Lietuvoje

2013.07.17 13:18

Aukščiausia valdžia įsivėlė į žodžių mūšį

Raimonda Ramelienė, „Lietuvos žinios“2013.07.17 13:18

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mi so­cial­de­mo­kra­tai pa­si­rin­ko konf­lik­tuo­ti su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, o ne su koa­li­ci­jos par­tne­re Dar­bo par­ti­ja, ku­rios da­bar­ti­nis ly­de­ris ne­no­ri trauk­tis iš aukš­to pos­to.

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mi so­cial­de­mo­kra­tai pa­si­rin­ko konf­lik­tuo­ti su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, o ne su koa­li­ci­jos par­tne­re Dar­bo par­ti­ja, ku­rios da­bar­ti­nis ly­de­ris ne­no­ri trauk­tis iš aukš­to pos­to, rašo „Lietuvos žinios“.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos vai­ri­nin­kai so­cial­de­mo­kra­tai pir­mą­kart drį­so at­si­kirs­ti pre­zi­den­tei D. Gry­baus­kai­tei. Iki šiol vi­są aš­trią vals­ty­bės va­do­vės kri­ti­ką koa­li­ci­jos ar jos na­rių at­žvil­giu jie tar­si nu­ry­da­vo lyg kar­čią pi­liu­lę, o va­kar pa­skel­bė par­eiš­ki­mą, ku­ria­me iš­dės­tė ne tik per pa­sta­rą­sias die­nas, bet ir per dau­giau kaip pus­me­tį su­si­kau­pu­sias nuo­skau­das.

Pa­sku­ti­nis la­šas, per­pil­dęs Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) kan­try­bės tau­rę, bu­vo griež­ta D. Gry­baus­kai­tės po­zi­ci­ja dėl „dar­bie­čio” Vy­tau­to Gap­šio, pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo nu­teis­to už su­kčia­vi­mą, to­le­ra­vi­mo Sei­mo pir­mo­jo vi­ce­pir­mi­nin­ko kė­dė­je. Pre­zi­den­tė pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad to­kiu bū­du val­dan­čio­ji cen­tro kai­rės koa­li­ci­ja komp­ro­mi­tuo­ja sa­ve ir už­trau­kia gė­dą vals­ty­bei.

Eks­per­tų nuo­mo­ne, LSDP pa­si­rin­ki­mas konf­lik­tuo­ti su vals­ty­bės va­do­ve yra par­em­tas ti­kė­ji­mu, kad D. Gry­baus­kai­tė to­kiu at­sa­kin­gu vals­ty­bei me­tu ne­siims dras­tiš­kų spren­di­mų ar­dy­ti koa­li­ci­ją ar griau­ti jos su­da­ry­tą Vy­riau­sy­bę.

Tuo me­tu Ru­si­jo­je vie­šin­tis bu­vęs „dar­bie­čių“ ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, ku­riam gre­sia ket­ve­ri me­tai ne­lais­vės, ne tik lan­ko gi­mi­nes, bet ir už­sii­ma vers­lu.

Ti­ki­si savikritiškumo

Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las pri­pa­žįs­ta, kad „val­džios ša­kų ko­va” Lie­tu­vai pir­mi­nin­kau­jant Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bai yra ne­de­ran­tis da­ly­kas. „Ne­ma­nau, kad tai ge­ri­na bend­rą Lie­tu­vos įvaiz­dį. Prieš­in­gai, vi­sos val­džios ša­kos tu­ri de­mons­truo­ti tam ti­krą vie­ny­bę, juo­lab kad šiuo klau­si­mu yra par­ti­jų su­si­ta­ri­mas”, – LŽ sa­kė po­li­ti­kas.

Anot jo, so­cial­de­mo­kra­tų to­le­ran­ci­ją esą kaip tik ir ska­ti­no da­bar­ti­nės ša­lies si­tua­ci­jos su­pra­ti­mas ir at­sa­ko­my­bė už ją. G. Kir­ki­las vy­lė­si, kad LSDP par­eiš­ki­mas ne­pa­kenks D.Gry­baus­kai­tės ir vyk­do­mo­sios val­džios san­ty­kiams. „Ma­nau, kad ir pre­zi­den­tė yra ga­na sa­vi­kri­tiš­ka. Vi­si tu­ri­me bū­ti sa­vi­kri­tiš­ki bent šiek tiek”, – kal­bė­jo įta­kin­gas so­cial­de­mo­kra­tas. Sa­vo nuo­mo­nę dėl to­les­nės V. Gap­šio kar­je­ros vi­ce­pir­mi­nin­ko pos­te, anot jo, LSDP par­eikš po ga­lu­ti­nio teis­mo spren­di­mo.

Griež­tas D.Gry­baus­kai­tės ver­ti­ni­mas nu­skam­bė­jo po pir­ma­die­nį Vy­riau­sy­bės rū­muo­se su­šauk­to val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nės ta­ry­bos po­sė­džio. Ig­no­ruo­da­mi pra­ėju­sį penk­ta­die­nį pa­skelb­tą teis­mo nuo­spren­dį trims „dar­bie­čiams“, koa­li­ci­jos par­tne­riai par­eiš­kė to­liau dirb­sian­tys drau­ge ir ne­kei­sian­tys per­so­na­li­jų aukš­čiau­siuo­se pos­tuo­se.

„Į Sei­mo va­do­vy­bę iš­rin­kę su­nkiu nu­si­kal­ti­mu kal­ti­na­mą as­me­nį so­cial­de­mo­kra­tai pri­siė­mė at­sa­ko­my­bę už par­ti­jos ir vals­ty­bės gar­bę. Po teis­mo spren­di­mo Sei­mo va­do­vy­bė­je to­le­ruo­da­ma teis­tą as­me­nį vi­sa val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja komp­ro­mi­tuo­ja sa­ve ir da­ro gė­dą vals­ty­bei“, – pre­zi­den­tės po­zi­ci­ją po to­kio spren­di­mo per­da­vė jos pa­ta­rė­ja Dai­va Ul­bi­nai­tė. LSDP par­eiš­ki­mo pre­zi­den­tū­ra va­kar ne­ko­men­ta­vo.

Skun­dė­si spaudimu

LSDP par­eiš­ki­me tei­gia­ma, kad vals­ty­bės va­do­vės kri­ti­ka dėl V.Gap­šio – pra­si­dė­ju­sios pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­lis. Ta­čiau, anot LSDP, „kaup­ti po­li­ti­nius di­vi­den­dus pir­ma lai­ko nė­ra jo­kios bū­ti­ny­bės“.

So­cial­de­mo­kra­tai ti­ki­na ne­sup­ran­tan­tys, ko­dėl tuo me­tu, kai po­li­ti­nė si­tua­ci­ja mū­sų ša­ly­je ste­bi­ma lyg pro di­di­na­mą­jį stik­lą, pre­zi­den­tė ėmė­si tei­sė­jo vaid­mens ir pa­žė­rė kal­ti­ni­mų val­dan­čia­jai dau­gu­mai. LSDP taip pat tvir­ti­na nuo pir­mų­jų koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo die­nų jau­tu­si po­li­ti­nį spau­di­mą ir vals­ty­bės va­do­vės abe­jo­nes, kad val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja su­da­ro­ma ne iš tin­ka­mų par­tne­rių. „Lie­tu­vos žmo­nės per rin­ki­mus į Sei­mą pa­si­ti­kė­jo kai­rio­sio­mis jė­go­mis, dau­gu­ma sa­vo bal­sus ati­da­vė bū­tent už tas po­li­ti­nes jė­gas, ku­rios ir su­da­ro val­dan­čią­ją dau­gu­mą. Nie­kam ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, kad rin­kė­jai bal­sa­vo prieš kon­ser­va­to­rių ket­ve­rius me­tus vyk­dy­tą dir­žų ver­ži­mo­si po­li­ti­ką“, – ra­šo­ma LSDP par­eiš­ki­me.

Jis pa­ska­ti­no grei­tą Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio And­riaus Ku­bi­liaus reak­ci­ją. Kon­ser­va­to­rių va­do­vas iš­reiš­kė nuo­sta­bą, kad dėl sa­vo ne­ge­bė­ji­mo at­leis­ti V. Gap­šį so­cial­de­mo­kra­tai ap­kal­ti­no pre­zi­den­tę, „ku­ri nei bal­sa­vo, nei sky­rė V. Gap­šį į to­kias par­ei­gas”.

„Ieš­ko­ti kal­tų­jų dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos vi­sur, net ir pre­zi­den­tū­ro­je, tik ne sa­vo par­ti­jo­je, ku­ri ne­ga­li ryž­tin­gai pa­sa­ky­ti, kad V. Gap­šys ne­bus Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, yra la­bai ci­niš­kas el­ge­sys“, – kons­ta­ta­vo A.Ku­bi­lius. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, „dar­bie­čio” prob­le­ma tu­ri bū­ti iš­spręs­ta kaip tik da­bar, o ne po Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai.

Bū­ti­na rink­ti žodžius

Po­li­to­lo­gės Li­di­jos Ša­ba­je­vai­tės nuo­mo­ne, LSDP skaus­min­gai rea­guo­ja į vals­ty­bės va­do­vės par­eiš­ki­mus bai­min­da­ma­si dėl sa­vo kai­lio, jei­gu tek­tų keis­ti koa­li­ci­jos su­dė­tį. „Mo­ra­liai pre­zi­den­tė yra vi­siš­kai tei­si, nes kal­tu pri­pa­žin­tas as­muo ne­tu­rė­tų užim­ti aukš­to pos­to”, – LŽ sa­kė ji.

Po­li­to­lo­gė taip pat ne­su­ti­ko, kad kri­ti­kuo­da­ma so­cial­de­mo­kra­tų po­zi­ci­ją D.Gry­baus­kai­tė pra­dė­jo pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ją. „Prie­šin­gai, aš ma­nau, kad pa­ti LSDP pra­dė­jo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, nors dar nė­ra įvar­di­ju­si sa­vo kan­di­da­to”, – pa­brė­žė L.Ša­ba­je­vai­tė. Ki­ta ver­tus, eks­per­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad abi ša­lys, be­si­kei­čian­čios par­eiš­ki­mais, „tu­rė­tų skai­ty­tis su žo­džiais”.

Po­li­to­lo­go To­mo Ja­ne­liū­no tei­gi­mu, su­sik­los­čiu­si pa­dė­tis so­cial­de­mo­kra­tus ver­čia konf­lik­tuo­ti ar­ba su „dar­bie­čiais”, ar­ba su pre­zi­den­te. „Re­gis, pa­si­rink­tas an­tras va­rian­tas, nes kas­dien dir­bant su par­tne­riais, ma­tyt, jun­ta­mas dar di­des­nis spau­di­mas”, – LŽ sa­kė eks­per­tas. Anot jo, LSDP su­vo­kia, kad per pir­mi­nin­ka­vi­mo pus­me­tį vals­ty­bės va­do­vė var­gu ar im­sis ko­kių nors „stai­gių ju­de­sių”, ne­sku­bės ar­dy­ti koa­li­ci­jos ar Vy­riau­sy­bės. „O per tą pus­me­tį gal­būt ir jos po­zi­ci­ja su­švel­nės, bus ra­mes­nė. To­dėl rei­kia iš­lauk­ti tam ti­krą lai­ką”, – prog­no­za­vo T. Ja­ne­liū­nas.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius