Lietuvoje

2019.01.23 11:42

Alytaus miesto sode sieks atkurti tarpukario vaizdą

Saulė Pinkevičienė, Alytausnaujienos.lt2019.01.23 11:42

Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, gra­žiau­sias ge­o­met­ri­nio pla­no tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos par­kas ir Aly­taus sim­bo­lis Mies­to so­das džiu­gi­na aly­tiš­kius ir jiems rū­pi. Tai liu­di­ja ir ben­druo­me­nės re­ak­ci­ja į kas­met vyk­do­mus sa­ni­ta­ri­nius Mies­to so­do kir­ti­mus. 2018 me­tų ru­de­nį pa­žy­mė­ta ir žie­mą nu­kirs­ta 13 pu­šų, ku­rios įver­tin­tos kaip li­go­tos ir pa­žeis­tos. Ar rei­kė­tų va­do­vau­tis vien es­te­ti­kos, ar ieš­ko­ti ki­to­kios ver­tės kri­te­ri­jų at­nau­ji­nant žel­dy­nus, kaip iš­sau­go­ti so­do bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę, tvar­kant jį at­ei­ty­je, pa­ga­liau, ko­kią šią erd­vę no­rė­tų ma­ty­ti ben­druo­me­nė, ar at­gis so­das kaip nuo­la­ti­nės ben­druo­me­nės su­si­bū­ri­mo vie­ta? Ieš­kant at­sa­ky­mų į šiuos ir ki­tus klau­si­mus, pa­reng­tas Mies­to so­do tvar­ky­bos pro­jek­tas.

Vie­toj kal­na­pu­šių – kle­vai

Gy­ven­to­jams pri­sta­ty­tas Aly­taus mies­to so­do tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tas, ku­rio tech­ni­nę už­duo­tį ren­gė dar­bo gru­pė, o pa­tį pro­jek­tą – UAB „Pro­jek­tų ren­gi­mo biu­ras“.

Den­dro­lo­gi­nę pro­jek­to da­lį, ku­rio­je ap­ta­ria­ma, kaip for­muo­ti nau­jus ar keis­ti žel­dy­nus, pa­ren­gė pro­fe­sio­na­lus den­dro­lo­gas, gar­siau­sias Lie­tu­vos par­ko­ty­ri­nin­kas Kęs­tu­tis La­ba­naus­kas. Dis­ku­si­jo­je su Aly­taus gy­ven­to­jais jis šį­kart da­ly­vau­ti ne­ga­lė­jo, ta­čiau at­siun­tė laiš­ką, ku­ria­me pa­lin­kė­jo so­do en­tu­zias­tams sau­go­ti ir puo­se­lė­ti jį su il­ga­lai­ke įžval­ga bei įkvė­pi­mu, ku­rį pa­li­ko par­ko pra­di­nin­kai.

„Is­to­ri­niai žel­dy­nai – nor­ma­li pa­vel­do sri­tis. Gal­būt trūks­ta spe­cia­lis­tų, ga­lin­čių pa­reng­ti to­kį pro­jek­tą pa­gal vi­sus pa­vel­do­sau­gos rei­ka­la­vi­mus, bet ne su­vo­ki­mo, kaip tai rei­kia da­ry­ti“, – sa­ko Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Aly­taus sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Mar­ga­ri­ta Ja­nu­šo­nie­nė.

Pa­vel­do­sau­gi­nin­kai so­do tvar­ky­bos pro­jek­tui pri­ta­rė, ja­me įra­šy­tas ir jų rei­ka­la­vi­mas at­so­din­ti iš­kirs­tus kle­vus, vie­toj ku­rių šiuo me­tu au­ga kal­na­pu­šės. Ta­čiau nu­ma­ty­tiems Mies­to so­de dar­bams at­lik­ti dar rei­kės pa­reng­ti miš­kot­var­kos pro­jek­tą, nes Aly­taus cen­tre esan­tis so­das pa­ten­ka į vals­ty­bi­nės reikš­mės miš­kų plo­tus.

Asociatyvinė BNS nuotr.

Ar­ti­miau­si pla­nai – nau­ji bal­ti suo­liu­kai

Vie­nas pir­mų­jų dar­bų, nu­ma­to­mų so­de pa­gal tvar­ky­bos pro­jek­tą, yra nau­jų bal­tų suo­liu­kų, ku­rių for­ma pa­na­ši į bu­vu­sius tar­pu­ka­ry­je, įren­gi­mas. Šie suo­liu­kai ir fon­ta­no ro­žy­nas – ta vie­ta, kur mies­tie­čiai fo­to­gra­fa­vo­si tar­pu­ka­ry­je, ir šian­dien ji vie­na ro­man­tiš­kiau­sių mies­te.

„Ta­čiau ar tik­rai ver­ta kal­bė­ti apie ro­žių aro­ma­tą ir se­no­jo so­do dva­sią, jei šian­dien so­das skęs­ta įpras­tų ir elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių dū­muo­se, o per per­trau­kas čia su­si­ren­ka pa­rū­ky­ti pu­sė ša­lia esan­čios gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nių?“ – svars­tė dis­ku­si­jos da­ly­viai. Aly­tiš­kių siū­ly­mas – kuo grei­čiau skelb­ti Mies­to so­dą ne­rū­ky­mo zo­na.

Va­sa­rą so­de jau ke­le­rius me­tus vyks­ta Se­na­mies­čio ben­druo­me­nės, ki­ti ka­me­ri­nio po­bū­džio ren­gi­niai, o per­nai va­sa­rą ini­cia­ty­vų kon­kur­se aly­tiš­kiai bal­sa­vo už tai, kad čia tu­ri at­si­ras­ti kon­cer­tų erd­vė. Ją pla­nuo­ja­ma įreng­ti šie­met, pro­jek­tą yra pa­ren­gu­si ar­chi­tek­tė Al­fre­da Ur­ma­na­vi­čie­nė. Nu­ma­ty­tas sta­ti­nys – lai­ki­nas. Lė­šų kon­kur­są lai­mė­ju­siam pro­jek­tui skir­ta iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Ir vėl apie kir­ti­mus

Tvar­kant Mies­to so­dą pla­nuo­ja­ma at­so­din­ti ir at­nau­jin­ti aly­vų alė­ją už suo­liu­kų ša­lia fon­ta­no. Taip pat yra su­ma­ny­mų pu­se met­ro pra­pla­tin­ti pa­grin­di­nę alė­ją tarp fon­ta­no ir Lais­vės an­ge­lo. Ne­iš­ven­gia­mai bus ir kir­ti­mų.

„Di­de­lių kir­ti­mų Mies­to so­do tvar­ky­bos pro­jek­te ne­nu­ma­ty­ta“, – už­tik­ri­na Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­mu­nė Zub­rė. Tie­sa, nu­ma­ty­ti skai­čiai nė­ra jau to­kie ma­ži. Iš vi­so pa­gal siū­lo­mą pro­jek­tą ža­da­ma iš­kirs­ti 122 me­džius (iš 657 esa­mų), iš jų 23 – pu­šys. Tarp jų ne­ma­žai sa­vai­mi­nių me­de­lių dar plo­nais ka­mie­nais ir me­džių, stel­bian­čių vie­nas ki­tą dėl per­ne­lyg ma­žo at­stu­mo.

Su­si­rū­pi­nu­siems dėl ža­lu­mos iš­sau­go­ji­mo, den­dro­lo­gas Lai­mu­tis Ja­nuš­ke­vi­čius pri­me­na, jog par­kai tu­ri sa­vo pa­skir­tį – es­te­ti­nę, tad juo­se tu­ri­me pa­lik­ti gra­žius me­džius.

Gal­būt ga­li­ma pa­lik­ti ir ke­le­tą stuob­rių, ku­rie pa­dė­tų iš­sau­go­ti bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę, uok­sus paukš­čiams, vo­ve­rėms, ta­čiau ne­daug. Mies­to tvar­ky­bos dar­bo gru­pė­je dir­bęs Man­tas Ka­za­ke­vi­čius (be­je, vie­nas tų, ku­rie ban­dė ap­gin­ti kle­vus prie Lais­vės an­ge­lo, ku­riuos da­bar teks at­so­din­ti) pa­ste­bi, kad gro­žio su­vo­ki­mas yra la­bai sub­jek­ty­vus. Kar­tais ir krei­vas me­dis ga­li bū­ti la­bai įdo­mus, juo­lab Mies­to so­das įvai­rių kar­tų aly­tiš­kiams sa­vų sen­ti­men­tų ke­lia.

Be ki­ta ko, dis­ku­si­jos da­ly­viai svars­tė, ar ne lai­kas bū­tų pa­gal­vo­ti, kad Aly­taus par­kai vėl ga­lė­tų tu­rė­ti kiek­vie­nas po sa­vo so­di­nin­ką? Tė­ve­lio, gar­sio­jo Aly­taus so­do so­di­nin­ko Sta­sio Mar­cin­ke­vi­čiaus duk­ra Al­do­na Mar­cin­ke­vi­čie­nė taip pat da­ly­va­vo dar­bo gru­pė­je, ren­gu­sio­je so­do tvar­ky­bos pro­jek­tą. Ji džiau­gia­si, kaip VšĮ „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ tvar­ko Mies­to so­dą, ypač ro­žy­ną, ta­čiau siū­ly­tų pa­gal­vo­ti apie ve­jos at­nau­ji­ni­mą.

Nors so­do tvar­ky­bos pro­jek­te nu­ma­ty­ti kon­kre­tūs dar­bai, kaip bus for­muo­ja­mas Mies­to so­das, ta­čiau jie nė­ra la­bai aiš­kiai api­brėž­ti lai­ke ir bus ap­ta­ria­mi su spe­cia­lis­tais bei ben­druo­me­ne, iš­ven­giant sku­bo­tų spren­di­mų, ku­riuos vė­liau ten­ka tai­sy­ti.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.