­tras pa­ti­ki­no, kad mū­sų in­te­re­sų pa­isys, į mū­sų prob­le­mas bus at­siž­velg­ta“, – sa­kė jis.

K. Tu­bis pa­brė­žė, kad bu­vu­siems po­li­ci­jos par­ei­gū­nams pen­si­jos kar­py­tos ke­le­tą kar­tų. Pir­miau­sia bu­vo su­ma­žin­tos pen­si­jos dar dir­ban­tiems par­ei­gū­nams. Kai ku­riems jų li­ko tik 18 proc. bu­vu­sios pen­si­jos. Pa­skui par­ei­gū­nams pen­si­jos bu­vo ma­ži­na­mos pa­gal nu­sta­ty­tą koe­fi­cien­tą, vi­du­ti­niš­kai 20 pro­cen­tų.

„Pa­rei­gū­nus toks spren­di­mas ne tik iš­vi­jo iš dar­bo, bet ir nu­stū­mė da­lį jų į še­šė­lį. Pats ži­nau at­ve­jį, kai vie­nas bu­vęs par­ei­gū­nas rea­liai dir­ba, o dar­bo san­ty­kius apib­rė­žian­tys do­ku­men­tai yra įfor­min­ti į už­sie­nį emig­ra­vu­sio jo bro­lio var­du. Čia nu­ti­ko pa­na­šiai kaip ir su ma­mo­mis. Vals­ty­bė su­kū­rė to­kias si­tua­ci­jas, kai pa­ti pri­si­dė­jo prie še­šė­lio di­di­ni­mo“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos po­li­ci­jos ve­te­ra­nų aso­cia­ci­jos va­do­vas.

K. Tu­bis ap­gai­les­ta­vo, kad val­džia bu­vu­siems po­li­ci­jos par­ei­gū­nams vėl at­su­ko nu­ga­rą – nors KT nu­ro­dė, kad mi­nė­tas pen­si­jų su­ma­ži­ni­mas ne­nu­ma­tant kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mo bu­vo ne­tei­sė­tas, jo iki šiol nė­ra.

Tu­rės palaukti

VRM Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Aud­ra Ke­niau­sy­tė LŽ tei­gė, jog So­cia­li­nių iš­mo­kų pers­kai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo lai­ki­na­sis įsta­ty­mas, ku­ris nu­ma­to pen­si­jų, ren­tų, slau­gos bei prie­žiū­ros iš­lai­dų tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų, taip pat ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kų ma­ži­ni­mą, ga­lio­ja iki šių me­tų gruo­džio 31 die­nos. Tad ki­tą­met į pen­si­ją iš­ėję par­ei­gū­nai gaus jau ne­su­ma­žin­tas pen­si­jas.

Ta­čiau A. Ke­niau­sy­tė ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti, ko­dėl jiems ten­ka min­ti teis­mų slenks­čius ir teis­muo­se pri­si­teis­ti ne­iš­mo­kė­tą pen­si­jos da­lį, o pa­ti VRM ge­ra­no­riš­kai, be teis­mų, to ne­da­ro. Tie­sa, val­di­nin­kė mi­nė­jo, kad ne­iš­mo­kė­tų pen­si­jų da­liai vi­siš­kai kom­pen­suo­ti, Svei­ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­bos prie VRM duo­me­ni­mis, iš vi­so rei­kė­tų apie 32 mln. li­tų. Iki šių me­tų rug­sė­jo 1-osios iš­mo­kė­ta be­veik 2,5 mln. li­tų, o iki gruo­džio 31 die­nos pri­teis­ta ir tu­ri bū­ti iš­mo­kė­ta dar be­veik 4 mln. li­tų.

Ne­kru­ta tik VRM

„Pir­miau­sia bus at­kur­tos iki kri­zės bu­vu­sios pen­si­jos. Ir tai bus pa­da­ry­ta nuo ki­tų me­tų. Pa­skui bus kom­pen­suo­ta ne­gau­ta da­lis, kaip rei­ka­lau­ja Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas. Ta­čiau ka­da tai bus, tiks­liai pa­sa­ky­ti ne­ga­liu. Ne­ži­nau. Ki­tą­met to da­ry­ti ne­nu­ma­to­ma“, – LŽ sa­kė Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė. So­cial­de­mo­kra­tė ti­ki­no, kad kol kas nei Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, nei vals­ty­bė tam ne­tu­ri lė­šų.

K. Miš­ki­nie­nė pa­brė­žė, kad pa­ža­dą kom­pen­suo­ti bu­vu­siems par­ei­gū­nams ne­gau­tą pen­si­jų da­lį jai da­vė VRM val­di­nin­kai.

Ta­čiau ki­tus po­li­ti­kus to­kie pa­ža­dai tik ste­bi­na. Anot Sei­mo na­rio kon­ser­va­to­riaus Ar­vy­do Anu­šaus­ko, ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se yra ren­gia­mi pla­nai, kaip bus vyk­do­mas KT spren­di­mas, pen­si­nin­kams yra aiš­ku, ko­kiu bū­du ir ka­da bus kom­pen­suo­ja­ma ne­gau­ta pen­si­jos da­lis. Tuo me­tu VRM tvy­ro pa­sy­vus lau­ki­mas, vals­ty­bei kai­nuo­jan­tis dar ir pi­ni­gų, nes ten­ka deng­ti teis­mus lai­mė­ju­sių bu­vu­sių par­ei­gū­nų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das.

„Ti­krai ne­nor­ma­lu, kad pen­si­nin­kai yra pri­vers­ti kreip­tis į teis­mą, pra­šy­ti pri­teis­ti jiems pri­klau­san­čius pi­ni­gus. Iš VRM jie gir­di tik nie­kuo ne­pa­rem­tą kal­bė­ji­mą, pa­ža­dus spręs­ti prob­le­mas, kai ne­nu­ro­do­ma, nei kaip, nei ka­da tai bus da­ro­ma“, – LŽ tei­gė par­la­men­ta­ras.

Pa­sak A. Anu­šaus­ko, į pen­si­ją iš­ėję par­ei­gū­nai ne­rei­ka­lau­ja ati­duo­ti ne­iš­mo­kė­tą pen­si­jų da­lį tuoj pat, ta­čiau iš VRM ne­su­lauk­da­mi jo­kių žings­nių keis­ti si­tua­ci­ją, jie ma­to tik vie­ną iš­ei­tį – by­li­nė­ji­mą­si.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.