Lietuvoje

2013.07.02 11:34

Kreiptis dėl leidimo ginklui įsigyti bus galima ir elektroniniu būdu

ELTA2013.07.02 11:34

Fiziniai ir juridiniai asmenys galės elektroniniu būdu pateikti prašymus gauti leidimus įsigyti, laikyti ar nešiotis ginklus.

Fiziniai ir juridiniai asmenys galės elektroniniu būdu pateikti prašymus gauti leidimus įsigyti, laikyti ar nešiotis ginklus.

Tai įteisino Seimas, antradienį priėmęs Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisas. Už jas balsavo 106 parlamentarai, balsavusiųjų prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo.

Pateikti elektroninius prašymus ar duomenis galės tik autorizuoti asmenys, kurie bus identifikuojami per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą (VAIISIS) arba, jeigu asmuo yra sudaręs sutartį su banku dėl elektroninės bankininkystės, per bankus, kurie patvirtins asmens tapatybę.

Siekiant sumažinti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims, įsigijusiems šaunamųjų ginklų, nustatyta, kad ginklais prekiaujantys subjektai ginklo pardavimo dieną apie ginklo pardavimą elektroninėmis priemonėmis informuos policijos įstaigas, kurios tvarko civilinėje apyvartoje esančių ginklų, jų savininkų ir valdytojų apskaitą, o asmeniui, įsigijusiam ginklą, išduos ginklo pažymėjimą, kuriame bus įrašomi ginklo identifikaciniai duomenys.

Teisę įsigyti ginklus suteiks terminuotas (5 metus galiojantis) leidimas laikyti ginklus, kuriame policijos įstaigos, atlikusios atitinkamus asmens patikrinimus, įrašys, kokių rūšių ginklus leidžiama įsigyti asmeniui.

Ginklais prekiaujantys subjektai iš asmens, pageidaujančio įsigyti ginklus, privalės pareikalauti pateikti leidimą laikyti ginklus ir per policijos elektroninių paslaugų sistemą pateikti užklausą, ar asmeniui, kuris pateikė leidimą laikyti ginklus, leidžiama įsigyti jo pageidaujamų ginklų. Policijos elektroninių paslaugų sistema subjektą, prekiaujantį ginklais, aktualiu laiku informuos apie ginklų rūšis, kurias leidžiama įsigyti konkrečiam asmeniui. Tuo atveju, jeigu asmeniui perkant ginklą policijos įstaiga bus panaikinusi jo leidimą laikyti ginklus, sistema informuos ginklais prekiaujantį subjektą, kad ginklų pardavimas negalimas. Taip bus užtikrinta, kad ginklų neįsigis asmenys, kurių leidimo laikyti ginklus galiojimas pasibaigęs ar panaikintas.

Nustatyta, kad policijos įstaigos, gavusios asmens prašymą dėl leidimo laikyti ar nešiotis ginklus išdavimo, atlieka asmens patikrinimus ir sprendimus dėl leidimo laikyti ar leidimo nešiotis ginklus išdavimo priima ir leidimus išduoda ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Pareiškėjui policijos įstaiga patvirtinimą apie gautą prašymą išsiunčia raštu arba elektroninėmis priemonėmis (per Paslaugų ar gaminių kontaktinį centrą arba per policijos elektroninių paslaugų sistemą) per 5 darbo dienas. Patvirtinime nurodomas terminas leidimui išduoti atitinkamai 10 ar 30 kalendorinių dienų, priklausomai nuo to, koks prašymas gautas. Leidimas laikyti ginklus suteikia teisę įsigyti ginklus ir šaudmenis turimiems ginklams. Asmenų ginklai bus registruojami, kai ginklais prekiaujantys subjektai elektroninėmis priemonėmis pateiks duomenis policijos įstaigoms apie asmenų įsigytus ginklus.

Priimtomis pataisomis įtvirtinta, kad ginklų identifikaciniai duomenys leidime laikyti ar leidime nešiotis ginklus nenurodomi. Padarius tokius pakeitimus asmuo, turintis leidimą laikyti ginklus, galės įsigyti ginklų ir jam nereikės vykti į policijos įstaigą, kad konkretūs ginklų duomenys būtų įrašyti į leidimą laikyti ar nešiotis ginklus. Taip pat numatoma ginklais prekiaujantiems subjektams nustatyti pareigą išduoti asmeniui ginklo pažymėjimą, kuriame bus įrašomi ginklo identifikaciniai duomenys.

Įstatyme įtvirtinta pareiga licencijos turėtojui, Vyriausybės nustatyta tvarka įvežus į Lietuvos Respubliką ginklus, šaudmenis, pateikti informaciją apie tai, taip pat identifikacinius ginklų duomenis policijos įstaigoms elektroninėmis priemonėmis (per policijos elektroninių paslaugų sistemą).

Ginklais prekiaujantis subjektas, prieš parduodamas ginklą ar šaudmenis, privalo elektroninėmis priemonėmis patikrinti, ar asmuo turi galiojantį leidimą laikyti ginklus, kuris suteikia teisę juos įsigyti, taip pat patikrinti, kokius šaudmenis turi teisę įsigyti pirkėjas.

Ginklais prekiaujančiam subjektui nustatyta pareiga pateikti teritorinei policijos įstaigai duomenis apie parduotus D kategorijos ginklus, ginklų priedėlius ir šaudmenis.

Bus draudžiama parduoti B, C kategorijų ginklus fiziniams ir juridiniams asmenims, nepateikusiems galiojančio (nepanaikinto) leidimo įsigyti ginklus arba galiojančio (nepanaikinto) leidimo laikyti ginklus B, C kategorijų ginklams skirtus šaudmenis ir ginklų priedėlius fiziniams ir juridiniams asmenims, nepateikusiems galiojančio (nepanaikinto) leidimo įsigyti ginklus ar šaudmenis arba galiojančio (nepanaikinto) leidimo laikyti ginklus, arba neturintiems teisės įsigyti tokių šaudmenų.

Įstatyme įtvirtinta asmens pareiga nedelsiant pranešti policijos įstaigai apie ginklo pažymėjimo vagystę ar praradimą.

Asmeniui, pardavusiam ginklą, nustatyta pareiga atiduoti ginklo pažymėjimą subjektui, prekiaujančiam ginklais. Pasibaigus leidimo nešiotis ar leidimo laikyti ginklą galiojimo terminui, nustatyta pareiga kartu su ginklu policijos įstaigai perduoti laikinai saugoti ir leidimą bei ginklo pažymėjimą.

Pataisoms įsigaliojus bus draudžiama asmeniui ginklą nešiotis ar gabenti neturint su savimi ginklo pažymėjimo.

Nustatyta, kad iš asmens, kuris įstatymų nustatyta tvarka įtariamas ar kaltinamas padaręs tyčinę nusikalstamą veiką ar kuriam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, kartu su leidimu laikyti ginklus bus paimamas ir ginklo pažymėjimas.

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius