captcha

Jūsų klausimas priimtas

Neatskleidžia, kiek lėšų skirs dovanoms pirkti

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja ke­ti­na me­tams ap­si­rū­pin­ti do­va­no­mis ir su­ve­ny­rais. Pla­nuo­ja­ma pirk­ti su­si­ti­ki­mų, vals­ty­bi­nių vi­zi­tų, taip pat va­di­na­mą­sias įver­ti­ni­mo ir dė­me­sio do­va­nas, rašo „Lietuvos žinios“.
Reuters/Scanpix nuotr.
Reuters/Scanpix nuotr.

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja ke­ti­na me­tams ap­si­rū­pin­ti do­va­no­mis ir su­ve­ny­rais. Pla­nuo­ja­ma pirk­ti su­si­ti­ki­mų, vals­ty­bi­nių vi­zi­tų, taip pat va­di­na­mą­sias įver­ti­ni­mo ir dė­me­sio do­va­nas, rašo „Lietuvos žinios“.

Iš vi­so no­ri­ma įsi­gy­ti kiek dau­giau nei 2 tūkst. vie­ne­tų do­va­nų. Tarp jų – ran­ki­niai lai­kro­džiai, kak­la­raiš­čiai ir ska­ros, dau­gia­funk­ciai kro­vik­liai, uni­ver­sa­lūs dėk­lai plan­še­ti­niams kom­piu­te­riams, ino­va­ty­vūs tu­ši­nu­kai, ter­mo­si­niai puo­de­liai ir kt.

Pa­auk­suo­ti plunksnakočiai

Svar­bių as­me­nų su­si­ti­ki­mų ir vals­ty­bi­nių vi­zi­tų me­tu Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja pla­nuo­ja do­va­no­ti ne­prie­kaiš­tin­gos ko­ky­bės, rep­re­zen­ta­ty­vias, iš­skir­ti­nes, es­te­tiš­kas do­va­nas, au­to­ri­nius dar­bus. Bus per­ka­mi kla­si­ki­nio di­zai­no plunks­na­ko­čiai, ku­rių plunks­nos – plie­ni­nės su ne ma­žiau kaip 22 ka­ra­tų pa­auk­suo­to­mis de­ta­lė­mis.

No­ri­ma, kad įsi­gy­ja­mi ran­ki­niai lai­kro­džiai bū­tų at­spa­rūs van­de­niui, su na­tū­ra­lios odos apy­ran­kė­mis. Kak­la­raiš­čiai ir ska­ros tu­ri bū­ti šil­ki­niai, in­di­vi­dua­laus, Lie­tu­vą rep­re­zen­tuo­jan­čio di­zai­no.

Taip pat bus per­ka­mi pro­gi­niai ap­do­va­no­ji­mai – iš tau­rių­jų ar pu­siau tau­rių­jų me­ta­lų pa­ga­min­tos skulp­tū­ri­nės kom­po­zi­ci­jos, sa­vo me­ni­ne iš­raiš­ka at­sklei­džian­čios ap­do­va­no­ji­mo tu­ri­nį. Tai tu­rė­tų bū­ti au­to­ri­nio di­zai­no, ri­bo­to ti­ra­žo dar­bai spe­cia­lio­se pa­kuo­tė­se su su­kur­ta svei­ki­ni­mo kor­te­le.

Įteiks ke­lio­ni­nes svarstykles

Dė­me­siui ar įver­ti­ni­mui par­ody­ti įvai­rių su­si­ti­ki­mų, ren­gi­nių, vi­zi­tų me­tu no­ri­ma įsi­gy­ti per 1 tūkst. do­va­nų. Ža­da­ma pirk­ti plunks­na­ko­čių, uni­ver­sa­lių USB rak­tų, eko­lo­giš­kų, su sau­lės ba­te­ri­ja dau­gia­funk­cių kro­vik­lių iš­ma­nie­siems te­le­fo­nams ir plan­še­ti­niams kom­piu­te­riams.

Tarp Vy­riau­sy­bės do­va­nų bus ir mo­der­nūs dėk­lai vi­zi­ti­nėms kor­te­lėms, ter­mo­si­niai puo­de­liai, ino­va­ty­vūs tu­ši­nu­kai su in­teg­ruo­tais ne ma­žes­nės nei 2 GB tal­pos USB ir skys­tų­jų kris­ta­tų ekra­no lie­tik­liais, elek­tro­ni­nės ke­lio­ni­nės svars­tyk­lės su ne ma­žes­ne nei 50 kg ke­lia­mą­ja ga­lia. Taip pat ke­ti­na­ma įsi­gy­ti su­lanks­to­mų skė­čių, uni­ver­sa­lių kup­ri­nių, 50 na­tū­ra­lios vil­nos ša­li­kų.

Kaip su­ve­ny­rai bus do­va­no­ja­mi uni­ver­sa­lūs iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų lai­kik­liai, pa­ka­bi­na­mi mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų ak­se­sua­rai su pa­minkš­tin­tu ant­ga­liu ju­tik­li­niams ekra­nams ir eko­lo­giš­ki do­ku­men­tų krep­šiai.

De­ri­na su pro­to­ko­lo specialistais

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos Spau­dos tar­ny­bos at­sto­vų tei­gi­mu, ga­lu­ti­nio ap­sisp­ren­di­mo dėl do­va­nų dar nė­ra, nes par­eng­tas tik tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos pro­jek­tas, vie­ša­sis pir­ki­mas nė­ra pa­skelb­tas. Kiek lė­šų skir­ta do­va­noms pirk­ti, ne­atsk­lei­džia­ma. Aiš­ki­na­ma, kad tai ga­li pa­veik­ti tie­kė­jų ap­sisp­ren­di­mą dėl siū­lo­mos kai­nos.

Vy­riau­sy­bės do­va­nos, su­ve­ny­rai tei­kia­mi at­siž­vel­giant į kon­kre­tų ren­gi­nį ar su­si­ti­ki­mą. Juos pa­pras­tai įtei­kia prem­je­ras, kanc­le­ris ar jo pa­va­duo­to­jai. Kiek do­va­nų per me­tus iš­da­li­ja­ma, pri­klau­so nuo or­ga­ni­zuo­ja­mų ren­gi­nių skai­čiaus. „Šiuo me­tu įvai­rių kon­kur­sų lau­rea­tams, var­žy­bų nu­ga­lė­to­jams, žy­miems kul­tū­ros, moks­lo žmo­nėms do­va­no­ja­mi lai­kro­džiai, par­ke­riai, ska­re­lės ir ki­ti su­ve­ny­rai. Vyks­tant į už­sie­nio vi­zi­tus, do­va­nos de­ri­na­mos su pro­to­ko­lo spe­cia­lis­tais“, – sa­ko­ma Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos Spau­dos tar­ny­bos at­sa­ky­me „Lie­tu­vos ži­nioms“.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Lietuvoje

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...