Lietuvoje

2018.05.20 11:10

Seimas ėmėsi siūlymo mėnesį tėvo atostogų leisti pasiimti iki kūdikiui sueis metai

BNS2018.05.20 11:10

Seimas svarstys siūlymą leisti trisdešimties dienų apmokamas tėvo atostogas gimus kūdikiui pasiimti bet kuriuo laiku iki jam sukaks metai.

Už tokią konservatorių Rasos Juknevičienės ir Monikos Navickienės inicijuotą pataisą po pateikimo šią savaitę balsavo 81 Seimo narys, vienas buvo prieš ir dešimt susilaikė.

Toliau pataisą nagrinės komitetai, o svarstymas plenariniame posėdyje planuojamas birželio pabaigoje. Dėl projekto paprašyta Vyriausybės išvados.

Šiuo metu tėvystės atostogas reikia išnaudoti iki kūdikiui sukanka trys mėnesiai, o komplikuoto gimdymo atveju ar susilaukus dvynukų – iki pusės metų.

Pasak iniciatorių, tokia pataisa būtų palanki tarptautinėse misijose tarnaujančių karių šeimoms – kartais tėvai nespėja sugrįžti namo, iki naujagimiui sueina trys mėnesiai.

„Ka­rių žmo­nos tur­būt tik­rai klau­so­si ši­to pa­tei­ki­mo. Aš ži­nau, kad jos la­bai lau­kia to­kio projek­to. Ši­tai ka­te­go­ri­jai žmo­nių ypač svar­bus šei­mos bu­vi­mas kar­tu, nes ka­riai la­bai dažnai bū­na at­skir­ti nuo šei­mos“, – balsuoti už projektą ragino jo iniciatorė R. Juknevičienė.

M. Navickienė atsakydama į Seimo narių klausimus dėl reguliavimo taikymo kitoms profesijoms sutiko, kad bendroji norma leistų atostogas laisviau pasirinkti visiems darbuotojams, ne tik kariams.

Tačiau konservatorė spėjo, kad tėčiai natūraliai stengsis atostogas pasiimti tik gimus naujagimiui, jei tik turės tokią galimybę.

„Bet ku­riuo at­ve­ju yra iš­ple­čia­ma pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bė – šei­moms dau­giau lais­vės pa­čioms nu­spręs­ti, ka­da tė­čiui yra pa­to­giau­sia iš­ei­ti tų atos­to­gų“, – sakė konservatorė.

„Ka­riai yra pri­ori­te­tas, gal­būt yra ir ki­tų pro­fe­si­jų at­sto­vų, ku­riems tai ga­li bū­ti ak­tu­a­lu, bet daž­niau­siai pa­si­tai­kan­ti prak­ti­ka, kad pa­tys tė­čiai yra lin­kę im­ti atos­to­gas kaip įma­no­ma anks­čiau, iš kar­to po vai­ko gi­mi­mo, nes na­tū­ra­lus po­rei­kis yra bū­ti kuo anks­čiau“, – kalbėjo M. Navickienė.

Populiariausi

Gitanas Nausėda

Lietuvoje

2021.03.03 11:24

Nausėda: šiandien turimomis žiniomis, buvo nepanaudota 75 tūkst. vakcinos dozių

papildyta SAM komentaru, atnaujinta 13.16
Vilniaus oro uosto Covid patikros punktas
COVID-19 TRUMPAI 9