Lietuvoje

2013.08.22 12:20

Ministras mokykloms numato daugiau galių

Tomas Bašarovas, „Lietuvos žinios“2013.08.22 12:20

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro Dai­niaus Pa­val­kio at­ei­ties mo­kyk­los vi­zi­ja – ko­ky­biš­kas ir vi­siems prie­ina­mas švietimas. Bet kad šios vi­zi­jos įgy­ven­di­ni­mas ne­nuei­tų skir­tin­gais ke­liais, bū­ti­nas vi­sos bend­ruo­me­nės susitarimas, rašo „Lietuvos žinios“.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro Dai­niaus Pa­val­kio at­ei­ties mo­kyk­los vi­zi­ja – ko­ky­biš­kas ir vi­siems prie­ina­mas švietimas. Bet kad šios vi­zi­jos įgy­ven­di­ni­mas ne­nuei­tų skir­tin­gais ke­liais, bū­ti­nas vi­sos bend­ruo­me­nės susitarimas, rašo „Lietuvos žinios“.

D. Pa­val­kis sa­ko, kad iš val­džios „cen­tro“ nuo­to­li­niu bū­du siun­čia­mi nu­ro­dy­mai ug­dy­mo ko­ky­bės kai­mų ar mies­tų mo­kyk­lo­se ne­pa­kels, to­dėl pa­čioms mo­ky­mo įstai­goms ir jų stei­gė­joms, sa­vi­val­dy­bėms, nu­ma­to­ma su­teik­ti dau­giau ga­lių. Rug­sė­jo 1-ąją, sek­ma­die­nį, mi­nint Moks­lo ir ži­nių die­ną, mi­nis­tras moks­lei­vius ir jų šei­mas ra­gi­na pra­leis­ti drau­ge.

Į „Lie­tu­vos ži­nių“ skai­ty­to­jų ir moks­lei­vių tė­vų klau­si­mus apie ne­tru­kus pra­si­dė­sian­čius nau­jus moks­lo metus bei švie­ti­mo ak­tua­li­jas at­sa­ko švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras prof. Dai­nius Pa­val­kis.

Sek­ma­die­nis – šei­mos šventė

– Rug­sė­jo 1-oji – čia pat. Be­je, ko­kia die­na šį­met la­biau tik­tų moks­lo me­tų pra­džiai – rug­sė­jo 1-oji ar 2-oji?

– Kiek­vie­nos mo­kyk­los bend­ruo­me­nė ga­li nu­spręs­ti, ka­da reng­ti moks­lo me­tų pra­džios šven­tę – sek­ma­die­nį ar pir­ma­die­nį. Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės pri­ėmė spren­di­mą vi­so­se jų mo­kyk­lo­se moks­lo me­tus pra­dė­ti tą pa­čią die­ną. Sek­ma­die­nis pui­kiai tin­ka šei­mos šven­tei, ar ji bū­tų mo­kyk­lo­je, ar na­mie. Tai ge­ra pro­ga tė­vams ir vai­kams pa­bū­ti kar­tu, pa­si­kal­bė­ti apie lau­kian­čius moks­lo me­tus, vai­kų sva­jo­nes, sie­kius, no­rus.

Rea­ly­bė to­kia, kad tė­vai ma­žai da­ly­vau­ja sa­vo at­ža­lų ug­dy­me, o juk nuo jų do­mė­ji­mo­si la­bai pri­klau­so ir vaiko mo­ky­mo­si sėk­mė. Jei kas­die­ny­bė­je su­nku at­ras­ti lai­ko il­ges­niems pa­šne­ke­siams apie mo­kyk­lą, ši moks­lo me­tų pra­džia do­va­no­ja to­kią ga­li­my­bę.

– Kiek iš vi­so šį­met veiks mo­kyk­lų? Ar vi­sur jau baig­tas jų re­mon­tas?

– Šie­met veiks pa­na­šus skai­čius mo­kyk­lų kaip per­nai – dau­giau kaip 1200. Mo­kyk­lų re­mon­tu rū­pi­na­si jų stei­gė­jos sa­vi­val­dy­bės. Ta­čiau net ir tais at­ve­jais, jei kur nors ne­bus spė­ta di­des­nio re­mon­to baig­ti iki moks­lo me­tų pra­džios, vyks­tan­tys dar­bai ne­tu­rė­tų truk­dy­ti ug­dy­mo. Pa­mo­kos pri­va­lo vyk­ti.

– Kiek šiais moks­lo me­tais gel­to­nų­jų au­to­bu­sų va­ži­nės po ša­lies mies­tus, mies­te­lius ir kai­mus? Ar šįmet mo­kyk­li­nių au­to­bu­sų par­kas bus at­nau­ji­na­mas?

– Taip, prieš rug­sė­jo 1-ąją sa­vi­val­dy­bėms bus per­duo­ti dar 42 de­vy­nio­li­kos vie­tų au­to­bu­sai. Iš vi­so mo­ki­nius ve­žios 645 mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai. Mo­kyk­li­nis trans­por­tas skir­tas ne tik vež­ti vai­kus į mo­kyk­las ar na­mo, bet ir vyk­ti į eks­kur­si­jas, var­žy­bas, kon­cer­tus, tea­trus, ren­gi­nius, mu­zie­jus. La­bai ska­ti­na­me įvai­rią pro­jek­ti­nę veik­lą, pa­mo­kas ne kla­sė­je, o, pa­vyz­džiui, įspū­din­ga­me par­ke ar mu­zie­ju­je, juo la­biau kad mu­zie­jai siū­lo spe­cia­liai par­eng­tas edu­ka­ci­nes prog­ra­mas.

Nau­ji moks­lo me­tai – be 13 mokyklų

– Ar jau ži­no­ma, kiek ša­lies mo­kyk­lų šį rug­sė­jį ne­beat­vers du­rų? Ko­dėl jos už­da­ro­mos?

– Tiks­lius duo­me­nis tu­rė­si­me pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, ta­čiau, sa­vi­val­dy­bių pa­teik­tais pre­li­mi­na­riais skaičiais, iš vi­so su­ma­žės 13 mo­kyk­lų. Šie­met, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, veiks dau­giau gim­na­zi­jų ir pro­gim­na­zi­jų.

Vy­riau­sy­bė de­da daug pa­stan­gų, kad iš­lai­ky­tų ne­di­de­les mo­kyk­las. Ma­ži­na­mi rei­ka­la­vi­mai dėl mo­ki­nių skaičiaus kla­sė­se, pra­di­nės kla­sės ga­li veik­ti ir kai­muo­se stei­gia­muo­se dau­gia­funk­ciuo­se cen­truo­se. Net ir ma­žė­jant mo­ki­nių skai­čiui no­ri­me iš­lai­ky­ti pa­na­šų mo­kyk­lų tink­lą, kad bent pra­di­nis ug­dy­mas bū­tų kuo arčiau gy­ve­na­mo­sios vai­ko vie­tos.

Spren­džia sa­vi­val­dos politikai

– Moks­lei­vių tė­ve­liai do­mi­si, kas ga­li pre­ten­duo­ti į ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą mo­kyk­lo­je?

– Tai pri­klau­so nuo vie­nam šei­mos na­riui ten­kan­čių pa­ja­mų. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja yra nusta­čiu­si, kad mo­ki­niai tu­ri tei­sę į ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą ir par­amą mo­ky­mo reik­me­nims įsi­gy­ti, jei­gu viduti­nės pa­ja­mos vie­nam as­me­niui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės nei 525 li­tai. Kai ku­riais sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­tais at­ve­jais, pa­vyz­džiui, dėl li­gos, ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo, ne­te­kus mai­tin­to­jo, kai šei­ma au­gi­na tris ir dau­giau vai­kų ar vai­kus au­gi­na ne­įga­lūs tė­vai, ta su­ma ga­li siek­ti ir 700 li­tų.

– Pa­il­gin­tos die­nos gru­pės pra­di­nu­kų tė­vams at­siei­na ne pi­giai, o įkai­niai už vai­kų prie­žiū­rą mokyklose – skir­tin­gi. Kas nu­sta­to šias kai­nas?

– Įkai­nius nu­sta­to mo­kyk­los stei­gė­ja, o tai pa­pras­tai yra sa­vi­val­dy­bė, de­rin­da­ma kar­tu su mo­kyk­la. Pa­il­gin­tos die­nos gru­pės or­ga­ni­zuo­ja­mos tik tuo at­ve­ju, jei pa­gei­dau­ja tė­vai. Tai ak­tua­liau di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se.

Rei­kia susitarimo

– Mi­nis­tro par­ei­gas ei­na­te il­giau nei pu­sę me­tų. Ar per tą lai­ką pa­si­kei­tė jū­sų, kaip švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro, Lie­tu­vos mo­kyk­los at­ei­ties vi­zi­ja?

– Ma­no vi­zi­ja to­kia, kaip ir vi­sos švie­ti­mo bend­ruo­me­nės, – ko­ky­biš­kas, kiek­vie­nam žmo­gui prie­ina­mas švie­ti­mas. Tik gal­būt kar­tais skir­tin­gai šią vi­zi­ją ban­do­me įgy­ven­din­ti. Pa­vyz­džiui, vie­ni mo­ky­to­jai pageidau­ja aiš­kių ins­truk­ci­jų, kaip ir ko mo­ky­ti, ki­ti no­ri kū­ry­bi­nės lais­vės. Tad dėl dau­ge­lio da­ly­kų rei­kia su­si­tar­ti, su­dė­lio­ti ko­ky­bės ge­ri­ni­mo kryp­tis. Bū­tent į ko­ky­bę bus nu­kreip­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) struktūri­nės par­amos 2014–2020 me­tų lė­šos.

Bend­ro­jo ug­dy­mo sri­ty­je nu­ma­to­me dau­giau ga­lių su­teik­ti pa­čioms mo­kyk­loms ir jų stei­gė­jams. Nie­kas iš „cen­tro“ nuo­to­li­niu bū­du ne­kils­te­lės ko­ky­bės vi­so­se kai­mų ir mies­tų mo­kyk­lo­se. Tai ga­li pa­da­ry­ti tik pa­ti mo­kyk­la, įver­ti­nu­si vie­tos bend­ruo­me­nės po­rei­kius ir pa­de­da­ma sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos, mi­nis­te­ri­jos ar ki­tų įstai­gų. Ji pa­ti tu­rė­tų par­eng­ti mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo, ko­ky­bės ge­ri­ni­mo pla­ną, ku­riam įgyvendin­ti bū­tų ski­ria­mi ati­tin­ka­mi iš­tek­liai.

Be to, su prem­je­ru esa­me kal­bė­ję, kad dėl moks­lei­vių ma­žė­ji­mo at­si­lais­vi­nan­čios mo­ki­nio krep­še­lio lė­šos turė­tų lik­ti švie­ti­mui, o ne bū­ti pers­kirs­to­mos ki­toms reik­mėms. To­kie fi­nan­sai leis­tų iš­sau­go­ti ma­žes­nes mokyk­las kai­mo vie­to­vė­se, gal­būt kils­te­lė­ti al­gas mo­ky­to­jams.

Pro­fe­si­nio mo­ky­mo sri­ty­je nu­kreip­si­me dė­me­sį į pra­kti­nio mo­ky­mo stip­ri­ni­mą. Ga­my­bi­nė pra­kti­ka įmo­nė­se tu­rė­tų su­da­ry­ti dar dau­giau mo­ky­mo lai­ko nei iki šiol. In­ves­tuo­si­me į pro­fe­si­jos mo­ky­to­jų mo­ky­mus ir kvalifi­ka­ci­jos kė­li­mą, taip pat bus at­nau­ji­na­mos pro­fe­si­nio mo­ky­mo prog­ra­mos ir siū­lo­ma di­des­nė mo­ky­mo­si for­mų įvai­ro­vė.

Da­ro­mi žings­niai pe­rei­ti prie aukš­tų­jų mo­kyk­lų ab­sol­ven­tų kar­je­ros ste­bė­se­nos: kur jie įsi­dar­bi­na, ar baigusie­ji kon­kre­čios mo­kyk­los kon­kre­čią stu­di­jų prog­ra­mą dir­ba pa­gal spe­cia­ly­bę. Tuo­met bus aiš­ku, ko yra ver­tos stu­di­jų prog­ra­mos, ar ver­ta vals­ty­bės lė­šo­mis jas fi­nan­suo­ti. Be abe­jo, tai il­gas pro­ce­sas. Bet jau šiemet vals­ty­bė pra­dė­jo re­gu­liuo­ti pri­ėmi­mą į auš­tą­sias mo­kyk­las, ki­tais me­tais jis tik griež­tės.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius