Lietuvoje

2013.07.03 07:45

Politikai nusitaikė į išskirtinį teisėjų imunitetą

Roberta Tracevičiūtė, „Lietuvos žinios“2013.07.03 07:45

Sei­me par­eng­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis siū­lo­ma siau­rin­ti tei­sė­jų im­uni­te­tą. Sie­kia­ma, kad tai­ky­ti pir­mi­nius kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos veiks­mus Te­mi­dės tar­nų at­žvil­giu bū­tų ga­li­ma be ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro su­ti­ki­mo.

Sei­me par­eng­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis siū­lo­ma siau­rin­ti tei­sė­jų im­uni­te­tą. Sie­kia­ma, kad tai­ky­ti pir­mi­nius kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos veiks­mus Te­mi­dės tar­nų at­žvil­giu bū­tų ga­li­ma be ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro su­ti­ki­mo, rašo „Lietuvos žinios“.

Da­bar ga­lio­jan­čia­me Teis­mų įsta­ty­me nu­ma­ty­tas ri­bo­ji­mas tai­ky­ti kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos veiks­mus tei­sė­jų at­žvil­giu. Pra­dė­ti nau­do­ti bet ko­kius kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos in­for­ma­ci­jos rin­ki­mo bū­dus ir prie­mo­nes, pa­vyz­džiui, apk­lau­są, prieš tei­sė­ją ga­li­ma tik ga­vus ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro su­ti­ki­mą. Tei­gia­ma, kad toks reg­la­men­ta­vi­mas tu­ri ne­igia­mos įta­kos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) vyk­do­mai kri­mi­na­li­nei žval­gy­bai, kai sie­kia­ma gau­ti pir­mi­nę in­for­ma­ci­ją apie tei­sė­jų gal­būt da­ro­mas nu­si­kals­ta­mas vei­kas ar at­lik­ti gau­tos in­for­ma­ci­jos pir­mi­nį pa­ti­kri­ni­mą.

Sei­mo Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės ko­mi­si­jos (KŽPKK) na­riai ir du ki­ti par­la­men­ta­rai va­kar įre­gis­tra­vo Teis­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma pa­dė­tį keis­ti. Siū­ly­mams siau­rin­ti tei­sė­jų im­uni­te­tą pri­ta­ria ir Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas.

Už­da­ras ratas

Vie­no pa­tai­sų ini­cia­to­rių, Sei­mo KŽPKK pir­mi­nin­ko Da­riaus Pe­tro­šiaus tei­gi­mu, jo­mis no­ri­ma pa­leng­vin­ti ga­li­my­bes at­lik­ti pir­mi­nius žval­gy­bi­nius veiks­mus tei­sė­jų at­žvil­giu. „Kad ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras duo­tų su­ti­ki­mą, jam pri­va­lai pa­teik­ti ko­kią nors in­for­ma­ci­ją, o jos duo­ti ne­ga­li, nes nie­ko ne­tu­ri. Net ir pir­mi­nių, ele­men­ta­rių žval­gy­bi­nių veiks­mų, to­kių kaip apk­lau­sa, at­lik­ti ne­ga­li. Su­si­da­ro už­da­ras ra­tas. Ma­no­me, kad ši si­tua­ci­ja yra tai­sy­ti­na“, – LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras.

Pa­tai­so­mis siū­lo­ma pa­ša­lin­ti ri­bo­ji­mą pir­mi­niu kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos eta­pu. „Siū­lo­me, kad ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro su­ti­ki­mas bū­tų rei­ka­lin­gas tik kai pra­de­da­mas kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ty­ri­mas – aukš­tes­nė for­ma, ki­ta pir­mi­nės žval­gy­bos sta­di­ja“, – aiš­ki­no D. Pe­tro­šius.

In­te­re­sų pusiausvyra

Anot D.Pe­tro­šiaus, rei­kia nu­siim­ti ro­ži­nius aki­nius ir pri­pa­žin­ti, kad teis­mų sis­te­mo­je ne vis­kas yra ge­rai. Tai esą įro­do ma­žas vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas teis­mais, ko­rup­ci­nio po­bū­džio ap­raiš­kos, tam ti­kri keis­ti tei­sė­jų spren­di­mai. „Teis­mų sis­te­ma ne­ga­li bū­ti už­da­ra“, – įsi­ti­ki­nęs par­la­men­ta­ras.

D. Pe­tro­šius pa­žy­mė­jo, kad siū­lo­mu tei­si­niu re­gu­lia­vi­mu bū­tų už­ti­krin­ta tin­ka­ma in­te­re­sų pu­siaus­vy­ra. Vie­na ver­tus, bū­tų ga­ran­tuo­tos tin­ka­mos są­ly­gos efek­ty­viai ir ope­ra­ty­viai nau­do­ti kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos in­for­ma­ci­jos rin­ki­mo bū­dus tei­sė­jų at­žvil­giu, sie­kiant gau­ti pir­mi­nės in­for­ma­ci­jos apie gal­būt da­ro­mas nu­si­kals­ta­mas vei­kas ir ti­kri­nant gau­tą in­for­ma­ci­ją pir­mi­niu eta­pu. Ki­ta ver­tus, tin­ka­ma apim­ti­mi bū­tų už­ti­kri­na­mas tei­sė­jų im­uni­te­tas – no­rint pra­dė­ti kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ty­ri­mą dėl tei­sė­jo gal­būt pa­da­ry­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos, rei­kė­tų gau­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro su­ti­ki­mą. Jis pa­ti­krin­tų, ar su­rink­ta pir­mi­nė in­for­ma­ci­ja yra pa­ti­ki­ma, ar esa­ma pa­grin­do pra­dė­ti kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ty­ri­mą.

D. Pe­tro­šius ne­siė­mė spręs­ti, ar Sei­mas pri­tars mi­nė­toms pa­tai­soms. Jis pri­mi­nė, kad par­la­men­te ke­lis kar­tus ban­dy­ta siau­rin­ti ad­vo­ka­tų tei­si­nį im­uni­te­tą, bet tai pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko.

Už­ker­ta ke­lią pir­mi­niams veiksmams

Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mas nu­ma­to drau­di­mą tai­ky­ti kri­mi­na­li­nę žval­gy­bą pre­zi­den­tui. Tuo me­tu ki­tų val­džios at­sto­vų, pa­vyz­džiui, Sei­mo na­rių, at­žvil­giu kri­mi­na­li­nė žval­gy­ba ga­li bū­ti tai­ko­ma bend­ra tvar­ka, be pa­pil­do­mų iš­im­čių ar ri­bo­ji­mų.

STT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vir­ši­nin­kas Rus­la­nas Go­lu­bo­vas pa­brė­žė, kad ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­si­žy­mi ypa­tin­gu la­ten­tiš­ku­mu, o pa­sta­ruo­ju me­tu tei­sė­kū­ro­je do­mi­nuo­ja im­uni­te­tų, su jais su­si­ju­sių iš­im­čių ir ri­bo­ji­mų ma­ži­ni­mo ten­den­ci­jos. Ta­čiau tei­sė­jams nuo 2013 me­tų nu­sta­ty­tas pla­tes­nis ri­bo­ji­mas tai­ky­ti kri­mi­na­li­nę žval­gy­bą. Tai le­mia, kad dau­ge­liu at­ve­jų už­ker­ta­mas ke­lias pir­mi­nės kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos veiks­mams.

Dėl gal­būt ne­tei­sė­tų tei­sė­jų vei­kų STT kas­met pra­de­da apie 4 iki­teis­mi­nius ty­ri­mus. R. Go­lu­bo­vas pa­brė­žė, kad ran­da­si vis dau­giau tei­sė­jų, ku­rie pa­tys ne­si­taiks­to su ko­rup­ci­ja ir apie ban­dy­mus juos pa­pirk­ti pra­ne­ša STT.

Pla­tus im­uni­te­to institutas

Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo va­do­vas Gin­ta­ras Kry­že­vi­čius siū­lo­mas pa­tai­sas ver­ti­na tei­gia­mai. Anot jo, da­bar­ti­nis tei­sė­jų im­uni­te­tas yra at­gy­ve­na. „Ma­ny­čiau, kad to jau ne­be­rei­kia. Esa­me iš­au­gę iš tų nau­jos de­mo­kra­ti­jos kel­ny­čių“, – įsi­ti­ki­nęs G. Kry­že­vi­čius. Pa­vo­jų, kad pri­ėmus pa­tai­sas tei­sė­jai ga­lė­tų bū­ti per­se­kio­ja­mi už sa­vo par­ei­gų at­li­ki­mą, jis ne­įž­vel­gia.

G. Kry­že­vi­čiaus tei­gi­mu, ma­žai kur Eu­ro­po­je ra­si­me to­kį pla­tų tei­sė­jų im­uni­te­to ins­ti­tu­tą, kaip Lie­tu­vo­je. Jis ma­no, kad ga­li­ma ženg­ti dar to­liau ir, pa­vyz­džiui, pa­nai­kin­ti drau­di­mą įei­ti į tei­sė­jo gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas. „Funk­ci­nis im­uni­te­tas reiš­kia, kad ne­ga­li­ma pa­im­ti skai­ty­ti ko­kio nors spren­di­mo, jei­gu jis ne­pas­kelb­tas, yra tik pro­jek­tas, o ne ab­so­liu­tus im­uni­te­tas nuo bet ko­kių veiks­mų“, – pa­žy­mė­jo jis.

 

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius