Lietuvoje

2018.11.05 18:15

Mirė žurnalistas ir leidėjas V. Dargis

ELTA 2018.11.05 18:15

Lapkričio 5 dieną Vilniuje mirė žurnalistas, redaktorius, lietuviškų knygų Jungtinėje Karalystėje leidėjas, buvęs Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenės veikėjas Vladas Dargis. Jam buvo 92 metai.

V. Dargis gimė 1926 m. rugpjūčio 2 d. Pakempinių kaime Akmenės rajone. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, 1944-aisias, vengdamas sovietų ,jis iš Kauno, kur mokėsi ir gyveno, pasitraukė į Vakarus, nuo 1947 m. įsikūrė Anglijoje. 1992 m. jis grįžo į Lietuvą ir gyveno Vilniuje.

1952–1957 m. V. Dargis vadovavo leidyklai „Nida Press“ Londone. 1954 m. čia jis įsteigė „Nidos“ knygų klubą ir iki 1957 m. bei 1983–1991 m. jam vadovavo. „Nidos“ knygų klubo spaustuvėje buvo spausdinamas laikraštis „Britanijos lietuvis“ (vėliau „Europos lietuvis“), kiti Didžiosios Britanijos lietuvių leidiniai. „Nidos knygų klubas“ leido naujausius lietuvių rašytojų, gyvenusių JAV, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, Australijoje, Belgijoje, Švedijoje, Vokietijoje, kūrinius. 

1959–1961 m. V. Dargis dirbo JAV radijo „Amerikos balsas“ (Miunchene) diktoriumi, režisieriumi, žurnalistu. 

V. Dargis ilgą laiką dirbo Lietuvių namų bendrovės Londone direktorių valdyboje; į ją išrinktas 1956–1957 m., 1982 m. buvo spaudos skyriaus direktorius, 1984–1986 m. – valdybos pirmininkas, 1984–1987 m. būdamas administratoriumi tvarkė Didžiosios Britanijos lietuvių spaustuvės atnaujinimą, buvo Lietuvių namų reikalų vedėjas.

1974–1976 m. jis buvo Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos (DBLS) tarybos narys, 1982 m. išrinktas DBLS centro valdybos nariu informacijai ir ryšiams su skyriais, nuo 1983 m. vicepirmininkas kultūriniams reikalams, nuo 1985 m. iki 1989 m. – vicepirmininkas spaudai ir informacijai.

1987 m. V. Dargis tapo Didžiosios Britanijos lietuvių savaitraščio „Europos lietuvis“ vyriausiuoju redaktoriumi ir juo buvo beveik dešimt metų. Jo iniciatyva 1990 m. sausio 9 d. „Europos lietuvis“ pirmąkart atspausdintas Vilniuje. Nuolat savaitraštis Lietuvos sostinėje čia buvo leidžiamas nuo 1992 m. rudens ir trejus metus pasiekdavo lietuvius įvairiose pasaulio šalyse. V. Dargio iniciatyva ir jo asmeninėmis lėšomis 1994 m. pradžioje kaip „Europos lietuvio“ priedas pradėtas leisti mėnraštis „Lietuvių godos“ ir kartu su „Europos lietuviu“ nemokamai buvo platinamas tarp Gudijos lietuvių. Steigėjų sprendimu „Europos lietuvio“ leidyba 1996 m. pradžioje grąžinta į Didžiąją Britaniją.

Gyvendamas Didžiojoje Britanijoje V. Dargis visada turėjo viltį grįžti į laisvą Lietuvą ir džiaugsmingai sutiko atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Spausdintu žodžiu, visuomenine veikla jis daug padarė puoselėdamas lietuvybę, garsindamas Lietuvos Respubliką ir okupacijos metais prisidėdamas išsaugant pasaulyje jos vardą. 

V. Dargio šeima informavo, kad Velionis bus pašarvotas Vilniaus laidojimo namuose, 2 salėje (Olandų g. 22, Vilnius). Atsisveikinimas su Velioniu nuo 14 val. antradienį, lapkričio 6 d. Laidotuvės trečiadienį, lapkričio 7 d.