Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Premjero kariauna opozicijai atrodo per gausi

Roberta Tracevičiūtė, „Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tu­ri po at­ski­rą pa­ta­rė­ją dau­gu­mai į Vy­riau­sy­bės veik­los aki­ra­tį pa­ten­kan­čių sri­čių. Opo­zi­ci­jos at­sto­vų nuo­mo­ne, jis ga­lė­tų iš­si­vers­ti ir su ma­žes­ne ko­man­da.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tu­ri po at­ski­rą pa­ta­rė­ją dau­gu­mai į Vy­riau­sy­bės veik­los aki­ra­tį pa­ten­kan­čių sri­čių. Opo­zi­ci­jos at­sto­vų nuo­mo­ne, jis ga­lė­tų iš­si­vers­ti ir su ma­žes­ne ko­man­da, rašo „Lietuvos žinios“.

Nuo ka­den­ci­jos pra­džios vis di­dė­ju­sio­je Vy­riau­sy­bės va­do­vo A. But­ke­vi­čiaus ko­man­do­je šiuo me­tu dir­ba 15 pa­ta­rė­jų. Jie prem­je­rui pa­ta­ria eko­no­mi­kos, tei­sės, už­sie­nio po­li­ti­kos, že­mės ūkio, ener­ge­ti­kos, vi­daus po­li­ti­kos ir vie­šų­jų ry­šių klau­si­mais. Taip pat Vy­riau­sy­bės va­do­vas tu­ri pa­ta­rė­jus fi­nan­sams, spor­tui, su­si­sie­ki­mui, ap­lin­kos ap­sau­gai, ry­šiams su Sei­mu, kul­tū­rai, tu­riz­mui, jau­ni­mui, mig­ra­ci­jai ir in­ves­ti­ci­joms, svei­ka­tai. A. But­ke­vi­čiui tal­ki­na ir du pa­dė­jė­jai bei at­sto­vė spau­dai.

Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma abe­jo­ja, ar prem­je­rui rei­ka­lin­ga to­kia gau­si ko­man­da. Esą Vy­riau­sy­bės va­do­vo pa­ta­rė­jų skai­čių bū­tų ga­li­ma su­ma­žin­ti su­jun­giant kai ku­rias jų ku­ruo­ja­mas sri­tis.

Yra daug darbo

Prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė pri­mi­nė, kad bu­vęs prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius vie­nu me­tu tu­rė­jo 16 pa­ta­rė­jų. Tad esą nė­ra ko ste­bė­tis, kad šiuo me­tu A. But­ke­vi­čiui tal­ki­na 15 žmo­nių. „Kiek­vie­nas jų ku­ruo­ja po tam ti­krą sri­tį, kai ku­rie – net po ke­lias. Dar­bo daug, o žmo­nės ne­gai­li jė­gų ir lai­ko, kaip prem­je­ras jau yra ne kar­tą sa­kęs“, – pa­žy­mė­jo ji.

Pa­sak E. But­ku­tės-Laz­daus­kie­nės, pa­si­telk­ti dau­giau pa­ta­rė­jų ar­ti­miau­siu me­tu ne­pla­nuo­ja­ma.

Al­gos padidėjo

A. But­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­jų, pa­dė­jė­jų ir at­sto­vės spau­dai mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­čio fon­das su­da­ro kiek dau­giau nei 109 tūkst. li­tų. Į šią su­mą įei­na ir lė­šos, iš­mo­ka­mos kaip prie­mo­kos. Iš vi­so už dar­bo krū­vį vir­ši­jan­čią veik­lą prem­je­ro ko­man­dos na­riams per mė­ne­sį ski­ria­ma 23 826 li­tai to­kių iš­mo­kų.

Kaip nu­ro­do Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja, A. But­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­jų vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis šių me­tų an­trą­jį ket­vir­tį sie­kė 6326 li­tus ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Pa­ly­gin­ti su pir­muo­ju šių me­tų ket­vir­čiu, vi­du­ti­nė pa­ta­rė­jo al­ga pa­di­dė­jo be­veik 50 li­tų.

Ra­cio­na­lu sumažinti

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas J. Raz­ma ma­no, kad A. But­ke­vi­čius tu­ri dau­go­kai pa­ta­rė­jų. „Į­si­vaiz­duo­ju, kad nuo­la­ti­nį rei­kia­mą krū­vį var­gu ar jie tu­ri. Tai grei­čiau­siai yra iš­raiš­ka to, kad lai­mė­jus So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai jos na­riai, rė­mė­jai tie­siog rei­ka­lau­ja ge­rų dar­bo vie­tų, o prem­je­ro pa­ta­rė­jo par­ei­gos yra vie­nos pa­to­giau­sių, nes kon­kre­čios ad­mi­nis­tra­ci­nės at­sa­ko­my­bės nė­ra, šiek tiek tal­ki­na­ma prem­je­rui ati­tin­ka­mo­se sri­ty­se“, – aiš­ki­no jis.

J. Raz­ma pa­žy­mi, kad Vy­riau­sy­bės po­sė­džių dar­bot­var­kė­se svars­to­mų klau­si­mų yra ke­lis kar­tus ma­žiau nei dir­bant anks­tes­niam Mi­nis­trų ka­bi­ne­tui. Esą ir pa­ta­rė­jų krū­vis yra ati­tin­ka­mai ma­žes­nis. „Dėl to ir jų skai­čius ga­lė­tų bū­ti ma­žes­nis, su­jun­giant gi­mi­nin­gas sri­tis. Ar su­dė­tin­ga su­jung­ti spor­tą ir tu­riz­mą, kul­tū­rą ir švie­ti­mą?“ – pa­žy­mė­jo jis.

Anot J. Raz­mos, tai ypač svar­bu da­bar, kai prem­je­ras kal­ba, kad no­rint įgy­ven­din­ti Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą dėl tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mų ga­li tek­ti ma­žin­ti val­di­nin­kų skai­čių. „Rei­kė­tų tą ma­ži­ni­mą ma­ty­ti ir po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gū­nų gre­to­se, ne tik tarp kar­je­ros tar­nau­to­jų, ku­rie ne­tu­ri rei­kia­mo krū­vio“, – įsi­ti­ki­nęs par­la­men­ta­ras.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.