Lietuvoje

2018.05.27 12:09

Nepaisant Briuselio perspėjimų, Seimas neketina leisti užsieniečiams kurti partijų

BNS2018.05.27 12:09

Nepaisydamas Europos Komisijos perspėjimų, Seimas atsisako leisti kitų Europos Sąjungos (ES) šalių piliečiams kurti partijas Lietuvoje.

Šią savaitę parlamentarai atmetė teisingumo ministro teiktą Politinių partijų įstatymo pataisą, kuria būtų suteikta teisė ES valstybių piliečiams tapti lietuviškų partijų steigėjais. Už ją balsavo 39 parlamentarai, prieš buvo šeši, susilaikė 43.

Teisingumo ministerija siūlė nustatyti, kad partijos steigėjais gali būti Lietuvos piliečiai bei teisę gyventi šalyje įgiję ES valstybės narės piliečiai, sulaukę 18 metų.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme tokia teisė numatyta tik Lietuvos piliečiams. Užsieniečiai gali būti lietuviškų partijų nariai, bet jais tapti leidžiama tik nuolat Lietuvoje gyvenantiems ES piliečiams.

Pristatydamas projektą teisingumo ministras Elvinas Jankevičius pabrėžė, kad tapti partijų steigėjais norėta leisti tik ES vals­ty­bės narės pi­lie­čiui, tei­sė­tai at­vy­ku­siam į Lie­tu­vą il­ges­niam ne­gu tri­jų mė­ne­sių ter­mi­nui ir de­kla­ra­vu­siam gy­ve­na­mą­ją vie­tą Lie­tu­vo­je. 

„Bet jei­gu žiū­rė­tu­me vals­ty­bės in­te­re­sų, ne tik pro­ce­dū­ri­nių in­te­re­sų, ar ne­ma­to­te ri­zi­kos, kad įvai­rių prie­šiš­kų ša­lių pi­lie­čiai ar su­si­ję su prie­šiš­ko­mis ša­li­mis ga­lė­tų da­ly­vau­ti mū­sų po­li­ti­nė­je sis­te­mo­je?“ – klausė konservatorius Mykolas Majauskas.

BNS nuotr.

Ministras tvirtino, kad be­veik vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys to­kį reg­la­men­ta­vi­mą tu­ri. 

„Valstietis“ Arūnas Gumuliauskas Teisingumo ministerijos projektą vadino nelogišku.

„Aš kaž­kaip pa­si­gen­du lo­gi­kos (...). Žiū­rė­ki­te, da­bar jei­gu žmo­gus dir­ba mies­te, sa­ky­kim, Vil­niaus mies­te ir sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ruo­ja kur nors Šal­či­nin­kuo­se, tai jis į Vil­niaus ta­ry­bą pa­tek­ti ne­ga­li, nors jis jau čia dir­ba ko­kių 40 me­tų. O čia at­va­žia­vę trims mė­ne­siams ga­li pa­tek­ti. Ar jums ne­at­ro­do, kad tai ne­lo­giš­ka?“ – svarstė parlamentaras.

„Tvarkietis“ Remigijus Žemaitaitis kėlė klausimą dėl pabėgėlių.

„Jie ir­gi gau­na lei­di­mą gy­ven­ti vie­no­je iš Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių ir pa­bė­gė­liai, anot jū­sų, to­kiu at­ve­ju ga­lė­tų da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. (...) Ką mes čia da­bar da­ro­me? Gal vi­są Af­ri­ką čia su­veš ne­drau­giš­kos mums ša­lys ir da­ly­vaus mū­sų rin­ki­muo­se“, – sakė jis.

BNS nuotr.

Tuo metu liberalas Simonas Gentvilas tvirtino pats buvęs partijų Švedijoje, Norvegijoje ir Danijoje narys. Jis priminė ir šimtmečio senumo istoriją.

„Tuo­met, kai dar Lie­tu­va ne­bu­vo Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir apie tai ne­bu­vo net mąs­ty­ta,  kal­bu apie Jono Ba­sa­na­vi­čiaus lai­kus, J. Ba­sa­na­vi­čius, iš­va­žia­vęs į Bul­ga­ri­ją, ta­po Var­nos mies­to ta­ry­bos na­riu ir ini­ci­ja­vo Var­nos mies­to ku­ror­to sta­tu­so su­tei­ki­mą, bu­vo vie­nas iš ide­o­lo­gų te­nai“, – sakė S. Gentvilas.

Teisingumo ministerijos duomenimis, 2010 metais Europos Komisija atkreipė Lietuvos dėmesį, kad Lietuvos įstatymas, leidžiantis steigti partiją ir tapti jos nariu tik Lietuvos piliečiams, gali pažeisti ES teisę. Šių metų sausį Komisija pranešė prieš Lietuvą dėl to pradėjusi pažeidimo procedūrą. 

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.