Lietuvoje

2018.04.09 11:41

Branduolinės saugos lygis Lietuvoje 2017 metais buvo priimtinas

LRT.lt 2018.04.09 11:41

Ūkio subjektų eksploatuojamuose branduolinės energetikos objektuose yra užtikrinamas priimtinas branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos lygis, ūkio subjektai tinkamai vykdo branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę bei kitus Lietuvos Respublikos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus branduolinio ginklo neplatinimo srityje. Tai rodo apibendrinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) specialistų 2017 m. atliktų patikrinimų rezultatai.

Kaip rašoma VATESI pranešime spaudai, 2017 m. įvykių, kurie turėtų įtakos branduolinės saugos užtikrinimui, nebuvo. Pagal VATESI reikalavimuose nustatytus informavimo kriterijus, 2017 m. VĮ Ignalinos atominė elektrinė pranešė apie 4 neįprastuosius įvykius (2016 m. – 3), kurie pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (angl. INES) buvo klasifikuoti žemiau skalės ribų (0 lygiu). Šių neįprastųjų įvykių metu darbuotojų apšvitos ir patalpų taršos radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinų normų, radionuklidai į aplinką nepateko. 

Per 2017 m. VATESI specialistai atliko 49 ūkio subjektų veiklos patikrinimus (2016 m. – 48). Dažniausiai tikrinta VĮ Ignalinos atominė elektrinė – 44 kartus, 2 patikrinimai atlikti VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje. Taip pat buvo patikrinta kaip apskaito ir kontroliuoja turimas branduolines medžiagas UAB „Metesta“, AB „Vilniaus metrologijos centras“ ir UAB „SMT Group“. 

VĮ Ignalinos atominės elektrinės patikrinimų metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas saugos reikalavimams vykdant galutinai sustabdytų energijos blokų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninę priežiūrą, priešgaisrinę saugą, senėjimo valdymą. Taip pat buvo tikrinama, kaip vykdomi saugos reikalavimai atliekant bandymus, kurių metu naudojamos branduolinės ar branduolinio kuro ciklo medžiagos, kaip vykdomi nebereikalingų įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai, tvarkomos radioaktyviosios atliekos, kaip užtikrinama branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų radiacinė ir fizinė sauga, avarinė parengtis, kaip vykdomi šios įmonės darbuotojų mokymai bei užtikrinama jų tinkama kvalifikacija.

2017 m. atliktų patikrinimų metu buvo nustatyti 29 pažeidimai (2016 m. – 14) ir teisės aktų nustatyta tvarka taikytos poveikio priemonės – privalomi vykdyti nurodymai. 2017 m. nustatyti pažeidimai dėl netinkamo radioaktyviųjų atliekų rūšiavimo, dvejopo naudojimo prekių žymėjimo, techniškai netvarkingų kėlimo įrenginių eksploatavimo, sumontuotos įrangos (B3/4 projektas) darbų užbaigimo dokumentacijos, kranus prižiūrinčių darbuotojų budėjimo žurnalo pildymo bei tiltinių kranų eksploatavimo instrukcijų trūkumai. 2017 m. Ignalinos AE, siekdama išbandyti naują radioaktyvių atliekų tvarkymui skirtą įrangą bei pradėti jos eksploatavimą vykdė daug veiklų ir tai lėmė padidėjusį patikrinimų metu nustatytų pažeidimų skaičių, lyginant su 2016 m.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) vykdo branduolinės energetikos saugos reglamentavimą ir priežiūrą Lietuvoje.