Lietuvoje

2013.09.13 10:31

Seimas ir Vyriausybė aiškinsis susikalbėjimo galimybes

Raimonda Ramelienė, „Lietuvos žinios“2013.09.13 10:31

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas vis dar ne­pra­ran­da vil­čių su­ži­no­ti Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je at­lik­to ty­ri­mo iš­va­das, ku­rios nu­lė­mė dvie­jų Lie­tu­vos dip­lo­ma­tų li­ki­mą.

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas vis dar ne­pra­ran­da vil­čių su­ži­no­ti Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je at­lik­to ty­ri­mo iš­va­das, ku­rios nu­lė­mė dvie­jų Lie­tu­vos dip­lo­ma­tų li­ki­mą, rašo „Lietuvos žinios“.

Po dvie­jų sa­vai­čių am­ba­sa­do­rių pos­tus Veng­ri­jo­je ir Azer­bai­dža­ne pa­lik­sian­čių Lie­tu­vos dip­lo­ma­tų is­to­ri­ja to­liau kai­ti­na ais­tras Sei­me. Opo­zi­ci­jai pri­klau­san­tys Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) na­riai krei­pė­si į Sei­mo pir­mi­nin­ką Vy­dą Ged­vi­lą, ra­gin­da­mi su už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Li­nu Lin­ke­vi­čiu­mi iš­siaiš­kin­ti par­la­men­to ir Vy­riau­sy­bės to­les­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo pers­pek­ty­vas. Sei­mo na­riai ma­no, kad Vy­riau­sy­bė, rugp­jū­čio pa­bai­go­je ig­no­ra­vu­si URK nuo­mo­nę ir ini­ci­ja­vu­si am­ba­sa­do­rių at­šau­ki­mą, ne tik pa­žei­dė Sei­mo sta­tu­tą, bet ir „gru­biai su­lau­žė” 23 me­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo su URK tra­di­ci­ją, „iš­da­vė lei­džia­mo­sios ir vyk­do­mo­sios val­džių bend­ra­dar­bia­vi­mo pri­nci­pą, ga­ran­tuo­ja­mą Kons­ti­tu­ci­jos“.

Pa­sak Sei­mo pir­mi­nin­ko at­sto­vo spau­dai To­mo Ber­žins­ko, V. Ged­vi­las ke­ti­na iš­ki­lu­sias prob­le­mas ap­tar­ti su mi­nis­tru L. Lin­ke­vi­čiu­mi. Jei su­si­ti­ki­mas bū­siąs ne­re­zul­ta­ty­vus, ke­ti­na­ma im­tis „pla­no B“: mi­nis­trui tek­tų at­vyk­ti pa­si­kal­bė­ti su Sei­mo val­dy­bos na­riais.

Pik­ti­na­si nepagarba

Sei­mo pir­mi­nin­kui ir val­dy­bai ad­re­suo­ta­me raš­te, ku­rį pa­si­ra­šė ke­tu­ri URK na­riai – kon­ser­va­to­riai Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Ema­nue­lis Zin­ge­ris, Kęs­tu­tis Ma­siu­lis ir Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Pe­tras Auš­tre­vi­čius, pik­ti­na­ma­si, kad URK ne­ga­vo vi­sos in­for­ma­ci­jos, ku­ria re­mian­tis bu­vo at­šauk­ti abu am­ba­sa­do­riai. Jų nuo­mo­ne, tai „by­lo­ja apie vi­siš­ką ne­sis­kai­ty­mą tiek su šio ko­mi­te­to na­riais, tiek su Sei­mo va­do­vy­be, taip pat ne­pa­gar­bą Tau­tos at­sto­vus ren­kan­tiems pi­lie­čiams“. V.Ged­vi­las ra­gi­na­mas „nuo­dug­niai iš­siaiš­kin­ti pa­sta­ro­jo pre­ce­den­to prie­žas­tis bei už­kirs­ti ke­lią pa­na­šių at­ve­jų pa­si­kar­to­ji­mui at­ei­ty­je“.

Rugp­jū­čio 26-ąją URK na­riai už­da­ra­me po­sė­dy­je ne­pri­ta­rė L.Lin­ke­vi­čiaus tei­ki­mui iš par­ei­gų at­šauk­ti am­ba­sa­do­rius Ar­tū­rą Žu­raus­ką ir Re­na­tą Juš­ką kaip pra­ra­du­sius vals­ty­bės va­do­vų pa­si­ti­kė­ji­mą. Dip­lo­ma­tai į skan­da­lą pa­te­ko, kai sve­tai­nė­je „You­Tu­be“ bu­vo pa­skelb­ti slap­ta įra­šy­ti jų po­kal­biai te­le­fo­nu. Juo­se am­ba­sa­do­riai da­li­jo­si as­me­ni­nė­mis pa­žiū­ro­mis apie Ar­mė­ni­jos ir Azer­bai­dža­no konf­lik­tą, vi­daus si­tua­ci­ją Turk­mė­ni­jo­je ir lai­dė rep­li­kas apie vals­ty­bės va­do­vus.

Šių gar­so įra­šų au­ten­tiš­ku­mas ofi­cia­liai nei pa­tvir­tin­tas, nei pa­neig­tas. Pra­neš­ta, kad įvy­kio ty­ri­mą at­li­ko URM Ge­ne­ra­li­nė ins­pek­ci­ja, tuo do­mė­jo­si Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas. Iš kar­to po įra­šų pa­vie­ši­ni­mo A. Žu­raus­kas par­ašė at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą.

Ne­to­le­ruo­ti­nas precedentas

Anot P. Auš­tre­vi­čiaus, mi­nė­tu raš­tu Sei­mo val­dy­bos dė­me­sys bu­vo at­kreip­tas į tai, kad „kon­so­li­duo­tos tar­pins­ti­tu­ci­nės veik­los svar­biais už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais su­nku ti­kė­tis, kai Sei­mas yra ig­no­ruo­ja­mas ir sta­to­mas į ne­priim­ti­ną pa­dė­tį”.

„Bu­vo pri­im­tas spren­di­mas, kad Sei­mo pir­mi­nin­kas pa­bend­raus su už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru ir pa­sa­kys ši­tą nuo­mo­nę. Pa­si­žiū­rė­si­me, koks bus sig­na­las, ne­kan­triai jo lau­kia­me“, – LŽ sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas. Li­be­ra­las pa­brė­žė, kad vis dar ne­at­šauk­tas ke­lių ko­mi­te­to na­rių ra­gi­ni­mas URK pir­mi­nin­kui su­kvies­ti ne­ei­li­nį ko­mi­te­to po­sė­dį, ku­ria­me L.Lin­ke­vi­čius ga­lė­tų su­pa­žin­din­ti su ty­ri­mo me­džia­ga, su­tei­ku­sią pa­grin­dą at­šauk­ti am­ba­sa­do­rius. „Ne­sa­me jos ma­tę, mums ne­paaiš­kin­ta, ko­dėl ne­ga­li­me su ja su­si­pa­žin­ti. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad tu­ri­me tei­sę tą me­džia­gą pa­ma­ty­ti“, – pa­žy­mė­jo P. Auš­tre­vi­čius.

Pa­sak jo, URK pir­mi­nin­kas Be­ne­dik­tas Juo­dka pa­ti­ki­no, kad ne­ei­li­nis po­sė­dis bus su­šauk­tas ar­ti­miau­siu me­tu. Pa­klaus­tas, ko­dėl, jo nuo­mo­ne, URM iki šiol ne­su­pa­žin­di­no Sei­mo su at­lik­to ty­ri­mo iš­va­do­mis, P. Auš­tre­vi­čius tei­gė ga­lin­tis da­ry­ti prie­lai­dą, kad jos yra „ne­pa­lan­kios tai po­zi­ci­jai, ku­rią vie­šai skel­bia mi­nis­tras“. „Spė­ju, kad ty­ri­mo iš­va­dos nė­ra pa­lan­kios tam spren­di­mui, ku­ris bu­vo su­for­mu­luo­tas taip griež­tai ir, sa­ky­čiau, ka­te­go­riš­kai“, – sa­kė P. Auš­tre­vi­čius. Ki­ta ver­tus, šio įvy­kio, anot jo, ti­krai ne­no­ri­ma „in­di­vi­dua­li­zuo­ti“.

Trau­ki­nys nuvažiavo

Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai at­sto­vau­jan­tis URK na­rys „tvar­kie­tis“ And­rius Ma­zu­ro­nis ne­slė­pė abe­jo­jan­tis, ar, „nu­va­žia­vus trau­ki­niui“, t. y. pre­zi­den­tei pa­si­ra­šius de­kre­tą dėl am­ba­sa­do­rių at­šau­ki­mo, ver­ta aiš­kin­tis tar­pu­sa­vio san­ty­kius. Juo­lab kad už­sie­nio po­li­ti­kos sri­ty­je, anot jo, ne­trūks­ta dė­me­sio rei­ka­lau­jan­čių svar­bių klau­si­mų. „Tei­sin­gai ar ne­tei­sin­gai, am­ba­sa­do­rių prob­le­ma vis tiek jau iš­spręs­ta. To­dėl to­les­nis jos es­ka­la­vi­mas ti­krai ne­nau­din­gas vals­ty­bei. Jei kas nors taip da­ro, va­di­na­si, pa­pras­čiau­siai po­li­ti­kuo­ja“, – LŽ sa­kė po­li­ti­kas. Anot jo, čia gal­būt ga­li­ma bū­tų dis­ku­tuo­ti, ar URK spren­di­mai dėl am­ba­sa­do­rių sky­ri­mo ar­ba at­šau­ki­mo, ku­rie da­bar yra tik re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio, ne­tu­rė­tų bū­ti pri­va­lo­mi.

„Taip, mi­nis­tras, ig­no­ruo­da­mas ko­mi­te­to nuo­mo­nę, ne­pa­teik­da­mas vi­sos in­for­ma­ci­jos, jei jos yra dau­giau, ar ne­nu­ro­dy­da­mas prie­žas­čių, ko­dėl ne­ga­li jos at­skleis­ti, pa­siel­gė ne­gra­žiai. Bet da­bar, kar­to­ju, ti­krai nė­ra jo­kio rei­ka­lo grįž­ti prie to, kas jau iš­spręs­ta“, – tei­gė Sei­mo na­rys.

De­kre­tą dėl A. Žu­raus­ko at­šau­ki­mo iš am­ba­sa­do­riaus pos­to Azer­bai­dža­ne nuo rug­sė­jo 30-osios ir R. Juš­kos – Veng­ri­jo­je, Ser­bi­jo­je, Bos­ni­jo­je ir Her­ce­go­vi­no­je, Juo­dkal­ni­jo­je bei Ma­ke­do­ni­jo­je pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė rugp­jū­čio 29 die­ną.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.