Lietuvoje

2015.09.08 13:45

V. Gapšys nusitaikė į V. Gedvilo kėdę

Jurga Tvaskienė, „Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Opo­zi­ci­jos ir net koa­li­ci­jos par­tne­rių iš Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko pos­to ra­gi­na­mas trauk­tis Dar­bo par­ti­jos va­do­vas Vy­tau­tas Gap­šys tvir­ti­na ne­at­sis­ta­ty­din­siąs ir net pra­kal­bo apie pla­nus užim­ti Sei­mo pir­mi­nin­ko kė­dę, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“.

Opo­zi­ci­jos ir net koa­li­ci­jos par­tne­rių iš Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko pos­to ra­gi­na­mas trauk­tis Dar­bo par­ti­jos va­do­vas Vy­tau­tas Gap­šys tvir­ti­na ne­at­sis­ta­ty­din­siąs ir net pra­kal­bo apie pla­nus užim­ti Sei­mo pir­mi­nin­ko kė­dę, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“.

„Ei­siu į Sei­mo pir­mi­nin­kus. Pa­pras­čiau­siai, par­ti­jos pir­mi­nin­kas tu­ri užim­ti po­zi­ci­ją. Ma­nau, lo­giš­ka, kad Sei­mo pir­mi­nin­ku bū­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas“, – pra­ėju­sį penk­ta­die­nį LŽ par­eiš­kė Dar­bo par­ti­jos juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo kal­tu pri­pa­žin­tas Sei­mo pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas V. Gap­šys. Taip jis at­sa­kė į klau­si­mą, ar ke­ti­na at­siž­velg­ti į opo­zi­ci­jos bei koa­li­ci­jos par­tne­rių ra­gi­ni­mus at­sis­ta­ty­din­ti ar bent su­stab­dy­ti sa­vo veik­lą vie­na­me svar­biau­sių vals­ty­bės pos­tų, kol Dar­bo par­ti­jos by­lo­je ga­lu­ti­nį žo­dį tars Ape­lia­ci­nis teis­mas.

Kaip ži­no­ma, V. Gap­šys lie­pos mė­ne­sį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl su­kčia­vi­mo ir ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo. Jam skir­ta 35 tūkst. 750 li­tų bau­da. Šį spren­di­mą spa­lį pra­dės nag­ri­nė­ti Ape­lia­ci­nis teis­mas.

Šiuo me­tu Sei­mo pir­mi­nin­ko par­ei­gas ei­na ki­tas Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Vy­das Ged­vi­las. Jis jo­kių są­sa­jų su juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­la ne­tu­ri.

Ra­gi­na trauktis

V. Gap­šys, kal­bė­da­mas su LŽ, nu­ro­dė „ti­krai ne­gal­vo­jan­tis“ at­si­sa­ky­ti aukš­to pos­to Sei­me. Pa­klaus­tas, kaip elg­tų­si, jei at­sis­ta­ty­din­ti jį įpa­rei­go­tų par­ti­ja, šios or­ga­ni­za­ci­jos įkū­rė­jo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho glo­bo­ti­niu vadina­mas po­li­ti­kas tik nu­si­juo­kė. „Jei­gu par­ti­ja įpa­rei­gos? Par­ti­ja ga­li ma­ne įpa­rei­go­ti Sei­mo pir­mi­nin­ku tap­ti – tai aš taip su­pran­tu. O ki­tų įpa­rei­go­ji­mų ne­tu­riu“, – pa­ti­ki­no V.Gap­šys.

Sei­mo pir­mi­nin­kas V. Ged­vi­las, kaip LŽ per­da­vė jo at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas, ko­men­tuo­ti sa­vo par­ti­jos pir­mi­nin­ko samp­ro­ta­vi­mus at­si­sa­kė.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rės Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pra­ėju­sią sa­vai­tę in­ter­viu LŽ dar kar­tą pa­kar­to­jo anks­tes­nę po­zi­ci­ją, kad V. Gap­šys tu­rė­tų trauktis iš pos­to Sei­me.

„So­cial­de­mo­kra­tai iš­reiš­kė po­zi­ci­ją, kad V. Gap­šys tu­rė­tų pa­si­trauk­ti iš pos­to, kol ga­lu­ti­nai bus pri­im­tas teismo spren­di­mas. Juk so­cial­de­mo­kra­tai par­odė pri­nci­pin­gu­mą, kai tik bu­vo su­abe­jo­ta, ar tuo­me­ti­nė ūkio mi­nis­trė Bi­ru­tė Vė­sai­tė ne­su­pai­nio­jo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų. V. Gap­šiui, kaip po­li­ti­kui, bū­tų daug ge­riau, jei jis su­stab­dy­tų veik­lą Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko pos­te. Bet Dar­bo par­ti­ja ren­ka­si ki­to­kį ke­lią. Ku­ris teisingesnis, kaip vi­sa­da įver­tins rin­kė­jai“, – sa­kė prem­je­ras.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos va­do­vo And­riaus Ku­bi­liaus tei­gi­mu, jau pir­mo­mis rug­sė­jo 10-ąją pra­si­dė­sian­čios Sei­mo ru­dens se­si­jos die­no­mis keti­na­ma kel­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mo V. Gap­šiu klau­si­mą.

„Sei­mo ir vi­sos po­li­ti­nės sis­te­mos au­to­ri­te­tui ti­krai ne­pa­de­da fak­tas, kad vie­nas svar­biau­sių par­ei­gų parlamen­te ir to­liau ei­na as­muo, pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo pri­pa­žin­tas kal­tu di­de­lės apim­ties ko­rup­ci­jos by­lo­je“, – svars­tė A.Ku­bi­lius.

In­ter­pe­lia­ci­ja – neprognozuojama

Dar­bo par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė LŽ tei­gė, kad šiuo me­tu po­kal­biai dėl V. Gap­šio ei­na­mų par­ei­gų ne­vyks­ta. „Dar va­sa­rą, po pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mo, bu­vo­me su­si­rin­kę par­ti­jos pirminin­ko pa­va­duo­to­jai. Nu­spren­dė­me, kad kol ne­iš­gir­do­me ga­lu­ti­nio teis­mo spren­di­mo, pa­lie­ka­me vis­ką taip, kaip yra. Mes ma­no­me, kad V. Gap­šys ga­li dirb­ti, ir iš ti­krų­jų ne­ma­to­me rei­ka­lo jo da­bar keis­ti“, – kalbė­jo po­li­ti­kė.

Vis dėl­to V. Bal­trai­tie­nė ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad pra­si­dė­jus Sei­mo ru­dens se­si­jai „dar­bie­čiai“ ga­li at­nau­jin­ti dis­ku­si­jas dėl sa­vo for­ma­lio­jo ly­de­rio. „Kai pra­si­dės ru­dens se­si­ja, gal­būt bus kaž­ko­kios in­ter­pe­lia­ci­jos, ta­da su­sė­si­me ir kal­bė­si­mės, kaip mums ge­riau elg­tis. Bet pir­miau­sia vis­kas pri­klau­so nuo pa­ties V. Gap­šio“, – sa­kė ji.

So­cial­de­mo­kra­tas Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las kal­bas, kad Dar­bo par­ti­ja pa­ti ap­sisp­ręs­tų korup­ci­jos by­lo­je fi­gū­ruo­jan­čio V. Gap­šio uži­ma­mą pos­tą pa­siū­ly­ti ki­tam par­ti­jos ko­le­gai, va­di­na „nerealistinė­mis ir fan­tas­ti­nė­mis“. „Štai jei­gu opo­zi­ci­ja ti­krai ne­žai­džia žai­di­mų ir kels ne­pa­si­ti­kė­ji­mo V. Gap­šiu klau­si­mą, kaip bus nu­bal­suo­ta, ti­krai su­nku prog­no­zuo­ti. Aiš­ku, ga­li ir kai ku­rie koa­li­ci­jos par­tne­riai mo­ra­li­nius stan­dar­tus iš­kel­ti“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Pra­kal­bo apie pamainą

LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kė Ire­na Šiau­lie­nė, prieš sa­vai­tę kal­bė­da­ma su LŽ, už­si­mi­nė, kad in­ter­pe­lia­ci­jos V. Gapšiui nu­ša­lin­ti ga­li ir ne­pri­reik­ti. „Ma­nau, klau­si­mai dėl teis­mo spren­di­mo ir kai ku­rių par­ei­gū­nų par­ei­gų ėji­mo iš­sisp­ręs be di­des­nių de­ba­tų Sei­me. Tie­siog bus pri­im­ti spren­di­mai, kad at­sis­ta­ty­di­na, ir tiek“, – sa­kė so­cial­de­mo­kra­tė.

Sei­mo ku­lua­ruo­se jau ku­ris lai­kas sklan­do kal­bos, kad kai ku­rie da­bar­ti­nei Dar­bo par­ti­jos va­do­vy­bei oponuojan­tys „dar­bie­čiai“ ne tik ke­ti­na įkal­bi­nė­ti V. Gap­šį at­sis­ta­ty­din­ti, bet ir yra nu­ma­tę jį pa­keis­ti ga­lin­tį as­me­nį – iš­ti­ki­ma V. Us­pas­ki­cho bend­ra­žy­ge va­di­na­mą Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę. Kaip LŽ mi­nė­jo šios ini­cia­ty­vos rė­mė­jai, ne vie­ną ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­ti V. Grau­ži­nie­nė yra pel­niu­si ne­ma­žai sim­pa­ti­jų tiek val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, tiek opo­zi­ci­jo­je, be to, ji ne­iš­si­šo­ka ir są­ži­nin­gai vyk­do par­ti­jos spren­di­mus.

Pa­ti L. Grau­ži­nie­nė to­kias kal­bas pa­va­di­no „vi­siš­ka ne­są­mo­ne“. „Ne­ži­nau, kas sklei­džia to­kius gan­dus. Pirmą kar­tą to­kį da­ly­ką gir­džiu. Ne­bu­vo net jo­kios užuo­mi­nos apie tai“, – ti­ki­no ji LŽ.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.