Lietuvoje

2013.07.03 07:34

Privačius detektyvus užsimota „sutramdyti“

Kazys Kazakevičius, „Lietuvos žinios“2013.07.03 07:34

As­me­nų se­ki­mas į mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną įdie­gus spe­cia­lias prog­ra­mė­les, DNR ar sper­mos ty­ri­mai, nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo ar tė­vys­tės tes­tai, įvai­rios ki­tos pa­slau­gos – tuo pa­si­rū­pin­ti mū­sų ša­ly­je šiuo me­tu siū­lo­si dau­gy­bė pri­va­čių sek­lių ir de­tek­ty­vų. Sta­tis­ti­kos, kiek jų iš vi­so esa­ma, nė­ra. Ta­čiau svar­biau­sia, kad to­kia si­tua­ci­ja ke­lia daug pa­grįs­tų abe­jo­nių dėl pri­va­čios de­tek­ty­vi­nės veik­los tei­sė­tu­mo.

As­me­nų se­ki­mas į mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną įdie­gus spe­cia­lias prog­ra­mė­les, DNR ar sper­mos ty­ri­mai, nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo ar tė­vys­tės tes­tai, įvai­rios ki­tos pa­slau­gos – tuo pa­si­rū­pin­ti mū­sų ša­ly­je šiuo me­tu siū­lo­si dau­gy­bė pri­va­čių sek­lių ir de­tek­ty­vų. Sta­tis­ti­kos, kiek jų iš vi­so esa­ma, nė­ra. Ta­čiau svar­biau­sia, kad to­kia si­tua­ci­ja ke­lia daug pa­grįs­tų abe­jo­nių dėl pri­va­čios de­tek­ty­vi­nės veik­los tei­sė­tu­mo, rašo „Lietuvos žinios“.

Po­li­ti­kai vėl mė­gins spraus­ti pri­va­čius de­tek­ty­vus ir sek­lius į tei­si­nius rė­mus. Sei­me įre­gis­truo­tas Pri­va­čios de­tek­ty­vi­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tas.

Nu­sta­tys veik­los ribas

Pa­gal jį pri­va­čiu de­tek­ty­vu ga­lė­tų bū­ti Lie­tu­vos ar ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės pi­lie­tis, tu­rin­tis aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą, iš­lai­kęs pri­va­taus de­tek­ty­vo kva­li­fi­ka­ci­jos eg­za­mi­ną, mo­kan­tis vals­ty­bi­nę kal­bą.

Tei­sės už­siim­ti šia veik­la ne­tu­rė­tų už la­bai su­nkų ar su­nkų nu­si­kal­ti­mą, taip pat už nu­si­kal­ti­mus tei­sin­gu­mui, vals­ty­bės tar­ny­bai ir vie­šie­siems in­te­re­sams teis­ti as­me­nys. Pri­va­tūs de­tek­ty­vai pri­va­lė­tų tu­rė­ti ati­tin­ka­mą pa­žy­mė­ji­mą ir ženk­lą.

Pro­jek­to au­to­riai apib­rė­žė pri­va­čios de­tek­ty­vi­nės veik­los ri­bas, kad ja už­sii­man­tys as­me­nys tiks­liai ži­no­tų sa­vo tei­sė­to vei­ki­mo mas­tą, o ki­ti su pri­va­čių de­tek­ty­vų veik­la su­si­ju­sių tei­si­nių san­ty­kių da­ly­viai bū­tų ti­kri, jog ne­bus su­da­ry­tos są­ly­gos pa­žeis­ti jų tei­ses ir lais­ves.

Apie sa­vo bū­si­mą veik­lą pri­va­tus de­tek­ty­vas pri­va­lė­tų raš­tu pra­neš­ti ati­tin­ka­mai te­ri­to­ri­nei pro­ku­ra­tū­rai. Ją taip pat bū­tų pri­va­lu in­for­muo­ti apie ras­tą pa­sik­lau­sy­mo, ste­bė­ji­mo ar šni­pi­nė­ji­mo įran­gą. Ga­vęs pra­ne­ši­mą apie ren­gia­mą, da­ro­mą ar pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką ar­ba pats bū­da­mas jos liu­di­nin­ku, pri­va­tus de­tek­ty­vas pri­va­lė­tų ne­dels­da­mas apie tai in­for­muo­ti te­ri­to­ri­nę po­li­ci­jos įstai­gą.

Pa­vo­jus žmo­nėms ir valstybei

Mū­sų ša­ly­je pri­va­čia de­tek­ty­vi­ne veik­la ga­li už­siim­ti kas no­ri ir kiek no­ri, nes nė­ra jo­kio ją reg­la­men­tuo­jan­čio įsta­ty­mo. Pa­pras­tai pri­va­čiu de­tek­ty­vu tam­pa ne vie­ną de­šimt­me­tį tei­sė­sau­gos sri­ty­je dir­bęs kva­li­fi­kuo­tas tei­si­nin­kas. Ta­čiau pri­va­tiems de­tek­ty­vams ir sek­liams iki šiol ne­bū­ti­na nei įgy­ti ko­kio nors iš­si­la­vi­ni­mo, nei tu­rė­ti kva­li­fi­ka­ci­jos ar li­cen­ci­jos.

Ne­be pir­mą Pri­va­čios de­tek­ty­vi­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tą ren­gęs Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas LŽ pa­sa­ko­jo, jog dar anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­me bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, tu­rė­ju­si tuo pa­si­rū­pin­ti. Ta­čiau pir­ma­jam pro­jek­to va­rian­tui, nu­ma­tan­čiam, kad pri­va­čia de­tek­ty­vo veik­la ga­lė­tų vers­tis as­me­nys, tu­rin­tys tik tam rei­ka­lin­gas li­cen­ci­jas, bu­vo ne­pri­tar­ta. To­dėl par­eng­tas ki­tas pro­jek­tas.

„Pri­va­tūs de­tek­ty­vai Lie­tu­vo­je vei­kia jau be­veik po­rą de­šimt­me­čių, bet iki šiol nė­ra jų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čio įsta­ty­mo. Pri­va­čios in­for­ma­ci­jos rin­ki­mas apie ki­tus as­me­nis, pa­si­tel­kiant įvai­rias tech­ni­nes prie­mo­nes, vi­są lai­ką ba­lan­suo­ja ties tei­sė­tu­mo ri­ba. Tai­gi tos ri­bos tu­rė­tų bū­ti apib­rėž­tos įsta­ty­mu“, – pa­žy­mė­jo A. Anu­šaus­kas. Anot po­li­ti­ko, nors įsta­ty­muo­se įra­šy­tas drau­di­mas rink­ti pri­va­čią in­for­ma­ci­ją apie pri­va­čius as­me­nis, jo ne­la­bai kas pa­iso. Ne­ga­na to, tuo už­sii­ma as­me­nys, at­leis­ti iš tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų už šiurkš­čius nu­si­žen­gi­mus ar net nu­si­kal­ti­mus.

Šiuo me­tu pri­va­tūs de­tek­ty­vai da­bar ga­li bū­ti nu­sam­dy­ti įvai­riai veik­lai, net rink­ti vers­lo pa­slap­tis ar in­for­ma­ci­ją apie po­li­ti­kus. Tai kai ku­riais at­ve­jais net ga­li kel­ti pa­vo­jų ša­lies na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

Erd­vė interpretacijoms

Pri­va­čios de­tek­ty­vi­nės veik­los įsta­ty­mo pa­si­gen­da ne tik po­li­ti­kai ar tei­si­nin­kai, bet ir pa­tys pri­va­tūs de­tek­ty­vai.

„Ge­riau vė­liau ne­gu nie­ka­da“, – pa­žy­mė­jo LŽ kal­bin­tas pri­va­taus de­tek­ty­vo ir sau­gos pa­slau­gas Lie­tu­vo­je bei ki­to­se Bal­ti­jos ša­ly­se siū­lan­čios įmo­nės va­do­vas, bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Jis pri­pa­ži­no, kad da­bar tik nuo pa­ties pri­va­taus de­tek­ty­vo pri­klau­so, ar už­sii­mant šia veik­la ne­bus pa­žeis­tos pri­va­čios as­me­nų tei­sės. To­dėl bū­tų kur kas ge­riau, jei jos bū­tų sau­go­mos įsta­ty­mais.

„Ma­nau, kad įsta­ty­mas la­biau apib­rėž­tų, ką iš ti­krų­jų ga­li­ma va­din­ti pri­va­čiais de­tek­ty­vais. Da­bar tarp jų yra la­bai įvai­rių as­me­nų, gal net tu­rin­čių ne vi­sai ge­rų ke­ti­ni­mų. Be to, kai nė­ra apib­rėž­tos veik­los ri­bos, bet ka­da ga­li kil­ti ne­ma­lo­nu­mų. Šiuo me­tu ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus kiek­vie­nas da­ly­vau­jan­tis šio­je veik­lo­je in­terp­re­tuo­ja sa­vaip“, – sa­kė V. Gri­ga­ra­vi­čius.

Rei­kia, bet ne tokio

Iš­sa­mes­nis pri­va­čių de­tek­ty­vų veik­los reg­la­men­ta­vi­mas bū­tų nau­din­gas ir vals­ty­bei, nes jie la­biau bend­ra­dar­biau­tų su tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Vil­niu­je vei­kian­čio pri­va­čių de­tek­ty­vų biu­ro di­rek­to­rius, bu­vęs kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras Ole­gas Ri­ma­nas LŽ taip pat tvir­ti­no, kad jų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­tis įsta­ty­mas rei­ka­lin­gas. „Ta­čiau gal ne toks, koks yra par­eng­tas“, – sa­kė jis.

Anot O. Ri­ma­no, įsta­ty­mo pro­jek­te įvar­di­ja­ma la­bai daug par­ei­gų, drau­di­mų ir rei­ka­la­vi­mų pri­va­tiems de­tek­ty­vams, o apie jų tei­ses be­veik ne­kal­ba­ma. „Įs­ta­ty­mas ne­tu­rė­tų bū­ti nu­kreip­tas į vie­nus var­tus. To­dėl ma­no ir dau­ge­lio ko­le­gų nuo­mo­ne, tai yra mū­sų veik­lai ne­nau­din­gas pro­jek­tas“, – ti­ki­no jis.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius