Lietuvoje

2018.03.26 17:34

Ministerija skelbia, kad Lietuvių kalbos institute nustatė pažeidimų

LRT.lt 2018.03.26 17:34

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) pirmadienį išplatino pranešimą spaudai, kuriame rašoma, kad ŠMM auditoriams atlikus Lietuvių kalbos instituto (LKI) veiklos po audito patikrinimą, buvo nustatyta po ankstesnių auditų neištaisytų ir naujų LKI veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų. LKI skelbia, kad toks pranešimas yra klaidinantis ir neatitinka tikrovės. 

ŠMM pranešime teigiama, kad rasta tokių pažeidimų: institutas neįvykdė finansinių įsipareigojimų grąžinti į valstybės biudžetą netinkamai panaudotas lėšas; LKI direktorė buvo papildomai save įdarbinusi instituto vykdomame Europos Komisijos finansuojame projekte; darbuotojams, užimantiems vienodas pareigas, nustatyti nepagrįstai skirtingi darbo užmokesčio koeficientai. 

„LKI direktorė E. J. Zabarskaitė, neatsižvelgdama į 2017 m. pradžioje atlikto audito pateiktas pastabas dėl kitų direktorės sudarytų darbo sutarčių ir jos darbo laiko nederinimo su ministerija, be ministerijos, kaip darbdavio, žinios, 2017 m. papildomai įsidarbino instituto vykdomame EK finansuojamame projekte „eTranslation TermBank“ kaip projekto vadovė ir vyriausioji specialistė“, – skelbia ŠMM.

LKI į tai atsako, kad direktorę prof. E. J. Zabarskaitę projekte įdarbino oficialiai įgaliotas asmuo – direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, o pati direktorė dar anksčiau buvo gavusi pačios ŠMM oficialų leidimą papildomai dirbti mokslinį darbą – būtent tokioms funkcijoms atlikti ji ir buvo įdarbinta Europos Komisijos projekte.

„2018 m. sausio viduryje atliktas instituto auditas nustatė, kad institutas neįvykdė finansinių įsipareigojimų grąžinti į valstybės biudžetą netinkamai panaudotas lėšas po to, kai šis pažeidimas buvo nustatytas 2015 m. atlikto audito metu. Tuo metu institutas netinkamai panaudojo lėšas, skirtas vidaus struktūros pertvarai, optimizuoti mokslo darbuotojų personalą ir atnaujinti mokslininkų darbo vietas. LKI buvo įsipareigojęs per 3 metus į valstybės biudžetą grąžinti 47,7 tūkst. eurų dalimis po trečdalį sumos kasmet. Tačiau atlikus šių metų auditą, nustatyta, kad institutas per 2017 m. grąžino tik 30 proc. metinės sumos (4840 eur)“, – rašoma ŠMM pranešime. 

LKI aiškina, kad ŠMM tas lėšas buvo skyrusi LKI vidinei restruktūrizacijai įvykdyti – kompensacijoms atleidžiamiems darbuotojams sumokėti. 

„Dėl objektyvių priežasčių dalis kompensacijos lėšų buvo perkelta mokėti į 2015 m., o didžioji dalis lėšų dėl nuo 2009 m. drastiškai sumažėjusio biudžetinio LKI finansavimo buvo panaudota Instituto darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti, nes Instituto darbuotojams vėluodavo atlyginimai, o Institutas siekė išlaikyti mokslinį potencialą, todėl darbuotojų stengėsi neatleisti.

Šias būtinąsias išlaidas ŠMM pripažino „netinkamai panaudotomis“ ir 2016 m. įpareigojo jas grąžinti per trejus metus iš Instituto uždirbtų lėšų. ŠMM informacija apie per 2017 m. sumokėtos 30 proc. metinės sumos yra pasenusi ir nebeaktuali, nes įsiskolinimas jau likviduotas, grąžinus visas 2016 m. įsipareigotas grąžinti lėšas. Institutas 2016 m. ŠMM negalėjo grąžinti visų lėšų, nes didesnę dalį uždirbtų lėšų skyrė Dabartinės lietuvių kalbos žodyno, kurio poreikis visuomenei yra nuolatinis, leidybai“, – pranešime spaudai skelbia Institutas. 

Per auditą, pasak ŠMM, konstatuoti pažeidimai planuojant ir vertinant instituto veiklą. Instituto veiklos planavimo dokumentai buvo tvirtinami direktoriaus įsakymais be LKI Mokslo tarybos pritarimo. Nerasta įrodymų, kad LKI Mokslo taryba būtų vertinusi, kaip institutas įgyvendina savo tikslus ir uždavinius.

Taip pat ŠMM teigia, kad fiksuoti pasikartojantys pažeidimai nustatant darbo užmokestį, kai vienodas pareigas institute užimantiems mokslo darbuotojams taikomi nepagrįstai skirtingi darbo užmokesčio koeficientai. Pavyzdžiui, vieniems vyriausiems mokslo darbuotojams nustatytas darbo užmokesčio koeficientas – 8,84,  kitiems – 7,35.

„Atkreipiame dėmesį, kad dėl Instituto vyriausiųjų mokslo darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų nustatymo ŠMM Vidaus audito skyrius patvirtintame priemonių įgyvendinimo plane 2018 m. vasario mėnesio pradžioje rekomendaciją įvertino kaip jau įgyvendintą, todėl 2018 m. kovo 26 d. viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie darbo užmokesčio koeficientų netolygumus jau nebėra aktuali. Tačiau pabrėžiame, kad darbo užmokesčio koeficientai Instituto mokslo darbuotojams nustatyti atsižvelgus į nustatytus darbo užmokestį galinčius diferencijuoti kriterijus bei atitiko Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme apibrėžtas koeficientų ribas“, – į kritiką atsako LKI.

Institutas kasmet atliekamus LKI veiklos ir finansinius auditus vertina kaip turinčius politinį tikslą asmeniškai paveikti Instituto direktorę E. J. Zabarskaitę, o pačius audito veiksmus LKI apskundė LR Seimo kontrolieriams ir LR Seimo Audito komitetui. Seimo kontrolieriai įpareigojo ŠMM per 30 dienų pateikti motyvuotą atsakymą, bet Ministerija šį prašymą ignoravo: atsakymas iki šiol nėra gautas. Seimo Audito komiteto atsakymo dėl ŠMM atliekamų audito veiksmų Lietuvių kalbos Institute taip pat laukiama.

Ministerija Institute kovo 19 d. pradėjo dar vieną – instituto veiklos ir finansinį – auditą. Per šį auditą bus tikrinami 2017 m. ir  2018 m. veiklos ir finansiniai dokumentai.